MedMij-kwalificatie 1.0.1

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Introductie

Nictiz beheert voor Stichting MedMij de informatiestandaarden die binnen MedMij gebruikt worden. Om de informatiestandaarden toe te kunnen passen binnen MedMij, zijn gegevensdiensten gedefinieerd die bestaan uit één of meerdere systeemrollen vanuit een informatiestandaard. Stichting MedMij omschrijft de gegevensdiensten en bepaalt vanaf wanneer en tot hoelang de gegevensdienst op het MedMij-netwerk gebruikt kan worden. Dit doet Stichting MedMij in samenspraak met Nictiz als beheerder. Voor een actueel overzicht van gegevensdiensten, met een verwijzing naar kwalificatie-informatie per systeemrol, raadpleeg de MedMij Catalogus.

Een Nictiz kwalificatie is van toepassing op het implementeren van informatiestandaarden en daaruit de gedefinieerde gegevensdiensten voor MedMij. De kwalificaties worden per systeemrolcode uitgevoerd door het kwalificatiecentrum van Nictiz. De systeemrolcode vormt de koppeling van een (MedMij) informatiestandaard aan een, in de MedMij Catalogus vermelde, gegevensdienst van het MedMij-netwerk.

Voor een optimaal verloop van de kwalificatie is het belangrijk dat via de juiste kanalen wordt gecommuniceerd. Raadpleeg hiervoor het onderstaande communicatiekanalenoverzicht:

 • Procedure en planninggerelateerde vragen: kwalificatie@medmij.nl
 • Inhoudelijke vragen of opmerkingen over de implementatie van informatiestandaarden en gegevensdiensten: BITS
 • Algemene vragen MedMij: info@medmij.nl

Het kwalificatiecentrum biedt ook aanvullende dienstverlening voor Stichting MedMij. Wijzigingen bij DVZA’s of DVP’s die een hoog risico vormen voor de interoperabiliteit en kwaliteit van de gegevensuitwisseling kunnen vrijblijvend worden geherkwalificeerd. Herkwalificatie kan noodzakelijk zijn indien:

 • Eén van de bronsystemen wordt vervangen door een andere applicatie;
 • Een versie-update aan de kant van het het bronsysteem en/of overige betrokken partijen van toepassing is;
 • Er een grote update plaatsvindt aan de kant van de DVZA of DVP.

Voor het inplannen van een herkwalificatie kan contact opgenomen worden met kwalificatie@medmij.nl

2 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een (kandidaat-) deelnemer kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij-informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden-wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten die beschreven worden in de kwalificatiedocumentatie van de betreffende informatiestandaard.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De (kandidaat-) deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

3 Procedurele eisen voor kwalificatie

Naast de bovengenoemde algemene voorwaarden voor kwalificatie dient een kwalificerende (kandidaat-) deelnemer ook te voldoen aan de procedurele eisen voor kwalificatie. Om het kwalificatietraject niet onnodig te vertragen wordt van een (kandidaat-) deelnemer verwacht dat deze de onderstaande procedurele eisen in acht neemt.

 • Voor de gegevensdiensten waarvoor het formulier ‘ConformiteitsCheck gegevensdienst (CCG)’ beschikbaar is, is het aanleveren van een CCG verplicht. Een argumentatie in het CCG formulier is vereist in de volgende gevallen: er kan niet voldaan worden aan de functionele en/of technische eisen van een gegevensdienst, er wordt gebruik gemaakt van een vrijheidsgraad of er wordt op een andere wijze afgeweken van het kwalificatiescript. Het CCG formulier dient minimaal 4 weken voor kwalificatie aangeleverd te worden bij kwalificatie@medmij.nl. Wanneer het CCG formulier 4 weken voor kwalificatie niet is ontvangen, vervalt het geplande slot. Voor de overige gegevensdiensten dienen de afwijkingen minimaal twee weken voorafgaand aan de kwalificatie per mail aangegeven te zijn bij kwalificatie@medmij.nl.
 • De leverancier zorgt dat het systeem dat gekwalificeerd wordt met gelijke functionaliteit en techniek op een later moment in productie genomen wordt. De leverancier zorgt dat de omgeving waarop gekwalificeerd wordt geen omgeving is die productiedata bevat of gaat bevatten.
 • De testexecutie dient in principe 100% succesvol te zijn voordat gestart kan worden met de kwalificatie. Alleen bij zwaarwegende én beargumenteerde redenen kan hiervoor worden afgeweken, bijvoorbeeld geaccordeerde uitzonderingen beschreven in het CCG-formulier, of specificaties die niet strikt dwingend zijn ("SHOULD"). Wanneer er tests zijn die niet slagen, dient dit voorafgaand aan de kwalificatie beargumenteerd te worden.
 • Het uitgevoerde certificering-testscript dient niet ouder te zijn dan één week voor de aanlevering van het kwalificatiemateriaal. Nictiz staat in zijn recht om te bepalen of een testexecutie is verouderd en daarom af te wijzen.
 • Bij het instellen van een variabele T datum door een DVZA, dient de datum gelijk te zijn aan de datum waarop de Touchstone testexecutie is uitgevoerd.
 • Voor zowel DVP als DVZA geldt dat de schermafdrukken overeen dienen te komen met de uitgevoerde Touchstone testexecutie die is bijgevoegd in het aanleverformat. Wanneer hier niet aan wordt voldaan leidt dit tot een afwijzing.
 • Het kwalificatiemateriaal dient in het juiste formaat aangeleverd te worden. Gebruik voor het aanleveren van het kwalificatiemateriaal altijd het aanleverformat behorende bij de gegevensdienst. In het aanleverformat staat per dia beschreven welke schermafdruk wordt verwacht.
  • Voor een DVP geldt dat er schermafdrukken gemaakt dienen te worden van de interface van een PGO.
  • Voor een DVZA geldt dat er schermafdrukken gemaakt dienen te worden (van de combinatie) van de achterliggende bronsystemen waarmee men kwalificeert.

4 Uitgangspunten voor kwalificatie

In dit hoofdstuk worden de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie per systeemrol uiteengezet. Per informatiestandaard kan het voorkomen dat er nog 'specifieke' uitgangspunten op van toepassing zijn. In dat geval zijn deze per gegevensdienst opgenomen in de kwalificatiescripts.

4.1 Systeemrol 'Raadplegen' (Persoonsdomein)

Hieronder volgen de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol 'Raadplegen':

 • De set van de gegevensdienst is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • Een PGO dient alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard te tonen aan de gebruiker. De uitzonderingen per gegevensdienst zijn beschreven in de bijbehorende functionele ontwerpen.
 • Een PGO biedt de persoon inzicht in de ontvangen respons. Als er géén gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dat zijn omdat er geen informatie beschikbaar is in het XIS of vanwege een technische foutmelding. Er volgt bijvoorbeeld een foutmelding indien de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Het is een belangrijk inzicht voor de persoon als gegevens technisch niet beschikbaar gesteld kunnen worden.
 • Een PGO biedt de persoon inzicht in herkomst van de verzamelde gegevens, en wanneer deze gegevens verzameld zijn. Dit betreft concepten die meer technisch van aard zijn, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. Dit betreffen de metagegevens zoals gelogd door de PGO bij ontvangst van de geraadpleegde gegevens.

4.2 Systeemrol 'Beschikbaarstellen' (Zorgaanbiedersdomein)

Hieronder volgen de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol 'Beschikbaarstellen':

 • Een DVZA dient de gehele gegevensdienst te ondersteunen. Uitzonderingen worden toegelicht in de bijbehorende functionele ontwerpen en kwalificatiescripts.
 • Een DVZA geeft technisch correct antwoord op alle searches ongeacht of de gegevens in XIS beschikbaar zijn. XIS stelt alle gegevens beschikbaar voor zover aanwezig.
 • Mochten gegevens niet beschikbaar gesteld kunnen worden, dan is uit de respons voor de persoon te herleiden waardoor dit veroorzaakt wordt:
  • veroorzaakt door het ontbreken van de informatie
  • veroorzaakt doordat het XIS dit technisch niet kan leveren.
 • In het geval dat een vraag om gegevens goed wordt verwerkt door het XIS, volgt een respons met daarin 0 tot * FHIR resources die matchen aan de vraag. Als er dus 0 resources in zitten mag de persoon ervan uitgaan dat het XIS deze gegevens niet heeft, maar de vraag wel goed begrepen heeft.
 • Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt de DVZA conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Deze foutcode moet ingebouwd worden door het XIS. Hierop wordt de DVZA ook gekwalificeerd.

4.3 Systeemrol 'Ontvangen' (Zorgaanbiedersdomein)

Hieronder volgt een generiek uitgangspunt voor de kwalificatie van de systeemrol 'Ontvangen':

 • Een XIS maakt kenbaar dat de gegevens correct ontvangen zijn of geeft een foutmelding richting de PGO indien het ontvangen bericht deels of niet verwerkt kan worden.
 • Een XIS biedt inzicht in herkomst van de ontvangen gegevens, en wanneer deze gegevens ontvangen zijn. Dit betreft concepten die meer technisch van aard zijn, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. Dit betreffen de metagegevens zoals gelogd door het XIS bij ontvangst van de gestuurde gegevens.

4.4 Systeemrol 'Sturen' (Persoonsdomein)

Hieronder volgt een generiek uitgangspunt voor de kwalificatie van de systeemrol 'Sturen':

 • Een PGO dient alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard succesvol te sturen naar een XIS.
 • De PGO kan aantonen dat het een specifieke selectie van inhoudelijke gegevens succesvol kan sturen naar een XIS.
 • Een PGO is in staat gelijktijdig meerdere gegevens (records) conform de dataset van de informatiestandaard te versturen naar een XIS.

5 Kwalificatie aansluiten op Touchstone

Nictiz stelt het testsysteem Touchstone beschikbaar voor het testen van systeemrollen met bijbehorende MedMij gegevensdiensten als voorbereiding op het kwalificatieproces.
MedMij (kandidaat-) deelnemers kunnen Touchstone eveneens gebruiken in de ontwikkel- en testfase voor het vroegtijdig testen en/of valideren van de FHIR berichten.

 • Documentatie over het aansluiten op Touchstone is te vinden op de pagina Kwalificatie aansluiten in de sectie configureren simulator.
 • Voor uitleg over gebruik van de simulator en tokens, zie gebruik tokens

6 Begrippenlijst

Op de kwalificatiepagina wordt gesproken over DVP en PGO of DVZA en XIS.
Een DVP dient altijd te kwalificeren met een PGO en een DVZA dient altijd te kwalificeren met achterliggend bronsysteem of bronsystemen (XIS).

DVP Dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel.

Levert een Persoonlijke gezondheidsomgeving, een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling met de Zorgaanbieder mogelijk maakt middels het MedMij Afsprakenstelsel.

DVZA Dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel.

Levert Diensten aan de Zorgaanbieder gerelateerd aan de uitwisseling tussen Persoon en Zorgaanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel.

Persoonsdomein Alle Personen en alle Dienstverleners personen vormen samen het Persoonsdomein.
PGO Een Persoonlijke gezondheidsomgeving is een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling met de Zorgaanbieder mogelijk maakt middels het MedMij Afsprakenstelsel.
Testexecutie Een uitgevoerde set tests op het Touchstone-platform.
Touchstone Een platform waarmee FHIR-communicatie getest kan worden. Nictiz gebruikt dit platform voor het uitvoeren van kwalificaties. Zie #Kwalificatie aansluiten op Touchstone voor meer informatie.
XIS Het systeem of geheel van de systemen waarin de zorgaanbieder het medisch dossier van de persoon bijhoudt.
Zorgaanbiedersdomein Alle Zorgaanbieders en alle Dienstverleners zorgaanbieder vormen samen het Zorgaanbiedersdomein.