Medicatieproces 9.0.7 - kwalificatie - medicatiegegevens raadplegend systeem (MVE)- MP-MGR

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Naar nictiz.nl

Inhoud

1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • MedicatieGegevens Raadplegend systeem (MP-MGR) verstrekking.

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

1.2 Aanvullende voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier hoeft niet alle scenariosets uit te voeren, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Leverancier is reeds gekwalificeerd voor de systeemrol Voorschrift Afhandeling Ontvangend systeem (MP-VAO) **

**binnen dezelfde berichten technologie (HL7v3 of FHIR)

Uit te voeren scenariosets:
* Scenarioset 0

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:

 1. Stuur een ‘raadplegen medicatiegegevens’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 2. De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘beschikbaarstellen medicatiegegevens’ bericht.
 3. Ontvang en verwerk de medicatieafspraken in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van het systeem met de gegevens uit de medicatieafspraken.

3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan uit:

 1. de technische uitgaande berichten (voor alle scenario’s) én
 2. alle schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens getoond kunnen worden en de applicatie de samenhang tussen de bouwstenen bevat (samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).

4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens

4.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.

4.2 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

4.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier ontvangt als medicatiegegevens raadplegend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak.

4.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

4.5 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

5 Scenarioset 0: filtercriteria

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingen op basis van verschillende filterqueries kan verwerken (alle scenario’s)

Het systeem genereert technisch correcte berichten op basis van filterqueries.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen verstrekking is opgenomen

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

5.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving
0.1 Alle medicatieafspraken van de patiënt, zonder aanvullende filter criteria
(Antwoord: bericht met 6 medicatieafspraken)
0.2
Specifieke medicatieafspraak met identificaties als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_907_QA1_MA" invoeren) (Antwoord: bericht met 1 medicatieafspraak)
0.3
Verstrekkingen met een filter op product code (PRK 3956) (Antwoord: bericht met 1 verstrekking)
0.4
Verstrekking met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum (alles vanaf T-21) (Antwoord: bericht met 4 verstrekkingen)
0.5
Verstrekkingen met een filter op gebruiksperiode – einddatum (alles voor T-22) (Antwoord: bericht met 3 verstrekkingen)
0.6
Verstrekkingen met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum én einddatum (alles vanaf T-21 tot en met T-7) (Antwoord: bericht met 3 verstrekkingen)
0.7
Verstrekkingen met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_907_QA1" invoeren) (Antwoord: bericht met 1 verstrekking)
0.8
Een antwoord zonder verstrekking(filter op gebruiksperiode – einddatum (alles voor T-110)) (Antwoord: bericht zonder verstrekking)


5.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


5.3.1 Scenario 0.1 - MBH_907_QA1-JNK

Verstrekking MBH_907_QA1_MVE-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_QA1_MVE-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T - 20 dagen om 09:00:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel - primaire code IBUPROFEN 600MG TABLET (code = '17469' in codeSystem 'G-standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code IBUPROFEN 600MG TABLET (code = '42080' in codeSystem 'G-standaard GPK')
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_QA1_VV-JNK
MBH identificatie MBH_907_QA1-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

5.3.2 Scenario 0.1 - MBH_907_QA2-JNK

Verstrekking MBH_907_QA2_MVE-JNK
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_QA2_MVE-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T - 100 dagen om 09:04:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek de Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 300 ml
Geneesmiddel - primaire code ISENNOSIDEN A+B STROOP 2MG/ML (code = '3379' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code SENNOSIDEN A+B STROOP 2MG/ML (code = '10960' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_QA2_VV-JNK
MBH identificatie MBH_907_QA2-JNK (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
6 Scenarioset 1: verstrekking basale inhoud - extra MVE

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingen met basale inhoud kan raadplegen (alle scenario’s).

Het systeem verwerkt technisch berichten met inhoudelijk correcte gegevens op de juiste manier.
Verstrekking: referentie naar VV, MVE id, MBH id, verstrekte hoeveelheid, PRK, HPK, GPK, verstrekker.

Aantonen dat er meerdere MVEs behorende bij één MA verwerkt en geraadpleegd kunnen worden

Het systeem gaat correct om met meerdere MVEs.

6.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
1.1
Verstrekking gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum
MBH_907_start_eind-BSC MBH_907_start_eind_MVE-BSC
1.2a
Verstrekking gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken)
MBH_907_start_duur-BSC MBH_907_start_duur_MVE-BSC
1.2b
Verstrekking gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen)
MBH_907_start_duur2-BSC MBH_907_start_duur2_MVE-BSC
1.3
Verstrekking gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie)
MBH_907_chronisch-BSC MBH_907_chronisch_MVE-BSC
1.4
Verstrekking met eenheid 'dosis/stuks'
MBH_907_dosis_stuks-BSC MBH_907_dosis_stuks_MVE-BSC


6.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen A.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam XXX_Boschman
Identificatienummer 999912100 [BSN]
Geboortedatum 8 jan 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


6.3.1 Scenario 1.1 - MBH_907_start_eind-BSC

Verstrekking MBH_907_start_eind_MVE-BSC
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_start_eind_MVE-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T om 12:20:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 5 stuks
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE HCL PCH TABLET 10MG (code = '560308' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_start_eind_VV-BSC
MBH identificatie MBH_907_start_eind-BSC (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
7 Scenarioset 2: verstrekking basale inhoud - andere elementen

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingen met basale inhoud kan raadplegen (alle scenario’s).

Het systeem verwerkt technisch berichten met inhoudelijk correcte gegevens op de juiste manier.
Verstrekking: referentie naar VV, MVE id, MBH id, verstrekte hoeveelheid, verstrekker.

Aantonen dat andere elementen van een verstrekking correct worden gebruikt

Het systeem gaat correct om met toelichting, aanvullende informatie, distributievorm, verbruiksduur en afleverlocatie.

7.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
2.1 Aanvullende instructie
2.2 Toelichting
2.3 Reden van voorschrijven
2.4 Aanvullende informatie MBH_907_aanvullendeinformatiewensen-VNK MBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MVE-VNK
2.5 Toedieningsweg MBH_907_Toedieningsweg-VNK MBH_907_Toedieningsweg_MVE-VNK


7.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Vonker
Identificatienummer 999910401 [BSN]
Geboortedatum 8 feb 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

8 Scenarioset 3

Niet van toepassing voor deze kwalificatie.

9 Scenarioset 4

Niet van toepassing voor deze kwalificatie.

10 Scenarioset 5

Niet van toepassing voor deze kwalificatie.

11 Scenarioset 6: verstrekkingen met diverse doseerschema's

11.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingen met verschillende doseerschema’s op de juiste manier verwerkt.

Het systeem raadpleegt technisch berichten met inhoudelijk correcte gegevens op de juiste manier.

11.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
6.1 Variabele frequentie MBH_907_variabelefrequentie-MSZ MBH_907_variabelefrequentie_MVE-MSZ
6.2 Interval MBH_907_interval-MSZ MBH_907_interval_MVE-MSZ
6.3 Variabele hoeveelheid (1)
6.4 Zonder keerdosis
6.5 Bijzondere keerdosis
6.6 Variabele hoeveelheid (2) MBH_907_variabelehoeveelheid2-MSZ MBH_907_variabelehoeveelheid2_MVE-MSZ
6.7 Tijdstippen
6.8 Weekdagen MBH_907_weekdagen-MSZ MBH_907_weekdagen_MVE-MSZ
6.9 Dagdeel
6.10 Cyclisch schema MBH_907_cyclischschema-MSZ MBH_907_cyclischschema_MVE-MSZ
6.11 Afbouw schema en doseerduur MBH_907_afbouwschema-MSZ MBH_907_afbouwschema_MVE-MSZ
6.12 Variabele hoeveelheid en maximum
6.13 Toedieningssnelheid
6.14 Toedieningsduur
6.15 Zo nodig


11.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen N.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Maasz
Identificatienummer 999910747 [BSN]
Geboortedatum 10 aug 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


11.3.1 Scenario 6.1 - MBH_907_variabelefrequentie-MSZ

Verstrekking MBH_907_variabelefrequentie_MVE-MSZ
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_variabelefrequentie_MVE-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T om 09:00:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code MIZOLLEN TABLET MGA 10MG (code = '1101099' in codeSystem 'G-standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '48291' in codeSystem 'G-standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '102164' in codeSystem 'G-standaard GPK')
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_variabelefrequentie_VV-MSZ
MBH identificatie MBH_907_variabelefrequentie-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.3.2 Scenario 6.2 - MBH_907_interval-MSZ

Verstrekking MBH_907_interval_MVE-MSZ
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_interval_MVE-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T om 09:04:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek de Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code AMOXICILLINE DISPER SANDOZ TABLET 500MG (code = '802891' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code AMOXICILLINE DISPERTABLET 500MG (code = '68519' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code AMOXICILLINE DISPERTABLET 500MG (code = '117080' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_interval_VV-MSZ
MBH identificatie MBH_907_interval-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)11.3.3 Scenario 6.6 - MBH_907_variabelehoeveelheid2-MSZ

Verstrekking MBH_907_variabelehoeveelheid2_MVE-MSZ
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_variabelehoeveelheid2_MVE-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T om 09:18:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek de Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 450 ml
Geneesmiddel - primaire code WATERSTOFPEROXIDE 3% CONC VOOR MONDSP FNA MR (code = '261815' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code WATERSTOFPEROXIDE CONC VOOR MONDSPOELING 30MG/ML (code = '72664' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code WATERSTOFPEROXIDE CONC VOOR MONDSPOELING 30MG/ML (code = '119903' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_variabelehoeveelheid2_VV-MSZ
MBH identificatie MBH_907_variabelehoeveelheid2-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)


11.3.4 Scenario 6.8 - MBH_907_weekdagen-MSZ

Verstrekking MBH_907_weekdagen_MVE-MSZ
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_weekdagen_MVE-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T om 09:25:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek de Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code ALDARA CREME 50MG/G IN SACHET (code = '1198521' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code IMIQUIMOD 50MG/G CREME (code = '55050' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code IMIQUIMOD 50MG/G CREME (code = '109398' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_weekdagen_VV-MSZ
MBH identificatie MBH_907_weekdagen-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)


11.3.5 Scenario 6.10 - MBH_907_cyclischschema-MSZ

Verstrekking MBH_907_cyclischschema_MVE-MSZ
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_cyclischschema_MVE-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T om 09:33:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek de Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 126 stuks
Geneesmiddel - primaire code MARVELON TABLET (code = '416681' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL TABLET 30/150UG (code = '16292' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ETHINYLESTRADIOL/DESOGESTREL TABLET 30/150UG (code = '39578' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_cyclischschema_VV-MSZ
MBH identificatie MBH_907_cyclischschema-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

11.3.6 Scenario 6.11 - MBH_907_afbouwschema-MSZ

Verstrekking MBH_907_afbouwschema_MVE-MSZ
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_afbouwschema_MVE-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T om 09:40:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek de Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 90 gram
Geneesmiddel - primaire code AFFUSINE CREME 20MG/G (code = '2292556' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code Fusidinezuur creme 20mg/g (code = '16705' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Fusidinezuur creme 20mg/g (code = '73466' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_afbouwschema_VV-MSZ
MBH identificatie MBH_907_afbouwschema-MSZ (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)


12 Scenarioset 7: verstrekkingen met magistraal/eigen artikel

12.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingen met magistralen kan raadplegen.

Het systeem raadpleegt technisch berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en) op de juiste manier.

Aantonen dat het systeem verstrekkingen met eigen artikelen (90 miljoen nummers) kan raadplegen.

Het systeem raadpleegt technisch berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en) op de juiste manier.

12.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
7.1 Alle ingrediënten MBH_907_magistraalalleingredienten-TST MBH_907_magistraalalleingredienten_MVE-TST
7.2 Actief ingrediënt MBH_907_magistraalactieveingredient-TST MBH_907_magistraalactieveingredient_MVE-TST
7.3 90 miljoen nummer


12.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen R.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX-TEST-E
Identificatienummer 999990196 [BSN]
Geboortedatum 5 mei 1970
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


12.3.1 Scenario 7.1 - MBH_907_magistraalalleingredienten-TST

Verstrekking MBH_907_magistraalalleingredienten_MVE-TST
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_magistraalalleingredienten_MVE-TST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T om 13:00:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 100 ml
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr
Omschrijving Titel: Ureum 10% in eucerine cum aqua 100gr Regel: UREUM 10gr Regel: EUCERINE MET WATER FAGRON ad 100gr
Ingredient
Ingredient code UREUM (code = '15219127' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Ingredient
Ingredient code EUCERINE MET WATER FAGRON (code = '14740877' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 90 gram per 100 gram
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_magistraalalleingredienten_VV-TST
MBH identificatie MBH_907_magistraalalleingredienten-TST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

12.3.2 Scenario 7.2 - MBH_907_magistraalactieveingredient-TST

Verstrekking MBH_907_magistraalactieveingredient_MVE-TST
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_magistraalactieveingredient_MVE-TST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T om 13:05:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 100 gram
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA
Omschrijving Titel: Vaseline 20% in cetomacrogolcrème FNA Regel 1: cetomacrogolcreme 80 gr
Ingredient
Ingredient code CETOMACROGOLCREME FNA (code = '457590' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 80 gram per 100 gram
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_magistraalactieveingredient_VV-TST
MBH identificatie MBH_907_magistraalactieveingredient-TST (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
13 Scenarioset 8

Niet van toepassing voor deze kwalificatie.

14 Scenarioset 9: beschikbaar stellen verstrekking - overige elementen

14.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksduur Het systeem kan omgaan met verbruiksperiode ingangsdatum, duur en einddatum.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

14.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
9.1a Logistieke verbruiksperiode
9.1b Logistieke verbruiksperiode MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind-NCD MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_MVE-NCD
9.1c Logistieke verbruiksperiode
9.2 Herhalingen
9.3 Afleverlocatie MBH_907_afleverlocatie-NCD MBH_907_afleverlocatie_MVE-NCD


 als scenario 9.1 ondersteund wordt, dan dienen ze alledrie (9.1a, 9.1b en 9.1c) uitgevoerd te worden

14.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen N.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX-Incident-A
Identificatienummer 999990159 [BSN]
Geboortedatum 1 jan 1950
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


14.3.1 Scenario 9.1b - MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind-NCD

Verstrekking MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_MVE-NCD
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_MVE-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T - 9 dagen om 12:01:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Geneesmiddel - primaire code MIZOLLEN TABLET MGA 10MG (code = '1101099' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '48291' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '102164' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV-NCD
MBH identificatie MBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)


14.3.2 Scenario 9.3 - MBH_907_afleverlocatie-NCD

Verstrekking MBH_907_afleverlocatie_MVE-NCD
Gegevenselement Waarde
Identificatie MBH_907_afleverlocatie_MVE-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1)
Datum T om 12:07:00 uur
Verstrekker
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatie nummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Verstrekte hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code BROXIL CAPSULE 500MG (code = '425087' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code FENETICILLINE CAPSULE 500MG (code = '17205' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FENETICILLINE 500MG CAPSULE (code = '41092' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Afleverlocatie Dorpsrand 200,1256ZZ Ons Dorp
Relatie naar verstrekkingsverzoek MBH_907_afleverlocatie_VV-NCD
MBH identificatie MBH_907_afleverlocatie-NCD (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
15 Scenarioset 10: verstrekking o.b.v. ZI-nr

15.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingen op andere geneesmiddelniveaus kan raadplegen Het systeem kan verstrekkingsverzoeken op ZI-nr niveau raadplegen.

15.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MVE id
10.1 HPK geneesmiddel
10.2 ZI-nr geneesmiddel


15.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen B.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam XXX_Kester
Identificatienummer 999911557 [BSN]
Geboortedatum 2 aug 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

16 Documenthistorie

Datum Omschrijving
november 2020 Draft

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': medicatiegegevens MVE addendum.