Functioneel ontwerp eOverdracht v3.1

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard eOverdracht v3.1 (VPK). De eOverdracht is een set van patiëntgegevens[1] gericht op de verpleegkundige overdracht en is van belang om de continuïteit en veiligheid van zorg te kunnen waarborgen. Het overdragen van patiëntgegevens betreft hier het overdragen van zorg door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de keten tussen verschillende zorgaanbieders.

Een goede overdracht voorkomt fouten en bespaart tijd. Het overdragen van patiënten is onderdeel van de dagelijkse verpleegkundige praktijk en vormt een belangrijke schakel om de zorg op een veilige manier te continueren. Patiënten hebben te maken met verschillende zorgaanbieders. Bij elke overplaatsing is het van belang dat de gegevens met de juiste kwaliteit, zonder registratielast, worden overgedragen. Daarom zijn afspraken gemaakt over welke gegevens van belang zijn bij de verpleegkundige overdracht en hoe deze gegevens moeten worden vastgelegd in het elektronisch dossier. Deze informatiestandaard richt zich op het vastleggen en uitwisselen van digitale gegevens.

Via deze pagina worden de kaders en uitgangspunten evenals de totstandkoming met betrekking tot de eOverdracht nader toegelicht. Ook worden verschillende use cases beschreven.


Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners met name verpleegkundigen en verzorgenden.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

De V&VN richtlijn "Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging" omvat alle zorginhoudelijke normen en afspraken t.a.v. de verpleegkundige overdracht. Deze richtlijn wordt momenteel gereviseerd.

Voor een methodologische beschrijving van de totstandkoming van de eOverdracht v3.x, zie Methode ontwikkeling eOverdracht.

Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

NB: FHIR specificaties met bijbehorende kwalificatiematerialen voor deze informatiestandaard worden wel uitgewerkt in de FHIR Implementation Guide eOverdracht v3.1 voor de berichten waarvoor direct oog is op verdere implementatie (bijv. via proeftuinen).

Wettelijke kaders

eOverdracht is een gegevensset. Overeenkomstig de lagen van interoperabiliteit zijn aanvullende afspraken nodig om in de praktijk te komen tot implementatie van een informatieoverdracht. Daarbij gelden altijd de wettelijke kaders als uitgangspunt. Overeenkomstig de eis uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor iedere gegevensverwerking onderdeel moeten zijn van de implementatie. Op basis hiervan moet worden bepaald wat er in een bepaalde use case uitgewisseld kan en mag worden.

Kwalificatie

Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@nictiz.nl'.

Kwalificatiescripts

(volgt)


Use Cases

Procesbeschrijving

Bij de zorg kunnen verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden, die werkzaam zijn bij verschillende zorgaanbieders, betrokken zijn. Bij het overplaatsen van een patiënt moet de sturende organisatie zorg dragen voor een volledige en accurate overdracht (Afbeelding 1, organisatie A). Volledig betekent dat de overdracht gegevens dient te bevatten over de ziekte of aandoening, de beperkingen, patiëntproblemen (zorgbehoefte/vraag) en een zorgplan. Accuraat houdt in dat de gegevens met de juiste kwaliteit worden vastgelegd, zodat de ontvangende partij aan de hand van deze gegevens de zorg weer kan continueren. Hierdoor hoeft informatie niet opnieuw te worden overgenomen en/of navraag bij de patiënt gedaan te worden, waardoor de kans op fouten kleiner wordt. Een uitgangspunt is dan ook dat de verpleegkundige overdracht vanuit de sturende organisatie input geeft aan de verpleegkundige anamnese van de ontvangende organisatie (Afbeelding 1, organisatie B).

Afbeelding 1: Schematisch overzicht van de verpleegkundige overdracht tussen twee organisaties

Afbeelding 1: Schematisch overzicht van de verpleegkundige overdracht tussen twee organisaties

Rondom het moment van overdracht blijken nog twee andere fasen: de aanmeldfase en de afrondingsfase (Afbeelding 2).

 • Aanmeldfase: de patiënt wordt door organisatie A aangemeld bij organisatie B. Organisatie B beoordeelt de zorgvraag en bevestigt de aanmelding, of wijst deze af.
 • Overdrachtsfase: indien aanmelding bevestigd is, wordt de patiënt door organisatie A overgedragen aan organisatie B.
 • Afrondingsfase: na de overdracht wordt de patiënt door organisatie B gezien voor intake.

Voor het uitwisselen van berichten zijn twee interactiepatronen mogelijk: PUSH (organisatie A stuurt berichten naar organisatie B) en PULL (organisatie B vraagt berichten op bij organisatie A). Beide processen zijn hieronder afgebeeld:

Afbeelding 2: Bedrijfsproces van de verschillende fasen (aanmeld, overdracht, afronding) van de verpleegkundige overdracht met PUSH interactiepatroon

Afbeelding 2: Bedrijfsproces van de verschillende fasen (aanmeld, overdracht, afronding) van de verpleegkundige overdracht met PUSH interactiepatroon

Afbeelding 3: Bedrijfsproces van de verschillende fasen (aanmeld, overdracht, afronding) van de verpleegkundige overdracht met PULL interactiepatroon

Afbeelding 3: Bedrijfsproces van de verschillende fasen (aanmeld, overdracht, afronding) van de verpleegkundige overdracht met PULL interactiepatroon

Er zijn daarom drie use cases uitgewerkt met elk PUSH (A) en PULL (B) varianten:

 • Use Case 1(A/B) betreft het volledige overdrachtsbericht tijdens de overdrachtsfase voor volwassenen van 18 jaar en ouder
 • Use Case 2(A/B) betreft op het volledige overdrachtsbericht tijdens de overdrachtsfase voor kinderen van 0 tot 18 jaar
 • Use Case 3(A/B) betreft het aanmeldbericht tijdens de aanmeldfase, een subselectie van het volledige overdrachtsbericht wat in de eerdere aanmeldfase (zie Afbeelding 2) verstuurd wordt ter beoordeling van de zorgvraag voorafgaand aan de daadwerkelijke overdrachtsfase.

Per use case wordt onder "Transacties" de inhoudelijke opbouw in onderdelen, secties en zibs omschreven. Ook is een algemeen overzicht van de inhoudelijke opbouw beschikbaar om overkoepelend over alle use cases zowel het verschil als de overlap in gebruikte zibs per use case te verduidelijken.


Use Case 1A - Verpleegkundige overdracht: Overdrachtsbericht - volwassenen (PUSH)

Bedrijfsrollen

In de verpleegkundige overdracht worden een tweetal bedrijfsrollen onderscheiden, namelijk de "sturende zorgorganisatie" en de "ontvangende zorgorganisatie".

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Afbeelding 4: Bedrijfsproces van de verpleegkundige overdracht volwassenen (PUSH)

Afbeelding 4: Bedrijfsproces van de verpleegkundige overdracht volwassenen (PUSH)

De verpleegkundige overdracht van volwassenen vindt in de praktijk tussen vele verschillende zorgorganisaties plaats, zoals in onderstaande afbeelding en tabel weergegeven.

Afbeelding 5: Informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van volwassenen

Afbeelding 5: Informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van volwassenen

Nr. Beschrijving Patiëntvoorbeeld
1 Overdracht tussen ziekenhuizen (algemeen en/of academisch) Patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis en voor verdere behandeling/nazorg worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis
2 Overdracht van ziekenhuis naar wijkverpleging Patiënten die na ontslag nog zorg/ondersteuning thuis nodig hebben. Op basis van indicatie van wijkverpleegkundige wordt het benodigde zorgniveau ingeschat
3 Overdracht van ziekenhuis naar Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT) Patiënten die na ontslag nog gespecialiseerde zorg (verpleegtechnisch handelen) thuis nodig hebben, waarvoor verwijzing van specialist nodig is (denk aan wondzorg, sondevoeding etc.)
4 Overdracht van thuiszorg naar ziekenhuis Patiënten die wijkverpleegkundige zorg ontvangen en worden opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. somatische klacht voor observatie/behandeling
5 Overdracht van ziekenhuis naar huisarts/ praktijkondersteuning Patiënten met een chronische aandoening die na ontslag uit het ziekenhuis via de huisarts zorg ontvangen van praktijkondersteuner (??)
6 Overdracht van huisarts/praktijkondersteuner naar ziekenhuis Patiënten die al onder behandeling zijn bij huisarts en praktijkondersteuner en worden opgenomen in het ziekenhuis
7 Overdracht van ziekenhuis naar verpleeghuis Patiënten die na opname in een ziekenhuis continu zorg nodig hebben, tijdelijk of definitief verblijf
8 Overdracht van ziekenhuis naar geriatrische revalidatie Oudere patiënt die continu zorg nodig hebben voor kortdurende revalidatie (max ..) *(check)
9 Overdracht van verpleeghuis naar ziekenhuis Patiënten die i.v.m. somatische klachten (vaak complicaties) worden opgenomen in ziekenhuis voor observatie/behandeling
10 Overdracht van ziekenhuis naar revalidatiecentrum Patiënten die voor gerichte revalidatie in gespecialiseerd revalidatiecentrum (vanaf 18 jaar) nodig hebben, denk aan revalidatie na trauma, NAH, MS
11 Overdracht van ziekenhuis naar Hospice Terminaal zieke patiënten die voor de stervensfase over worden geplaatst naar Hospice
12 Overdracht van revalidatiecentrum naar ziekenhuis Patiënten die i.v.m. somatische klachten (vaak complicaties) terug worden geplaatst naar ziekenhuis voor observatie/behandeling
13 Overdracht van ziekenhuis naar GGZ (intramuraal) Patiënten die verdere behandeling/ observatie in GGZ nodig hebben (denk aan crisis interventie, risico op suïcide)
14 Overdracht van GGZ naar ziekenhuis Patiënten die opgenomen zijn in GGZ instelling en voor somatische klachten naar een ziekenhuis wordt verwezen voor opname
15 Overdracht van ziekenhuis naar verstandelijk gehandicaptenzorg Patiënten met verstandelijk beperking die na opname in ziekenhuis voor somatische klachten worden teruggeplaatst naar hun verblijf in een instelling voor mensen met verstandelijke beperking
16 Overdracht van verstandelijk gehandicaptenzorg naar ziekenhuis Patiënten met verstandelijk beperking die al wonen in een instelling voor mensen met verstandelijke beperking en voor somatische klachten naar een ziekenhuis wordt verwezen voor opname
17 Overdracht van verpleeghuiszorg naar wijkverpleegkundige Patiënten die na ontslag uit het verpleeghuis weer naar huis gaan en daar nog zorg/ ondersteuning nodig hebben
18 Overdracht van wijkverpleegkundige naar verpleeghuiszorg Patiënten (veelal ouderen) die zicht niet meer allen of met de mantelzorg thuis kunnen redden en continu zorg nodig hebben; tijdelijk of definitief verblijf
19 Overdracht van revalidatie naar wijkverpleegkundige Patiënten die na revalidatie thuis nog zorg/ondersteuning nodig hebben
20 Overdracht van huisarts/ praktijkondersteuner naar wijkverpleegkundige Patiënten die via de huisarts worden doorverwezen naar de wijkverpleegkundigen
21 Overdracht van GGZ naar wijkverpleegkundige Patiënten die naar huis mogen na psychiatrische klachten en zorg/ondersteuning nodig hebben op somatisch, sociaal gebied
22 Overdracht naar ambulante ggz- verpleegkundige (GGZ praktijkondersteuning in huisartsenpraktijk) Patiënten die naar huis mogen na opname met psychiatrische klachten en thuis vervolg begeleiding krijgen voor deze klachten
23 Overdracht van revalidatie naar verpleeghuiszorg Patiënten die na revalidatie niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en voor ‘definitief’ verblijf worden opgenomen in het verpleeghuis
24 Overdracht van wijkverpleegkundigen naar Hospice Terminaal zieke patiënten die voor de stervensfase niet meer thuis kunnen /willen blijven en worden opgenomen in Hospice
25 Overdracht van patiëntengegevens uit elk mogelijke organisatie naar PGO Voor secundair gebruik kan de eOverdracht gebruikt worden voor patiënten die zelf toegang willen hebben tot de zorggegevens, wat leidt tot een persoonlijk gezondheidsdossier

Tabel 1: Overzicht van informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van volwassenen


Systemen & Systeemrollen

Alle bedrijfsrollen maken ieder gebruik van een informatiesysteem (XIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken.

Elke XIS per bedrijfsrol vervult 2 systeemrollen, namelijk:

 • VPK-VOS [1]: sturend systeem.
 • VPK-VOO [2]: ontvangend systeem.


Zie ook onderstaande afbeelding.

Afbeelding 6: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige overdracht volwassenen (PUSH)

Afbeelding 6: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige overdracht volwassenen (PUSH)


Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep. Zie voor deze transactie ook de inhoudelijke opbouw van de verpleegkundige overdracht voor volwassenen.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen die onderdeel uitmaken van de Verpleegkundige overdracht: volwassenen (PUSH).

Afbeelding 7: Use case van verpleegkundige overdracht: volwassenen (PUSH)

Afbeelding 7: Use case van verpleegkundige overdracht: volwassenen (PUSH)


Zoals zichtbaar is in bovenstaande afbeelding, hebben sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in ART-DECOR.

Onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR.

Scenario Transactiegroep Transacties
eOverdracht (3.1) Overdrachtsbericht volwassenen (PUSH) Sturen overdrachtsbericht volwassenen
Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht volwassenen

Tabel 2: Referenties naar ART-DECOR transacties voor eOverdracht overdrachtsbericht volwassenen (PUSH)


Use Case 1B - Verpleegkundige overdracht: Overdrachtsbericht - volwassenen (PULL)

Bedrijfsrollen

In de verpleegkundige overdracht worden een tweetal bedrijfsrollen onderscheiden, namelijk de "beschikbaarstellende zorgorganisatie" en de "raadplegende zorgorganisatie".

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Afbeelding 8: Bedrijfsproces van de verpleegkundige overdracht volwassenen (PULL)

Afbeelding 8: Bedrijfsproces van de verpleegkundige overdracht volwassenen (PULL)

De verpleegkundige overdracht van volwassenen vindt in de praktijk tussen vele verschillende zorgorganisaties plaats, zoals in onderstaande afbeelding en tabel weergegeven.

Afbeelding 9: Informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van volwassenen

Afbeelding 9: Informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van volwassenen

Nr. Beschrijving Patiëntvoorbeeld
1 Overdracht tussen ziekenhuizen (algemeen en/of academisch) Patiënten die opgenomen zijn in een ziekenhuis en voor verdere behandeling/nazorg worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis
2 Overdracht van ziekenhuis naar wijkverpleging Patiënten die na ontslag nog zorg/ondersteuning thuis nodig hebben. Op basis van indicatie van wijkverpleegkundige wordt het benodigde zorgniveau ingeschat
3 Overdracht van ziekenhuis naar Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT) Patiënten die na ontslag nog gespecialiseerde zorg (verpleegtechnisch handelen) thuis nodig hebben, waarvoor verwijzing van specialist nodig is (denk aan wondzorg, sondevoeding etc.)
4 Overdracht van thuiszorg naar ziekenhuis Patiënten die wijkverpleegkundige zorg ontvangen en worden opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. somatische klacht voor observatie/behandeling
5 Overdracht van ziekenhuis naar huisarts/ praktijkondersteuning Patiënten met een chronische aandoening die na ontslag uit het ziekenhuis via de huisarts zorg ontvangen van praktijkondersteuner (??)
6 Overdracht van huisarts/praktijkondersteuner naar ziekenhuis Patiënten die al onder behandeling zijn bij huisarts en praktijkondersteuner en worden opgenomen in het ziekenhuis
7 Overdracht van ziekenhuis naar verpleeghuis Patiënten die na opname in een ziekenhuis continu zorg nodig hebben, tijdelijk of definitief verblijf
8 Overdracht van ziekenhuis naar geriatrische revalidatie Oudere patiënt die continu zorg nodig hebben voor kortdurende revalidatie (max ..) *(check)
9 Overdracht van verpleeghuis naar ziekenhuis Patiënten die i.v.m. somatische klachten (vaak complicaties) worden opgenomen in ziekenhuis voor observatie/behandeling
10 Overdracht van ziekenhuis naar revalidatiecentrum Patiënten die voor gerichte revalidatie in gespecialiseerd revalidatiecentrum (vanaf 18 jaar) nodig hebben, denk aan revalidatie na trauma, NAH, MS
11 Overdracht van ziekenhuis naar Hospice Terminaal zieke patiënten die voor de stervensfase over worden geplaatst naar Hospice
12 Overdracht van revalidatiecentrum naar ziekenhuis Patiënten die i.v.m. somatische klachten (vaak complicaties) terug worden geplaatst naar ziekenhuis voor observatie/behandeling
13 Overdracht van ziekenhuis naar GGZ (intramuraal) Patiënten die verdere behandeling/ observatie in GGZ nodig hebben (denk aan crisis interventie, risico op suïcide)
14 Overdracht van GGZ naar ziekenhuis Patiënten die opgenomen zijn in GGZ instelling en voor somatische klachten naar een ziekenhuis wordt verwezen voor opname
15 Overdracht van ziekenhuis naar verstandelijk gehandicaptenzorg Patiënten met verstandelijk beperking die na opname in ziekenhuis voor somatische klachten worden teruggeplaatst naar hun verblijf in een instelling voor mensen met verstandelijke beperking
16 Overdracht van verstandelijk gehandicaptenzorg naar ziekenhuis Patiënten met verstandelijk beperking die al wonen in een instelling voor mensen met verstandelijke beperking en voor somatische klachten naar een ziekenhuis wordt verwezen voor opname
17 Overdracht van verpleeghuiszorg naar wijkverpleegkundige Patiënten die na ontslag uit het verpleeghuis weer naar huis gaan en daar nog zorg/ ondersteuning nodig hebben
18 Overdracht van wijkverpleegkundige naar verpleeghuiszorg Patiënten (veelal ouderen) die zicht niet meer allen of met de mantelzorg thuis kunnen redden en continu zorg nodig hebben; tijdelijk of definitief verblijf
19 Overdracht van revalidatie naar wijkverpleegkundige Patiënten die na revalidatie thuis nog zorg/ondersteuning nodig hebben
20 Overdracht van huisarts/ praktijkondersteuner naar wijkverpleegkundige Patiënten die via de huisarts worden doorverwezen naar de wijkverpleegkundigen
21 Overdracht van GGZ naar wijkverpleegkundige Patiënten die naar huis mogen na psychiatrische klachten en zorg/ondersteuning nodig hebben op somatisch, sociaal gebied
22 Overdracht naar ambulante ggz- verpleegkundige (GGZ praktijkondersteuning in huisartsenpraktijk) Patiënten die naar huis mogen na opname met psychiatrische klachten en thuis vervolg begeleiding krijgen voor deze klachten
23 Overdracht van revalidatie naar verpleeghuiszorg Patiënten die na revalidatie niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen en voor ‘definitief’ verblijf worden opgenomen in het verpleeghuis
24 Overdracht van wijkverpleegkundigen naar Hospice Terminaal zieke patiënten die voor de stervensfase niet meer thuis kunnen /willen blijven en worden opgenomen in Hospice
25 Overdracht van patiëntengegevens uit elk mogelijke organisatie naar PGO Voor secundair gebruik kan de eOverdracht gebruikt worden voor patiënten die zelf toegang willen hebben tot de zorggegevens, wat leidt tot een persoonlijk gezondheidsdossier

Tabel 3: Overzicht van informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van volwassenen


Systemen & Systeemrollen

Alle bedrijfsrollen maken ieder gebruik van een informatiesysteem (XIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken.

Elke XIS per bedrijfsrol vervult 2 systeemrollen, namelijk:

 • VPK-VOB [3]: beschikbaarstellend systeem.
 • VPK-VOR [4]: raadplegend systeem.


Zie ook onderstaande afbeelding.

Afbeelding 10: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige overdracht volwassenen (PULL)

Afbeelding 10: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige overdracht volwassenen (PULL)

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep. Zie voor deze transactie ook de inhoudelijke opbouw van de verpleegkundige overdracht voor volwassenen.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen die onderdeel uitmaken van de Verpleegkundige overdracht: volwassenen (PULL).

Afbeelding 11: Use case van verpleegkundige overdracht: volwassenen (PULL)

Afbeelding 11: Use case van verpleegkundige overdracht: volwassenen (PULL)


Zoals zichtbaar is in bovenstaande afbeelding, hebben sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in ART-DECOR.

Onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR.

Scenario Transactiegroep Transacties
eOverdracht (3.1) Overdrachtsbericht volwassenen (PULL) Raadplegen overdrachtsbericht volwassenen
Beschikbaarstellen overdrachtsbericht volwassenen

Tabel 4: Referenties naar ART-DECOR transacties voor eOverdracht overdrachtsbericht volwassenen (PULL)


Use case 2A - Verpleegkundige overdracht: Overdrachtsbericht - kindzorg (PUSH)

Bedrijfsrollen

In de verpleegkundige overdracht worden een tweetal bedrijfsrollen onderscheiden, namelijk de "sturende zorgorganisatie" en de "ontvangende zorgorganisatie".

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Afbeelding 12: Bedrijfsproces van de verpleegkundige overdracht: kindzorg (PUSH)

Afbeelding 12: Bedrijfsproces van de verpleegkundige overdracht: kindzorg (PUSH)

De verpleegkundige overdracht van kinderen vindt in de praktijk tussen vele verschillende zorgorganisaties plaats, zoals in onderstaande afbeelding en tabel weergegeven.

Afbeelding 13: Informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van kinderen

Afbeelding 13: Informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van kinderen

Nr. Beschrijving Patiëntvoorbeeld
1 Overdracht van verloskundige zorg naar ziekenhuis N.v.t. voor deze informatiestandaard
2 Overdracht van ziekenhuis naar verloskundige zorg N.v.t. voor deze informatiestandaard
3 Registratie PRN N.v.t. voor deze informatiestandaard
4 Screening / registratie RIVM N.v.t. voor deze informatiestandaard
5 Overdracht pasgeborene binnen ziekenhuis N.v.t. voor deze informatiestandaard
6 Overdracht pasgeborene tussen ziekenhuizen Verpleegkundigen overdracht van pasgeborene tussen perifeer ziekenhuis en academisch ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van kinderarts
7 Overdracht verloskundige naar huisarts N.v.t. voor deze informatiestandaard
8 Overdracht verloskundige naar JGZ N.v.t. voor deze informatiestandaard
9 Overdracht van gynaecoloog naar huisarts N.v.t. voor deze informatiestandaard
10 Overdracht tussen huisarts en kinderarts N.v.t. voor deze informatiestandaard
11 Overdracht tussen huisarts en eerstelijns paramedische zorg N.v.t. voor deze informatiestandaard
12 Dossieroverdracht binnen de JGZ N.v.t. voor deze informatiestandaard
13 Hielprikscreening (RIVM) N.v.t. voor deze informatiestandaard
14 Rijksvaccinatie programma (RIVM) N.v.t. voor deze informatiestandaard
15 Overdracht van ziekenhuis naar (kinder)thuiszorg/kinderdagverblijf/kinderhospice Betreft verpleegkundige overdracht van kinderen (0-19 jaar) met een somatische aandoening en een indicatie voor kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis, al dan niet in combinatie met verzorging en/of begeleiding (voorheen ‘Intensieve kindzorg’ AWBZ en Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT))
16 Overdracht van (kinder)thuiszorg/kinderdagverblijf/kinderhospice naar ziekenhuis Betreft overdracht van kinderen (0-19 jaar) met een somatische aandoening, die al thuiszorg ontvangen en moeten worden opgenomen in het ziekenhuis
17 Overdracht onderling tussen (kinder)thuiszorg, kinderdagverblijf en kinderhospice Overdracht zorgplan kinderen die bij de één in zorg zijn en ook bij de andere in zorg komen
18 Overdracht van ziekenhuis naar paramedische eerstelijnszorg N.v.t. voor deze informatiestandaard
19 Overdracht tussen huisarts en JGZ N.v.t. voor deze informatiestandaard
20 Overdracht tussen ziekenhuis en VGZ; Kinderen met somatisch aandoening en verstand beperking (WLZ) Overdracht tussen ziekenhuis en VGZ van kinderen (5-19 jaar) met somatische aandoening met een ernstige verstandelijke beperking en op basis van de verstandelijke beperking een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uurs-zorg in nabijheid
21 Overdracht van thuis (en/of kinderhospice, kinderthuiszorg/kinderdagverblijf) naar VGZ; kinderen met somatisch aandoening en verstandelijke beperking (WLZ) Overdracht van thuis naar de VGZ van kinderen (5-19 jaar) met somatische aandoening met een ernstige verstandelijke beperking en op basis van de verstandelijke beperking blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uurs-zorg in nabijheid
22 Overdracht tussen ziekenhuis en jeugd-GGZ Overdracht van kinderen tussen het ziekenhuis en jeugd-GGZ

Tabel 5: Overzicht van informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van kinderen


Systemen & Systeemrollen

Alle bedrijfsrollen maken ieder gebruik van een informatiesysteem (XIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken.

Elke XIS per bedrijfsrol vervult 2 systeemrollen, namelijk:

 • VPK-VOS [5]: sturend systeem.
 • VPK-VOO [6]: ontvangend systeem.


Zie ook onderstaande afbeelding.

Afbeelding 14: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige overdracht: kindzorg (PUSH)

Afbeelding 14: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige overdracht: kindzorg (PUSH)


Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep. Voor de use case "Verpleegkundige overdracht: kindzorg" wordt onderscheid gemaakt in twee leeftijdscategorieën:

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen die onderdeel uitmaken van de Verpleegkundige overdracht: kindzorg (PUSH).

Afbeelding 15: Use case van verpleegkundige overdracht: kindzorg (PUSH)

Afbeelding 15: Use case van verpleegkundige overdracht: kindzorg (PUSH)


Zoals zichtbaar is in bovenstaande afbeelding, hebben sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in ART-DECOR.

Onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR.

Scenario Transactiegroep Transacties
eOverdracht (v3.1) Overdrachtsbericht kindzorg 0-1 jaar (PUSH) Sturen overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
Overdrachtsbericht kindzorg 1-18 jaar (PUSH) Sturen overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar

Tabel 6: Referenties naar ART-DECOR transacties voor eOverdracht kindzorg (PUSH)

Use case 2B - Verpleegkundige overdracht: Overdrachtsbericht - kindzorg (PULL)

Bedrijfsrollen

In de verpleegkundige overdracht worden een tweetal bedrijfsrollen onderscheiden, namelijk de "beschikbaarstellende zorgorganisatie" en de "raadplegende zorgorganisatie".

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Afbeelding 16: Bedrijfsproces van de verpleegkundige overdracht: kindzorg (PULL)

Afbeelding 16: Bedrijfsproces van de verpleegkundige overdracht: kindzorg (PULL)

De verpleegkundige overdracht van kinderen vindt in de praktijk tussen vele verschillende zorgorganisaties plaats, zoals in onderstaande afbeelding en tabel weergegeven.

Afbeelding 17: Informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van kinderen

Afbeelding 17: Informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van kinderen

Nr. Beschrijving Patiëntvoorbeeld
1 Overdracht van verloskundige zorg naar ziekenhuis N.v.t. voor deze informatiestandaard
2 Overdracht van ziekenhuis naar verloskundige zorg N.v.t. voor deze informatiestandaard
3 Registratie PRN N.v.t. voor deze informatiestandaard
4 Screening / registratie RIVM N.v.t. voor deze informatiestandaard
5 Overdracht pasgeborene binnen ziekenhuis N.v.t. voor deze informatiestandaard
6 Overdracht pasgeborene tussen ziekenhuizen Verpleegkundigen overdracht van pasgeborene tussen perifeer ziekenhuis en academisch ziekenhuis onder verantwoordelijkheid van kinderarts
7 Overdracht verloskundige naar huisarts N.v.t. voor deze informatiestandaard
8 Overdracht verloskundige naar JGZ N.v.t. voor deze informatiestandaard
9 Overdracht van gynaecoloog naar huisarts N.v.t. voor deze informatiestandaard
10 Overdracht tussen huisarts en kinderarts N.v.t. voor deze informatiestandaard
11 Overdracht tussen huisarts en eerstelijns paramedische zorg N.v.t. voor deze informatiestandaard
12 Dossieroverdracht binnen de JGZ N.v.t. voor deze informatiestandaard
13 Hielprikscreening (RIVM) N.v.t. voor deze informatiestandaard
14 Rijksvaccinatie programma (RIVM) N.v.t. voor deze informatiestandaard
15 Overdracht van ziekenhuis naar (kinder)thuiszorg/kinderdagverblijf/kinderhospice Betreft verpleegkundige overdracht van kinderen (0-19 jaar) met een somatische aandoening en een indicatie voor kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis, al dan niet in combinatie met verzorging en/of begeleiding (voorheen ‘Intensieve kindzorg’ AWBZ en Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT))
16 Overdracht van (kinder)thuiszorg/kinderdagverblijf/kinderhospice naar ziekenhuis Betreft overdracht van kinderen (0-19 jaar) met een somatische aandoening, die al thuiszorg ontvangen en moeten worden opgenomen in het ziekenhuis
17 Overdracht onderling tussen (kinder)thuiszorg, kinderdagverblijf en kinderhospice Overdracht zorgplan kinderen die bij de één in zorg zijn en ook bij de andere in zorg komen
18 Overdracht van ziekenhuis naar paramedische eerstelijnszorg N.v.t. voor deze informatiestandaard
19 Overdracht tussen huisarts en JGZ N.v.t. voor deze informatiestandaard
20 Overdracht tussen ziekenhuis en VGZ; Kinderen met somatisch aandoening en verstand beperking (WLZ) Overdracht tussen ziekenhuis en VGZ van kinderen (5-19 jaar) met somatische aandoening met een ernstige verstandelijke beperking en op basis van de verstandelijke beperking een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uurs-zorg in nabijheid
21 Overdracht van thuis (en/of kinderhospice, kinderthuiszorg/kinderdagverblijf) naar VGZ; kinderen met somatisch aandoening en verstandelijke beperking (WLZ) Overdracht van thuis naar de VGZ van kinderen (5-19 jaar) met somatische aandoening met een ernstige verstandelijke beperking en op basis van de verstandelijke beperking blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uurs-zorg in nabijheid
22 Overdracht tussen ziekenhuis en jeugd-GGZ Overdracht van kinderen tussen het ziekenhuis en jeugd-GGZ

Tabel 7: Overzicht van informatiestromen tussen verschillende zorgorganisaties omtrent de verpleegkundige overdracht van kinderen


Systemen & Systeemrollen

Alle bedrijfsrollen maken ieder gebruik van een informatiesysteem (XIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken.

Elke XIS per bedrijfsrol vervult 2 systeemrollen, namelijk:

 • VPK-VOB [7]: beschikbaarstellend systeem.
 • VPK-VOR [8]: raadplegend systeem.


Zie ook onderstaande afbeelding.

Afbeelding 18: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige overdracht: kindzorg (PULL)

Afbeelding 18: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige overdracht: kindzorg (PULL)


Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep. Voor de use case "Verpleegkundige overdracht: kindzorg" wordt onderscheid gemaakt in twee leeftijdscategorieën:

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen die onderdeel uitmaken van de Verpleegkundige overdracht: kindzorg (PULL).

Afbeelding 19: Use case van verpleegkundige overdracht: kindzorg (PULL)

Afbeelding 19: Use case van verpleegkundige overdracht: kindzorg (PULL)


Zoals zichtbaar is in bovenstaande afbeelding, hebben sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in ART-DECOR.

Onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR.

Scenario Transactiegroep Transacties
eOverdracht (v3.1) Overdrachtsbericht kindzorg 0-1 jaar (PULL) Raadplegen overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
Beschikbaarstellen overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar
Overdrachtsbericht kindzorg 1-18 jaar (PULL) Raadplegen overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
Beschikbaarstellen overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar

Tabel 8: Referenties naar ART-DECOR transacties voor eOverdracht kindzorg (PULL)


Use case 3A - Verpleegkundige aanmelding (PUSH)

Bedrijfsrollen

In de verpleegkundige aanmelding worden een tweetal bedrijfsrollen onderscheiden, namelijk de "sturende zorgorganisatie" en de "ontvangende zorgorganisatie".

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Afbeelding 20: Bedrijfsproces van de verpleegkundige aanmelding (PUSH)

Afbeelding 20: Bedrijfsproces van de verpleegkundige aanmelding (PUSH)

Systemen & Systeemrollen

Alle bedrijfsrollen maken ieder gebruik van een informatiesysteem (XIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken.

Elke XIS per bedrijfsrol vervult 2 systeemrollen, namelijk:

 • VPK-VAS [9]: sturend systeem.
 • VPK-VAO [10]: ontvangend systeem.

Zie ook onderstaande afbeelding.

Afbeelding 21: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige aanmelding (PUSH)

Afbeelding 21: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige aanmelding (PUSH)

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep. Zie voor deze transactie ook de inhoudelijke opbouw van de verpleegkundige aanmelding.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen die onderdeel uitmaken van de Verpleegkundige overdracht: aanmeldbericht (PUSH).

Afbeelding 22: Use case van verpleegkundige aanmelding (PUSH)

Afbeelding 22: Use case van verpleegkundige aanmelding (PUSH)

Zoals zichtbaar is in bovenstaande afbeelding, hebben sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in ART-DECOR.

Onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR.

Scenario Transactiegroep Transacties
eOverdracht (3.1) Aanmeldbericht Sturen aanmeldbericht
Ontvangstbevestiging aanmeldbericht

Tabel 9: Referenties naar ART-DECOR transacties voor eOverdracht aanmeldbericht (PUSH)

In de FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In dit overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.


Use case 3B - Verpleegkundige aanmelding (PULL)

Bedrijfsrollen

In de verpleegkundige aanmelding worden een tweetal bedrijfsrollen onderscheiden, namelijk de "beschikbaarstellende zorgorganisatie" en de "raadplegende zorgorganisatie".

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Afbeelding 23: Bedrijfsproces van de verpleegkundige aanmelding (PULL)

Afbeelding 23: Bedrijfsproces van de verpleegkundige aanmelding (PULL)

Systemen & Systeemrollen

Alle bedrijfsrollen maken ieder gebruik van een informatiesysteem (XIS). Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken.

Elke XIS per bedrijfsrol vervult 2 systeemrollen, namelijk:

 • VPK-VOB [11]: beschikbaarstellend systeem.
 • VPK-VOR [12]: raadplegend systeem.

Zie ook onderstaande afbeelding.

Afbeelding 24: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige aanmelding (PULL)

Afbeelding 24: Systemen en systeemrollen binnen de verpleegkundige aanmelding (PULL)


Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep. Zie voor deze transactie ook de inhoudelijke opbouw van de verpleegkundige aanmelding.

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen die onderdeel uitmaken van de Verpleegkundige overdracht: aanmeldbericht (PULL).

Afbeelding 25: Use case van verpleegkundige aanmelding (PULL)

Afbeelding 25: Use case van verpleegkundige aanmelding (PULL)

Zoals zichtbaar is in bovenstaande afbeelding, hebben sommige bedrijfsactiviteiten een bepaalde transactie tot gevolg. Deze transactie wordt uitgevoerd door een systeemrol, en maakt onderdeel uit van een transactiegroep. De gegevenselementen die als onderdeel van de transacties tussen systeemrollen worden uitgewisseld, zijn gespecificeerd in ART-DECOR.

Onderstaande tabel maakt het mogelijk direct de gewenste scenario’s, transactiegroepen en/of transacties te raadplegen in ART-DECOR.

Scenario Transactiegroep Transacties
eOverdracht (3.1) Aanmeldbericht (PULL) Raadplegen aanmeldbericht
Beschikbaarstellen aanmeldbericht

Tabel 10: Referenties naar ART-DECOR transacties voor eOverdracht aanmeldbericht (PULL)

Referenties

Nr Auteur(s) Titel Datum
1 V&VN Kinderverpleegkunde, Stichting Pal, Stichting KinderThuisZorg, Stichting Kind en Ziekenhuis Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg: Op weg naar participatie in de samenleving. 2013
2 Programmateam Registratie aan de bron Architectuurdocument volume 1: De grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden 2016
3 Smeele F Beheer afspraken Zorginformatiebouwstenen (zib's) 2017
4 Vreeke E, Klein Wolterink G Zorg voor kinderen in beeld Vooronderzoek kinddimensie. 2015

Tabel 11: Referenties


Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
1.2 30-7-2019 Versie 1.2: toevoeging overkoepelend overzicht van gebruikte zibs in alle use cases (verschil/overlap tussen use cases verduidelijken).
1.1 20-6-2019 Versie 1.1: toevoeging PULL naast PUSH scenario's en nadere toelichting op de inhoud van de berichten en FHIR specificaties.
1.0 8-4-2019 Versie 1.0

Tabel 12: Paginahistorie