medicationAdministrationInstruction.precondition.observationEventCriterion

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationAdministrationInstruction.precondition.observationEventCriterion

(Onderdeel van medicationAdministrationRequest/support2)

3.3.9 observationEventCriterion


Formaat:
			
 <precondition> 
   <observationEventCriterion>
          <code  />
   </observationEventCriterion>
 </precondition>

Definitie: Gebruiksinstructies die betrekking hebben op precondities (randvoorwaarden) voor toediening van de betreffende medicatie. Deze moeten dus gelezen worden als ‘gebruik de medicatie niet, tenzij aan deze voorwaarde is voldaan’.

Verreweg de meest voorkomende variant van een preconditie is het concept ‘zo nodig’. In feite is er daar sprake van een preconditie die niet expliciet benoemd wordt, maar waarvan wordt aangenomen dat de toediener kan inschatten wanneer eraan voldaan is.

Em.png

Een bijzonder gebruik van ‘zo nodig’ is bij de weergave van een variabele gebruiksfrequentie. Daarbij wordt de instructie “m tot n x daags” omgezet naar “m x daags vast” plus “n-m x daags zo nodig” (variabele deel), opgesplist in twee herhalingen van het element <therapeuticAgentOf>. Meer informatie over deze toepassing is te vinden bij <mAR><effectiveTime> in effectiveTime).

Em.png

Een variant hierop is als de gebruiksinstructie in z´n geheel ‘zo nodig’ is, én er daarbinnen nog sprake is van een variabele frequentie (bijv. ‘1 tot 2 x daags zo nodig’). Weliswaar is een dergelijke instructie verwarrend, maar met tabel 25 kan deze zeker worden opgebouwd ( ‘zo nodig’ is een aparte b code).

In lijn met bovenstaande kan worden opgsplitst in twee herhalingen van <therapeuticAgentOf> , maar deze hebben in dit geval beide een ‘zo nodig’ aanduiding (degene met het variabele deel is als het ware ‘dubbel zo nodig’).

Daarom is het ook voldoende om te volstaan met één herhaling, waarin de maximale frequentie (2x daags in het voorbeeld) geheel als ‘zo nodig’ wordt aangeduid. Dit drukt uit dat de instructie equivalent is met ‘0 tot 2 x daags’.