Basisgegevens GGZ - kwalificatie - Raadplegen BasisgegevensGGZ 2.0.18

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
31-10-2021 MM-2337 De tekst uit Toelichting Kwalificatie GGZ is toegevoegd aan paragraaf Specifieke voorwaarden voor kwalificatie.
31-08-2021 MM-2302 Kwalificatiescript omgezet van PDF-formaat naar wiki
08-10-2020 MM-1493 Aanpassing kwalificatiemateriaal BgGGZ rond zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen

(2017), zie let op melding

01-08-2021 MM-1119 Scenario 1.3 toegevoegd t.b.v. de herleidbaarheid van gegevens.
23-10-2019 - Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke wijzigingen).

2 Doelgroep

De doelgroep van deze pagina is een PGO leverancier die wil kwalificeren op deze informatiestandaard. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR-server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

3 Begrippenlijst

Hier niet van toepassing.

4 Inleiding

Deze pagina bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol

 • patiënt Raadplegen Basisgegevens GGZ

binnen het MedMij afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van het MedMij afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de aan GGZ gerelateerde set zorginformatiebouwstenen (zibs).
 4. Kennis en begrip en toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de Basisgegevens GGZ gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals hieronder beschreven Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, conform de Basisgegevens GGZ, moet altijd toegankelijk gemaakt worden voor de PGO gebruiker. De (kandidaat)deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Zie voor de algemene uitgangspunten bij kwalificatie op de algemene Kwalificatie-pagina de paragraaf Uitgangspunten voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden en uitgangspunten:

 • Binnen het VIPP GZZ programma zijn een drietal modules opgenomen. De Basisgegevens GGZ is bedoeld voor de module "Patiënt & Informatie", naast de modules "Patiënt & Medicatie" (o.b.v. Medicatieproces 9.0) en "Patiënt & eHealth".
 • De Basisgegevens GGZ is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • In de praktijk stelt het XIS de volledige Basisgegevens GGZ beschikbaar voor zover aanwezig. Bij de kwalificatie van de systeemrol Raadplegen Basisgegevens GGZ wordt getoetst of de complete Basisgegevens GGZ wordt verwerkt (dat wil zeggen gestructureerd opgeslagen in de PGO database) en getoond. Dat geldt per zib voor alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel).
 • Per zib zijn Basisgegevens GGZ FHIR resources en gespecificeerde FHIR zoekopdrachten beschikbaar.
 • Een PGO raadpleegt altijd de gehele Basisgegevens GGZ en daarmee dus alle secties (altijd alle FHIR searches).
 • Voor de Basisgegevens GGZ raadpleging verstuurt de PGO alle Basisgegevens GGZ zoekopdrachten als losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen.
 • Het is voor kwalificatie van belang dat de PGO foutmeldingen verwerkt. Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt het XIS conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een Basisgegevens GGZ sectie of specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS.
 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens raadplegen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met het zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) geraadpleegd wordt.
 • De Basisgegevens Langdurige Zorg secties, en de volgorde daarvan, zoals ook aangehouden in de Inhoudelijke gegevens scenario's, bepalen niet hoe de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO. Voor kwalificatie moeten wel alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard getoond worden aan de gebruiker.


 • In Inhoudelijke gegevens scenario's op deze wiki-pagina kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn, die via FHIR references resolved moeten worden. Bijvoorbeeld het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting, dat via PractitionerRole opgehaald kan worden. In het geval dat een dergelijk voorbeeld is uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is. Het uitgangspunt is dat alle references resolvable moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de technische ontwerp pagina.
 • Bij Basisgegevens GGZ raadpleging geldt soms een specifieke filtering voor een zib. Labuitslagen is binnen Basisgegevens GGZ bijvoorbeeld beperkt tot de bekende klinische chemie bepalingen, en daarvan de laatste uitslag. Andere usecases voor labuitslagen kunnen vanuit de separate informatiestandaard labuitslagen ondersteund worden.
 • Mocht een PGO alleen enkele losse secties van de Basisgegevens GGZ Zorg willen raadplegen, dan kan een PGO dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dit staat dan los van systeemrol ‘raadplegen Basisgegevens GGZ’. Deze opmerking zou ik graag verwijderen,omdat hij eerder vragen oproept dan duidelijkheid geeft

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten worden verstuurd vanuit de PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens GGZ.

4.4 Uit te voeren stappen Raadplegen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. De PGO stuurt een bevraging richting de kwalificatiesimulator voor een bepaalde persoon, zoals beschreven in Inhoudelijke gegevens scenario’s
 2. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de Basisgegevens GGZ beschikbaarstellen. De gegevens komen overeen met de gegevens in Inhoudelijke gegevens scenario’s
 3. Ontvang en verwerk de Basisgegevens GGZ in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO de Basisgegevens GGZ toont, en leg deze vast in het Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens GGZ.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem Basisgegevens GGZ kan raadplegen Het systeem genereert technisch correcte berichten
Aantonen dat ontvangen Basisgegevens GGZ getoond worden Het systeem ontvangt, verwerkt en toont de Basisgegevens GGZ uit het retourbericht
Aantonen dat het systeem kan verwerken en tonen dat er geen zorginhoudelijke gegevens bekend zijn in geraadpleegde XIS (specifiek scenario 1.2) Het systeem toont dat het beschikbaarstellende systeem kenbaar maakt dat er geen zorginhoudelijke gegevens aanwezig zijn
Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen. (specifiek scenario 1.3) Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van raapleging door de PGO

Scenario's (vraag aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt)

 • Scenario 1.1: Basisgegevens GGZ van persoon 1, zoals beschreven in Scenario 1.1
 • Scenario 1.2: Basisgegevens GGZ van persoon 2, zoals beschreven in Scenario 1.2 (FHIR resource niet geïmplementeerd). In praktijk zal het niet voorkomen dat dezelfde resource voor persoon 1 wel geïmplementeerd is en voor persoon 2 niet, tenzij er een update van softwareversie van het XIS tussen de beide raadplegingen werd doorgevoerd.
 • Scenario 1.3: De herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1, zoals beschreven in Scenario 1.3

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

De Basisgegevens GGZ sectie Demografie en identificatie bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein. Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaar stellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

5.2 Structuur Basisgegevens GGZ

Bij de Basisgegevens GGZ kwalificatie wordt de structuur gebruikt die is aangebracht in Basisgegevens GGZ. Deze structuur groepeert de 23 zorginformatiebouwstenen (zibs) (oorspronkelijk betrof het 24 zibs, maar de zib VrijheidsbeperkendeMaatregel is inmiddels vervallen), waaruit de Basisgegevens GGZ is opgebouwd, in 10 secties. Een PGO dient de gehele Basisgegevens GGZ te kunnen raadplegen, verwerken en tonen aan de gebruiker. Dat geldt per zib voor alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel).

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

De zorginhoudelijke gegevens die door XIS beschikbaar gesteld worden per testpersoon, zijn te vinden op de pagina Kwalificatie - Beschikbaarstellen BasisgegevensGGZ

6.1 Scenario 1.1

Persoon 1
Achternaam XXX_Bals
Voornaam Adam
Voorletter(s) A
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1000, 9999 XA, Stitswerd
Land Nederland
Geboortedatum 02-08-1964
Patient_ID XIS 1000000001

6.2 Scenario 1.2

Persoon 2
Achternaam XXX_Walsen
Voornaam Agnes
Voorletter(s) A
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1001, 9999 XX, Stitswerd
Land Nederland
Geboortedatum 02-08-1964
Patient_ID XIS 1000000003

6.3 Scenario 1.3

In scenario 1.3 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element uit scenario 1.1.