7kezo:V2.0 Use Cases en Storyboards: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Use Case 2: van hoesten tot astma met zwangerschap)
(Use Case 3: Epilepsie na CVA)
Regel 378: Regel 378:
 
De huisarts krijgt een brief van de neuroloog:  
 
De huisarts krijgt een brief van de neuroloog:  
  
Samenvatting; wij zagen mevrouw Somni op de SEH na een onwelwording thuis. Zij is bij ons bekend na een CVA, waarvoor ze langdurig revalideerde in het verpleeghuis. Bij CT onderzoek werd geen nieuw CVA gezien en werd ze ter observatie opgenomen. Tijdens de opname werd een epilepsie aanval geobserveerd, die kort duurde. Met EEG werd later ook de diagnose bevestigd. De epilepsie komt voort uit het gebied waar vorig jaar het CVA gelokaliseerd was.  
+
{| class="wikitable" width=70%
We zullen haar voorzichtig instellen op anti-epileptica en vervolgen op de poli. Ik vraag de geriater in consult in verband met mogelijk cognitieve klachten. Bij onderzoek was de bloeddruk herhaaldelijk hoog. Ik wil de huisarts vragen dit onder controle te houden.
+
|-
Patiënte vertelde toevallig ook allergisch te zijn voor amoxicilline en hier in het verleden een heftige benauwdheidsreactie op gehad heeft. Dit was mij niet bekend, dus volledigheidshalve noem ik het.  
+
|
Conclusie:  
+
Samenvatting; wij zagen mevrouw Somni op de SEH na een onwelwording thuis. Zij is bij ons bekend na een CVA, waarvoor ze langdurig revalideerde in het verpleeghuis. Bij CT onderzoek werd geen nieuw CVA gezien en werd ze ter observatie opgenomen. Tijdens de opname werd een epilepsie aanval geobserveerd, die kort duurde. Met EEG werd later ook de diagnose bevestigd. De epilepsie komt voort uit het gebied waar vorig jaar het CVA gelokaliseerd was.  
*Epilepsie, status na CVA
+
 
*Hypertensie, ondanks ace remmer en diureticum
+
We zullen haar voorzichtig instellen op anti-epileptica en vervolgen op de poli. Ik vraag de geriater in consult in verband met mogelijk cognitieve klachten. Bij onderzoek was de bloeddruk herhaaldelijk hoog. Ik wil de huisarts vragen dit onder controle te houden.
*Cognitieve klachten, waarvoor consult geriater
+
 
*Allergie amoxicilline, nevendiagnose
+
Patiënte vertelde toevallig ook allergisch te zijn voor amoxicilline en hier in het verleden een heftige benauwdheidsreactie op gehad heeft. Dit was mij niet bekend, dus volledigheidshalve noem ik het.  
 +
 
 +
Conclusie:  
 +
*Epilepsie, status na CVA
 +
*Hypertensie, ondanks ace remmer en diureticum
 +
*Cognitieve klachten, waarvoor consult geriater
 +
*Allergie amoxicilline, nevendiagnose
 +
|}
  
 
De huisarts legt de brief vast in de correspondentie bij de episode status na CVA. Hij voegt de drie episodes samen tot de episode st. na CVA, eenmalig epileptisch insult.
 
De huisarts legt de brief vast in de correspondentie bij de episode status na CVA. Hij voegt de drie episodes samen tot de episode st. na CVA, eenmalig epileptisch insult.

Versie van 30 aug 2015 om 13:41

{{#customtitle:Use Cases en Storyboards|Use Cases en Storyboards}}

Use cases ten bate van Bouwstenen

Michael Kuntzel, Erica Bastiaanssen, NHG

Inleiding

De huidige opzet van de bouwstenen geeft aanleiding tot twijfel over de bruikbaarheid ervan in de uitwisseling van informatie binnen de 1e lijn en in de ketenzorg in het bijzonder. Door het opstellen van relevante use cases die alle onderdelen van de uit te wisselen informatie afdekken, moet het mogelijk zijn om na te gaan of de bouwsteenmodellen in hun huidige opzet toereikend zijn.

Doel van deze use cases

Met deze use cases moeten alle onderdelen van de uit te wisselen informatie afgedekt worden. Daarbij gaat het in het algemeen om informatie uitwisseling tussen verschillende disciplines in de 1e en 2e lijn en in het bijzonder om de uitwisseling in het kader van de ketenzorg (huisarts/POH; paramedici als diëtist, podotherapeut, fysiotherapeut; medisch specialist als internist, oogarts, longarts).

Aandachtspunten, die bij het testen van deze use case naar voren moeten komen zijn:

 • Episode die in de loop van de tijd van titel verandert (bijvoorbeeld van hoesten naar longontsteking)
 • Episode waarbij binnen de episode een extra diagnose is vastgelegd zonder dat dit een nieuwe episode vraagt (bijvoorbeeld diabetes met retinopathie)
 • Aandoening met zodanige complicaties, dat deze leiden tot een nieuwe episode naast de episode over de aandoening (bijvoorbeeld diabetes met ernstige oogproblemen)
 • Overdracht in de keten: aan- en afmelden voor ketenzorg, chronische patiënt (up-to-date houden van de ketendossiers). Het moment dat een reguliere patient een ketenzorgpatient wordt
 • De belangrijkste bouwstenen, te weten: Overdracht concern, Algemene bepaling, Labbepaling, Medicatievoorschrift, Contactverslag, Alert (contra-indicatie)
 • De verbanden tussen de bouwstenen
 • Opnemen van niet-medicatie overgevoeligheid (bijvoorbeeld bijensteek)
 • Opnemen van algemeen patiëntkenmerk (bijvoorbeeld agressieve patiënt)

Casus

De volgende casus zijn beschreven met de gedachte dat ze in iedere huisartsenpraktijk kunnen voorkomen. De insteek was om een zo algemeen mogelijke casusbeschrijving te doen, waar de complexiteit in registratie toeneemt en dus meer eisen zal stellen aan de uitwisseling.

Hierbij is ook de verslaglegging van huisarts in het medisch dossier van de patiënt beschreven. Dit is de bron van de informatie, die mbv de bouwstenen gecommuniceerd gaat worden. In tabellen is weergegeven wat de verslaglegging is na het consult.

Use Case 1: COPD Patiënt

Kenmerken:

 • Weinig complex, enkele episode

Aandachtspunten:

 • Episode die in de loop van de tijd van titel verandert

Bouwstenen:

 • Bouwsteen.png Overdracht concern
 • Bouwsteen.png Algemene bepaling
 • Bouwsteen.png Medicatievoorschrift
 • Bouwsteen.png Contactverslag


Casus 1

De heer Sigurd Tabarook, 62 jaar, bezoekt zijn huisarts nu hij merkt dat hij na twee trappen lopen wel erg kortademig is. Hij weet al langer zijn conditiegebrek aan het roken en stelde dus doktersbezoek uit. Hij komt nu naar de dokter om zijn longen te laten onderzoek, ook aangezien zijn vader emfyseem had en op latere leeftijd aan de zuurstof moest. Hij is bang dat hem hetzelfde overkomt.

Episode (nieuw) R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
S langer dyspnoe, geen duidelijke oorzaak. Niet ziek geweest, geen koorts. Met name bij inspannen, maar ook wat bij warm weer. Emfyseem? Al langer hoesten met sputum (wit). Geen piepen. Valt niet af, geen bloed bij sputum. Geen pijn op de borst
VG: 1967 appendectomie, pneumonie 1989, Med: geen, All: geen
O niet acuut dyspnoische man, tonvormige thorax. Pulm: beiderzijds normaal ademgeruis, zachte geruizen. Percutoir weinig verschuivende longgrenzen. Geen piepen. Cor: normale harttonen, geen souffles
E dyspnoe, wsl beginnende COPD
ICPC: R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
P eerst longfunctie, dringend advies staken roken, uitleg tav rol roken op COPD/longfunctie, co na longfunctie

Patiënt komt diezelfde week nog bij de POH voor de longfunctie. Deze neemt bij de patiënt ook de CCQ af.

Episode R02 Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
Uitslag Spirometrie: bij herhaling irreversibele luchtwegobstructie. De flow-volume curve wordt als pdf toegevoegd aan het dossier
Uitslag Gem. score alle klacht/bep (CCQ): 1,7
Uitslag Gem. score symptomen (CCQ): 2,5
Uitslag Gem. score mentale kl/bep (CCQ): 1
Uitslag Gem. score functionele bep (CCQ): 1,25
Uitslag Quetelet-index (BMI): 27

De week erna komt patiënt met zijn echtgenote op het spreekuur om de uitslagen te bespreken

Episode R95 Emfyseem/COPD
S nagedacht over het roken, patiënt is gelijk gestopt. Zijn vrouw zal ook stoppen met roken. Hoe nu verder?
E COPD, licht
ICPC: R95 Emfyseem/COPD
P stoppen met roken volhouden! Uitleg over COPD, info thuisarts mee. Proef salbutamol 100ug/dosis 1-4d1I, evalueer effect op hoesten/dyspnoe. Co twee weken HA. Aanmelden voor ketenzorg. Start controles POH tav voorlichting, behandeling en controles.
Voorschrift SALBUTAMOL AEROSOL 100UG/DO 200DO ADEMH 4 x per dag 1 inhalatie, 1 STUKS

De patiënt wordt aangemeld in het KIS. Patiënt wordt ingevoerd in KIS met BSN nummer. POH voert intake in het KIS uit. Dit wordt gedaan volgens het protocol dat in het KIS wordt aangeboden. Voor de registratie worden alle velden gevuld die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de plicht om indicatoren op te leveren en om de financiële declaraties te versturen.

De informatie staat in de Samenvattingskaart kernset COPD.

De gegevens kunnen door de POH of de doktersassistent ingevoerd worden. Dit is afhankelijk van de afspraak die de huisarts met de POH/doktersassistent maakt. Na afronden van het consult wordt de geregistreerde informatie uit de kernset naar het HIS gestuurd. Per praktijk kunnen er aanvullende gegevens worden geregistreerd. Alleen de geregistreerde items (die eveneens voldoen aan de OZIS standaard) in het KIS worden geselecteerd en verstuurd.

Casus 1 vervolg

Vanwege tevens voedingsproblemen volgt verwijzing naar Diëtist voor intake en voedingsadvies

 • Afhankelijk van de afspraken (inkoop/contractvoorwaarden) in de zorggroep kan een cliënt in het KIS verwezen worden naar een diëtist (of elke andere ketenpartner) .
 • De POH verwijst de cliënt naar de diëtist. Dit is een interne functie in het KIS om gegevens klaar te zetten voor de diëtist en er wordt een gewone mail uit het KIS verstuurd naar de diëtist. De diëtist ontvangt een email. De autorisatiematrix in het KIS bepaalt welke gegevens de diëtist mag zien, dit verschilt per zorggroep. De diëtist (net als alle ketenpartners) werkt met een vergelijkbare methode als de SOEP regels. De Dietist registreert (volgens de SOEP regels) in vrije tekstvelden. Het is aan de zorggroep of (wel,niet) en hoe de informatie (mail, edifact, OZIS-Ketenzorg) en hoe vaak (bij elk consult, op basis van noodzaak, eind van de behandeling de naar de huisarts wordt verstuurd.

Let op: Indien de gegevens die de diëtist registreert niet via OZIS naar het HIS worden verstuurd maar via edifact is als volgt. Dit edifact bericht komt in de postvak in bij de huisarts. Reden om (ongestructureerde) edifact te blijven hanteren ligt in het feit dat informatie van ketenpartners op een andere manier wordt behandeld. Ketenzorgpartners zoals diëtisten en fysiotherapeuten versturen evt. edifactberichten. Als er namelijk een OZIS bericht (gestructureerde en direct door HIS te verwerken edifact) wordt verstuurd, dan wordt door het HIS dit OZIS bericht ‘geïnterpreteerd’ NIET aangegeven dat de informatie NIET van de POH of doktersassistent is. Of: niet aangegeven van wie de informatie is, zodat interpretatie lastiger is, en de verantwoordelijkheid de facto altijd bij de arts ligt (verlengde arm eigen personeel). Deze situatie verschilt per KIS.

De bovengenoemde werkwijze is gelijk aan alle ketenpartners zoals de fysiotherapeut, podoloog etc.. Ketenpartners hebben eigen verantwoordelijkheden van meetapparatuur. Informatie van ketenzorgpartners wordt door het ontbreken van identificatie van de afzender dus niet automatisch toegevoegd in de koppeling tussen KIS en HIS, waar dat in gevallen wel zou kunnen. Deze situatie verschilt per KIS.

Use Case 2: van hoesten tot astma met zwangerschap

Kenmerken:

 • Twee episodes, contra-indicatie

Aandachtspunten:

 • Episode die in de loop van de tijd van titel verandert

Bouwstenen:

 • Bouwsteen.png Overdracht concern
 • Bouwsteen.png Algemene bepaling
 • Bouwsteen.png Medicatievoorschrift
 • Bouwsteen.png Contactverslag
 • Bouwsteen.png Alert


Casus 2

Mevrouw Klaartje uit de Lucht, 35 jaar, komt op het spreekuur. De huisarts heeft haar een paar keer gezien toen ze voor haar zoontje Tijmen op het spreekuur verscheen, toen hij een periode van eczeem en vervolgens astma doormaakte. Zelf komt ze eigenlijk nooit, is ze gezond en gebruikte in het hooikoortsseizoen loratidine en livocab neusspray zo nodig. Vandaag komt ze in verband met langdurig hoesten.

Episode (nieuw) R05 Hoesten
S al 2-3 weken hinderlijke prikkelhoest, slaapt er slecht van. Iets tegen te doen? Codeine? Niet duidelijk benauwd, kan nog goed inspannen. Mogelijk iets verkouden geweest. Rookt niet.
O niet ziek, T36,7 P60 ra Pulm: normale geruizen, geen piepen. Expirium normaal.
E Hoesten
ICPC: R05 Hoesten
P expectatief, uitleg, herstel wsl komende weken. Codeïne in principe niet geïndiceerd. Info thuisarts mee. Bij toename/blijvend retour

Twee weken later op spreekuur.

Episode R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen
S hoesten blijft, lijkt toch meer aanvalsgewijs bij inspannen of prikkels (mn rooklucht). Heeft salbutamol van zoontje geprobeerd en dat gaf meer lucht.
O Pulm: bdz normaal geruis, minimaal exp piepen?
E postvirale hyperreactiviteit, dd begin astma
ICPC: R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen
P proef salbutamol, expectatief Uitleg tav hyperreactiviteit en mglk astma. Co 4 wkn
Voorschrift SALBUTAMOL AEROSOL 100UG/DO 200DO ADEMH 1-4 x per dag 1 inhalatie zo nodig bij benauwdheid, 1 STUKS

Vier weken later.

Episode R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen
S met salbutamol goed effect, gebruikt voor sporten en gaat duidelijk beter. Slapen ook eindelijk weer goed. Weinig zorgen over astma, als het maar te behandelen is. Zonder salbutamol echter snel weer gespannen gevoel op de borst.
E dd astma
ICPC: R96.01 Hyperreactiviteit luchtwegen
P longfunctie, lab allergie, co 1 week

Een week later, ondertussen longfunctie met duidelijk reversibiliteit.

Episode R96 Astma
S is weer zwanger! Helemaal blij, maar hoe moet dat met medicatie? Lijkt ook meer medicatie nodig te hebben. Het werkt wel, maar het wordt helaas niet minder.
O longfunctie: duidelijke reversibiliteit met salbutamol
E dd astma en zwanger
ICPC: R96 Astma
P uitleg dat medicatie vaak wel met zwangerschap samen kan, zelfs juist complicaties kan voorkomen (slechte controle astma is slechter voor ongeboren kind). Co via POH, wel overleg indien andere medicatie gestart zou moeten worden. PM consult longarts indien geen goede co. Pte informeert verloskundige over astma.
Uitslag FEV1 pré-BD: 2,84L
Uitslag FEV1 post-BD: 4,05L
Uitslag FEV1 reversibiliteit: 43%
Uitslag as. Dermatophagoidus pteronyssinus d1: ++
Uitslag as. kat e1: ++
Uitslag as. honde-epitheel e2: +
Uitslag as. mengsel graspollen gx1: +++


Episode (nieuw) W78 Zwangerschap
S Zwanger, zie consult astma
E Zwanger
ICPC: W78 Zwangerschap

Bij het vastleggen van de ICPC voor zwangerschap krijgt de huisarts de melding of deze dan ook zwangerschap als contra-indicatie voor medicatie wil vastleggen. De huisarts bevestigt dit.

Co-morbiditeit Zwangerschap

Wanneer deze Astma door de POH in het kader van programmatische zorg wordt begeleidt (laten we stellen dat dat zo is), dan volgt nu Verwijzing/Aanmeldbericht Ketenzorg

 • Patiënt wordt ingevoerd in KIS met BSN nummer. De POH vraagt de medische gegevens uit het KIS op.
 • POH logt in in het KIS. De POH handelt volgens het protocol die in het KIS wordt aangeboden. Voor de registratie worden alle velden gevuld dit noodzakelijk zijn om te voldoen aan de plicht om indicatoren op te leveren en om de financiële declaraties te versturen.

De informatie staat in de Samenvattingskaart kernset Astma.

Casus 2 vervolg

Vanwege tevens vragen op gebied van voeding volgt verwijzing naar Diëtist voor intake en voedingsadvies.

Diëtist logt in in KIS en voert acties uit: De POH verwijst de cliënt naar de diëtist. Dit is een interne functie in het KIS om gegevens klaar te zetten voor de diëtist en er wordt een gewone mail uit het KIS verstuurd naar de diëtist. De diëtist ontvangt een email. De autorisatiematrix in het KIS bepaalt welke gegevens de diëtist mag zien, dit verschilt per zorggroep. De diëtist (net als alle ketenpartners) werkt met een vergelijkbare methode als de SOEP regels. De diëtist registreert (volgens de SOEP regels) in vrije tekstvelden. Deze situatie verschilt per KIS.

Casus 2 vervolg

De gegevens die de diëtist gestructureerd vastlegt verschillen per zorggroep en KIS. Meest gangbaar zijn:

Patiëntgegevens NHG Code Afkorting Waarde
Lengte patiënt 560 LNGP AO 1.95
Gewicht 357 Gew AO 105 kg
BMI (Quetelet index) 1272 Quet AO 35

Het is aan de zorggroep of (wel,niet) en hoe de informatie (mail, edifact, OZIS-Ketenzorg) en hoe vaak (bij elk consult, op basis van noodzaak, eind van de behandeling de naar de huisarts wordt verstuurd.

Use Case 3: Epilepsie na CVA

Kenmerken:

 • Complex, aan het eind één episode met verschillende labels

Aandachtspunten:

 • Episode waarbij binnen de episode een extra diagnose is vastgelegd zonder dat dit een nieuwe episode vraagt
 • Aandoening met zodanige complicaties, dat die leiden tot een nieuwe episode naast de episode over de aandoening

Bouwstenen:

 • Bouwsteen.png Overdracht concern
 • Bouwsteen.png Medicatievoorschrift
 • Bouwsteen.png Contactverslag
 • Bouwsteen.png Allergie/Intolerantie


Casus 3

Mevrouw Fera Somni, 70 jaar, heeft vorig jaar een CVA doorgemaakt. Na een lange revalidatie van een half jaar is ze weer thuis. Ze heeft flink ingeleverd. Waar ze eerst een vitale levendige vrouw was heeft ze nu last van een rest parese aan de rechter arm en voet en is ze vaak moe. De stemming is ook slecht geworden. Haar zoon maakt zich hier nog het meeste zorgen over.

Met haar zoon komt ze vandaag op het spreekuur voor de controle van de medicatie.

Episode (nieuw) K90 CVRM: Cerebrovasculair accident (CVA)
S gaat zo-zo, probeert erop uit te trekken, maar zit toch vaak thuis. Concentratie is ook minder, snel moe in drukke groepen. Leeft wel op als ze een dagje met haar zoon of een vriendin een rondje in de stad maakt. Med: ascal, enalapril, simvastatine, vit d, calcichew, hydrochlorothiazide
O RR 160/80 P80 ra
E Hypertensie en lusteloosheid
ICPC: K90 CVRM Cerebrovasculair accident (CVA)
P Voor hypertensie co 1 maand, nu geen medicatie aanpassen.
naar POH GGZ, contact kerk?

Wanneer deze patiënt door de POH in het kader van programmatische zorg wordt begeleidt (laten we stellen dat dat zo is), dan volgt nu Verwijzing/Aanmeldbericht Ketenzorg.

 • POH logt in in het KIS. POH voert patiënt in KIS met BSN nummer. De POH vraagt de medische gegevens uit het KIS op.
 • De POH handelt volgens het protocol die in het KIS wordt aangeboden. Voor de registratie worden alle velden gevuld dit noodzakelijk zijn om te voldoen aan de plicht om indicatoren op te leveren en om de financiële declaraties te versturen. De informatie staat in bijlage ‘20131010_-_Samenvattingskaart_kernset_CVRM.
Casus 3

Ten behoeve van deze use case (Zie ook noot bij inleiding Use Cases) heeft de patiënt meerdere relevante aandoeningen. Patient heeft:

 • ICPC U99.01 (nierinsufficientie),
 • L88 reumatoïde arthtritis en
 • K86 hypertensie zonder orgaanschade.
Episode (nieuw) A04 lusteloosheid
S Lusteloosheid, zie episode CVA
E Lusteloosheid
ICPC: A04 Moeheid/zwakte
P PM geriater? Nu expectatief

De huisarts wordt geroepen door de assistente, die haar zoon aan de lijn heeft. Haar zoon heeft mevrouw een beetje suf in de stoel gevonden, reageerde raar. Hij zag ook schokken aan de armen. De huisarts gaat op visite.

Episode (nieuw) A06 onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie
S visite: pte rustig in stoel, kan zich niet herinneren wat er gebeurd is, niet gevallen. Was niet ziek. Zat vanochtend rustig omroep Max te kijken.
O in stoel, alert, wel vermoeide indruk. RR 140/70 P70ra Gluc 6.8 Cor: s1s2s- Pulm: bdz normale geruizen. Neurol: iets verminderde kracht re arm en re been, status quo.
E onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie
ICPC: A06 Flauwvallen/syncope
P overleg neuroloog, ivm mglk recidief CVA wel insturen, therapeutische opties wsl wel beperkt.

De huisarts krijgt een brief van de neuroloog:

Samenvatting; wij zagen mevrouw Somni op de SEH na een onwelwording thuis. Zij is bij ons bekend na een CVA, waarvoor ze langdurig revalideerde in het verpleeghuis. Bij CT onderzoek werd geen nieuw CVA gezien en werd ze ter observatie opgenomen. Tijdens de opname werd een epilepsie aanval geobserveerd, die kort duurde. Met EEG werd later ook de diagnose bevestigd. De epilepsie komt voort uit het gebied waar vorig jaar het CVA gelokaliseerd was.

We zullen haar voorzichtig instellen op anti-epileptica en vervolgen op de poli. Ik vraag de geriater in consult in verband met mogelijk cognitieve klachten. Bij onderzoek was de bloeddruk herhaaldelijk hoog. Ik wil de huisarts vragen dit onder controle te houden.

Patiënte vertelde toevallig ook allergisch te zijn voor amoxicilline en hier in het verleden een heftige benauwdheidsreactie op gehad heeft. Dit was mij niet bekend, dus volledigheidshalve noem ik het.

Conclusie:

 • Epilepsie, status na CVA
 • Hypertensie, ondanks ace remmer en diureticum
 • Cognitieve klachten, waarvoor consult geriater
 • Allergie amoxicilline, nevendiagnose

De huisarts legt de brief vast in de correspondentie bij de episode status na CVA. Hij voegt de drie episodes samen tot de episode st. na CVA, eenmalig epileptisch insult.

Episode K90 st na CVA, eenmalig epileptisch insult
Correspondentie Brief neuroloog met samenvatting
Medicatie-overgevoeligheid Amoxicilline, opmerking: via neuroloog

Na de consulten ziet de registratie in de samengestelde episode er als volgt uit:

Episode K90 st na CVA, eenmalig epileptisch insult
K90 st na CVA, eenmalig epileptisch insult
Correspondentie Brief neuroloog met samenvatting
A06 Flauwvallen/ syncope
S visite: pte rustig in stoel, kan zich niet herinneren wat er gebeurd is, niet gevallen. Was niet ziek. Zat vanochtend rustig omroep Max te kijken.
O in stoel, alert, wel vermoeide indruk. RR 140/70 P70ra Gluc 6.8 Cor: s1s2s- Pulm: bdz normale geruizen. Neurol: iets verminderde kracht re arm en re been, status quo.
E onwelwording eci, dd PAF, recidief CVA, epilepsie
ICPC: A06 Flauwvallen/syncope
P overleg neuroloog, ivm mglk recidief CVA wel insturen, therapeutische opties wsl wel beperkt.
A04 Moeheid/zwakte
S Lusteloosheid, zie episode CVA
E Lusteloosheid
ICPC: A04 Moeheid/zwakte
P PM geriater? Nu expectatief
K90 Cerebrovasculair accident (CVA)
S gaat zo-zo, probeert erop uit te trekken, maar zit toch vaak thuis. Concentratie is ook minder, snel moe in drukke groepen. Leeft wel op als ze een dagje met haar zoon of een vriendin een rondje in de stad maakt. Med: ascal, enalapril, simvastatine, vit d, calcichew, hydrochlorothiazide
O RR 160/80 P80 ra
E Hypertensie en lusteloosheid
ICPC: K90 CVRM Cerebrovasculair accident (CVA)
P Voor hypertensie co 1 maand, nu geen medicatie aanpassen.
naar POH GGZ, contact kerk?

In de laatste kolom staat het label: de naam van de episode zoals die was toen het deelcontact werd afgesloten.