MedMij:Vdraft OntwerpBeelden: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Inleiding)
Regel 13: Regel 13:
  
 
=Inleiding=
 
=Inleiding=
Deze pagina beschrijft de use cases waarbij een patiënt medische gegevens, in een verscheidenheid aan beelden, kan raadplegen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Denk hierbij aan beelden zoals röntgenfoto's, CT scans en echo's. In het zorgverlener domein is DICOM de voornamelijkste gebruikte standaard voor de opslag en verwerking van beelden. De basis voor de beschreven use cases is het Web-based Image Access (WIA) profiel van Intergrading the Healthcare Enterprise (IHE). Dit profiel definieert methoden voor het delen van beelden op basis van RESTful services. Hiervoor worden de DICOM RESTful transacties WADO-RS en QIDO-RS gebruikt. Een PGO kan met de QIDO-RS transactie DICOM studies metadata ophalen om vervolgens met de WADO-RS transactie de DICOM bestanden te raadplegen in het PGO. De MedMij use PDF/A, gebaseerd op het IHE Mobile Health Documents, wordt gebruikt voor het raadplegen van verslagen, zoals bijvoorbeeld een radiologie verslag, waarna met QIDO-RS en WADO-RS de betreffende beelden geraadpleegd kunnen worden.
+
Deze pagina beschrijft hoe een patiënt medische beeldinformatie kan raadplegen dan wel sturen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met medische beeldinformatie ofwel beelden bedoelen we bijvoorbeeld röntgenfoto's, CT scans en echo's, maar ook aan video en audio. In het zorgaanbieder domein is DICOM de voornamelijkste gebruikte standaard voor de opslag en verwerking van beelden. DICOM is een internationale standaard en is ontwikkeld om de uitwisseling en bruikbaarheid van digitale beelden tussen verschillende systemen mogelijk te maken. Meer algemene informatie over de DICOM standaard is te vinden op de [https://www.nictiz.nl/standaarden/dicom/ Nictiz website].
 
 
De volgende use cases worden hier beschreven:
 
* Raadplegen DICOM beelden
 
* Interactief raadplegen DICOM beelden
 
* Raadplegen DICOM beelden op basis van raadplegen verslag
 
  
 
Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_Ontwerpen hoofd wikipagina].
 
Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze [https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_Ontwerpen hoofd wikipagina].
  
==Use case: Raadplegen DICOM beelden==
+
==Scope==
===Doel en relevantie===
+
Beelden spelen een belangrijke en groeinde rol binnen de gezondheidszorg. Beelden worden daarbij over vrijwel de gehele linie gebruikt. Hierdoor betreft dit functionele ontwerp een breed domein en zijn er keuzes gemaakt over de scope van de MedMij informatiestandaard. Als eerste prioriteit staat het raadplegen van DICOM beelden door de patient. Een tweede prioriteit is het kunnen delen van beelden door de patient.  
Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in medische informatie die over henzelf gaan. Deze use case beschrijft het raadplegen van DICOM beelden door de patient.
 
===Domein===
 
Medische informatie in beelden in het domein van zorgaanbieders en patiënten.
 
  
===Context===
+
=Raadplegen beelden door een PGO=  
Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken beelden, zoals afbeelden en video's, vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een [https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/ persoonlijke gezondheidsomgeving] (PGO).
+
==IHE WIA==
Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:
+
MedMij gebruikt voor het raadplegen van beelden het Web-based Image Access (WIA) profiel van Intergrading the Healthcare Enterprise (IHE). Dit profiel definieert use cases voor het delen van DICOM beelden op basis van RESTful services. Het WIA profiel beschrijft hiervoor hoe de DICOM RESTful transacties QIDO-RS en WADO-RS gebruikt dienen te worden. Een PGO kan met de QIDO-RS transactie DICOM studie metadata ophalen om vervolgens met de WADO-RS transactie de betreffende DICOM bestanden raadplegen.  
*informatie
 
*bedrijfsrollen (actoren),
 
*proces,
 
*systemen,
 
*systeemrollen,
 
*transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.  
 
De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.
 
  
===Informatie===
+
De volgende vier use cases worden beschreven in het IHE WIA profiel:
 
+
* Raadplegen DICOM beelden
====Raadplegen medische beelden====
+
* Interactief raadplegen DICOM beelden
Het raadplegen van een medische informatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).
+
* Raadplegen DICOM beelden op basis van raadplegen verslag via IHE MHD
 
+
* Interactief raadplegen DICOM beelden in een IHE XDS-I omgeving
Informatie elementen in de vraag om beelden staan hieronder. Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om documentgegevens. Deze filermogelijkheden zijn afgeleid van het [https://ihe.net/uploadedFiles/Documents/Radiology/IHE_RAD_Suppl_WIA_Rev1.0_PC_2017-09-15.pdf IHE WIA profiel].
 
 
 
'''QIDO-RS Query Images'''
 
 
 
Zoek parameters:
 
* DICOM query parameters
 
** patientID
 
** ... ect.
 
* Studie of onderzoek ID
 
* Serie ID
 
 
 
'''WADO-RS Retrieve'''
 
 
 
Interacties:
 
# get instances
 
# get metadata
 
# get bulkdata
 
 
 
Zoek parameters:
 
* Studie of onderzoek ID
 
* Serie ID
 
* Instance ID
 
* Frame lijst
 
 
 
====Beschikbaar stellen beelden ====
 
De informatie-elementen betreffen de metadata gegevens van beelden en de beelden zelf confrom de DICOM standaard.
 
 
 
=== Bedrijfsrollen ===
 
Deze use case kent twee bedrijfsrollen.
 
 
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="50%"
 
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
 
! style="text-align:left;"| '''Activiteit'''
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Wil beelden raadplegen
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Stelt beelden beschikbaar
 
|}
 
<font size = "1">'''Bedrijfsrollen afspraak inzien'''</font>
 
 
 
Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.
 
 
 
[[Bestand:Activity Diagram - Beelden raadplegen.png|Activiteitendiagram beelden raadplegen]]
 
 
 
<font size = "1">'''Activiteitendiagram beelden raadplegen'''</font>
 
 
 
===Procesbeschrijving===
 
 
 
====Proces====
 
Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:
 
*Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de beelden beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).
 
Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.
 
=====Preconditie=====
 
De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van beelden tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.
 
 
 
De patiënt wil zijn medische gegevens inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.
 
:Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn medische gegevens op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
 
 
 
=====Proces stappen=====
 
*Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare medische gegevens bij een XIS aan de hand van een zoekopdracht.
 
*Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert een lijst met metadata over de gevonden beelden voor de patiënt.
 
*De Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de gewenste beelden te raadplegen of te downloaden.
 
*Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de beelden op voor de patiënt.
 
 
 
=====Post conditie=====
 
De patiënt heeft zijn medische gegevens geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.
 
 
 
=== Systemen & Systeemrollen ===
 
Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:
 
* PGO (patiënt)
 
* XIS (zorgaanbieder)
 
 
 
Deze systemen hebben meerdere systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk.
 
De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.
 
 
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 
!style="text-align:left;"|Syteem
 
!style="text-align:left;"|Naam systeemrol
 
!style="text-align:left;"|Afkorting
 
!style="text-align:left;"|Omschrijving
 
|-
 
| style="background-color: white;" rowspan="2"| PGO
 
| style="background-color: white;"| BeeldenMetadataLijstRaadplegend (QIDO-RS request)
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BMR-FHIR
 
| style="background-color: white;"| Raadplegen beelden metadata lijst bij zorgaanbieder
 
|-
 
| style="background-color: white;"| BeeldenRaadplegend (WADO-RS request)
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BER-FHIR
 
| style="background-color: white;"| Raadplegen beelden bij zorgaanbieder
 
|-
 
| style="background-color: white;" rowspan="2"| XIS
 
| style="background-color: white;"| BeeldenMetadataLijstBeschikbaarstellend (QIDO-RS response)
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BMB-FHIR
 
| style="background-color: white;"| Beschikbaarstellen beelden metadata lijst bij patient
 
|-
 
| style="background-color: white;"| BeeldenBeschikbaarstellend (WADO-RS response)
 
| style="background-color: white;"| MM-1.0.0-BEB-FHIR
 
| style="background-color: white;"| Beschikbaarstellen beelden bij patient
 
|-
 
|}
 
 
 
Zie ook onderstaande afbeelding.
 
 
 
[[Bestand:Component Diagram - beelden raadplegen (Totaal).png|Componenten diagram beelden raadplegen]]
 
 
 
<font size = "1">'''Componenten diagram beelden raadplegen'''</font>
 
 
 
=== Transacties, transactiegroepen en systeemrollen===
 
Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.
 
 
 
{| class="wikitable" "cellpadding="10"
 
! style="text-align:left;"| '''Transactiegroep'''
 
! style="text-align:left;"| '''Transactie'''
 
! style="text-align:left;"| '''Systeemrol'''
 
! style="text-align:left;"| '''Systeem'''
 
! style="text-align:left;"| '''Bedrijfsrol'''
 
! style="text-align:left;"| '''Technisch'''
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Beelden metadata lijst (PULL)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Raadplegen beelden metadata lijst (QIDO-RS request)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BMR-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|style="background-color: white;vertical-align:middle;" rowspan="4"|[[MedMij:Vdraft_FHIR_Images|Beelden in FHIR]]
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Beschikbaarstellen beelden metadata lijst (QIDO-RS response)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BMB-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;" rowspan="2"|Beelden (PULL)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Raadplegen beelden (WADO-RS request)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BER-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|PGO
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Patiënt
 
|-
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Beschikbaarstellen beelden (WADO-RS response)
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|MM-1.0.0-BEB-FHIR
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|XIS
 
|style="background-color: white;vertical-align:top;"|Zorgaanbieder
 
|}
 
 
 
===Use case diagram===
 
Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.
 
 
 
[[Bestand:Use Case Diagram - beelden raadplegen.png|Use case diagram beelden raadplegen]]
 
 
 
<font size = "1">'''Use case diagram raadplegen Beelden </font>
 
 
 
=Functionaliteit=
 
Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.
 
 
 
=Verantwoordelijkheid voor informatie=
 
Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.
 
 
 
=Afschermen van gegevens=
 
Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.
 
 
 
=Infrastructuur=
 
Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.
 
  
=Referenties=
+
==IHE MHD==
  
{| class="wikitable" "cellpadding="10" width="100%"
+
De MedMij use case PDF/A, gebaseerd op het IHE Mobile Health Documents (MHD), wordt gebruikt voor het raadplegen van verslagen, zoals bijvoorbeeld een radiologie verslag, waarna met QIDO-RS en WADO-RS de betreffende beelden geraadpleegd kunnen worden.
!style="text-align:left;"|Auteur(s)
 
!style="text-align:left;"|Titel
 
!style="text-align:left;"|Versie
 
!style="text-align:left;"|Datum
 
!style="text-align:left;"|Bron
 
!style="text-align:left;"|Organisatie
 
|-
 
| style="background-color: white;"| AUTEUR(S)
 
| style="background-color: white;"| TITEL
 
| style="background-color: white;"| VERSIE
 
| style="background-color: white;"| DATUM
 
| style="background-color: white;"| BRON
 
| style="background-color: white;"| ORGANISATIE
 
|}
 
<font size = "1">'''Referenties</font>
 

Versie van 16 mei 2018 om 12:51

{{#customtitle:Use Cases uitwisselen van beelden met de Patient}}

beelden
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inleiding

Deze pagina beschrijft hoe een patiënt medische beeldinformatie kan raadplegen dan wel sturen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Met medische beeldinformatie ofwel beelden bedoelen we bijvoorbeeld röntgenfoto's, CT scans en echo's, maar ook aan video en audio. In het zorgaanbieder domein is DICOM de voornamelijkste gebruikte standaard voor de opslag en verwerking van beelden. DICOM is een internationale standaard en is ontwikkeld om de uitwisseling en bruikbaarheid van digitale beelden tussen verschillende systemen mogelijk te maken. Meer algemene informatie over de DICOM standaard is te vinden op de Nictiz website.

Algemene informatie behorende bij deze use cases kan gevonden worden op deze hoofd wikipagina.

Scope

Beelden spelen een belangrijke en groeinde rol binnen de gezondheidszorg. Beelden worden daarbij over vrijwel de gehele linie gebruikt. Hierdoor betreft dit functionele ontwerp een breed domein en zijn er keuzes gemaakt over de scope van de MedMij informatiestandaard. Als eerste prioriteit staat het raadplegen van DICOM beelden door de patient. Een tweede prioriteit is het kunnen delen van beelden door de patient.

Raadplegen beelden door een PGO

IHE WIA

MedMij gebruikt voor het raadplegen van beelden het Web-based Image Access (WIA) profiel van Intergrading the Healthcare Enterprise (IHE). Dit profiel definieert use cases voor het delen van DICOM beelden op basis van RESTful services. Het WIA profiel beschrijft hiervoor hoe de DICOM RESTful transacties QIDO-RS en WADO-RS gebruikt dienen te worden. Een PGO kan met de QIDO-RS transactie DICOM studie metadata ophalen om vervolgens met de WADO-RS transactie de betreffende DICOM bestanden raadplegen.

De volgende vier use cases worden beschreven in het IHE WIA profiel:

  • Raadplegen DICOM beelden
  • Interactief raadplegen DICOM beelden
  • Raadplegen DICOM beelden op basis van raadplegen verslag via IHE MHD
  • Interactief raadplegen DICOM beelden in een IHE XDS-I omgeving

IHE MHD

De MedMij use case PDF/A, gebaseerd op het IHE Mobile Health Documents (MHD), wordt gebruikt voor het raadplegen van verslagen, zoals bijvoorbeeld een radiologie verslag, waarna met QIDO-RS en WADO-RS de betreffende beelden geraadpleegd kunnen worden.