jgz:V6.12.9.5 kwalificatie JGZ vaccinatieuitvoerder

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

jgz:Vdraft JGZ_kwalificatie_vaccinatie_uitvoerder

Inhoud

Inleiding

Deze pagina beschrijft het te doorlopen scenario bij kwalificatie voor:

 • het ontvangen van partijnummers, het versturen van toegediende vaccinatie(s) en het opvragen van de vaccinatiestatus/-advies

De doelgroep is de leverancier die wenst te kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de simulator ART-DECOR. De simulator kan berichten verzenden en ontvangen. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg. Zie op deze pagina de functionele en technische specificaties.
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan uit:

 1. de technische uitgaande berichten (voor alle scenario’s) én
 2. schermafdrukken (voor de aangegeven scenario's).

Indien een schermafdruk opgeleverd moet worden, staat in het scenario aangegeven wat er op het schermafdruk zichtbaar moet zijn (staat er niks genoemd, dan is er geen schermafdruk nodig).

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens
 4. Gebruikersschermen

Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is een beschrijving van het scenario aangegeven.

Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als vaccinatieuitvoerder.

Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat....


Scenarioset 1: Het ontvangen van partijnummers en registreren+versturen van toegediende vaccinatie(s)

Doel en verwacht resultaat


Scenario 1.1 ontvangen van een bericht met inhoudelijke fout

Doel Verwacht resultaat
Ontvangen van een bericht met inhoudelijke fout

Het systeem heeft het bericht ontvangen en een technische ack teruggestuurd

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een partijnummers-bericht met inhoudelijke fout (vaccintype dat (nog) niet in het DD-JGZ staat)
 2. Ontvang het bericht en stuur een ack terug naar de simulator


Scenario 1.2 Partijnummers niet beschikbaar

Preconditie Er is een kinddossier beschikbaar voor kind 1 uit bijlage B

Er zijn partijnummers van de dag ervoor beschikbaar in het systeem.

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een vaccinatie geregistreerd kan worden als de partijnummers niet beschikbaar zijn

Het systeem heeft het vaccinatiebericht klaar gezet om verstuurd te worden

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Registreer de vaccinatiegegevens uit Bijlage B voor kind 1 met behulp van de ontvangen partijnummers, laat met een schermafdruk zien dat er een melding komt dat er geen partijnummers ontvangen zijn en dat de partijnummers van de dag ervoor gebruikt worden.
 2. Geef akkoord zodat de registratie een feit is en wordt klaargezet om naar Praeventis te sturen.


Scenario 1.3 niet van toepassing voor deze kwalificatie: Partijnummers niet beschikbaar, ampul vanaf vandaag geldig


Scenario 1.4 Ontvangen meerdere partijnummers voor een vaccintype

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat partijnummers ontvangen en verwerkt kunnen worden

Het systeem heeft de ontvangen partijnummers voor een vaccintype verwerkt

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een versturenGeldigePartijnummers-bericht
 2. Ontvang het bericht en verwerk het bericht zodat het gebruikt kan worden bij het toedienen van een vaccinatie.


Scenario 1.5 Registreren van een toegediende vaccinatie

Preconditie Er is een kinddossier beschikbaar voor kind 3 uit bijlage B

Er zijn partijnummers partijnummers beschikbaar uit scenario 4 H2

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een vaccinatie geregistreerd kan worden

Het systeem heeft beide vaccinatieberichten klaar gezet om verstuurd te worden

Aantonen dat een vaccinatieschema DKTP geregistreerd kan worden

Het systeem heeft beide vaccinatieberichten klaar gezet om verstuurd te worden

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Registreer de vaccinatiegegevens uit Bijlage B voor kind 3 met behulp van de ontvangen partijnummers, laat met een schermafdruk zien dat de partijnummers gebruikt worden. (laat hierin ook duidelijk zien dat het partijnummer bekend is en nog geldig is)
 2. Registreer het te volgen vaccinatieschema-DKTP. Laat met een schermafdruk zien dat er een DKTP-schema is vastgelegd.
 3. Geef akkoord zodat de registratie een feit is en wordt klaargezet om naar Praeventis te sturen.


Scenario 1.6 Ontvangen van meerdere partijnummers voor meerdere vaccintypes

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat partijnummers ontvangen en verwerkt kunnen worden

Het systeem heeft de ontvangen partijnummers voor meerdere vaccintypes verwerkt

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. De simulator verstuurt een versturenGeldigePartijnummers-bericht
 2. Ontvang het bericht en verwerk het bericht zodat het gebruikt kan worden bij het toedienen van een vaccinatie.


Scenario 1.7 Registreren van een gecombineerde vaccinatie

Preconditie Er is een kinddossier beschikbaar voor kind 4 uit Bijlage B

Er zijn partijnummers beschikbaar uit scenario 6 H2

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een gecombineerde vaccinatie geregistreerd kan worden

Het systeem heeft het vaccinatiebericht klaar gezet om verstuurd te worden

Aantonen dat een DKTP schema geregistreerd kan worden

Het systeem heeft het vaccinatiebericht klaar gezet om verstuurd te worden

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Registreer de vaccinatiegegevens uit Bijlage B voor kind 4 met behulp van de ontvangen partijnummers, laat met een schermafdruk zien dat de partijnummers gebruikt worden. (laat hierin ook duidelijk zien dat het partijnummer bekend is en nog geldig is)
 2. Registreer het te volgen vaccinatieschema DKTP. Laat met een schermafdruk zien dat er een DKTP-schema is vastgelegd.
 3. Geef akkoord zodat de registratie een feit is en wordt klaargezet om naar Praeventis te sturen.


Scenario 1.8 Registreren van bezwaar op specifieke vaccinatie

Preconditie Er is een kinddossier beschikbaar voor kind 5 uit bijlage B
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een bezwaar op een vaccinatie geregistreerd kan worden

Het systeem heeft het vaccinatiebericht klaar gezet om verstuurd te worden

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Registreer het bezwaar uit Bijlage B voor kind 5
 2. Geef akkoord zodat de registratie een feit is en wordt klaargezet om naar Praeventis te sturen.


Scenario 1.9 Versturen van vaccinaties

Preconditie De vaccinatieberichten uit de vorige scenario's staan klaar om verstuurd te worden
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat de vaccinatieberichten verstuurd kunnen worden

Het systeem heeft de vaccinatieberichten van die dag verstuurd naar de simulator

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verstuur alle vaccinatieberichten die klaar staan naar de simulator
 2. De simulator vangt de berichten op en stuurt een Ack (per bericht) terug


Scenario 1.10: Foutieve registratie

Preconditie Er is een fout gemaakt bij kind 4 bij de registratie, Pneu moest BMR zijn met het partijnummer ontvangen in scenario 6

Er is een fout gemaakt bij kind 4 bij de registratie van het DKTP-schema. Het moet het andere schema zijn.

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat de vaccinatieberichten herhaald verstuurd kan worden na een verbetering

Het systeem heeft de foutieve registratie verbeterd en het vaccinatiebericht nogmaals verstuurd

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verbeter de fouten in het DD JGZ
 2. Geef akkoord zodat de registratie een feit is en wordt klaargezet om naar de simulator te sturen.
 3. Verstuur het versturenToegediendeVaccinatie-bericht naar de simulator
 4. De simulator vangt het bericht op en stuurt een Ack terug.


Scenario 1.11 Ontvangen van een nAck

Preconditie Er is een kinddossier beschikbaar voor kind 6 uit Bijlage B
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat een nAck ontvangen kan worden

Het systeem heeft de nAck ontvangen en actie ondernomen

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verstuur een (niet-valide) versturenToegediendeVaccinatie-bericht naar de simulator
 2. De simulator stuurt een nAck terug
 3. Ontvang de nAck, laat zien dat deze ontvangen is met een schermafdruk


Scenario's

Scenario 1.1

Scenario 1.2

Scenario 1.3 n.v.t.

Scenario 1.4

Scenario 1.5

Scenario 1.6

Scenario 1.7

Scenario 1.8

Scenario 1.9

Scenario 1.10

Scenario 1.11

Inhoudelijke gegevens

Scenario 1.1

Scenario 1.2

Scenario 1.3 n.v.t.

Scenario 1.4

Scenario 1.5

Scenario 1.6

Scenario 1.7

Scenario 1.8

Scenario 1.9

Scenario 1.10

Scenario 1.11

Scenarioset 2: Het opvragen van de vaccinatiestatus

Scenario 2.1 Opvragen van een status met planning

Preconditie Er is een kinddossier beschikbaar voor kind 1 uit Bijlage C
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem een vaccinatiestatus kan opvragen en tonen

Het systeem kan de vaccinatiestatus met planning ontvangen en tonen

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verstuur een opvragenVaccinatiestatus-bericht voor dit kind (zie Bijlage C, kind 1) naar de simulator
 2. De simulator vangt het opvraagbericht op en stuurt een opleverenVaccinatiestatus-bericht terug
 3. Ontvang en verwerk het opleverenVaccinatiestatus-bericht
 4. Maak schermafdruk(ken). Voeg de schermafdruk(ken) hieronder in het document. Laat hierbij zien de vaccinatiestatus niet wordt verwerkt in het dossier (onveranderd toegevoegd) en dat het wordt voorzien van datum, tijdsstempel en bron
 5. Toon ook de door RIVM afgekeurde vaccinaties
 6. Toon ook het DKTP vaccinatieschema


Scenario 2.2 Not found in Praeventis

Preconditie Er is een kinddossier beschikbaar voor kind 2 uit Bijlage C
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem een vaccinatiestatus kan opvragen en tonen

Het systeem heeft een bericht ontvangen met een 'not found' melding

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verstuur een opvragenVaccinatiestatus-bericht voor dit kind (zie Bijlage C, kind 2) naar de simulator
 2. De simulator vangt het opvraagbericht op en stuurt een opleverenVaccinatiestatus-bericht terug
 3. Ontvang en verwerk het opleverenVaccinatiestatus-bericht
 4. Maak schermafdruk(ken). Voeg de schermafdruk(ken) hieronder in het document. Laat de melding zien dat de opvraag niet gevonden is in Praeventis.


Scenario 2.3 Ontvangen van een opleverbericht met foutcode

Preconditie Er is een kinddossier beschikbaar voor kind 3 uit Bijlage C
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem een vaccinatiestatus kan opvragen en foutcode ontvangen en verwerken

Het systeem heeft het opleverbericht met foutcode onbekende organisatie ontvangen en verwerkt

Kwalificatie flow

Voer voor het scenario de volgende stappen uit:

 1. Verstuur een opvragenVaccinatiestatus-bericht voor dit kind (zie Bijlage C, kind 3) naar de simulator
 2. De simulator vangt het opvraagbericht op en stuurt een opleverenVaccinatiestatus-bericht met foutcode terug
 3. Ontvang en verwerk het opleverenVaccinatiestatus-bericht
 4. Maak schermafdruk(ken) waarin te zien is dat de foutcode ontvangen en verwerkt is (melding aan gebruiker). Voeg de schermafdruk(ken) hieronder in het document.


Scenario's

Scenario 2.1

Scenario 2.2

Scenario 2.3

Inhoudelijke gegevens

Scenario 2.1

Scenario 2.2

Scenario 2.3

Documenthistorie

Datum Omschrijving
n.t.b. Versie 1.0