xNaamStandaardx - kwalificatie MedMij - xNaamKwalificatiescriptx

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Doelgroep

De doelgroep van dit kwalificatiescript is de "type leverancier: kies PGO of XIS" die zich voor MedMij wil kwalificeren op de systeemrol Kies:"Beschikbaarstellen/Raadplegen/Ontvangen/Sturen”NaamInformatiestandaard.

2 Inleiding

2.1 Algemene informatie

AANPASSEN: dit is de standaardtekst die mee komt, pas zo nodig aan om de relevante informatie te geven

Dit kwalificatiescript is opgesteld ten behoeve van MedMij. De op te vragen onderdelen zijn waar mogelijk gekoppeld aan zorginformatiebouwstenen. Actuele informatie over de informatiestandaard kan je vinden via de overzichtspagina's van het Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp.

2.2 Begrippenlijst

In de context van MedMij worden bepaalde afkortingen en termen gebruikt. Meer informatie kan je vinden in deze algemene begrippenlijst.

OPTIONEEL: Aanvullende begrippenlijst in tabelvorm. Kopieer handmatig de tekst uit onderstaande box en vul aan naar de situatie.

{| class="wikitable"
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;" 
| Begrip || Toelichting
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld
|-
| Voorbeeld || Voorbeeld
|} 

3 Kwalificatie-informatie

3.1 Algemeen

Voor het testen van systeemrollen is "Touchstone" als kwalificatiesimulator beschikbaar. Alle uitleg over kwalificeren kan je vinden op de pagina met algemene informatie over MedMij kwalificaties.

Het testen van infrastructurele eisen maakt geen onderdeel uit van deze kwalificatie.

3.2 Voorwaarden voor kwalificatie

Je hebt als kandidaat-deelnemer voldoende kennis en begrip van de algemene voorwaarden en procedurele eisen voor kwalificatie MedMij.

OPTIONEEL: informatie over vereiste kennis, bijv. van afspraken buiten MedMij. Kopieer handmatig de tekst uit onderstaande box en vul aan naar de situatie.

Voor deze kwalificatie gelden daarnaast ook de volgende ''specifieke voorwaarden'':
# (genummerde lijst van specifieke voorwaarden)

3.3 Uitgangspunten kwalificatie

Pas de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie MedMij toe voor de systeemrol waarop je in dit script kwalificeert.

OPTIONEEL: Specifieke uitgangspunten voor kwalificatie. Kopieer handmatig de tekst uit onderstaande box en vul aan naar de situatie.

Voor deze kwalificatie gelden daarnaast ook de volgende ''specifieke uitgangspunten'':
# (genummerde lijst van specifieke uitgangspunten) 

3.4 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit een kwalificatiescenario aan de gebruiker toont. Onder "Uit te voeren stappen" en in het "Overzicht scenario’s" staat aangegeven waar deze verwacht worden.


Stuur dit materiaal op in het aanleverformat [LiNK NAAR KWALIFICATIEPAGINA-SUBKOPJE]

4 Kwalificatiescript

4.1 Uit te voeren stappen kwalificatie systeemrol Beschikbaarstellen/Raadplegen/Ontvangen/Sturen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Maak in het XIS de zorgverlener en zorgaanbieder aan, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak in het XIS de "NAAM VAN DE GEGEVENS” voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
 4. Maak schermafdrukken van de ingevoerde gegevens.
 5. Start het raadplegen van de gegevens op vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 6. "NAAM VAN DE GEGEVENS” beschikbaarstellen zoals beschreven in het scenario. OPTIONEEL: Indien er query parameters beschreven zijn in het scenario: zorg dat de gevraagde selectie is toegepast op de gegevens.


 1. Raadpleeg "NAAM VAN DE GEGEVENS” voor de testpersoon zoals beschreven in het scenario. OPTIONEEL: Indien er query parameters beschreven zijn in het scenario: maak een schermafdruk van de toegepaste selectie.
 2. De kwalificatiesimulator (Touchstone) zal de "NAAM VAN SET GEGEVENS” beschikbaarstellen conform de inhoudelijke gegevens.
 3. Ontvang en verwerk (gestructureerd opslaan in database) de "NAAM VAN DE GEGEVENS” in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop de PGO gegevens toont aan de gebruiker.


 1. Maak in het XIS de zorgverlener en zorgaanbieder aan, zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Registreer in het XIS de persoonsgegevens voor de testpersoon zoals opgenomen in de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak schermafdrukken van de ingevoerde gegevens.
 4. Start het sturen van de inhoudelijke gegevens op vanaf de kwalificatiesimulator (Touchstone).
 5. Ontvang en verwerk (gestructureerd opslaan in database) de berichten in het XIS.
 6. Maak schermafdrukken van de in het XIS ontvangen gegevens.


 1. Maak de "NAAM VAN DE GEGEVENS” voor de testpersoon aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
 2. Maak schermafdrukken van de wijze waarop de PGO de "NAAM VAN DE GEGEVENS” toont aan de gebruiker. OPTIONEEL: Indien er query parameters beschreven zijn in het scenario: maak een schermafdruk van de toegepaste selectie.
 3. Stuur "NAAM VAN DE GEGEVENS” richting de kwalificatiesimulator (Touchstone), zoals beschreven in het scenario.
 4. De kwalificatiesimulator (Touchstone) zal de "NAAM VAN DE GEGEVENS” ontvangen en verwerken.
 5. OPTIONEEL: Indien er een foutmelding is beschreven in het scenario: maak een schermafdruk van de wijze waarop de PGO dit aan de gebruiker kenbaar maakt.

4.1.1 (OPTIONEEL: Beginsituatie kwalificatie

 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens (KIES: raadplegen/sturen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we ervanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat één bronsysteem (XIS) bevraagd wordt.

4.2 Overzicht scenario’s

UITLEG hoe de kolommen in de tabel scenario's in te vullen:

 • Schrijf in kolom "Scenario" de korte beschrijving van het scenario. De eventueel uitgebreide scenariobeschrijvingen kunnen beschreven onder de tabel. Met een genummerde lijst.
 • "Doel van Test" was voorheen "Doel". Beschrijf wat je verwacht dat het systeem moet kunnen doen in de test.
 • Voeg een beschrijving toe in kolom "verwacht resultaat" indien bepaalde onderdelen verplicht zijn (bij nee hoef je niets te beschrijven), denk aan: schermafdruk nee/ja. Zo ja, wat moet te zien zijn als resultaat. Berichten nee/ja. Zo ja, welk bericht Meldingen nee/ja. Zo ja, welke melding Query parameters (filtering) nee/ja. Zo ja, welke parameters/filter.
 • Inhoudelijke gegevens; welke gegevens bijvoorbeeld patient, zorgverlener, bloeddruk meetwaarden etc. moet je gebruiken bij deze test. Neem een hyperlink op die naar deze gegevens verwijst in hoofdstuk 6 "inhoudelijke gegevens"
Nr Scenario Doel van test Verwacht resultaat Inhoudelijke gegevens
1 Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
2 Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld
3 Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld

OPTIONEEL Langere beschrijving/additionele opmerkingen bij scenario's.

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Er is een fictief BSN (fBSN) voor testdoeleinden in de persoonsgegevens opgenomen. Dit is alleen bedoeld voor gebruik in het XIS (registratie van de testpersoon).

In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat het BSN niet mag worden gebruikt in de gegevensuitwisseling. Dit aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein.

5.2 Variabele T datum

De T datum is altijd de maandag van de week waarin je de tests van dit script uitvoert. Als ergens staat T-100 betekent dit dus: 100 dagen eerder dan de huidige maandag. Meer uitleg over de T datum is hier te vinden.

5.3 (NAAM Overige Inhoudelijke gegevens)

OPTIONEEL: Zet hier de relevante gegevens mbt deze specifieke gegevensdienst, bijvoorbeeld Huisarts-EPD, DatumT, afspraakgegevens, etc.

6 Inhoudelijke gegevens

6.1 NaamGegevens

AANPASSEN: Voorbeeld tabel met formattering. Kopieer deze tabel voor de gegevens in dit hoofdstuk en vul in. Of neem hier de gegevens uit ADA op.

{| class="wikitable"
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; width: 25%;" 
| colspan='2'|Voorbeeld Persoon nummer X
|- style="width: 30%;"
| Begrip (bv Achternaam) || Omschrijving (bv XXX_Baltus)
|-
| Begrip || Omschrijving
|-
| Begrip || Omschrijving
|-
| Begrip || Omschrijving
|}

6.2 NaamGegevens n

6.2.1 Optioneel subkop 3

6.2.1.1 Optioneel subkop 4

7 Release notes

Je vindt de release notes bij het (LINK-FO#Release_notes) functioneel ontwerp.