Medicatieproces MP9 2.0 - kwalificatie - voorschrift sturend systeem - MP-VOS

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

Inhoud

1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • VOorschrift Sturend systeem (MP-VOS) medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht, nierfunctiewaarde.

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder afzonderlijk scenario genoemd in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van de bouwstenen medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en nierfunctiewaarde in (en maak hier schermafdrukken van als dit staat aangegeven).
 2. Stuur een ‘Voorschrift sturen’ bericht naar de kwalificatiesimulator voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 3. De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘ontvangstbevestiging medicatievoorschrift’ bericht.

3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan uit:

 1. de technische uitgaande berichten (voor alle scenario’s) én
 2. schermafdrukken (voor de aangegeven scenario's).

Indien een schermafdruk opgeleverd moet worden, staat in het scenario aangegeven wat er op het schermafdruk zichtbaar moet zijn (staat er niks genoemd, dan is er geen schermafdruk nodig).

4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens

4.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.

4.2 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel. Indien er voor een scenario screenshots aangeleverd moeten worden, dan staat dat aangegeven.
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

4.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier moet meegeven als voorschrift sturend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en laboratoriumuitslag (nierfunctiewaarde).

4.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

4.5 Sturend/beschikbaarstellend systeem

Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik) en wanneer van toepassing de andere bouwstenen (Lengte, Gewicht, Laboratoriumuitslag): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend/beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen betreft op andermans medicamenteuze behandeling.
 • Tijd (hh:mm:ss) in Medicatieafspraak "AfspraakDatumTijd" en in Verstrekkingsverzoek "Datum". De datum betreft de afgesproken datum T, het tijdstip mag door het systeem zelf worden bepaald.

4.6 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

5 Scenarioset 1: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - gebruiksperiode/extra VV

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat de medicatieafspraak gebruiksperiode correct wordt gebruikt

Het systeem gaat correct om met ingangsdatum, duur, einddatum.

Aantonen dat er extra VV bij een bestaande MA kan worden gemaakt

Het systeem gaat correct om met een nieuw VV bij een bestaande MA.

Aantonen dat eenheid dosis correct verwerkt wordt

Het systeem gaat correct om met de eenheden dosis/stuks.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

5.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
1.1* Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ einddatum).
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en einddatum
MBH_920_start_eind MBH_920_start_eind_MA MBH_920_start_eind_VV
1.2a* Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur).
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (weken)
MBH_920_start_duur MBH_920_start_duur_MA MBH_920_start_duur_VV
1.2b* Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de gebruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum/ duur).
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum en duur (dagen)
MBH_920_start_duur2 MBH_920_start_duur2_MA MBH_920_start_duur2_VV
1.3
Medicatievoorschrift met een medicatieafspraak gebruiksperiode ingangsdatum (chronische medicatie)
MBH_920_chronisch MBH_920_chronisch_MA MBH_920_chronisch_VV
1.4 Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat het extra VV gemaakt wordt/behoort bij de eerdere MA.
Extra VV onder bestaande MA
LET OP: VV bij de bestaande MA uit scenario 1.3
MBH_920_chronisch MBH_920_chronisch_MA MBH_920_chronisch_VV_extraVVbestaandeMA
1.5
Medicatievoorschrift met eenheid 'dosis/stuks'
MBH_920_dosis_stuks MBH_920_dosis_stuks_MA MBH_920_dosis_stuks_VV


 * één van de drie scenario's (1.1, 1.2a óf 1.2b) is verplicht, de anderen optioneel

5.3 Inhoudelijke gegevens
6 Scenarioset 2: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - andere elementen

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan versturen (alle scenario’s).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat andere elementen van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek correct worden gebruikt

Het systeem gaat correct om met aanvullende instructie, toelichting, aanvullende informatie, aanvullende wensen, reden van voorschrijven (verplichting voor 23 geneesmiddelen), toedieningsweg (afwijkende toedieningsweg).

Aantonen dat het systeem voorschriften met meerdere MBHs kan versturen

Het systeem genereert technisch correcte berichten.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

6.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
2.1 Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat een 'aanvullende instructie' ingevoerd kan worden (als vrije tekst en/of uit keuze lijstje)
Aanvullende instructie (MA)
MBH_920_aanvullendeinstructie MBH_920_aanvullendeinstructie_MA MBH_920_aanvullendeinstructie_VV
2.2 Maak screenshot(s) waaruit blijkt dat bij zowel de MA als VV een 'toelichting' ingevoerd kan worden
Toelichting (MA), toelichting (VV)
MBH_920_toelichting MBH_920_toelichting_MA MBH_920_toelichting_VV
2.3 Maak screenshot(s) van de melding/waarschuwing indien de reden van voorschrijven niet wordt ingevuld.
Reden van voorschrijven (MA)
MBH_920_redenvanvoorschrijven MBH_920_redenvanvoorschrijven_MA MBH_920_redenvanvoorschrijven_VV
2.4* Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (MA) en 'aanvullende wensen' (VV) zichtbaar zijn
Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV), Toedieningsweg (MA), meerdere MBHs in één voorschriftbericht (denk aan meerdere receptregels op een recept).
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen
MBH_920_Toedieningsweg
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_MA
MBH_920_Toedieningsweg_MA
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_VV
MBH_920_Toedieningsweg_VV
2.5* Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'aanvullende informatie' (MA) en 'aanvullende wensen' (VV) zichtbaar zijn
Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV)
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_MA MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_VV
2.6* Maak screenshot(s) waarop toedieningsweg keuze zichtbaar is
Toedieningsweg (MA)
MBH_920_Toedieningsweg MBH_920_Toedieningsweg_MA MBH_920_Toedieningsweg_VV


 * van de drie scenario's kan er gekozen worden welke optie wordt uitgevoerd: Scenario 2.4 met meerdere MBHs in één voorschriftbericht óf Scenario 2.5 én 2.6, met elke MBH in een eigen voorschriftbericht.

6.3 Inhoudelijke gegevens
7 Scenarioset 3: medicatievoorschriften met stop-medicatieafspraken (staken, wijzigen, onderbreken)

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met stop-medicatieafspraken (staken) Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (staken)
Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging Het systeem genereert een inhoudelijk correcte technische stop-medicatieafspraak in het geval van een wijziging. De technische stop-medicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de reden wijzigen of staken Het systeem gaat correct om met de reden wijzigen of staken. De reden van wijzigen komt in de nieuwe medicatieafspraak.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met tijdelijk onderbreken Het systeem genereert een stop-medicatieafspraak (onderbreken)
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

7.2 Scenario’s

LET OP: onderstaande scenario's dienen te worden uitgevoerd op de reeds in scenario 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4/2.5 aangemaakte medicatieafspraken.


Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
3.1
Stop-medicatieafspraak, met reden staken
LET OP: stop medicatieafspraak van scenario 2.1
MBH_920_aanvullendeinstructie MBH_920_aanvullendeinstructie_MA_staken
3.2 Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV
LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.2
MBH_920_toelichting MBH_920_toelichting_MA_wijzigingmetVV
MBH_920_toelichting_MA_techstaken
MBH_920_toelichting_VV_extra
3.3 Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV
LET OP: wijziging medicatieafspraak van scenario 2.3
MBH_920_redenvanvoorschrijven MBH_920_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV
MBH_920_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken
3.4 Maak screenshot(s) waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Onderbreken medicatieafspraak
LET OP: onderbreking medicatieafspraak van scenario 2.4/2.5
MBH_920_aanvullendeinformatiewensen MBH_920_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken


7.3 Inhoudelijke gegevens
8 Scenarioset 4: medicatievoorschrift met lengte en gewicht

8.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met lengte en gewicht kan versturen. Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

8.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
4.1 Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat er een lengte en gewicht ingevoerd kunnen worden Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat er een lengte en gewicht ingevoerd kunnen worden
Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA
Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht in MA
MBH_920_Lengte_Gewicht MBH_920_Lengte_Gewicht_MA_1 MBH_920_Lengte_Gewicht_VV_1
* één van de twee scenario's (4.1 óf 4.2) is verplicht, de andere optioneel

8.3 Inhoudelijke gegevens: Scenario 4.1


8.4 Inhoudelijke gegevens: Scenario 4.2


9 Scenarioset 5: medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde

9.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde kan versturen. Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

9.2 Scenario’s

* één van de twee scenario's (5.1 óf 5.2) is verplicht, de andere optioneel

9.3 Inhoudelijke gegevens: Scenario 5.1


9.4 Inhoudelijke gegevens: Scenario 5.2


10 Scenarioset 6: medicatievoorschriften met diverse doseerschema's

10.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met verschillende doseerschema’s.

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

10.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
6.1
Variabele frequentie
MBH_920_variabelefrequentie MBH_920_variabelefrequentie_MA MBH_920_variabelefrequentie_VV
6.2
Interval
MBH_920_interval MBH_920_interval_MA MBH_920_interval_VV
6.3
Variabele hoeveelheid (1)
MBH_920_variabelehoeveelheid MBH_920_variabelehoeveelheid_MA MBH_920_variabelehoeveelheid_VV
6.4
Zonder keerdosis
MBH_920_zonderkeerdosis MBH_920_zonderkeerdosis_MA MBH_920_zonderkeerdosis_VV
6.5
Bijzondere keerdosis
MBH_920_bijzonderekeerdosis MBH_920_bijzonderekeerdosis_MA MBH_920_bijzonderekeerdosis_VV
6.6
Variabele hoeveelheid (2)
MBH_920_variabelehoeveelheid2 MBH_920_variabelehoeveelheid2_MA MBH_920_variabelehoeveelheid2_VV
6.7a Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden
Tijdstippen
MBH_920_tijdstippen_flexibel MBH_920_tijdstippen_flexibel_MA MBH_920_tijdstippen_flexibel_VV
6.7b Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat aangegeven kan worden of het tijdstip gekozen kan worden
Tijdstippen
MBH_920_tijdstippen_niet_flexibel MBH_920_tijdstippen_niet_flexibel_MA MBH_920_tijdstippen_niet_flexibel_VV
6.8 Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat weekdagen gekozen kunnen worden
Weekdagen
MBH_920_weekdagen MBH_920_weekdagen_MA MBH_920_weekdagen_VV
6.9 Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat dagdelen gekozen kunnen worden
Dagdeel
MBH_920_dagdeel MBH_920_dagdeel_MA MBH_920_dagdeel_VV
6.10 Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een cyclisch schema ingevuld kan worden
Cyclisch schema
MBH_920_cyclischschema MBH_920_cyclischschema_MA MBH_920_cyclischschema_VV
6.11 Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een doseerschema (met doseerduur) ingevoerd kan worden
Afbouw schema en doseerduur
MBH_920_afbouwschema MBH_920_afbouwschema_MA MBH_920_afbouwschema_VV
6.12
Variabele hoeveelheid en maximum
MBH_920_variabelehoeveelheidenmaximum MBH_920_variabelehoeveelheidenmaximum_MA MBH_920_variabelehoeveelheidenmaximum_VV
6.13
Toedieningssnelheid
MBH_920_toedieningssnelheid MBH_920_toedieningssnelheid_MA MBH_920_toedieningssnelheid_VV
6.14
Toedieningsduur
MBH_920_toedieningsduur MBH_920_toedieningsduur_MA MBH_920_toedieningsduur_VV
6.15 Maak screenshot(s) waarop de lijst met concepten voor 'zo nodig' zichtbaar zijn (incl. eventueel overige concepten of eigen invoer mogelijkheid)
Zo nodig
MBH_920_zonodig MBH_920_zonodig_MA MBH_920_zonodig_VV


* één van de twee scenario's (6.7a/b óf 6.9) is verplicht, de andere optioneel

10.3 Inhoudelijke gegevens


11 Scenarioset 7: medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel

11.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met magistralen.

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en).

Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met eigen artikelen (90 miljoen nummers).

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en).

Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

11.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
7.1 Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er ingrediënten ingevoerd/gekozen kunnen worden
Alle ingrediënten
MBH_920_magistraalalleingredienten MBH_920_magistraalalleingredienten_MA MBH_920_magistraalalleingredienten_VV
7.2 Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat er een ingrediënt ingevoerd/gekozen kan worden
Actief ingrediënt
MBH_920_magistraalactieveingredient MBH_920_magistraalactieveingredient_MA MBH_920_magistraalactieveingredient_VV
7.3 Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat het eigen artikel gekozen wordt
90 miljoen nummer
MBH_920_magistraal90miljoennr MBH_920_magistraal90miljoennr_MA MBH_920_magistraal90miljoennr_VV


11.3 Inhoudelijke gegevens


12 Scenarioset 8: medicatievoorschriften op basis van andermans medicatieafspraak

12.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat er een voorschrift op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt de medicatieafspraak van een ander met kopie indicator mee in het voorschrift. Het id van de medicatieafspraak en de medicamenteuze behandeling zijn de id's die door de ander zijn gegenereerd.
Aantonen dat er een stop-medicatieafspraak op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt een stop-medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
Aantonen dat er een wijziging op basis van een medicatieafspraak van een ander gestuurd kan worden Het systeem stuurt een technische stop-medicatieafspraak en nieuwe medicatieafspraak met het id van de medicamenteuze behandeling die door de ander is gegenereerd.
Aantonen dat het systeem een correcte samenhang van de Medicatiebouwstenen binnen de MBH kan weergeven Het systeem toont de gegevens correct.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

12.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
8.1 Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak
MBH_920_VVandermansMA-ZTP MBH_920_VVandermansMA_MA-ZTP MBH_920_VVandermansMA_VV-ZTP
8.2 Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Stoppen andermans medicatieafspraak
MBH_920_stakenandermansMA-ZTP MBH_920_stakenandermansMA_MA2-ZTP
8.3 Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Onderbreken andermans medicatieafspraak
MBH_920_onderbrekenandermansMA-ZTP MBH_920_onderbrekenandermansMA_MA2-ZTP
8.4 Maak screenshot(s) na het versturen van het voorschrift waarin de samenhang en actualiteit van de bouwstenen/de medicamenteuze behandeling inzichtelijk wordt
Wijzigen andermans medicatieafspraak
MBH_920_wijzigenandermansMA-ZTP MBH_920_wijzigenandermansMA_MA_techstaken-ZTP
MBH_920_wijzigenandermansMA_MA2-ZTP


12.3 Inhoudelijke gegevens


13 Scenarioset 9: medicatievoorschriften met verstrekkingsverzoek - overige elementen

13.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksperiode Het systeem kan omgaan met verbruiksperiode ingangsdatum, duur en einddatum.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

13.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
9.1a Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat een logistieke verbruiksperiode ingevoerd kan worden (ingangsdatum en duur/einddatum)
Logistieke verbruiksperiode
MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV-BSC
9.1b
Logistieke verbruiksperiode
MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_eind-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV-BSC
9.1c
Logistieke verbruiksperiode
MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA-BSC MBH_920_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV-BSC
9.2 Maak screenshot(s) waarin zichtbaar is dat het aantal herhalingen ingevuld kan worden
Herhalingen
MBH_920_herhalingen-BSC MBH_920_herhalingen_MA-BSC MBH_920_herhalingen_VV-BSC
9.3 Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat de afleverlocatie ingevuld kan worden
Afleverlocatie
MBH_920_afleverlocatie-BSC MBH_920_afleverlocatie_MA-BSC MBH_920_afleverlocatie_VV-BSC
9.4 Maak screenshot(s) waarop zichtbaar is dat een financiële indicatiecode ingevoerd/gekozen kan worden
Financiële indicatiecode
MBH_920_financiele_indicatiecode-BSC MBH_920_financiele_indicatiecode_MA-BSC MBH_920_financiele_indicatiecode_VV-BSC


 als scenario 9.1 ondersteund wordt, dan dienen ze alledrie (9.1a, 9.1b en 9.1c) uitgevoerd te worden

13.3 Inhoudelijke gegevens


14 Scenarioset 10: medicatievoorschriften met medicatieafspraak o.b.v. HPK of ZI-nr

14.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met voorschrijven op andere geneesmiddelniveaus Het systeem biedt de mogelijkheid om op HPK of ZI-nr niveau medicatie voor te schrijven.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.

14.2 Scenario’s

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id MA id VV id
10.1
HPK geneesmiddel
MBH_920_HPKvoorschrijven MBH_920_HPKvoorschrijven_MA MBH_920_HPKvoorschrijven_VV
10.2
ZI-nr geneesmiddel
MBH_920_ZINRvoorschrijven MBH_920_ZINRvoorschrijven_MA MBH_920_ZINRvoorschrijven_VV


14.3 Inhoudelijke gegevens


15 Documenthistorie

Datum Omschrijving
.. ..

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': voorschrift addendum.