Functioneel ontwerp eOverdracht 4.0-RC9

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard eOverdracht 4.0-RC9. De eOverdracht is een set van patiëntgegevens gericht op de verpleegkundige overdracht en is van belang om de continuïteit en veiligheid van zorg te kunnen waarborgen. Het overdragen van patiëntgegevens betreft hier het overdragen van zorg door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de keten tussen verschillende zorgaanbieders. De overdracht is een eindevaluatie van het zorgproces tot aan dat moment en met de overdracht worden de verantwoordelijkheden formeel overgedragen. Een goede overdracht voorkomt fouten en bespaart tijd. Het overdragen van patiënten is onderdeel van de dagelijkse verpleegkundige praktijk en vormt een belangrijke schakel om de zorg op een veilige manier te continueren. Patiënten hebben te maken met verschillende zorgaanbieders. Bij elke overplaatsing is het van belang dat de gegevens met de juiste kwaliteit, zonder registratielast, worden overgedragen. Daarom zijn afspraken gemaakt over welke gegevens van belang zijn bij de verpleegkundige overdracht en hoe deze gegevens moeten worden vastgelegd in het elektronisch dossier en vervolgens uitgewisseld in digitale vorm. De afspraken zijn vastgelegd in deze informatiestandaard. Via deze pagina worden de kaders en uitgangspunten evenals de totstandkoming met betrekking tot de eOverdracht nader toegelicht.

Het functioneel ontwerp beschrijft voor alle uitwisselscenario's (in dit document use cases genoemd) uit de informatiestandaard de transacties, transactiegroepen, de systemen, de systeemrollen en de bedrijfsrollen van zorgverleners of patiënten. Daarvoor worden de eisen gegeven voor het sturen of ontvangen van gegevens. In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op wat een use case inhoudt. Per use case zijn de nadere details beschreven. Voor meer informatie over informatiestandaarden en hoe deze worden ontwikkeld, zie de Nictiz webpagina voor informatiestandaarden. Voor de verklaring van de begrippen die voorkomen in het functioneel ontwerp wordt verwezen naar het begrippenoverzicht op de Nictiz website.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners met name verpleegkundigen en verzorgenden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn en proces

De V&VN richtlijn "Verpleegkundige verslaglegging en overdracht" (omvat alle zorginhoudelijke normen en afspraken t.a.v. de verpleegkundige overdracht. Deze richtlijn is momenteel in de commentaarfase.

Voor een methodologische beschrijving van de totstandkoming van de eOverdracht v3.x, zie Methode ontwikkeling eOverdracht.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

FHIR specificaties voor deze informatiestandaard zijn uitgewerkt in de FHIR Implementation Guide eOverdracht v4.0.

1.3.3 Wettelijke kaders

eOverdracht is een gegevensset met richtlijnen voor implementatie in FHIR. Overeenkomstig de lagen van interoperabiliteit zijn aanvullende afspraken nodig om in de praktijk te komen tot implementatie van een informatieoverdracht. Daarbij gelden altijd de wettelijke kaders als uitgangspunt. Overeenkomstig de eis uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor iedere gegevensverwerking onderdeel moeten zijn van de implementatie. Op basis hiervan moet worden bepaald wat er in een bepaalde use case uitgewisseld kan en mag worden.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Kwalificatie introductie

Op basis van dit FO en de daarbij behorende dataset is een kwalificatiescript opgesteld. Het opstellen van kwalificatiescripts valt buiten de scope van dit FO. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

2 Use Cases

Een use case is een specifieke beschrijving van een praktijksituatie in de zorg waarbij voor een concrete situatie het uitwisselen van informatie wordt beschreven aan de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer uitgewisseld). Een use case is een verbijzondering van een specifiek onderdeel van het zorgproces. Een informatiestandaard kan bestaan uit één of meerdere use cases. Iedere use case koppelt met een scenario in ART-DECOR. Wanneer verschillende use cases gebruik maken van hetzelfde scenario kan een andere indeling gewenst zijn, bijvoorbeeld op basis van proces. In dit FO wordt elke use case geanalyseerd en uitgewerkt.

2.1 Algemeen

In de eOverdracht wordt een onderscheid gemaakt in drie doelgroepen:

 • Overdracht voor kinderen van 0-1 jaar
 • Overdracht voor kinderen van 1-18 jaar
 • Overdracht voor volwassenen van 18 jaar en ouder

Het onderscheid tussen de drie doelgroepen betreft de selectie van zibs die op onderdelen verschillen per doelgroep. De opbouw van de onderdelen en secties komen zoveel mogelijk overeen.

De eOverdracht kan worden onderverdeeld in de use cases Verpleegkundige aanmelding en Verpleegkundige overdracht:

 1. Verpleegkundige aanmelding: in deze fase wordt de patiënt door versturende organisatie aangemeld bij een volgende organisatie (=ontvangende organisatie). De ontvangende organisatie beoordeelt de zorgvraag en bevestigt de aanmelding of wijst deze af. Het aanmeldbericht betreft een subselectie van het overdrachtsbericht. De aanmelding is optioneel en met name relevant in die use cases waarbij vraag en aanbod op elkaar moet worden afgestemd, zoals bij overdracht van ziekenhuis naar VVT.
 2. Verpleegkundige overdracht: in deze fase wordt de patiënt door de versturende organisatie overgedragen aan de ontvangende organisatie. Indien van toepassing is de aanmelding in dat geval bevestigd.

Voor een overzicht van de zibs die in de use cases worden uitgewisseld zie algemeen overzicht van de inhoudelijke opbouw. Voor een overzicht van de zibs die in de use case Verpleegkundige aanmelding worden uitgewisseld zie inhoudelijke opbouw van het aanmeldbericht.

2.1.1 Bedrijfsrollen

Bedrijfsrol (actor) Beschrijving bedrijfsrol
versturende zorgorganisatie de verpleegkundige/verzorgende van zorgorganisatie die de cliënt/patiënt overdracht naar een andere zorgorganisatie
ontvangende zorgorganisatie de verpleegkundige/verzorgende van de zorgorganisatie die de overdracht van de cliënt/patiënt ontvangt

Voor de eOverdracht worden gegevens uitgewisseld tussen organisaties. Dit kan tussen organisaties die behoren tot een andere sector of organisaties die behoren tot dezelfde sector. Daarbij kan elke zorgorganisatie binnen de sector zowel de rol van ontvangende als sturende organisatie vervullen.

Soort organisaties:

 • Ziekenhuis
 • Wijkverpleging
 • Verpleeghuis
 • Revalidatie
 • Verstandelijk gehandicapten zorg
 • Lichamelijk gehandicapten zorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Dagbesteding
 • Hospice
 • JGZ
 • Justitiële inrichting

2.2 Use Case 1 - Verpleegkundige aanmelding

2.2.1 Doel en relevantie

Het doel van de Aanmelding is het vaststellen of de over te dragen cliënt of patiënt kan worden geplaatst bij de ontvangende organisatie op basis van een korte samenvatting van de zorgbehoefte.

2.2.2 Proces en Context (pre- en postproces)

2.2.2.1 Preproces

Er is vastgesteld of er toestemming (impliciet of expliciet) is voor het delen van persoonsgegevens van de aan te melden patiënt of cliënt met de ontvangende organisaties. Indien er geen toestemming is voor het delen van persoonsgegevens biedt het aanmeldbericht de mogelijkheid om het aanmeldbericht geanonimiseerd beschikbaar te stellen. Hierin wordt alleen de postcode gevuld om te kunnen bepalen welk team zorg kan leveren.

2.2.2.2 Proces

 • Verpleegkundige/verzorgende overlegt met patiënt (en/of diens naasten) t.a.v. welke zorgorganisatie zij vervolgzorg wil ontvangen.
 • De (transfer) verpleegkundige van versturende organisatie zorgt dat er een aanmeldbericht klaar staat t.b.v. verzoek aan ontvangende organisatie of zij zorg kunnen leveren op een x-moment.
 • Het XIS van versturende organisatie verstuurt het aanmeldbericht naar het XIS van de ontvangende organisatie.
  • Het is mogelijk om tegelijkertijd aan meerdere organisaties een aanmeldbericht te versturen.
 • Verpleegkundige/verzorgende van de ontvangende organisatie ontvangt een melding dat het aanmeldbericht klaar staat.
 • Verpleegkundige van de ontvangende organisatie (s) beoordeelt op basis van het aanmeldbericht en de beschikbare capaciteit binnen de organisatie of de zorg kan worden geleverd op het gevraagde moment.
 • Via XIS wordt een antwoordbericht verstuurd:
  • Ontvanger is akkoord met de aanmelding
  • Ontvanger stelt alternatieve datum voor
  • Ontvanger is niet akkoord met de aanmelding
 • Het antwoordbericht van de ontvangende partij bepaalt de volgende stap in de aanmelding:
  • Als de ontvangende organisatie niet akkoord gaat (dus geen zorg kan leveren) begint het proces van aanmelding opnieuw met het verzoek tot vervolgzorg aan een andere organisatie.
  • Als de ontvangende organisatie een alternatieve datum voorstelt, zal de versturende organisatie moeten bepalen of dit akkoord is.
   • Zo ja, dan start de versturende organisatie een nieuwe aanmelding bij dezelfde ontvangende organisatie met de alternatieve datum.
   • Zo nee, dan annuleert de sturende organisatie de aanmelding en begint het proces van aanmelding opnieuw bij een andere ontvangende organisatie.
 • Als de ontvangende organisatie akkoord is met aanmelding kan de volgende stap in het overdrachtsproces van start gaan: het overdrachtsproces. De sturende organisatie bevestigt de aanmelding. In XIS van ontvangende organisatie is de volgende melding beschikbaar:
  • Versturende organisatie bevestigt dat deze akkoord is met overdracht
 • Toekomstige functionaliteit: de versturende organisatie kan de aanmelding annuleren na het sturen van het aanmeldbericht, niet alleen als reactie op een voorgestelde alternatieve datum zoals hierboven beschreven, maar ook ongeacht het antwoord van de ontvangende organisatie of voordat dit antwoord is ontvangen, bijvoorbeeld omdat de versturende organisatie beslist om patiënt aan een andere organisatie over te dragen. In het XIS van de ontvangende organisatie wordt een melding getoond:
  • Versturende organisatie heeft de aanmelding geannuleerd
 • Toekomstige functionaliteit: de ontvangende organisatie kan de aanmelding annuleren na het sturen van het antwoord door het sturen van een nieuw antwoord. In het XIS van de sturende organisatie wordt een melding getoond:
  • Ontvangende organisatie heeft de aanmelding geannuleerd

In het Technisch Ontwerp is bovenstaand scenario uitgewerkt gebruikmakend van een Notified Pull patroon. Hierbij stelt de versturende organisatie de diverse berichten beschikbaar voor raadplegen en bijwerken door de ontvangende organisatie.

2.2.2.3 Postproces

De versturende en ontvangende zorgorganisaties hebben overeenstemming bereikt over het al dan niet overdragen van de patiënt of cliënt.

2.2.3 Bedrijfsrollen en UML activity diagram

De bedrijfsrollen voor deze use case zijn beschreven in Bedrijfrollen.

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activity diagram use case 1- Verpleegkundige aanmelding

2.2.4 Informatieoverdracht

2.2.4.1 Systemen & Systeemrollen

Zowel de versturende als de ontvangende zorgorganisatie maken ieder gebruik van een XIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
XIS Versturende zorgorganisatie Aanmeldbericht sturend systeem VPK-VAS-FHIR Sturen van verpleegkundig aanmeldbericht
XIS Ontvangende zorgorganisatie Aanmeldbericht ontvangend systeem VPK-VAO-FHIR Ontvangen van verpleegkundig aanmeldbericht

Zie ook onderstaande afbeelding.

Component diagram use case 1 - Aanmelding

2.2.4.2 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep. Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case. In de tabel zijn referenties opgenomen naar de specificaties in Art-Decor.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Bedrijfsrol
Aanmeldbericht Sturen aanmeldbericht VPK-VAS-FHIR Versturende zorgorganisatie
Antwoordbericht aanmelding Sturen antwoordbericht VPK-VAO-FHIR Ontvangende zorgorganisatie
Bevestiging aanmelding Sturen bevestiging verpleegkundige aanmelding (deze transactie bevat geen concepten) VPK-VAS-FHIR Sturende zorgorganisatie
Annulering aanmelding Sturen annulering verpleegkundige aanmelding (deze transactie bevat geen concepten) VPK-VAS-FHIR Sturende zorgorganisatie

2.2.4.3 Samenhang bedrijfsrollen, activiteiten, transacties, systeemrollen en transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen voor use case 1: Verpleegkundige aanmelding.

Use case diagram Use case 1 - Verpleegkundige aanmelding

2.3 Use Case 2 - Verpleegkundige overdracht

2.3.1 Doel en relevantie

Het doel van de Verpleegkundige overdracht is het versturen van een set van patiëntgegevens gericht op de verpleegkundige overdracht, om de continuïteit en veiligheid van zorg te kunnen waarborgen.

2.3.2 Proces en Context (pre- en postproces)

2.3.2.1 Preproces

Er is toestemming voor het delen van persoonsgegevens van de over te dragen cliënt of patiënt met de ontvangende zorgorganisatie. Sturende en ontvangende zorgorganisatie zijn overeengekomen dat de patiënt kan worden overgedragen op de datum overplaatsing.

2.3.2.2 Proces

Bij de overdracht is het bij de versturende organisatie bekend welke organisatie de zorg overneemt na ontslag/ beëindigen zorg door de versturende organisatie. Dit kan bevestigd zijn in de aanmeldfase van de eOverdracht, indien van toepassing. Een andere mogelijkheid is dat de patiënt na consult van een arts een afspraak heeft om op een x-moment te worden opgenomen in een ziekenhuis of indien de behandelend arts met een andere behandelaar afspreekt om de patiënt over te dragen aan een andere organisatie. Processtappen:

 • Verpleegkundige/verzorgende zorgt dat de alle relevante gegevens (waaronder het zorgplan) up to date zijn bijgewerkt in het XIS voor ontslag.
 • In XIS wordt op basis van de beschikbare gegevens het overdrachtsbericht gevuld. Niet alle secties zijn verplicht om in te vullen, op basis van de actuele patiëntproblemen maakt de verpleegkundige/verzorgende een inschatting welke gegevens relevant zijn om over te dragen. Als er aanvullende documenten zijn (bijv. uitvoerverzoek) kan dit meegestuurd worden in het overdrachtsbericht.
 • De (transfer) verpleegkundige/verzorgende van versturende organisatie controleert het overdrachtsbericht en, indien compleet, zorgt dat het bericht klaar staat voor verzending.
 • Het XIS van de versturende organisatie verstuurt het overdrachtsbericht naar het XIS van de ontvangende organisatie.
 • Het XIS van de versturende organisatie ontvangt een ontvangstbevestiging van het XIS van de ontvangende organisatie.
 • Verpleegkundige/verzorgende van de ontvangende organisatie ontvangt een melding dat het overdrachtsbericht klaar staat.
 • Het XIS van ontvangende organisatie toont de gegevens van het overdrachtsbericht in het XIS.
 • De verpleegkundige/verzorgende van de ontvangende organisatie beoordeelt de gegevens en bepaalt hoe de gegevens worden opgeslagen, c.q. hergebruikt in het XIS.
 • Op basis van de gegevens uit de overdracht en de intake van de patiënt wordt de zorg gecontinueerd.

In het Technisch Ontwerp is bovenstaand scenario uitgewerkt gebruikmakend van een Notified Pull patroon. Hierbij stelt de versturende organisatie het overdrachtbericht en de ontvangstbevestiging beschikbaar voor raadplegen en bijwerken door de ontvangende organisatie.

2.3.2.3 Postproces

De ontvangende zorgorganisatie heeft het overdrachtsbericht ontvangen.

2.3.3 Bedrijfsrollen en UML activity diagram

De bedrijfsrollen voor deze use case zijn beschreven in Bedrijfrollen.

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activity diagram use case 2 - Verpleegkundige overdracht

2.3.4 Informatieoverdracht

2.3.4.1 Systemen & Systeemrollen

Zowel de versturende als de ontevangende zorgorganisatie maken ieder gebruik van een XIS. Deze systemen kennen ieder een systeemrol, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maakt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
XIS Versturende zorgorganisatie Overdrachtsbericht sturend systeem VPK-VOS-FHIR Sturen van verpleegkundig overdrachtsbericht
XIS Ontvangende zorgorganisatie Overdrachtsbericht ontvangend systeem VPK-VOO-FHIR Ontvangen van verpleegkundig overdrachtsbericht

Zie ook onderstaande afbeelding.

Component diagram use case 2 - Verpleegkundige overdracht

2.3.4.2 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep. Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case. In de tabel zijn referenties opgenomen naar de specificaties in Art-Decor.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Bedrijfsrol
Overdrachtsbericht volwassenen Sturen overdrachtsbericht volwassenen VPK-VOS-FHIR Versturende zorgorganisatie
Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht volwassenen (deze transactie bevat geen concepten) VPK-VOO-FHIR Ontvangende zorgorganisatie
Overdrachtsbericht kindzorg 0-1 jaar Sturen overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar VPK-VOS-FHIR Versturende zorgorganisatie
Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar (deze transactie bevat geen concepten) VPK-VOO-FHIR Ontvangende zorgorganisatie
Overdrachtsbericht kindzorg 1-18 jaar Sturen overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar VPK-VOS-FHIR Versturende zorgorganisatie
Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar (deze transactie bevat geen concepten) VPK-VOO-FHIR Ontvangende zorgorganisatie

2.3.4.3 Samenhang bedrijfsrollen, activiteiten, transacties, systeemrollen en transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen voor use case 2: Verpleegkundige Overdracht.

Use case diagram Use case 2: Verpleegkundige overdracht

3 Aanvullende informatie

3.1 Binding van waardenlijsten

De eOverdracht 4.0 is voor het grootste gedeelte samengesteld uit zibs uit de ZIB Publicatie2017. Deze bevat geen specificaties voor de sterkte van de bindings van de waardenlijsten. Voor de eOverdracht 4.0 gelden de specificaties zoals ze zijn opgenomen in de FHIR-profielen waarmee de eOverdracht 4.0 is geïmplementeerd (te vinden via het Technisch Ontwerp).

4 Referenties

Nr Auteur(s) Titel Datum
1 V&VN Kinderverpleegkunde, Stichting Pal, Stichting KinderThuisZorg, Stichting Kind en Ziekenhuis Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg: Op weg naar participatie in de samenleving. 2013
2 Programmateam Registratie aan de bron Architectuurdocument volume 1: De grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden 2016
3 Smeele F Beheer afspraken Zorginformatiebouwstenen (zib's) 2017
4 Vreeke E, Klein Wolterink G Zorg voor kinderen in beeld Vooronderzoek kinddimensie. 2015
5 Het Medische Kindzorgsysteem

5 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard.

Versie BITS issue Omschrijving
4.0-RC9 MM-3840 Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.
EOVDR-258 In het Aanleverformat voor de schermprints van Sturen en Ontvangen Overdrachtsbericht, overlap met BgZ, kwalificatiescenario 1.1b zijn sheets toegevoegd voor 3e Contact en 2e Voedingsadvies.
EOVDR-254 De .context van de NeedsOfPatientAndRelatedPersons binnen het eOverdracht-package is gecorrigeerd zodat deze bruikbaar is conform de Composition-profielen.
EOVDR-252 Aan het Functioneel Ontwerp is een paragraaf toegevoegd in een nieuw hoofdstuk ""Aanvullende informatie"" van het Functioneel Ontwerp over de specificaties van de bindings van de waardenlijsten. De boodschap is dat de binding specificaties in de FHIR profielen leidend zijn, wegens het ontbreken ervan in de specificaties van zib 2017.
EOVDR-249 Er is open slicing toegepast op de elementen van de Task en Composition die een fixed value hebben op .system en .code, zodat het mogelijk is aanvullende .coding's te gebruiken. Dit betreft o.a. alle .sections van de Composition-resources. Daarnaast is het .code-element in het Task profiel aangepast en het .type-element van de Composition-profielen.
EOVDR-244 Op wiki pagina V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen, in voetnoot bij Medische Diagnose.Probleem toegevoegd dat Medische diagnose.Probleem.ProbleemType alleen Diagnose mag zijn.
EOVDR-239 De ontbrekende RelatedPerson-resource voor ""Betaler persoon"" in testscenario 1.3b is toegevoegd. De typefout in de referentie vanuit eOverdracht-NursingHandoff-Adults-eov-test-1-4b-01 naar nl-core-organization-eov-test-1_4b-03 is gecorrigeerd.
EOVDR-237 Op het technisch ontwerp zijn de broken links naar de CapabilityStatements gecorrigeerd.
4.0-RC8 MM-3800 In extension zib-FreedomRestrictingIntervention-LegallyCapable, the slice legallyCapableComment is now only required if the patient is not capable.
MM-3727 The targetProfile element has been removed from element DeviceUseStatement.extension:reasonReference in zib-Respiration-AdministeredOxygen-AdministrationDevice, because it was invalid.
EOVDR-240 Testpatiënten 1.5. tot en met 1.8 zijn toegevoegd aan TouchStone
EOVDR-236 De FHIRpath voor het controleren van .input is gecorrigeerd, zodat deze meerdere .code.codings ondersteunt
EOVDR-225 In the FHIR profile for the nursing handoff (Overdrachtsbericht), the cardinality for the Practitioner and PractitionerRole have been widened to 0..1 and 0..* respectively.
EOVDR-222 In all of the Composition profiles, the wrong discriminator for Composition.section:generalPatientContext.section:lifeStance has been adjusted to 'profile/resolve()', in line with the other slices.
EOVDR-221 In all of the Composition profiles, the fixed .section.code SNOMED/365867006 is added to the legalSituation slices.
4.0-RC7 EOVDR-211 In enkele fixtures van de testmaterialen (scenario 1.1b) is de onjuiste referentie naar de Patient-resource gecorrigeerd, waardoor ze met het authorisatie-token voor deze test kunnen worden opgevraagd.
EOVDR-208 In de test- en kwalificatiescripts voor het verzendende XIS is profielvalidatie aangezet voor de Task en de documents die worden opgeleverd. In de test- en kwalificatiescripts voor het ontvangende XIS is profielvalidatie aangezet voor de Task-updates.
EOVDR-204 De verouderde contactinformatie is aangepast in de profielen voor eOverdracht en de zib2020-preadopt-profielen.
EOVDR-202 Aan het implementatieadvies rondom de notificatie is de opmerking toegevoegd dat het de verwachting is dat de request met authorisatie wordt uitgevoerd. Dit is ook geïmplementeerd in de notificatie binnen de Toucshstone-scripts.
EOVDR-201 Omdat Touchstone niet om kan gaan met de variabele requests die kunnen volgen op het ophalen van de Composition-resources, is een workaround geïmplementeerd in de technische test- en kwalificatiescripts. Voor ontvangende XIS'en is er een versie zonder en met $document-operation, waarbij de versie zonder eerder stopt. Voor verzendende XIS'en zijn de scripts zodanig opgeknipt dat de vervolg-requests na de Composition buiten het script vallen.
EOVDR-196 In de transacties van de technische TestScripts zijn de client en server gecorrigeerd. De resource requests en notificaties hebben nu de juiste oorsprong en het juiste endpoint.
EOVDR-190 In de AdvanceNotice- en NursingHandoff-profielen is, in navolging van de functionele specificaties, de kardinaliteit van Composition.section voor de Legalsituation verruimd naar 1..*.
EOVDR-189 De link bij het testscript van scenario 1.2 is gecorrigeerd, zodat de omschrijving bij het script nu te lezen is. 
EOVDR-171 De niet-functionerende hyperlinks naar de SNOMED reference-sets op het functioneel ontwerp zijn weer werkend gemaakt, door de datum elementen uit de links te verwijderen
EOVDR-167 In het technisch ontwerp is een implementatieadvies opgenomen over het uitwisselen van een PDF voor ongestructureerde informatie van de eOverdracht door middel van een extra .section in de eOverdracht-Compositions met daarin een .entry voor een enkele DocumentReference resource.
4.0-RC6 EOVDR-184 Origin element en destination element toevoegen aan het testscript die zorg voor het klaarzetten van een Task resource.
EOVDR-169 Toevoegen technische scripts voor testscenario 1.1 op Touchstone
EOVDR-166 In section "Partial workflow", the initial Task.status is changed from accepted to in-progress.
EOVDR-163 Aan de notificatie-stap in de Touchstone-scripts voor zendende XIS'en wordt een origin en destination toegevoegd. Hierdoor blokkeert de testexecutie totdat het zendende XIS de notificatie uitvoert.
EOVDR-162 In scenario 1.1 in Verpleegkundige Interventie "wisselen van positie van patiënt" verwijzing naar Probleem met id eodv-1-1-probleem-03 (inverse psoriasis) vervangen door eodv-1-1-patientprobleem-03 (decubitus).
EOVDR-158 In het profiel op zib-FreedomRestrictingIntervention wordt de binding op reasonCode gecorrigeerd naar de zib-waardelijst.
EOVDR-153 Op de pagina's voor kwalificatie en op het TO worden links toegevoegd naar de zib-voorbeelden en testmaterialen op Github zodat ontwikkelaars voorbeeldmateriaal hebben voor de FHIR-resources in eOverdracht,
EOVDR-34 De coderingen voor respectievelijk het aanmeldbericht en het overdrachtbericht worden aangepast naar SNOMED/721915006 en SNOMED/11171000146100. Dit wordt doorgevoerd in de Composition-profielen en in De .input-slices van de Task.
4.0-RC5 EOVDR-154 Op de landingspagina is het release candidate nummer van de laatste publicatie van eOverdracht gewijzigd, dus 4.0-RC5 bij FO, TO en Kwalificatiepagina. Ook op de betreffende pagina's worden de wijzigingen aangebracht in de titel. De URL blijft gelijk.
EOVDR-152 Paragraaf "op te leveren materialen" in de kwalificatiescripts: aanwijzigingen toegevoegd over link(s) naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone) en het gebruik van het aanleverformat.
EOVDR-150 Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast, aantal voorbeelden uitgebreid van 1 naar 2.
EOVDR-143 Beschrijving van het kwalificatieproces opgenomen in nieuwe paragraaf "Kwalificatieproces" op de kwalificatiepagina
EOVDR-140 Art-Decor publicatie: in transacties Overdracht kind 0-1 jaar en Overdracht kind 1-18 jaar, Probleem.Lateraliteit en Probleem.AnatomischeLocatie verwijderd uit Mentale Status.Probleem
EOVDR-137 Art-Decor publicatie: kardinaliteit Voedingsadvies binnen Specificatie Gezondheidstoestand.Voeding/Vocht verhoogd van 0..1 naar 0..*. FHIR profiel: kardinaliteit van NutritionAdvice verhoogd van 0..1 naar 0..*. Test en Kwalificatiemateriaal: aantal voorbeelden van Voedingsadvies verhoogd van 1 naar 2.
EOVDR-133 Art Decor publicatie: In MentaleStatus.Probleem: waardenlijst bij ProbleemType aangepast van {symptoom} naar {symptoom, klacht, functionele beperking, complicatie}. Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast.
EOVDR-130 Art-Decor publicatie: kardinaliteit secties "Algemene Patiënten Context" en "Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand" verlaagd van 1..1 naar 0..1 in ALLE transacties van eOverdracht. Deze aanpassing ook gedaan voor de secties generalPatientContext en healthState in de FHIR profielen.
EOVDR-70 Het notified pull-mechanisme voor de eOverdracht is aangepast. De notificatie dient nu de resource.id van de Task te bevatten, en de pull bestaat niet langer uit een search maar uit een directe read gebaseerd op deze resource.id.
4.0-RC4 EOVDR-136 De wiki pagina's https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht en https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bevatten links naar een verouderde Art-Decor publicatie. Uit oogpunt van onderhoud zijn deze vervangen door een verwijzing naar de landingspagina
EOVDR-135 Testscenario 1.1b is gepubliceerd op Touchstone. Voor informatie over Touchstone binnen de eOverdracht-context is een handleiding gepubliceerd. Een verwijzing hiernaar is op de kwalificatiepagina opgenomen.
EOVDR-134 De term pre-kwalificatie wordt niet meer gebruikt door Nictiz. 'Pre-kwalificatie' is vervangen door 'test'.
EOVDR-132 In Kwalificatiescripts - overdracht ontvangend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ en overdracht sturend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ, downloadable Aanleverformat voor screenhots toegevoegd aan scenariotabel in paragraaf "Scenario's". Hiernaar verwezen vanuit paragraaf "Op te leveren materialen".
EOVDR-131 Op de wiki pagina https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht is de zib JuridischeStatus verplaatst van de sectie Medische context naar Algemene Patienten Context.
4.0-RC3 EOVDR-124 Add ge prefix to _lastUpdated search parameter in Task search invocation.
EOVDR-123 In the Nursing Handoff profiles, the cardinality's for zib Stoma and zib AdvanceDirective have been adjusted from 0..1 to 0..* to align with the changes in the dataset.
EOVDR-122 (Pre-)kwalificatiemateriaal - 2 testscripts voor Aanmeldfase toegevoegd
EOVDR-121 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.5 tot en met 1.11 toegevoegd voor pre-kwalificatie
EOVDR-120 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Kwalificatiescript en scenario 1.1b toegevoegd voor 14 met BgZ overlappende zibs
EOVDR-119 Functioneel ontwerp - Inperkingen van waardenlijsten voor Diagnoses.Probleem.ProbleemNaam en ProbleemStatus, Voorgeschiedenis.Probleem.ProbleemNaam en MentaleStatus.Probleem.ProbleemType vermeld in voetnoten op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen.
EOVDR-118 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Naam en Contactgegevens toegevoegd aan Uitvoerder.Verzorger::Contactpersoon in Verpleegkundige Interventie bij Patiëntprobleem #04.
EOVDR-117 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle testscenario's, alle voorkomens van Naamgegevens: Initialen gelijk gemaakt aan eerste letters van de Voornamen  
EOVDR-115 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1(b): in ContactMet::Zorgverlener.Specialisme, UZI codering van Ergotherapeut vervangen door AGB codering 
EOVDR-114 (Pre-)kwalificatiemateriaal - RedenContactTekst toegevoegd aan AfsprakenPatient.Contact
EOVDR-113 ART-DECOR publicatie - Dataset: waardenlijst bij Mentale Status.Probleem.ProbleemType ingeperkt tot alleen Symptoom. ProbleemType ook toegevoegd aan Mentale Status.Probleem in Testscenario's 1.1(b). Voetnoot bij Mentale Status.Probleem op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen uitgebreid.
EOVDR-112 Functioneel Ontwerp - Op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bij Mentale Status.Probleem: Probleemtype Bevinding vervangen door type Symptoom
EOVDR-111 ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder.Adresgegevens.AdresSoort aangepast van 0..1 naar 1..1 conform zib definitie. AdresSoort toegevoegd aan 2e voorkomens Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder in testscenario's 1.1 en 1.1b.
EOVDR-109 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Woonplaats en AdresSoort toegevoegd aan Behandelaar#2::Zorgverlener.Zorgaanbieder
EOVDR-107 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Land verwijderd uit adresgegevens Ontvangende organisatie::Zorgaanbieder en Behandelaar.Zorgaanbieder
EOVDR-105 Functioneel ontwerp - In procesbeschrijving verpleegkundige aanmelding, bij bullets over het annuleren van het aanmeldbericht en het annuleren van een antwoordbericht vermeld dat dit toekomstige functionaliteit betreft. 
EOVDR-104 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Taalvaardigheid.CommunicatieTaal: onjuiste code (is 3 posities moet 2 posities zijn) en ontbrekende weergavenaam gecorrigeerd
EOVDR-103 ART-DECOR publicatie - Kardinaliteiten van VermogenTotDrinken, -Eten, -ZichWassen en -ZichKleden in de overdracht transacties aangepast van 0..1 naar 0..{*}.{*} Binnen deze zibs, de kardinaliteiten van DrinkBeperking, EetBeperking, TeWassenLichaamsdeel en TeKledenLichaamsdeel teruggebracht van 0.. naar 0..1. Testscenario 1.1 aangepast.

FHIR-profielen voor Nursing Handoff aangepast.

EOVDR-102 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.2b: tweede telefoonnummer en e-mail adres toegevoegd aan Sturende Organisatie.Zorgverlener.Contactgegevens. Foutief e-mail adres gecorrigeerd in Ontvangende Organisatie.Zorgaanbieder.Contactgegevens.
EOVDR-101 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle scenario's: ABG codes voor ZorgaanbiederIdentificatienummer en ZorgverlenerIdentificatienummer gecorrigeerd conform conventie AGB codes (eerste twee cijfers geven het specialisme aan).
EOVDR-100 Added zib-AllergyIntolerance profile to the list of profiles in the FHIR Implementation Guide.
EOVDR-99 ART-DECOR publicatie - Dataset: tijdstempelprecisie Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel.Begindatum gecorrigeerd van "alleen jaar" naar "tenminste jaar".
EOVDR-98 ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie toegevoegd aan VermogenTotMondverzorging.MedischHulpmiddel in de de transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar. 
EOVDR-97 ART-DECOR publicatie - Verwijzing naar Behandelaar::Zorgverlener toegevoegd aan Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel en Stoma.Stomamateriaal::MedischHulpmiddel in de overdracht transacties.
EOVDR-96 ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie van Sondesysteem.MedischHulpmiddel verwijderd uit de Overdracht transacties.
EOVDR-94 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen MedischHulpmiddel toegevoegd aan Mobiliteit 
EOVDR-91 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: tweede voorkomen van Rol toegevoegd aan Contactpersoon
EOVDR-90 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen Taalvaardigheid toegevoegd
EOVDR-89 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Contactgegevens patiënt toegevoegd aan Testscenario 1.2
EOVDR-88 (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
EOVDR-87 (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
EOVDR-86 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b), 1.4(b): Niet-verplichte velden in Behandelaar verwijderd
EOVDR-85 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b) en 1.4(b): niet-verplichte inhoud verwijderd
EOVDR-84 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Dekking Darmfunctie compleet gemaakt door Frequentie, FaecesContinentie en Incontinentiemateriaal toe te voegen aan Testscenario 1.8
EOVDR-82 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: tweede voorkomen van VermogenTotVerpleegtechnischHandelen opgenomen
EOVDR-81 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Mobiliteit.MedischHelpmiddel.ProductType SNOMED code vervangen door SNOMED term
EOVDR-80 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Blaasfunctie.Incontinentiemateriaal: Product ID vervangen door Product type
EOVDR-79 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.ProductID tekst "GTIN voorbeeld" vervangen door een voorbeeld van een GTIN code
EOVDR-78 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: inhoud voor Mentale Status toegevoegd
EOVDR-75 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.2b, 1.3(b) en 1.4(b) : typfout in Medische Diagnose.Probleemnaam hersteld
EOVDR-74 (Pre-)kwalificatiemateriaal  Testscenario's 1.3 en 1.4 hernoemd in 1.3b en 1.4b (suffix b = alleen geschikt voor (pre)kwalificatie overlap BgZ)
EOVDR-69 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.VerpleegkundigeInterventie, Interval vervangen door Frequentie.
EOVDR-68 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.3: 2e voorkomen van Betaler toegevoegd; Verzekeraar verwijderd uit 1e voorkomen.
EOVDR-67 In all three Nursing Handoff profiles, the coding for the "Skin" section has been corrected to SNOMED code 106076001
4.0-RC2 EOVDR-64 Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
EOVDR-63 Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
EOVDR-61 ART-DECOR publicatie - In transactie Sturen Overdrachtbericht kinderen 0-1 jaar,  Patient verwijderd uit Uitvoerder in alle voorkomens van Verpleegkundige Interventie
EOVDR-60 ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit van HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.AnatomischeLocatie gecorrigeerd van 0..*. naar 0..1 conform specificatie zib.
EOVDR-58 ART-DECOR publicatie - In alle transacties, de concepten Verificatiestatus, AnatomischeLocatie en Lateraliteit verwijderd uit MentaleStatus.Probleem
EOVDR-57 ART-DECOR publicatie - In HorenHulpmiddel.MedischHulpmiddel, concept Lateraliteit verwijderd (is al verwerkt in de waardenlijst van MedischHulpmiddel.AnatomischeLocatie)
EOVDR-56 ART-DECOR publicatie - Niet-relevante concepten Lateraliteit en AnatomischeLocatie in Infuus..Randapparaat::MedischHulpmiddel uit de transacties verwijderd
EOVDR-55 ART-DECOR publicatie - In alle transacties, Patient verwijderd uit Verpleegkundige Interventie.Uitvoerder in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik
EOVDR-54 ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt, VermogenTotVerpleegtechnischHandelen.VerpleegkundigeInterventie.UItvoerder.Zorgverlener verwijderd
EOVDR-53 ART-DECOR publicatie - In transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen, kinderen 0-1 jaar en kinderen 0-18 jaar kardinaliteit Stoma gewijzigd van 0..1 naar 0..*
EOVDR-52 ART-DECOR publicatie - In alle voorkomens van de sub-bouwsteen Contactgegevens in alle transacties, de kardinaliteiten gelijk getrokken: Telefoonnummers 0..*/Telefoonnummer 1..1 en Email adressen 0..*/E-mail adres 1..1
EOVDR-51 ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt, kardinaliteit Wilsverklaring gewijzigd van 0..1 naar 0..*
EOVDR-50 ART-DECOR publicatie - Verificatiestatus verwijderd uit Patiëntprobleem.Probleem in alle transacties
EOVDR-49 ART-DECOR publicatie - In alle voorkomens van VerpleegkundigeInterventie.Uitvoerder kardinaliteit van Zorgverlener, Verzorger en Patient gewijzigd van 0..1R naar 0..1C: precies 1 van de 3 concepten moet gekozen worden.
EOVDR-48 ART-DECOR publicatie - Datumtijdstempelprecisie voor Begin- en Einddatum in de zib Probleem en Begindatum in AllergieIntolerantie en MedischHulpmiddel toegevoegd.
EOVDR-47 ART-DECOR publicatie - Engelse weergavenamen van (voor eOverdracht gespecialiseerde) waardenlijsten van zib Probleem vervangen door NL vertaling
EOVDR-46 ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt: in HulpVanAnderen/Hulpverlener, kardinaliteit van Zorgverlener, Mantelzorger en Zorgaanbieder zo gespecificeerd dat zij elkaar uitsluiten.
EOVDR-45 ART-DECOR publicatie - In Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar en Sturen Aanmeldbericht: kardinaliteit  SturendeOrganisatie.Zorgaanbieder.ZorgaanbiederIdentificatienummer op 1..1 gezet.
EOVDR-44 ART-DECOR publicatie - In alle transacties, binnen zib Betaler: kardinaliteit Persoon en Verzekeraar 1..1C gemaakt
EOVDR-43 ART-DECOR publicatie - In alle transacties, Overlijdensindicator en Datum Overlijden uit zib Patient verwijderd
EOVDR-42 ART-DECOR publicatie - In Art-Decor dataset, status zib Algemene Meting op Geannuleerd gezet
EOVDR-41 ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
EOVDR-40 ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
4.0-RC1 niet van toepassing Eerste 4.0 versie: