Functioneel Ontwerp Vaccinaties 0.1.0

Uit informatiestandaarden
Versie door Trudy Hagg (overleg | bijdragen) op 5 apr 2022 om 21:22 (Beschikbaarstellen Vaccinaties)
Ga naar: navigatie, zoeken

Naar medmij.nl
Immunisatie
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Dit functioneel ontwerp beschrijft het verzamelen van Vaccinatiegegevens door een persoon. Tevens beschrijft dit functioneel ontwerp hoe deze Vaccinatiegegevens ingezien kunnen worden door middel van een PGO. Daarnaast betreft deze inleiding een specifieke aanvulling op de overkoepelende inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Voor uitwisseling van Vaccinatiegegevens worden in de huidige versie/scope de volgende zibs gebruikt:

De functionele specificaties van de gepublicieerde zibs, prepublicatie zib en aanvullende informatie-elementen worden toegelicht in de Informatieparagraaf 2.1.4. en zijn beschreven in ART-DECOR.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Dit functioneel ontwerp is opgesteld conform specificaties genoemd in de de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Een extra toelichting op de gebruikte informatiemodellering: deze gegevensdienst is gericht op de scope vaccinaties als onderdeel zijnde van het bredere concept immunisatie geënt op de [Informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie]. Roadmap en versionering van deze gegevensdienst zal een relatie hebben en houden met deze informatiestandaard. Voor de gegevensdienst vindt communicatie plaats conform de gebruikelijke MedMij communicatiekanalen en dit functioneel ontwerp en technisch ontwerp.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

2 Usecases

2.1 Usecase 1: Raadplegen Vaccinaties door persoon

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor personen mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de geregistreerde Vaccinaties die over henzelf gaan.

2.1.2 Domein

Vaccinaties in het domein van zorgaanbieders/aanbieder en personen.

2.1.3 Context

Het gaat om het electronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de Vaccinaties vanuit een zorgaanbieders/aanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • Informatie;
 • Bedrijfsrollen (actoren);
 • Proces;
 • Systemen;
 • Systeemrollen;
 • Transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuuronafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, worden hier kort toegelicht en zijn verder gedefinieerd in ART-DECOR.

# Onderdelen Beschrijving Voorbeeld Dataveld (Zorginformatiebouwsteen of ander informatie-element in de informatiestandaard)
1 Patiënt Zorginformatiebouwsteen Patiënt Zib Patiënt
2 Vaccinatie Prepublicatie zorginformatiebouwsteen Vaccinatie, gedefinieerd in de ART-DECOR dataset, gemodelleerd op basis van de versie 2020 Op basis van Zib Vaccinatie Zie ART-DECOR data-elementen onder paragraaf 2.1.4.2
3 StatusToediening Waarde die aangeeft wat de status is van een vaccintoediening om moment van vaccinatieregistratie. HL7/FHIR waardelijst.
 • Niet gedaan.
 • Afgebroken/ Entered-in-error: de toediening is afgebroken (bv. vaccinatie blijkt tijdens toediening onterecht gegeven te worden).
 • Voltooid: de toediening is helemaal afgerond.
Zie ART-DECOR dataset onder paragraaf 2.1.4.2
4 VaccinatieIndicatie Waarde die de persoonsspecifieke reden beschrijft waarom de vaccinatie bij deze patiënt wordt toegediend. SNOMED-CT waardelijst.
 • 416462003 verwonding (aandoening)
 • 77386006 zwangerschap (bevinding)
 • 234532001 immunodeficiëntie (aandoening)
 • 238131007 overgewicht (bevinding)
 • 19829001 aandoening van long (aandoening)
 • 404904002 kwetsbare oudere (bevinding)
Zie ART-DECOR dataset onder paragraaf 2.1.4.2

In het technisch ontwerp wordt beschreven hoe de informatie-elementen in FHIR kunnen worden gebruikt.

2.1.4.1 Raadplegen Vaccinaties

Er zijn géén specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor het raadplegen van Vaccinaties. Bij het raadplegen van Vaccinaties wordt om alle gegevens behorende bij de persoon gevraagd.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen Vaccinaties

Dit betreft de inhoud van de transactie opleveren van Vaccinaties. Uitgangspunt voor de transactie zijn de concepten en kardinaliteiten van de zibs Vaccinatie en de bijbehorende Patiënt. Met de buiten de zibs gemodelleerde datavelden StatusToediening en VaccinatieIndicatie.

Informatie-elementen in de gegevensdienst staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen. Bij het beschikbaarstellen van de gegevensdienst Vaccinaties worden alle beschikbare gegevens behorende bij de burger die relevant geacht worden beschikbaargesteld.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze usecase onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Persoon en de Zorgaanbieder/aanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Persoon Wil zijn Vaccinaties raadplegen
Zorgaanbieder/aanbieder Stelt Vaccinaties beschikbaar

Bedrijfsrollen Vaccinaties

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen Vaccinaties

Activiteitendiagram Raadplegen Vaccinaties

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 Patient journey - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van Vaccinaties een rol speelt.

Doordat Roos het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toestemming heeft gegeven om haar gegevens te delen kan informatie worden uitgewisseld. Als er bijvoorbeeld recent een Covid-19 vaccinatie is toegediend bij haar, dan ziet Roos dit in haar persoonlijke gezondheidsomgeving terug.

Maar ook oudere opgeslagen informatie uit andere bronnen waar zij toestemming aan heeft gegeven kan Roos raadplegen en opslaan in de PGO, zoals bijvoorbeeld haar hepatitis A vaccinaties voor vakanties naar Turkije of een Tetanusvaccinatie die een paar jaar geleden in het ziekenhuis is gezet na een val op straat.

Zij heeft zo zicht op vaccinaties die zij heeft gekregen op verschillende plekken en momenten in haar leven.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze usecase om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder/aanbieder (XIS) stelt Vaccinaties van de persoon beschikbaar aan het systeem van een persoon (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en postcondities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De persoon heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de Vaccinaties tussen het betreffende XIS en de eigen PGO.

De persoon wil Vaccinaties inzien en de zorgaanbieder/aanbieder stelt deze ook beschikbaar.

Een persoon kan steeds zelf het initiatief nemen om de Vaccinaties op te halen en op te slaan, maar het is ook mogelijk dat de PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze usecase beschrijving geen verschil.
2.1.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de persoon (PGO) raadpleegt de beschikbare Vaccinaties.
 • Het systeem van de zorgaanbieder/aanbieder (XIS) stelt de Vaccinaties beschikbaar voor de persoon.
 • De persoon gebruikt de PGO om zijn Vaccinaties in te zien.
2.1.6.2.3 Post conditie

De persoon kan zijn Vaccinaties inzien via de PGO.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder/aanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (persoon)
 • XIS (zorgaanbieder/aanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de vaccinaties van zorgaanbieder/aanbieder naar de persoon.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO VaccinatiesRaadplegend MM-0.1.0-VAR-FHIR Raadplegen Vaccinaties bij zorgaanbieder/aanbieder
XIS VaccinatiesBeschikbaarstellend MM-0.1.0-VAB-FHIR Beschikbaarstellen Vaccinaties aan de persoon

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

2.1.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze usecase.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Vaccinaties (PULL) Raadplegen Vaccinaties MM-0.1.0-VAR-FHIR PGO Persoon [Vaccinaties in FHIR]
Beschikbaarstellen Vaccinaties MM-0.1.0-VAB-FHIR XIS Zorgaanbieder/aanbieder

2.1.9 Usecase diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien Vaccinaties

Usecase diagram inzien Vaccinaties

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Het MedMij afsprakenstelsel ondersteunt op het moment enkel uitwisseling tussen zorggebruikers en zorgaanbieders wanneer de zorggebruiker met de betreffende zorgaanbieder een behandelrelatie in de zin van de WGBO heeft (gehad). Er zijn echter ook relevante gezondheidsgegevens over de zorggebruiker beschikbaar in andere domeinen. Een voorbeeld hiervan is het publieke gezondheidsdomein (Wet publieke gezondheid), waar onder meer informatie bekend is over welke vaccinaties zijn gegeven in het kader van het rijksvaccinatieprogramma en Covid-19. Ook bij de uitvoering van de Wet langdurige zorg zijn er relevante gegevens bekend bij bijvoorbeeld het CIZ en bij zorgkantoren. Dit addendum maakt het mogelijk om ook deze gezondheidsgegevens te kunnen uitwisselen met het persoonsdomein door Aanbieders zonder behandelrelatie te ondersteunen en beschrijft de wijzigingen in verantwoordelijkheden en implementatie die een DVZA moet doorvoeren. Een aanbieder zonder behandelrelatie mag enkel op het MedMij netwerk diensten aanbieden na uitdrukkelijke toestemming van stichting MedMij. Wij verwijzen naar het MedMij afsprakenstelsel versie 1.4.0

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving