Medicatieproces 9.0.7 - Pre-kwalificatie testgegevens - medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (VV)- MP-MGB

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

Inhoud

1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij het testen voor de systeemrol:

 • MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) verstrekkingsverzoek.

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) verstrekkingsverzoek.
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

1.1 Adviezen voor pre-kwalificatie test

Een leverancier kan gebruik maken van de pre-kwalificatie test, waarbij de volgende punten van belang zijn:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De pre-kwalificatie test documentatie bevat de gegevens die de leverancier zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden.
 5. Deze pre-kwalificatie test toetst geen infrastructurele eisen.

1.2 Aanvullende adviezen

Een leverancier kan starten met deze test indien:

 • Leverancier is reeds gekwalificeerd voor de systeemrol MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) medicatieafspraak ** óf
 • Leverancier test gelijktijdig voor de systeemrol MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) medicatieafspraak **


Een leverancier hoeft niet alle scenariosets te testen indien:

 • Leverancier is reeds gekwalificeerd voor de systeemrol VOorschrift Sturend systeem (MP-VOS) **

**binnen dezelfde berichten technologie (HL7v3 of FHIR)

Uit te voeren scenariosets:
* Scenarioset 0
* Scenarioset 8

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van alle bouwstenen verstrekkingsverzoek in voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 2. De simulator verstuurt een 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht.
 3. Ontvang het 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht en beantwoord deze met een 'Medicatiegegevens beschikbaarstellen' bericht.
 4. HIER TEKST VAN ART DECOR/ TOUCHSTONE STAPPEN OM TE KUNNEN TESTEN (GROENE BOLLETJES ETC)?

3 Op te leveren materialen

Niet van toepassing voor het testen.

4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens

4.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.

4.2 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel.
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

4.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier beschikbaar moet stellen als medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem. Dit zijn de gegevens voor verstrekkingsverzoek.

4.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

4.5 Sturend/beschikbaarstellend systeem

Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend/beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen betreft op andermans medicamenteuze behandeling.

4.6 Datum T

T is een datum die we tijdens de pre-kwalificatie test nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

5 Scenarioset 0: filtercriteria

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkignsverzoeken op basis van verschillende filterqueries kan opleveren (alle scenario’s)

Het systeem genereert technisch correcte berichten op basis van filterqueries.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen verstrekkingsverzoek is opgenomen

Het systeem genereert technisch correcte berichten.

5.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving
0.1 Alle verstrekkingsverzoeken van de patiënt, zonder aanvullende filter criteria
(Antwoord: bericht met 6 verstrekkingsverzoeken)
0.2 Specifieke verstrekkingsverzoek met identificaties als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_907_QA1_VV" invoeren)
(Antwoord: bericht met 1 verstrekkingsverzoek)
0.3 optioneel Verstrekkingsverzoek met een filter op product code (PRK 3956)
(Antwoord: bericht met 1 verstrekkingsverzoek)
0.4 Verstrekkingsverzoeken met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter (in kwalificatiesimulator het id van "MBH_907_QA1" invoeren)
(Antwoord: bericht met 1 verstrekkingsverzoek)
0.5 Een antwoord zonder verstrekkingsverzoeken (filter op een niet in het systeem aanwezige id "MBH_907_QAnietaanwezig")
(Antwoord: bericht zonder verstrekkingsverzoek)


5.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens S. XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


5.3.1 Scenario 0.1 - tsMBH_907_QA1

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_QA1_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_QA1_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 20 dagen om 08:00:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel - primaire code IBUPROFEN 600MG TABLET (code = '17469' in codeSystem 'G-standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code IBUPROFEN 600MG TABLET (code = '42080' in codeSystem 'G-standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_QA1_MA
MBH identificatie tsMBH_907_QA1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

5.3.2 Scenario 0.1 - tsMBH_907_QA2

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_QA2_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_QA2_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 100 dagen om 08:04:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 300 ml
Geneesmiddel - primaire code ISENNOSIDEN A+B STROOP 2MG/ML (code = '3379' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code SENNOSIDEN A+B STROOP 2MG/ML (code = '10960' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_QA2_MA
MBH identificatie tsMBH_907_QA2 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

5.3.3 Scenario 0.1 - tsMBH_907_QA3

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_QA3_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_QA3_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 50 dagen om 08:10:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 4000 ml
Geneesmiddel - primaire code VLOEIBARE VOEDING MET O.A. VITAMINE K (code = '88749' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code VLOEIBARE VOEDING MET O.A. VITAMINE K (code = '130575' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_QA3_MA
MBH identificatie tsMBH_907_QA3 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

5.3.4 Scenario 0.1 - tsMBH_907_QA4

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_QA4_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_QA4_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 10 dagen om 08:12:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 90 stuks
Geneesmiddel - primaire code ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '3956' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACETYLSALICYLZUUR TABLET 100MG (code = '12548' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_QA4_MA
MBH identificatie tsMBH_907_QA4 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

5.3.5 Scenario 0.1 - tsMBH_907_QA5

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_QA5_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_QA5_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 50 dagen om 08:15:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 7 stuks
Geneesmiddel - primaire code ACENOCOUMAROL TABLET 1MG (code = '7323' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code ACENOCOUMAROL TABLET 1MG (code = '20303' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_QA5_MA
MBH identificatie tsMBH_907_QA5 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

5.3.6 Scenario 0.1 - tsMBH_907_QA6

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_QA6_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_QA6_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T + 5 dagen om 08:18:00 uur
Auteur Peter van Pulver - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Te verstrekken hoeveelheid 28 stuks
Geneesmiddel - primaire code OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '353' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code OXAZEPAM TABLET 10MG (code = '1023' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_QA6_MA
MBH identificatie tsMBH_907_QA6 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
6 Scenarioset 1: verstrekkingsverzoek basale inhoud - extra VV

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingsverzoeken met basale inhoud beschikbaar kan stellen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat er meerdere VVs behorende bij één MA beschikbaar gesteld kunnen worden

Het systeem gaat correct om met meerdere VVs.

6.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
1.1 Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat er meerdere VVs gemaakt en opgeleverd kunnen worden/behoren bij één MA. Initieel verstrekkingsverzoek en extra verstrekkingsverzoek behorende bij één MA tsMBH_907_chronisch tsMBH_907_chronisch_VV
tsMBH_907_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA


6.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens A. van de XXX_Boschman
Identificatienummer 999912100 [BSN]
Geboortedatum 8 jan 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


6.3.1 Scenario 1.1 - tsMBH_907_chronisch

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_chronisch_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_chronisch_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 30 dagen om 11:32:00 uur
Auteur Pieter de Plat - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Staden
Te verstrekken hoeveelheid 20 stuks
Geneesmiddel - primaire code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_chronisch_MA
MBH identificatie tsMBH_907_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 10 dagen om 11:35:00 uur
Auteur Pieter de Plat - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Staden
Te verstrekken hoeveelheid 60 stuks
Geneesmiddel - primaire code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '6009' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Methotrexaat tablet 2,5mg (code = '42609' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_chronisch_MA
MBH identificatie tsMBH_907_chronisch (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
7 Scenarioset 2: verstrekkingsverzoek basale inhoud - andere elementen

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem verstrekkingsverzoeken met basale inhoud beschikbaar kan stellen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat andere elementen van het verstrekkingsverzoek correct worden gebruikt

Het systeem gaat correct om met toelichting, aanvullende wensen.

7.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
2.1 Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat een 'toelichting' ingevoerd kan worden Toelichting tsMBH_907_toelichting tsMBH_907_toelichting_VV
2.2 Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende wensen' zichtbaar zijn Aanvullende wensen tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_VV


7.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens C. XXX_Vonker
Identificatienummer 999910401 [BSN]
Geboortedatum 8 feb 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


7.3.1 Scenario 2.1 - tsMBH_907_toelichting

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_toelichting_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_toelichting_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 3 dagen om 08:02:00 uur
Auteur Bert van Dam - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Van Dam
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Toelichting Extra verstrekkingsverzoek omdat medicatie bij het verkeerde adres bezorgd is.
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_toelichting_MA
MBH identificatie tsMBH_907_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

7.3.2 Scenario 2.1 - tsMBH_907_toelichting

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_toelichting_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_toelichting_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 3 dagen om 08:02:00 uur
Auteur Bert van Dam - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Van Dam
Te verstrekken hoeveelheid 30 stuks
Geneesmiddel - primaire code APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '3891' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code APACOF 250/250/50MG TABLET (code = '61433' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Toelichting Extra verstrekkingsverzoek omdat medicatie bij het verkeerde adres bezorgd is.
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_toelichting_MA
MBH identificatie tsMBH_907_toelichting (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
8 Scenarioset 3

Niet van toepassing.

9 Scenarioset 4

Niet van toepassing.

10 Scenarioset 5

Niet van toepassing.

11 Scenarioset 6

Niet van toepassing.

12 Scenarioset 7: verstrekkingsverzoeken met magistraal/eigen artikel

12.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met verstrekkingsverzoeken met magistralen.

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en).

Aantonen dat het systeem correct omgaat met verstrekkingsverzoeken met eigen artikelen (90 miljoen nummers).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en).

12.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
7.1 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er ingrediënten ingevoerd/gekozen kunnen worden Alle ingrediënten tsMBH_907_magistraalalleingredienten tsMBH_907_magistraalalleingredienten_VV
7.2 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er een ingrediënt ingevoerd/gekozen kan worden Actief ingrediënt tsMBH_907_magistraalactieveingredient tsMBH_907_magistraalactieveingredient_VV
7.3 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat het eigen artikel gekozen wordt 90 miljoen nummer tsMBH_907_magistraal90miljoennr tsMBH_907_magistraal90miljoennr_VV


12.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens R. XXX-TEST-E
Identificatienummer 999990196 [BSN]
Geboortedatum 5 mei 1970
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


12.3.1 Scenario 7.1 - tsMBH_907_magistraalalleingredienten

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_magistraalalleingredienten_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_magistraalalleingredienten_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 12:00:00 uur
Auteur Pieter de Plat - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Staden
Te verstrekken hoeveelheid 100 ml
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Zinkoxide 10% in hydrocortisoncrème FNA 100 gr
Omschrijving Titel: Zinkoxide 10% in hydrocortisoncrème FNA 100 gr Regel: zinkoxide 10gr Regel: hydrocortisoncrème FNA 100gr
Ingredient
Ingredient code ZINKOXIDE (code = '265225' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Ingredient
Ingredient code HYDROCORTISON ZALF 10MG/G (code = '467928' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 90 gram per 100 gram
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_magistraalalleingredienten_MA
MBH identificatie tsMBH_907_magistraalalleingredienten (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

12.3.2 Scenario 7.2 - tsMBH_907_magistraalactieveingredient

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_magistraalactieveingredient_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_magistraalactieveingredient_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 12:05:00 uur
Auteur Pieter de Plat - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Staden
Te verstrekken hoeveelheid 100 gram
Geneesmiddel - Product specificatie
Product naam Zwafel 5% in BETAMETHASON CREME
Omschrijving Titel: Zwafel 5% in BETAMETHASON CREME Regel 1: BETAMETHASON CREME 95gr
Ingredient
Ingredient code BETAMETHASON CREME 1MG/G (code = '204307' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 95 gram per 100 gram
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_magistraalactieveingredient_MA
MBH identificatie tsMBH_907_magistraalactieveingredient (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

12.3.3 Scenario 7.3 - tsMBH_907_magistraal90miljoennr

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_magistraal90miljoennr_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_magistraal90miljoennr_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 12:08:00 uur
Auteur Pieter de Plat - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Staden
Te verstrekken hoeveelheid 100 gram
Geneesmiddel - Product specificatie
Product code Eigen artikel: Zinkoxidecreme (code = '90000004' in codeSystem 'Huisartsenpraktijk Pulver & Partners')
Product naam Zinkoxide 10% in hydrocortisoncrème FNA 100 gr
Omschrijving Titel: Zinkoxide 10% in hydrocortisoncrème FNA 100 gr Regel: zinkoxide 10gr Regel: hydrocortisoncrème FNA 100gr
Ingredient
Ingredient code ZINKOXIDE (code = '265225' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Sterkte 10 gram per 100 gram
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_magistraal90miljoennr_MA
MBH identificatie tsMBH_907_magistraal90miljoennr (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
13 Scenarioset 8: andermans verstrekkingsverzoek

13.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat er geen verstrekkingsverzoeken van een ander opgeleverd worden Het systeem levert geen andermans verstrekkingsverzoeken op.

13.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
8.1 Maak screenshot waarop zichtbaar is dat andermans VV in het systeem zit Andermans verstrekkingsverzoek tsMBH_907_VVandermansMA tsMBH_907_VVandermansMA_VV
tsMBH_907_VVandermansMA_andermansVV


13.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens H. van XXX_Zutphen
Identificatienummer 999910498 [BSN]
Geboortedatum 8 jun 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


13.3.1 Scenario 8.1 - tsMBH_907_VVandermansMA

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_VVandermansMA_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_VVandermansMA_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 09:00:00 uur
Auteur Pieter de Plat - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Staden
Te verstrekken hoeveelheid 6 stuks
Geneesmiddel - primaire code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '8052' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '22268' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_VVandermansMA_MA
MBH identificatie tsMBH_907_VVandermansMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_VVandermansMA_andermansVV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_VVandermansMA_andermansVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 14 dagen om 09:00:00 uur
Auteur Mies het Rooi - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Staden
Te verstrekken hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '8052' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code DICLOFENAC NATRIUM TABLET MGA 100MG (code = '22268' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_VVandermansMA_MA
MBH identificatie tsMBH_907_VVandermansMA (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
14 Scenarioset 9: verstrekkingsverzoek - overige elementen

14.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksperiode Het systeem kan omgaan met verbruiksperiode ingangsdatum, duur en einddatum.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie.

14.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
9.1a optioneel Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat een logistieke verbruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum en duur/einddatum) Logistieke verbruiksperiode tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV
9.1b optioneel Logistieke verbruiksperiode tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV
9.1c optioneel Logistieke verbruiksperiode tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV
9.2 optioneel Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat het aantal herhalingen ingevuld kan worden Herhalingen tsMBH_907_herhalingen tsMBH_907_herhalingen_VV
9.3 optioneel Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de afleverlocatie ingevuld kan worden Afleverlocatie tsMBH_907_afleverlocatie tsMBH_907_afleverlocatie_VV


 als scenario 9.1 ondersteund wordt, dan dienen ze alledrie (9.1a, 9.1b en 9.1c) uitgevoerd te worden

14.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens N. XXX-Incident-A
Identificatienummer 999990159 [BSN]
Geboortedatum 1 jan 1950
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


14.3.1 Scenario 9.1a - tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 11:00:00 uur
Auteur Bert van Dam - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Van Dam
Geneesmiddel - primaire code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '100153' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '138363' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Verbruiksperiode Vanaf T + 10 dagen, tot en met T + 6 maanden om 00:00:00 uur
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA
MBH identificatie tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

14.3.2 Scenario 9.1b - tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 14 dagen om 11:01:00 uur
Auteur Bert van Dam - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Van Dam
Geneesmiddel - primaire code INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '34851' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INSULINE ISOFAAN 100IE/ML (code = '111325' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Verbruiksperiode tot en met T + 200 dagen
Beoogd verstrekker Huisartsenpraktijk Van Dam
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA
MBH identificatie tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

14.3.3 Scenario 9.1c - tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 11:02:00 uur
Auteur Bert van Dam - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Van Dam
Geneesmiddel - primaire code NAPROXEN 500MG TABLET (code = '20850' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code NAPROXEN 500MG TABLET (code = '51233' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Verbruiksperiode gedurende 60 dagen
Beoogd verstrekker Huisartsenpraktijk Van Dam
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA
MBH identificatie tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

14.3.4 Scenario 9.2 - tsMBH_907_herhalingen

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_herhalingen_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_herhalingen_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 30 dagen om 11:05:00 uur
Auteur Bert van Dam - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Ziekenhuis Stadswoud
Te verstrekken hoeveelheid 20 stuks
Aantal herhalingen 3
Geneesmiddel - primaire code INDAPAMIDE 2,5MG TABLET (code = '2941' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code INDAPAMIDE 2,5MG TABLET (code = '83593' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_herhalingen_MA
MBH identificatie tsMBH_907_herhalingen (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

14.3.5 Scenario 9.3 - tsMBH_907_afleverlocatie

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_afleverlocatie_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_afleverlocatie_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 11:07:00 uur
Auteur Bert van Dam - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Van Dam
Te verstrekken hoeveelheid 56 stuks
Geneesmiddel - primaire code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '48291' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code MIZOLASTINE TABLET MGA 10MG (code = '102164' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Gulle Gaper
Afleverlocatie Bospad 13,1598AM Onze Stad
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_afleverlocatie_MA
MBH identificatie tsMBH_907_afleverlocatie (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
15 Scenarioset 10: verstrekkingsverzoek o.b.v. HPK of ZI-nr

15.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met verstrekkingsverzoeken op andere geneesmiddelniveaus Het systeem kan verstrekkingsverzoeken op HPK of ZI-nr niveau opleveren.

15.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id
10.1 optioneel HPK geneesmiddel tsMBH_907_HPKvoorschrijven tsMBH_907_HPKvoorschrijven_VV
10.2 optioneel ZI-nr geneesmiddel tsMBH_907_ZINRvoorschrijven tsMBH_907_ZINRvoorschrijven_VV


15.3 Inhoudelijke gegevens

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens B. van XXX_Kester
Identificatienummer 999911557 [BSN]
Geboortedatum 2 aug 1954
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')


15.3.1 Scenario 10.1 - tsMBH_907_HPKvoorschrijven

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_HPKvoorschrijven_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_HPKvoorschrijven_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T - 150 dagen om 13:00:00 uur
Auteur Pieter de Plat - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Staden
Te verstrekken hoeveelheid 300 stuks
Geneesmiddel - primaire code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '1110837' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '49484' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code Acetylsalicylzuur tabletmsr 100mg (code = '103039' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_HPKvoorschrijven_MA
MBH identificatie tsMBH_907_HPKvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

15.3.2 Scenario 10.2 - tsMBH_907_ZINRvoorschrijven

Verstrekkingsverzoek tsMBH_907_ZINRvoorschrijven_VV
Gegevenselement Waarde
Identificatie tsMBH_907_ZINRvoorschrijven_VV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1)
Datum T om 13:05:00 uur
Auteur Pieter de Plat - Huisartsen, niet nader gespecificeerd. Huisartsenpraktijk Staden
Te verstrekken hoeveelheid 120 stuks
Geneesmiddel - primaire code LASIX TABLET 40MG (code = '12377333' in codeSystem 'G-Standaard ZI-nr')
Geneesmiddel - generiekere code LASIX TABLET 40MG (code = '220515' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE TABLET 40MG (code = '5967' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code FUROSEMIDE TABLET 40MG (code = '16810' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker Apotheek De Sleutel
Relatie naar medicatieafspraak tsMBH_907_ZINRvoorschrijven_MA
MBH identificatie tsMBH_907_ZINRvoorschrijven (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)
16 Documenthistorie

Datum Omschrijving
DRAFT

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': medicatiegegevens VV addendum.