Basisgegevens Langdurige Zorg - kwalificatie - Raadplegen BasisgegevensLangdurigeZorg

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
31-10-2021 MM-2335 De tekst uit Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg is toegevoegd aan paragraaf Specifieke voorwaarden voor kwalificatie.
31-08-2021 MM-2305 Kwalificatiescript omgezet van PDF-formaat naar wiki
01-08-2020 MM-1119 -Scenario 1.4 toegevoegd t.b.v. de herleidbaarheid van gegevens.
12-11-2020 MM-1432 -Scenario 1.5 toegevoegd t.b.v. tonen Verpleegkundig zorgplan ongestructureerd

-Hyperlinks naar hernoemde addenda pagina’s bijgewerkt
-Publicatieversie opgehoogd

01-06-2021 MM-2148 “Let op” toegevoegd dat voor scenario’s 1.4 en 1.5 geen scripts op de kwalificatiesimulator aanwezig zijn

2 Doelgroep

De doelgroep van deze pagina is een PGO leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol patiënt - raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg bij zorgaanbieder binnen het MedMij afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR-server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

3 Begrippenlijst

Hier niet van toepassing.

4 Inleiding

Deze pagina bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol

 • patiënt – raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg bij zorgaanbieder

binnen het MedMij afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een (kandidaat-) deelnemer kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten zoals verderop beschreven op deze wiki-pagina in Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De (kandidaat-) deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Zie voor de algemene uitgangspunten bij kwalificatie op de algemene Kwalificatie-pagina de paragraaf Uitgangspunten voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden en uitgangspunten:

 • De Basisgegevens Langdurige Zorg is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • Bij de kwalificatie voor de systeemrol Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg wordt getoetst of de complete Basisgegevens Langdurige Zorg worden verwerkt (dat wil zeggen gestructureerd opgeslagen in de PGO database) en getoond. De Basisgegevens Langdurige Zorg is gebaseerd op 14 zibs. Niet alle gegevens uit deze zibs maken deel uit van de Basisgegevens Langdurige Zorg. Zo maken bijvoorbeeld de overlijdensgegevens uit de zib Patiënt er geen deel van uit. De Basisgegevens Langdurige Zorg bestaan uit de gegevens die opgenomen zijn de transactie 'Beschikbaarstellen Basisgegevens Langdurige Zorg'. Zie voor meer informatie het Functioneel ontwerp Basisgegevens Langdurige zorg en de transactie in ART-DECOR [1]
 • Per zib zijn Basisgegevens Langdurige Zorg FHIR resources en gespecificeerde FHIR zoekopdrachten beschikbaar.
 • Een PGO raadpleegt altijd de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg en daarmee dus alle secties (altijd alle FHIR searches).
 • Voor de Basisgegevens Langdurige Zorg raadpleging verstuurt de PGO alle Basisgegevens Langdurige Zorg zoekopdrachten als losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen.
 • Het is voor kwalificatie van belang dat de PGO foutmeldingen verwerkt. Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt het XIS conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een Basisgegevens Langdurige Zorg sectie of specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS.
 • De persoon is ingelogd in de PGO en wil gegevens ophalen. Daarvoor moet de PGO eerst verbinding maken met een zorginformatiesysteem (XIS). In dit kwalificatiescript gaan we er vanuit dat de verbinding reeds succesvol is gemaakt.
 • Daarnaast is het uitgangspunt dat 1 bronsysteem (XIS) tegelijkertijd geraadpleegd wordt.
 • Ten behoeve van de kwalificatie scenario 1.3 zal er op de kwalificatiesimulator een tweetal bronsystemen (XIS 1 en XIS 2) worden ingericht; dit scenario 1.3 is voorlopig buiten scope.
 • De Basisgegevens Langdurige Zorg secties, en de volgorde daarvan, zoals ook aangehouden in de addenda van de kwalificatiescripts, bepalen niet hoe de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO. Voor kwalificatie moeten wel alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard getoond worden aan de gebruiker.
 • In Inhoudelijke gegevens scenario's op deze wiki-pagina kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn, die via FHIR references resolved moeten worden. Bijvoorbeeld het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting, dat via PractitionerRole opgehaald kan worden. In het geval dat een dergelijk voorbeeld is uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is. Het uitgangspunt is dat alle references resolvable moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de technische ontwerp pagina.
 • Bij Basisgegevens Langdurige Zorg raadpleging geldt soms een specifieke filtering voor een zib. Labuitslagen is binnen Basisgegevens Langdurige Zorg bijvoorbeeld beperkt tot de bekende klinische chemie bepalingen, en daarvan de laatste uitslag. Andere usecases voor labuitslagen kunnen vanuit de separate informatiestandaard labuitslagen ondersteund worden.
 • Mocht een PGO alleen enkele losse secties van de Basisgegevens Langdurige Zorg willen raadplegen, dan kan een PGO dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dit staat dan los van systeemrol ‘raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg’.

Raadpleeg voor overige specifieke voorwaarden de Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten worden verstuurd vanuit het PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.

4.4 Uit te voeren stappen Raadplegen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Raadpleeg Basisgegevens Langdurige Zorg voor een bepaalde persoon, zoals beschreven in Inhoudelijke gegevens scenario’s.
 2. De kwalificatiesimulator (FHIR-server) zal de Basisgegevens Langdurige Zorg beschikbaarstellen. De gegevens in deze afspraak/afspraken komen overeen met de gegevens hieronder in Inhoudelijke gegevens scenario’s.
 3. Ontvang en verwerk (gestructureerd opslaan in database) de Basisgegevens Langdurige Zorg in het PGO systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO de gegevens uit de afspraak/afspraken toont, en leg deze vast zoals beschreven in Aanleverformat - Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem Basisgegevens Langdurige Zorg kan raadplegen Het systeem genereert technisch correcte berichten, met parameters conform Basisgegevens Langdurige Zorg
Aantonen dat ontvangen Basisgegevens Langdurige Zorg gestructureerd verwerkt en vervolgens getoond worden (specifiek scenario 1.1) Het systeem ontvangt, verwerkt (gestructureerd opslaan) en toont de Basisgegevens Langdurige Zorg uit het retourbericht
Aantonen dat het systeem kan verwerken en tonen dat er geen zorginhoudelijke gegevens bekend zijn in het geraadpleegde XIS (specifiek scenario 1.2) Het systeem toont dat het beschikbaarstellende systeem kenbaar maakt dat er geen zorginhoudelijke gegevens aanwezig zijn
Aantonen dat het systeem een foutmelding kan verwerken en tonen (specifiek scenario 1.3) Het systeem toont dat het beschikbaarstellende systeem kenbaar maakt dat het gegevens niet kan beschikbaarstellen, omdat de betrokken Basisgegevens Langdurige Zorg sectie of zib niet conform specificatie geïmplementeerd is
Aantonen dat ontvangen Basisgegevens Langdurige Zorg gegevens (zoals een identieke labuitslag uit XIS 1 en XIS 2) verwerkt en getoond worden met broninformatie (specifiek scenario 1.3) Het systeem ontvangt, verwerkt (gestructureerde opslag) en toont de Basisgegevens Langdurige Zorg gegevens uit het retourbericht, waarbij een identieke labuitslag niet wordt overschreven, en helder is wat bij welke raadpleging is opgeslagen met broninformatie
Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen (specifiek scenario 1.4) Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van raapleging door de PGO
Aantonen dat ontvangen Basisgegevens Langdurige Zorg gestructureerd verwerkt en vervolgens getoond worden, waarbij het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst in het retourbericht is opgenomen (specifiek scenario 1.5) Het systeem ontvangt, verwerkt (gestructureerd opslaan) en toont de Basisgegevens Langdurige Zorg uit het retourbericht, inclusief het Verpleegkundig zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst

Scenario's (vraag aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt)

 • Scenario 1.1: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 1, zoals beschreven in Scenario 1.1
 • Scenario 1.2: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 2, bij XIS 1 (geen zorginhoudelijke gegevens), zoals beschreven in Scenario 1.2
 • Scenario 1.4: De herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1, zoals beschreven in Scenario 1.4
 • Scenario 1.5: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 1, zoals beschreven in Scenario 1.5

-- voorlopig buiten scope --

 • Scenario 1.3: Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1, bij XIS 2 (beperkt aantal secties gevuld, overlappende identieke gegevens met XIS 1, inclusief niet geïmplementeerde FHIR resource) zoals beschreven in Scenario 1.3 (voorlopig buiten scope)

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Structuur Basisgegevens Langdurige Zorg

Bij de Basisgegevens Langdurige Zorg kwalificatie wordt de structuur gebruikt die is aangebracht in Basisgegevens Langdurige Zorg. Deze structuur groepeert de 14 zorginformatiebouwstenen (zibs), waaruit de Basisgegevens Langdurige Zorg is opgebouwd, in 9 secties. Een PGO dient de gehele Basisgegevens Langdurige Zorg te kunnen raadplegen, verwerken en tonen aan de gebruiker. Dat geldt per zib voor alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel).

5.2 Persoonsgegevens

De Basisgegevens Langdurige Zorg sectie Demografie en identificatie bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om te XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein. Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaar stellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

5.3 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.4 Scenario 1.1 en scenario 1.5

DVP's krijgen bij scenario 1.1 en 1.5 de elementen Organisatie naam en Organisatie locatie van Zorgaanbieder in één veld aangeleverd. Deze hoeven zij dus niet in afzonderlijke velden te tonen.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

6.1 Scenario 1.1

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige zorg van persoon 1 bij XIS 1 zoals hieronder beschreven wordt.

6.1.1 Omschrijving scenario 1.1

Met scenario 1.1 wordt getoetst of het PGO systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan tonen na ontvangst en verwerking van FHIR berichten. Hieronder volgen de inhoudelijke gegevens conform de secties en zibs in de Basisgegevens Langdurige Zorg.

6.1.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Fiona
Initialen F.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mutter
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911673 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

6.1.3 Behandelrestricties

Behandelrestricties
Gegevenselement Waarde
Behandel aanwijzing
Verificatie
Geverifieerd Ja
Geverifieerd bij Patiënt (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie datum T
Behandeling Cardiopulmonaire resuscitatie (code = '89666000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Behandeling toegestaan Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk (code = 'NEE' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Begin datum T
Wilsverklaring
Wilsverklaring Zie wilsverklaring met id: 'bglz-1-1-wilsverklaring-01'
Wilsverklaring - met id: 'bglz-1-1-wilsverklaring-01'
Wilsverklaring type Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum T
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie contactpersoon met id: 'bglz-1-1-contactpersoon-01'

6.1.4 Contactpersonen

Contactpersonen
Gegevenselement Waarde
Contactpersoon - met id: 'bglz-1-1-contactpersoon-01'
Naamgegevens
Voornamen Robert
Initialen R.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Prins
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-34567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres bprins@123net.nl
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Zoon (code = 'SONC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

6.1.5 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-01'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Niet bekend met neurologische klachten
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-02'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 14 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-03'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-04'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-05'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met lopen (code = '228158008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-06'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam afasie (code = '87486003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-07'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam risico op decubitus (code = '285304000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1-1-probleem-08'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

6.1.6 Allergieen

Allergieen
Gegevenselement Waarde
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof pinda (code = '762952008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Fataal (code = '399166001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Na het eten van pinda's als student ontstond er een klinisch beeld van anafylaxie waarop de HA epipen heeft moeten toedienen
Reactie
Symptoom Anafylaxie (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie
Symptoom Angio-oedeem (code = '41291007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Angio-oedeem van de tong, lippen en peri-orbitale regio met acute benauwdheid na het eten van pinda's.
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof nikkelsulfaat (code = '255848005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Opgemerkt bij het dragen van nikkel bevattende sieraden.
Reactie
Symptoom Contactdermatitis (code = '40275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Last van jeuk, roodheid en irritatie op de contactplek van nikkel bevattende sieraden.

6.1.7 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code Hemoglobine (code = '718-7' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 11.0 g/dl
Referentie bovengrens 16.0 g/dl
Referentie ondergrens 12.0 g/dl
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test
Test code Hematocriet (code = '20570-8' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 47 %
Referentie bovengrens 51 %
Referentie ondergrens 39 %
Onderzoek hemoglobine & hematocriet panel (code = '24360-0' in codeSystem 'LOINC')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code glucose 2 uur na maaltijd massa/volume serum of plasma (code = '1521-4' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 5.9 mg/dl
Referentie bovengrens 7.8 mg/dl
Referentie ondergrens 3.5 mg/dl
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

6.1.8 Verrichtingen

Verrichtingen
Gegevenselement Waarde
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-01'
Verrichting type computertomografie van hersenen (code = '34227000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-01'
Verrichting type percutane trombolyse van intracraniële arterie (code = '230935003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-05'
Verrichting type fysiotherapie (code = '91251008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-04'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-06'
Verrichting type logopedische behandeling (code = '5154007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-05'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'

6.1.9 Verpleegkundig zorgplan

Verpleegkundig zorgplan
Gegevenselement Waarde
Doelen en interventies
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-01'
Interventie ondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne (code = '386420003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-03'
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat wassen onafhankelijk
Frequentie 1 per dag
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-02'
Interventie ondersteunen bij aankleden (code = '313332003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-04'
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat kleden onafhankelijk
Frequentie 2 per dag
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-03'
Interventie patiënt mobiliseren (code = '62013009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-05'
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat lopen met hulp
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-04'
Interventie wisselen van positie van patiënt (code = '225286008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-07'
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat huid blijft intact
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-05'
Interventie ondersteuning voor verzorger (code = '386229000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-1-probleem-08'
Behandeldoel
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat zorgtaken voor echtgenoot worden gecontinueerd
Uitvoerder
Zorgverlener
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Uitkomsten
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Wassen met hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-01'
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Kleden met hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-02'
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Lopen geheel afhankelijk.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-03'
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Huid is intact zonder decubitus wonden.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-04'
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Thuiszorg is aangevraagd voor continuering van zorgtaken en huishoudelijke hulp.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-1-verpleegkundigeinterventie-05'

6.1.10 Zorgsetting

Zorgsetting
Gegevenselement Waarde
Huisarts
Zorgverlener - met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-01'
Naamgegevens
Voornamen Laura
Initialen L.
Geslachtsnaam
Achternaam Lanen
Specialisme Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverleners rol Verwijzer (code = 'REF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Hoofdbehandelaar
Zorgverlener - met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-02'
Naamgegevens
Voornamen Niels
Initialen N.
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Neuroloog (code = '01.026' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Zorgverleners rol Hoofdbehandelaar (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Overige behandelaars
Zorgverlener - met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-03'
Naamgegevens
Voornamen Petra Johanna
Initialen P.J.
Geslachtsnaam
Achternaam Vreeswijk
Specialisme Verpleegkundige (code = '30.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Zorgverlener - met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-04'
Naamgegevens
Voornamen Thomas
Initialen T.
Geslachtsnaam
Achternaam Janssen
Specialisme Fysiotherapeut (code = '04.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Zorgverlener - met id: 'bglz-1-1-zorgverlener-05'
Naamgegevens
Voornamen Hilda
Initialen H.
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Specialisme Logopedist (code = '91.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Zorgaanbieder - met id: 'bglz-1-1-zorgaanbieder-01'
Organisatie naam AA-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435768
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres neurologie@AAZ.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat De Weststraat
Huisnummer 3
Postcode 9999PK
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

6.2 Scenario 1.2

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige zorg van persoon 2 bij XIS (geen zorginhoudelijke gegevens), zoals hieronder beschreven.

6.2.1 Omschrijving scenario 1.2

Persoon 2 (patiënt XXX_Valk met BSN 999911697) is in XIS 1 alleen bekend met personalia. Geen nadere inhoudelijke Basisgegevens Langdurige Zorg die ingevoerd zijn en beschikbaargesteld kunnen worden.

Met scenario 1.2 wordt getoetst of het PGO systeem op correcte wijze kenbaar maakt dat er geen gegevens aanwezig zijn voor geraadpleegde Basisgegevens Langdurige Zorg secties.

6.2.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Gea
Initialen G.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Valk
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1003
Postcode 9999ZA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31645678912
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres gvalk@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911697 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Ja

6.3 Scenario 1.4

Dit betreft de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1, zoals hieronder beschreven wordt.

6.3.1 Omschrijving scenario 1.4

In scenario 1.4 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element uit scenario 1.1.

6.4 Scenario 1.5

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige Zorg van persoon 1 bij XIS 1 zoals hieronder beschreven wordt.

6.4.1 Omschrijving scenario 1.5

Met scenario 1.5 wordt getoetst of het PGO systeem Basisgegevens Langdurige Zorg voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 kan tonen na ontvangt en verwerking van FHIR berichten. Het is identiek aan scenario 1.1, met uitzondering van de sectie Verpleegkundig zorgplan. In scenario 1.5 bestaat het Verpleegkundig zorgplan uit het gegevenselement "Verpleegkundig zorgplan ongestructureerd", gevuld met opgemaakte tekst.

6.4.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Fiona
Initialen F.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mutter
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911673 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

6.4.3 Behandelrestricties

Behandelrestricties
Gegevenselement Waarde
Behandel aanwijzing
Verificatie
Geverifieerd Ja
Geverifieerd bij Patiënt (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie datum T
Behandeling Cardiopulmonaire resuscitatie (code = '89666000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Behandeling toegestaan Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk (code = 'NEE' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Begin datum T
Wilsverklaring
Wilsverklaring Zie wilsverklaring met id: 'bglz-1.5-wilsverklaring-01'
Wilsverklaring - met id: 'bglz-1.5-wilsverklaring-01'
Wilsverklaring type Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum T
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie contactpersoon met id: 'bglz-1.5-contactpersoon-01'

6.4.4 Contactpersonen

Contactpersonen
Gegevenselement Waarde
Contactpersoon - met id: 'bglz-1.5-contactpersoon-01'
Naamgegevens
Voornamen Robert
Initialen R.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Prins
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 06-34567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres bprins@123net.nl
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Zoon (code = 'SONC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

6.4.5 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-01'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Niet bekend met neurologische klachten
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-02'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 14 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-03'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-04'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-05'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam probleem met lopen (code = '228158008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-06'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam afasie (code = '87486003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-07'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam risico op decubitus (code = '285304000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem - met id: 'bglz-1.5-probleem-08'
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam overbelaste mantelzorg (code = '705044006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

6.4.6 Allergieen

Allergieen
Gegevenselement Waarde
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof pinda (code = '762952008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Fataal (code = '399166001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Na het eten van pinda's als student ontstond er een klinisch beeld van anafylaxie waarop de HA epipen heeft moeten toedienen
Reactie
Symptoom Anafylaxie (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie
Symptoom Angio-oedeem (code = '41291007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Angio-oedeem van de tong, lippen en peri-orbitale regio met acute benauwdheid na het eten van pinda's.
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof nikkelsulfaat (code = '255848005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Opgemerkt bij het dragen van nikkel bevattende sieraden.
Reactie
Symptoom Contactdermatitis (code = '40275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Last van jeuk, roodheid en irritatie op de contactplek van nikkel bevattende sieraden.

6.4.7 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code Hemoglobine (code = '718-7' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 11.0 g/dl
Referentie bovengrens 16.0 g/dl
Referentie ondergrens 12.0 g/dl
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium test
Test code Hematocriet (code = '20570-8' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 47 %
Referentie bovengrens 51 %
Referentie ondergrens 39 %
Onderzoek hemoglobine & hematocriet panel (code = '24360-0' in codeSystem 'LOINC')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code glucose 2 uur na maaltijd massa/volume serum of plasma (code = '1521-4' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 5.9 mg/dl
Referentie bovengrens 7.8 mg/dl
Referentie ondergrens 3.5 mg/dl
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

6.4.8 Verrichtingen

Verrichtingen
Gegevenselement Waarde
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1.5-probleem-01'
Verrichting type computertomografie van hersenen (code = '34227000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Verrichting eind datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1.5-probleem-01'
Verrichting type percutane trombolyse van intracraniële arterie (code = '230935003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1.5-probleem-05'
Verrichting type fysiotherapie (code = '91251008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-04'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Verrichting
Verrichting start datum T
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1.5-probleem-06'
Verrichting type logopedische behandeling (code = '5154007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Uitvoerder
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-05'
Aanvrager
Zorgverlener Zie zorgverlener met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'

6.4.9 Verpleegkundig zorgplan

Verpleegkundig zorgplan
Gegevenselement Waarde
Verpleegkundig zorgplan ongestructureerd
Verpleegkundig zorgplan in opgemaakte tekst. Onderstaande is een voorbeeld. 
 
Zorgplan. Subject: Fiona XXX_Mutter. Status: actiefIntentie: aanvraag
Activiteit
ResultaatWassen met hulp.
DetailsCategorie: Nursing procedure, Status: voltooid
Codeondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne
Schemaeenmalig per dag
Redenprobleem met zichzelf wassen en afdrogen 
Doelwassen onafhankelijk 
UitvoerendePetra Johanna Vreeswijk 
Activiteit
ResultaatKleden met hulp.
DetailsCategorie: Nursing procedure, Status: voltooid
Codeondersteunen bij aankleden
Schema2 maal per dag
Redenprobleem met zichzelf kleden 
Doelkleden onafhankelijk 
UitvoerendePetra Johanna Vreeswijk 
Activiteit
ResultaatLopen geheel afhankelijk.
DetailsCategorie: Nursing procedure, Status: voltooid
Codepatiënt mobiliseren
Redenprobleem met lopen 
Doellopen met hulp 
UitvoerendePetra Johanna Vreeswijk 
Activiteit
ResultaatHuid is intact zonder decubitus wonden.
DetailsCategorie: Nursing procedure, Status: voltooid
Codewisselen van positie van patiënt
Redenrisico op decubitus 
Doelhuid blijft intact 
UitvoerendePetra Johanna Vreeswijk 
Activiteit
ResultaatThuiszorg is aangevraagd voor continuering van zorgtaken en huishoudelijke hulp.
DetailsCategorie: Nursing procedure, Status: voltooid
Codeondersteuning voor verzorger
Redenoverbelaste mantelzorg 
Doelzorgtaken voor echtgenoot worden gecontinueerd 
UitvoerendePetra Johanna Vreeswijk 

6.4.10 Zorgsetting

Zorgsetting
Gegevenselement Waarde
Huisarts
Zorgverlener - met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-01'
Naamgegevens
Voornamen Laura
Initialen L.
Geslachtsnaam
Achternaam Lanen
Specialisme Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgverleners rol Verwijzer (code = 'REF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Hoofdbehandelaar
Zorgverlener - met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-02'
Naamgegevens
Voornamen Niels
Initialen N.
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Neuroloog (code = '01.026' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Zorgverleners rol Hoofdbehandelaar (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Overige behandelaars
Zorgverlener - met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-03'
Naamgegevens
Voornamen Petra Johanna
Initialen P.J.
Geslachtsnaam
Achternaam Vreeswijk
Specialisme Verpleegkundige (code = '30.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Zorgverlener - met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-04'
Naamgegevens
Voornamen Thomas
Initialen T.
Geslachtsnaam
Achternaam Janssen
Specialisme Fysiotherapeut (code = '04.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Zorgverlener - met id: 'bglz-1.5-zorgverlener-05'
Naamgegevens
Voornamen Hilda
Initialen H.
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Specialisme Logopedist (code = '91.000' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie zorgaanbieder met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Zorgaanbieder - met id: 'bglz-1.5-zorgaanbieder-01'
Organisatie naam AA-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435768
Telecom type Vast telefoonnummer (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
Nummer soort Zakelijk telefoonnummer (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres neurologie@AAZ.nl
Email soort Zakelijk e-mailadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens
Straat De Weststraat
Huisnummer 3
Postcode 9999PK
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

6.5 Scenario 1.3 (voorlopig buiten scope)

Dit betreft de Basisgegevens Langdurige zorg van persoon 1 XIS 2 (beperkt aantal secties gevuld, overlappende identieke gegevens, inclusief niet geïmplementeerde FHIR resource) zoals hieronder beschreven wordt.

6.5.1 Omschrijving scenario 1.3

Via scenario 1.3 voor patiënt XXX_Mutter met BSN 999911673 wordt getoetst of een PGO correct omgaat met Basisgegevens Langdurige Zorg uit verschillende bronsystemen. De inhoudelijke voorbeelden uit dit addendum zijn op de kwalificatiesimulator ingericht als een tweede XIS waarmee verbinding gemaakt dient te worden.

In dit scenario worden een aantal aspecten getoetst:

 • beperkt aantal secties gevuld
 • niet geïmplementeerde FHIR resource
 • overlappende identieke gegevens met XIS 1

6.5.2 Demografie en identificatie

Demografie en identificatie
Gegevenselement Waarde
Patient
Naamgegevens
Voornamen Fiona
Initialen F.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mutter
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland (code = '6030' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.4.16.34')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Telecom type Mobiel telefoonnummer (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Nummer soort Telefoonnummer thuis (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Email adressen
Email adres fmutter@hotmail.com
Email soort Privé e-mailadres (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911673 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 8 feb 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee

6.5.3 Klachten en diagnoses

Klachten en diagnoses
Gegevenselement Waarde
Probleem - met id: 'bglz-1-3-probleem-01'
Probleem anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam decubitus (code = '399912005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T + 1 maand
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

6.5.4 Uitslagen

Uitslagen
Gegevenselement Waarde
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T om 15:00:00 uur
Test uitslag 5.5 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Boven referentiewaarde (code = '281302008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L
Laboratorium uitslag
Laboratorium test
Test code cholesterol:mol/volume:moment:serum of plasma:kwantitatief: (code = '14647-2' in codeSystem 'LOINC')
Test datum tijd T + 1 maand om 16:00:00 uur
Test uitslag 1.7 mmol/l
Referentie bovengrens 1.8 mmol/l
Interpretatie vlaggen Onder referentiewaarde (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Volgens richtlijn herseninfarct: streven naar <1,8mmol/L

6.5.5 Verpleegkundig zorgplan

Verpleegkundig zorgplan
Gegevenselement Waarde
Doelen en interventies
Verpleegkundige interventie - met id: 'bglz-1-3-verpleegkundigeinterventie-01'
Interventie aanleggen van verband op wond (code = '182531007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie
Probleem Zie probleem met id: 'bglz-1-3-probleem-01'
Frequentie 1 per dag
Medisch hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type schuimverband (code = '448416005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Medisch hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type huidvervangende wondbedekkers (code = '465239008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Uitkomsten
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat Decubituswond is verbeterd van categorie 2 naar 1.
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie verpleegkundige_interventie met id: 'bglz-1-3-verpleegkundigeinterventie-01'