mp:V9.0 Voorbeeld medicatieoverzicht V1.1

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De term actueel medicatieoverzicht is vervangen door de term basisset medicatiegegevens: het medicatieoverzicht in combinatie met aanvullende gegevens die (minimaal) nodig zijn om veilig en verantwoord medicatie te kunnen voorschrijven, wijzigen, stoppen of veilig ter hand te stellen. Uit Leidraad Overdracht van Medicatiegegevens in de keten (definitief concept 2017)

Deze pagina bevat een voorbeeld van een medicatieoverzicht. Dit voorbeeld is ontwikkeld in het programma Informatiestandaard Medicatieproces en dient als voorbeeld voor de manier waarop gegevens getoond kunnen worden. De in onderstaande plaatjes genummerde gegevens zijn daarbij normatief, deze zijn verplicht om te tonen. De andere gegevens in het voorbeeld zijn optioneel en worden mogelijk in de toekomst als normatief toegevoegd. De lay-out van het overzicht in een systeem kan verschillen per doelgroep en per device. Voor apothekers zijn bijvoorbeeld in eerste instantie alleen toedieningsafspraken zichtbaar waarbij vervolgens kan worden doorgeklikt naar de bijbehorende medicatieafspraak en het medicatiegebruik. Wanneer er alleen medicatiegebruik of een medicatieafspraak bekend is wordt deze uiteraard wel direct getoond. Uitgangspunt is dat op het overzicht alle medicatie van de patiënt getoond wordt, dus niet alleen de medicatie die in het eigen systeem is vastgelegd.

Het overzicht is generiek beschreven en daarmee voor alle leveranciers gelijk. Op deze pagina zijn de eisen van de eindgebruikers opgenomen en worden geen uitspraken gedaan over de technische realisatie of implementatie. De bestaande KNMP-specificatie “User requirements specification Medicatieoverzicht 2.0”, definitieve concept “Leidraad Overdracht van Medicatiegegevens in de keten” en de nieuwe inzichten uit het programma Medicatieproces zijn hierin verwerkt.

Uitgangspunten voor het overzicht zijn:

 • Zorgverleners willen op een medicatieoverzicht onderscheid zien tussen de therapeutische bouwstenen:
  • Medicatieafspraak
  • Toedieningsafspraak
  • Medicatiegebruik
 • Logistieke bouwstenen (verstrekkingsverzoek, verstrekking) en de bouwsteen medicatietoediening zijn niet relevant voor het medicatieoverzicht.

Medicatieoverzicht v0.5 Medicatieoverzicht v0.5

Functionele specificatie

In de figuren hieronder zijn de onderdelen opgenomen met normatieve gegevens. De andere onderdelen zijn nog niet normatief. De in de tabel genummerde elementen zijn normatief, overige elementen vooralsnog optioneel.

Kop en Algemeen

Medicatieoverzicht KopAlgemeen v0.5.PNG

Filter: n.v.t.

Sorteren: n.v.t.

Datum medicatieoverzicht: dit is de datum dat de laatste wijziging in een medicatieafspraak, toedieningsafspraak of medicatiegebruik is vastgelegd binnen het systeem dat het medicatieoverzicht oplevert.

N.B. in de viewer worden alle datums getoond met de maand in letters, zodat geen verwarring kan ontstaan tussen dag-maand en maand-dag (Amerikaans formaat).

Nr Kop Dataset Toelichting
1 Naam Patient – Naamgegevens (Initialen, Geslachtsnaam, GeslachtsnaamPartner), Geboortedatum, Geslacht
2 Telefoon Patient – Contactgegevens – Telefoonnummers Door patiënt als preferent opgegeven telefoonnummer
3 BSN Patient – Patientidentificatienummer Altijd BSN
4 Adres Patient – Adresgegevens
5 Naam zorgaanbieder Zorgaanbieder – Organisatienaam Zorgaanbieder die het medicatieoverzicht heeft samengesteld
6 Zorgaanbieder Adres Zorgaanbieder – Adres – Adresgegevens
7 Zorgaanbieder Telefoon Zorgaanbieder – TelefoonMail – Contactgegevens – Telefoonnummers
8 Zorgaanbieder Email Zorgaanbieder – TelefoonMail – Contactgegevens – Emailadressen
9 Datum medicatieoverzicht Documentgegevens – Documentdatum
Lengte Lichaamslengte – LengteWaarde, LengteDatumTijd
Gewicht Lichaamsgewicht – GewichtWaarde, GewichtDatumTijd
Gecontroleerd door zorgverlener Documentgegevens – Verificatie zorgverlener
Geverifieerd met patient/mantelzorger Documentgegevens – Verificatie patient

Elementen 5 tot en met 8 worden niet getoond als de patiënt de opsteller van het medicatieoverzicht is.

Intoleranties, contra-indicaties, allergieën (ICA)

Medicatieoverzicht ICA v0.5.PNG

Actieve intoleranties, contra-indicaties en allergieën.

Filter: einddatum is niet gevuld, ligt in de toekomst of is minder dan een jaar geleden bij het samenstellen van het overzicht.

Sorteren: meest recente ingangsdatum bovenaan.

Dit onderdeel wordt op een later moment uitgewerkt en is nog niet normatief.

Huidige medicatie

Medicatieoverzicht HuidigeMedicatie v0.5.PNG

Filter: alle huidige medicatie, dat wil zeggen alle medicatieafspraken en toedieningsafspraken die van toepassing zijn op het moment dat het overzicht wordt samengesteld en het daarbij behorende medicatiegebruik per bron. Ook de tijdelijk onderbroken medicatie wordt in deze categorie getoond. Wanneer er alleen medicatiegebruik bekend is wordt deze getoond als deze niet ouder is dan drie maanden. Wanneer medicatiegebruik is vastgelegd door zowel een zorgverlener als een patiënt wordt van beide het laatst geregistreerde medicatiegebruik getoond.

Sorteren: per medicamenteuze behandeling: medicatieafspraak, toedieningsafspraak, medicatiegebruik (vastgelegd door patiënt, zorgverlener). Medicamenteuze behandelingen worden gesorteerd op ingangsdatum ma / ta / gb aflopend.

Nr Kop Dataset
1 Type Medicatieafspraak Toedieningsafspraak Medicatiegebruik
2 Geneesmiddel Afgesproken geneesmiddel- Geneesmiddel bij Toedieningsafspraak- Gebruiksproduct-
Product – ProductCode (als afwezig: ProductSpecificatie, ProductNaam)
3 Ingangsdatum Ingangsdatum
4 Einddatum/Duur Einddatum (als afwezig: Duur)
5 Dosering Gebruiksinstructie – Omschrijving
6 Toedieningsweg Gebruiksinstructie – Toedieningsweg
7 Reden Reden van voorschrijven & evt.
Reden van staken/onderbreken
Reden van staken/onderbreken Reden van staken/onderbreken
8 Toelichting Toelichting & Aanvullende Informatie Toelichting
9 Bron Voorschrijver- Verstrekker- Auteur-
Zorgverlener – Zorgverlenernaam, Specialisme
n.v.t n.v.t of "Patient"

Toekomstige medicatie

Medicatieoverzicht ToekomstigeMedicatie v0.5.PNG

Filter: alle medicatie die in de komende 3 maanden actueel wordt. Dit is inclusief voorgenomen medicatiegebruik.

Voor een beschrijving van de mapping geldt hetzelfde als bij de huidige medicatie, zie Huidige medicatie.

Recent beëindigde medicatie

Medicatieoverzicht RecentBeeindigde v0.5.PNG

Filter: alle medicatie die in de afgelopen 2 maanden geëindigd, gestopt of onderbroken is.

Voor een beschrijving van de mapping geldt hetzelfde als bij de huidige medicatie, zie Huidige medicatie.

Aanvullende labwaarden

Medicatieoverzicht Labwaarden v0.5.PNG

Meest recente labwaarden en afwijkende nierfunctiewaarden.

Dit onderdeel wordt op een later moment uitgewerkt, is nog niet normatief.

Opmerkingen

Medicatieoverzicht Opmerkingen v0.5.PNG

Bijvoorbeeld relevante (beperkte) gezondheidsvaardigheden (competenties: geletterdheid, reken- en digitale vaardigheden) die impact kunnen hebben op medicatiegebruik/behandeling.

Dit onderdeel wordt op een later moment uitgewerkt, is nog niet normatief.

Bouwsteen instantiaties

Deze paragraaf beschrijft welke instantiaties van de bouwstenen horen bij het medicatieoverzicht. Dit gaat om ‘eigen’ én ‘andermans’ bouwstenen (paragraaf 3.1) en dan alleen de laatste, relevante instantiaties hiervan (paragraaf 3.2).

Eigen én andermans

Zowel de eigen als een kopie van (bij de verzender bekende) bouwstenen van andere bronnen gaan mee in het medicatieoverzicht. Dit zodat het medicatieoverzicht zo compleet mogelijk is voor de ontvanger. Dit zorgt ervoor dat ontvangers er direct mee aan de slag kunnen en niet afhankelijk zijn van andere bronnen. De technische representatie van andermans bouwsteen kan ánders zijn dan die van de echte bron. Het is belangrijk dat de ontvanger hiervan op de hoogte is. De originele OID van andermans bouwsteen moet gewoon meegegeven worden. De ontvanger kan er dan voor kiezen om de bouwsteen ook in zijn originele vorm bij de bron op te halen.
De bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik zijn uitgebreid met een kenmerk dat aangeeft of:

 • er sprake is van een ‘eigen’ bouwsteen of
 • die van ‘iemand anders’ (een accent bouwsteen: MA’, TA’, MGB’)

Dit kenmerk is alleen van toepassing in de transactie voor het medicatieoverzicht, omdat dat de enige transactie is waar andermans bouwstenen opgeleverd mogen worden.

Het kenmerk 'bouwsteen van iemand anders' bevind zich op twee niveaus:

 • Het template ID van een MA’, TA’, MGB’ verschilt van een MA, TA en MGB.
 • Daarnaast wordt het element kopie indicator altijd meegestuurd met waarde true in MA’, TA’, MGB’. (LET OP: Kopie indicator mag niet bij een oorspronkelijk MA, TA, MGB meegestuurd worden als false, hij mag in het geheel niet in het bericht meegestuurd worden).

Het is toegestaan om voor het medicatieoverzicht de medicatieafspraken, toedienafspraken en medicatiegebruik via een door het systeem gegenereerd MGB of MGB’ (Zorgaanbieder is auteur MGB) aan te bieden. Deze dient wel een referentie te hebben naar een MA, TA of MGB.

Medicatieoverzicht en afleidingsregels

Een overzicht van medicatie die de patiënt gebruikt (of zou moeten gebruiken) kan op twee manieren in een systeem worden samengesteld:
1) tonen van een actueel medicatieoverzicht (of overzichten) verkregen uit andere bron (of bronnen)
2) in samenhang tonen van losse medicatiebouwstenen verkregen uit het eigen systeem en uit andere bronnen.
Dit overzicht van medicatie bestaat in beide gevallen uit de informatie zoals opgenomen in de bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik.

Ad 1) Wanneer in dit document gesproken wordt over een actueel medicatieoverzicht wordt daarmee een samenhangend overzicht bedoeld waarin actuele medicatieafspraken, toedieningsafspraken en medicatiegebruik is opgenomen. Dit actuele medicatieoverzicht wordt opgebouwd door de bron op basis van de op dat moment bij de bron bekende gegevens. Dit overzicht kan worden uitgewisseld met de transactiegroep Medicatieoverzicht (PULL of PUSH).

De gegevens en bouwstenen die bekend zijn bij de bron, maar afkomstig uit een andere bron, worden in de transactie opgeleverd met de 'accent' indicator zodat ze herkenbaar zijn als andermans bouwstenen (MA accent, TA accent, MGB accent).

Ad 2) Het is ook mogelijk dat een systeem een overzicht samen stelt door het samenvoegen van eigen en andermans losse medicatiebouwstenen. Voor het opvragen van losse bouwstenen wordt de transactiegroep medicatiegegevens (PULL) gebruikt.

Met de transactiegroep medicatiegegevens (PUSH) kunnen losse bouwstenen ook direct aan een andere zorgverlener of de patient worden verstuurd (dus zonder opvragen). Dit gebeurt bijvoorbeeld bij ontslag of op verzoek van een medebehandelaar die de patiënt voor zich heeft (bijv. patiënt verschijnt bij huisarts of apotheker buiten de regio waarbij deze apotheker of huisarts bij de eigen huisarts van de patient de gegevens telefonisch opvraagt en digitaal ontvangt).
Bij zowel medicatiegegevens PUSH als PULL mogen gegevens die uit andere bron zijn verkregen niet worden opgeleverd.

Laatste relevante

Alleen de laatste relevante bouwstenen zijn onderdeel van het medicatieoverzicht. Deze paragraaf beschrijft wat dan precies die laatst relevante bouwstenen zijn voor een medicatieoverzicht. Allereerst voor medicatie op voorschrift (paragraaf 3.2.1), dan voor ‘over the counter’ medicatie (paragraaf 3.2.2). De hierop volgende paragraaf 3.2.3 gaat nog in op de bijzondere situatie dat er behalve een huidige, ook een toekomstige medicatieafspraak binnen dezelfde medicamenteuze behandeling geldig is. Tenslotte vat de laatste paragraaf de te hanteren regels samen.
Noot: De (technische) stop-medicatieafspraken zijn niet afgebeeld in de voorbeelden, maar impliciet verondersteld.

Medicatie op voorschrift

Meest eenvoudige ‘happy flow’

In een medicamenteuze behandeling ontstaat er in de meest eenvoudige ‘happy flow’ een opeenvolging van:

 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – Medicatiegebruik.

Normaal gesproken begint een medicamenteuze behandeling met een medicatieafspraak. Een toedieningsafspraak vult de medicatieafspraak concreet in. Medicatiegebruik zegt iets over het daadwerkelijk gebruik van de patiënt in deze medicamenteuze behandeling. Alle drie de bouwstenen zijn in zo’n geval relevant en horen bij de oplevering van een medicatieoverzicht, zoals aangegeven in groen hieronder.

 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – Medicatiegebruik.

Een toedieningsafspraak verwijst naar de medicatieafspraak die hij invult. Medicatiegebruik kán verwijzen naar een medicatieafspraak of toedieningsafspraak. Als er geen verwijzing beschikbaar is in de toedieningsafspraak/het medicatiegebruik, dan moet de afspraakdatum (toedieningsafspraak)/registratiedatum (medicatiegebruik) later zijn dan die van de medicatieafspraak om relevant te zijn voor oplevering.

Nieuwe medicatieafspraak in de medicamenteuze behandeling

Als je een nieuwe medicatieafspraak aanmaakt in een bestaande medicamenteuze behandeling zijn de op dát moment reeds bestaande medicatieafspraken, toedieningsafspraken en vastleggingen van medicatiegebruik niet meer relevant voor het medicatieoverzicht. Het idee is dat alle oudere bouwstenen dan de huidige medicatieafspraak per definitie ‘overruled’ zijn door deze nieuwe medicatieafspraak en dientengevolge niet meer relevant voor het medicatieoverzicht.

 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – Medicatiegebruik - Medicatieafspraak

Wanneer er volgend op een dergelijke medicatieafspraak een toedieningsafspraak en eventueel ook medicatiegebruik aangemaakt en beschikbaar zijn, worden deze wél weer meegeleverd in het medicatieoverzicht.

 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – MedicatiegebruikMedicatieafspraak – Toedieningsafspraak
 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – MedicatiegebruikMedicatieafspraak – Toedieningsafspraak – Medicatiegebruik
Medicatiegebruik eerder dan toedieningsafspraak

Het kan gebeuren dat je medicatiegebruik hebt vastgelegd voordat de toedieningsafspraak aangemaakt is. Ook hier is het idee dat de nieuwere toedieningsafspraak de oudere vastlegging van toedieningsafspraak én medicatiegebruik ‘overrulet’. Het oudere medicatiegebruik is dan dus niet meer relevant voor het medicatieoverzicht.

 • Medicatieafspraak – Medicatiegebruik
 • MedicatieafspraakMedicatiegebruikToedieningsafspraak

Natuurlijk kan er daarna weer een nieuwe vastlegging van medicatiegebruik plaatsvinden, die dan ook weer relevant is voor het medicatieoverzicht.

 • MedicatieafspraakMedicatiegebruikToedieningsafspraak - Medicatiegebruik
Nieuwe toedieningsafspraak

Soms maak je een nieuwe toedieningsafspraak onder een bestaande medicatieafspraak. Bijvoorbeeld omdat er een ander product verstrekt moet worden (ten gevolge van preferentiebeleid of voorraad). Ook dan geldt dat een dergelijke nieuwe toedieningsafspraak eventueel oudere toedieningsafspraken en medicatiegebruik ‘overrulet’.

 • MedicatieafspraakToedieningsafspraak – Medicatiegebruik - Toedieningsafspraak

Natuurlijk kan je daarna medicatiegebruik vastleggen, die is dan ook weer relevant voor het medicatieoverzicht.

 • MedicatieafspraakToedieningsafspraak – MedicatiegebruikToedieningsafspraak - Medicatiegebruik

Over the counter

Soms gebruikt een patiënt medicatie waarvoor er geen voorschrift is. Dit geldt bijvoorbeeld voor pijnstillers als paracetamol of ibuprofen, die verkrijgbaar zijn zonder recept. We noemen dit “over the counter” medicatie. Dergelijk gebruik van ‘over the counter’ medicatie kan vastgelegd worden met de bouwsteen medicatiegebruik. Ook dit is relevant voor het medicatieoverzicht.

 • Medicatiegebruik

Een nieuwe vastlegging van medicatiegebruik door dezelfde type auteur (type auteur is patiënt of zorgverlener) ‘overrulet’ eventuele oudere vastleggingen van medicatiegebruik. Hieronder uitgewerkt, op volgorde van registratiedatum:

 • Medicatiegebruik - Medicatiegebruik

Wanneer een voorschrijver beslist om deze medicamenteuze behandeling te formaliseren met een medicatieafspraak, gelden daarna de regels zoals hiervoor beschreven. Hieronder uitgewerkt, op volgorde van afspraakdatum (medicatie- of toedieningsafspraak)/registratiedatum (medicatiegebruik):

 • Medicatiegebruik – MedicatiegebruikMedicatieafspraak
 • Medicatiegebruik – MedicatiegebruikMedicatieafspraak - Medicatiegebruik
 • Medicatiegebruik – MedicatiegebruikMedicatieafspraak – Toedieningsafspraak - Medicatiegebruik
 • Medicatiegebruik – MedicatiegebruikMedicatieafspraakMedicatiegebruik - Toedieningsafspraak - Medicatiegebruik
 • Medicatiegebruik – MedicatiegebruikMedicatieafspraak - Medicatiegebruik - Medicatiegebruik

Toekomstige medicatieafspraken

Een medicamenteuze behandeling kan meer dan één actuele medicatieafspraak bevatten. Namelijk één voor de huidige situatie en één of meer voor de toekomstige situatie. Deze paragraaf beschrijft een voorbeeld met één huidige en één toekomstige. De toekomstige bouwstenen hebben een “T-“. Zowel huidige als toekomstige bouwstenen zijn relevant voor het medicatieoverzicht. De bouwstenen voor toedieningsafspraak en medicatiegebruik moeten wel adequate verwijzingen hebben naar ofwel de huidige ofwel de toekomstige afspraak. Hieronder drie voorbeelden, op volgorde van afspraakdatum/registratiedatum (indien deze gelijk zijn, dan gesorteerd op gebruiksperiode):

 • Medicatieafspraak – T Medicatieafspraak
 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – T Medicatieafspraak – T Toedieningsafspraak
 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – Medicatiegebruik – T Medicatieafspraak – T Toedieningsafspraak – T Medicatiegebruik
Nieuwe medicatieafspraak

Als je in deze situatie een nieuwe medicatieafspraak maakt, maak je ook altijd een (technische) stop-medicatieafspraak. Deze stop-medicatieafspraak kent twee verschijningsvormen:
1) met verwijzing naar een specifieke medicatieafspraak die je stopt
2) zonder verwijzing, en daarmee stop je de hele medicamenteuze behandeling

Ad 1) Stop-medicatieafspraak voor één actuele medicatieafspraak Met deze stop-medicatieafspraak stop je één specifieke medicatieafspraak. Je maakt voor die medicatieafspraak ook weer een nieuwe. Stel dat je alleen de huidige medicatieafspraak wilt wijzigen. Toegepast op de voorbeelden hierboven geeft dit, op volgorde van afspraakdatum:

 • MedicatieafspraakT Medicatieafspraak – Medicatieafspraak
 • Medicatieafspraak – ToedieningsafspraakT Medicatieafspraak – T Toedieningsafspraak – Medicatieafspraak
 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – MedicatiegebruikT Medicatieafspraak – T Toedieningsafspraak – T Medicatiegebruik – Medicatieafspraak

Stel dat je alleen de toekomstige medicatieafspraak wilt wijzigen. Toegepast op de voorbeelden hierboven geeft dit, op volgorde van afspraakdatum:

 • MedicatieafspraakT MedicatieafspraakT Medicatieafspraak
 • Medicatieafspraak – ToedieningsafspraakT Medicatieafspraak – T ToedieningsafspraakT Medicatieafspraak
 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – MedicatiegebruikT Medicatieafspraak – T Toedieningsafspraak – T MedicatiegebruikT Medicatieafspraak

Ad 2) Stop-medicatieafspraak voor de hele medicamenteuze behandeling. Met deze stop-medicatieafspraak stop je alle bestaande (huidige en toekomstige) medicatieafspraken in de medicamenteuze behandeling. Als je nu – naast een huidige - ook weer een medicatieafspraak voor de toekomst wilt maken, moet je ook deze dus opnieuw maken. Hieronder uitgewerkt voor dezelfde drie voorbeelden als bovenstaand, op volgorde van afspraakdatum.

 • Medicatieafspraak – T-MedicatieafspraakMedicatieafspraak – T Medicatieafspraak
 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – T-Medicatieafspraak – T-ToedieningsafspraakMedicatieafspraak – T Medicatieafspraak
 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – Medicatiegebruik – T-Medicatieafspraak – T-Toedieningsafspraak – T MedicatiegebruikMedicatieafspraak – T Medicatieafspraak
Nieuwe toedieningsafspraak

Je kunt echter ook een nieuwe toedieningsafspraak maken voor alleen de huidige medicatieafspraak. Deze nieuwe toedieningsafspraak moet dan een verwijzing naar die huidige medicatieafspraak hebben. Hieronder uitgewerkt voor dezelfde drie voorbeelden aan het begin van paragraaf 3.2.1, op volgorde van afspraakdatum.

 • Medicatieafspraak – T Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak
 • MedicatieafspraakToedieningsafspraakT-Medicatieafspraak – T Toedieningsafspraak – Toedieningsafspraak
 • MedicatieafspraakToedieningsafspraak – MedicatiegebruikT Medicatieafspraak – T-Toedieningsafspraak – T Medicatiegebruik – Toedieningsafspraak

Een nieuwe toedieningsafspraak met een verwijzing naar de toekomstige medicatieafspraak ziet er als volgt uit.

 • Medicatieafspraak – T Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak
 • Medicatieafspraak –Toedieningsafspraak – T-MedicatieafspraakT ToedieningsafspraakT Toedieningsafspraak
 • Medicatieafspraak –Toedieningsafspraak – Medicatiegebruik – T MedicatieafspraakT Toedieningsafspraak – T MedicatiegebruikT-Toedieningsafspraak

Regels van het overrulen opgesomd

Op basis van bovenstaande beschrijving/voorbeelden zijn de volgende algemene regels voor het overrulen af te leiden. Het gaat hier om de regels om te bepalen of een bouwsteen relevant is voor oplevering in het medicatieoverzicht. Binnen een medicamenteuze behandeling:

 • Een nieuwe medicatieafspraak overrulet alle oudere bouwstenen (medicatieafspraak, toedieningsafspraak, medicatiegebruik) behorende bij de medicatieafspraak/-afspraken die deze medicatieafspraak gestopt heeft.
 • Een nieuwe toedieningsafspraak overrulet alle oudere bouwstenen van type toedieningsafspraak of medicatiegebruik die horen bij dezelfde medicatieafspraak als de nieuwe toedieningsafspraak.
 • Een nieuwe vastlegging van medicatiegebruik overrulet in principe (zie uitzondering hieronder) oudere vastleggingen van medicatiegebruik die horen bij dezelfde medicatieafspraak als het nieuwe medicatiegebruik.
  • Uitzondering op deze regel: medicatiegebruik met als auteur patiënt overrulet NIET een oudere vastlegging van medicatiegebruik met als auteur zorgverlener en vice versa. Beide zijn dan dus relevant voor het medicatieoverzicht.

Deze laatste uitzondering toegepast op een aantal situaties:

 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – Medicatiegebruik-ZVL – Medicatiegebruik-PAT
 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – Medicatiegebruik-PAT – Medicatiegebruik-ZVL
 • Medicatieafspraak – ToedieningsafspraakMedicatiegebruik-PATMedicatiegebruik-PAT
 • Medicatieafspraak – Toedieningsafspraak – Medicatiegebruik-ZVLMedicatiegebruik-PATMedicatiegebruik-PAT
 • Medicatieafspraak – ToedieningsafspraakMedicatiegebruik-ZVL – Medicatiegebruik-PATMedicatiegebruik PAT – Medicatiegebruik-ZVL

Verificatie per medicamenteuze behandeling

Een zorgverlener legt verificatie per medicamenteuze behandeling vast met de bouwsteen medicatiegebruik:

 • Auteur = Zorgverlener
 • Eventuele informant: de patiënt, een zorgverlener of een andere persoon
 • Eventueel kenmerk ‘volgens afspraak’: is het medicatiegebruik volgens de auteur conform medicatieafspraak of toedieningsafspraak?
 • Eventuele link naar medicatieafspraak óf toedieningsafspraak:
  • Medicatie- of toedieningsafspraak die de referentie is geweest voor het opgeven van dit gebruik.
  • Wanneer er wordt aangegeven ‘volgens afspraak’ dan staat hier de medicatie- of toedieningsafspraak conform welke de patiënt gebruikt.

Een dergelijke vastlegging van medicatiegebruik betekent: “Volgens mij gebruikt de patiënt dit medicament als volgt:…..”.
Bekend: het is nu niet voorzien in de informatiestandaard om aan te geven dat een medicatieafspraak of toedieningsafspraak klopt, los van of de patiënt het ook zo gebruikt.

Proces van het medicatieoverzicht uitwisselen

Naast de inhoud en de verificatie is ook het proces rondom het medicatieoverzicht van belang.

Wie, wanneer, met welke informatie

De betrouwbaarheid en de compleetheid van een medicatieoverzicht hangt af van:

 • wie het heeft samengesteld,
 • op welk moment en
 • met welke basisinformatie.

Daarover kunnen we afspraken maken, bijvoorbeeld:

 • een medicatieoverzicht pas uitwisselen/beschikbaar stellen zodra deze enige vorm van betrouwbaarheid heeft
  • na een expliciete actie van een zorgverlener of
  • automatisch als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.
 • medicatieoverzicht volledig automatisch uitwisselen/beschikbaar stellen zonder voorwaarden
 • Medicatieoverzicht volledig automatisch beschikbaar maken zonder dat een nieuwe gegevenssoort nodig is (dus bij aanmelding van één van de andere medicatie gegevenssoorten ben je automatisch ook bron voor een medicatieoverzicht).

Besluit

Bovenstaande vragen zijn nog niet beantwoord. Besloten is dat tijdens de Proof-Of-Concept alle partijen die een medicatieoverzicht kunnen opleveren dit ook doen.

Verantwoordelijkheden opvrager en bron

De opvrager krijgt medicatieoverzichten uit meerdere bronnen. Het verwerken hiervan is de verantwoordelijkheid van de ontvanger. De actualiteit van een medicatieoverzicht is hierbij van belang.
Actie: de transactie medicatieoverzicht moet de meest recente datum bevatten van de verzameling van beschikbare afspraakdatums/registratiedatums van de opgeleverde instantiaties van bouwstenen. De samensteller (bron) van het medicatieoverzicht moet deze datum dus opleveren. Dit helpt de ontvanger om de actualiteit van het medicatieoverzicht beter in te schatten.

Afspraken vervolg

Met de uitkomsten van de Proof-Of-Concept vervolgen we de analyse om te komen tot een goed proces voor het medicatieoverzicht.