PDF/a - kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen PDF/a

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
20-07-2021 MM-2168 Optimalisatie script/addenda PDF/A: Raadplegen, Beschikbaarstellen, Ontvangen en Sturen
15-04-2021 MM-2014 DocumentManifest verder toelichten
01-08-2020 MM-1079 Opknippen use cases in scripts
01-08-2020 MM-1119 Herleidbaarheid gegevens
03-02-2020 Volgorde scenario aangepast en T-waarde in addenda toegevoegd
23-10-2019 Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke wijzigingen).

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is een leverancier, bijvoorbeeld XIS, PGO, die wil kwalificeren op deze informatiestandaard. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR-server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

3 Begrippenlijst

Begrip Toelichting
PDF/A Document (Retrieve) Onderdeel 1 van de gegevensdienst PDF/A Raadplegen: het daadwerkelijke PDF/A document dat wordt opgehaald (‘retrieved’) door de PGO en geraadpleegd door de patiënt. Bijvoorbeeld: een verwijsbrief
DocumentReferentie (Metadata Onderdeel 2 van de gegevensdienst PDF/A Raadplegen: het omhulsel van het PDF/A document met bijbehorende metadata.
DocumentManifest (Metadata) Onderdeel 3 van de gegevensdienst PDF/A Raadplegen: het omhulsel van de DocumentReferentie met bijbehorende metadata.

Dit kan beschouwd worden al een overkoepelende map waarin meerdere DocumentReferenties kunnen zitten.

Binary Resource Manier 1 waarop een PDF/A document kan worden opgehaald door een PGO: het PDF/A document is opgeslagen in het bronsysteem van de zorgaanbieder als één lange code, en deze code wordt bij het raadplegen door de patiënt omgezet in een PDF/A document.
Andere locatie Manier 2 waarop een PDF/A document kan worden opgehaald door een PGO: het PDF/A document wordt van een andere locatie dan een binary resource gehaald. Bijvoorbeeld: een link naar het internet

4 Inleiding

4.1 Algemeen

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van het IHE MDH profiel zoals al verwezen vanuit de MedMij informatiestandaard PDF/A.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. Schermafdrukken van de verschillende kwalificatiestappen zoals beschreven bij de "Uit te voeren stappen"
 2. De kwalificator op de FHIR-server vangt de berichten af die verstuurd zijn vanaf het XIS.

4.4 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

De volgende stappen moeten worden uitgevoerd, voor de verschillende scenario’s:


 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals opgenomen in ‘2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen PDF/A’.
 2. Zorg dat het XIS beschikt over de PDF/A metadata gegevens en PDF/A documenten voor deze personen, gebruik hiervoor de inhoud van ‘2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen PDF/A’.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het document ‘3. Aanleverformat – Beschikbaarstellen PDF/A’.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode) zoals beschreven in de verschillende scenario’s.
 5. PDF/A metadata gegevens beschikbaarstellen conform de parameters, zoals beschreven in de scenario’s 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 & 2.4. Waarbij 2.2, 2.3 & 2.4 optioneel zijn indien DocumentManifest niet wordt ondersteund.
 6. Om te kwalificeren dient een XIS in staat te zijn om PDF/A documenten beschikbaar te stellen in een FHIR binary resource (scenario 1.4 ) of door middel van een rechtstreekse locatie (scenario 2.5).
Nr. Scenario testbeschrijving Doel Verwacht technisch resultaat Verwacht functioneel resultaat
1.1 Persoon haalt alle DocumentReferenties op, die de status ‘current’ hebben en de DVZA stelt deze beschikbaar Test of alle metadata van DocumentReferenties van persoon 1 met een ‘current’ status beschikbaar kunnen worden gesteld Aantonen dat een XIS op verzoek van een PGO DocumentReferenties kan beschikbaar stellen Persoonsgegevens van persoon 1 DocumentReferentie 1, 2 en 3 Persoonsgegevens van persoon 1

DocumentReferentie 1, 2 en 3: schermprints van metadata van de DocumentReferenties

1.2 Persoon 1 haalt alle DocumentReferenties op, die de status ‘current’ hebben én uit de volgende periode komen: [T-730] t/m [T-365], en de DVZA stelt deze beschikbaar Test of er geen metadata van DocumentReferenties, die buiten de gedefinieerde periode van persoon 2 vallen, beschikbaar worden gesteld Aantonen dat een XIS documentReferenties beschikbaar op basis van searchparameter (datum en status) Geen DocumentReferenties Er wordt hier geen screenshot verwacht. Een DVZA kan filter aanvragen vanuit de PGO alleen technisch verwerken, maar niet aan de voorkant laten zien
1.3 Persoon 1 wil drie DocumentReferenceties raadplegen voor een syntactisch foutieve periode en een ‘current’ status. Test of een XIS omgaan met een uitvraag die syntactisch fout is Aantonen dat een XIS om kan gaan met omgaan met een uitvraag die syntactisch fout is en een correcte foutmelding genereerd Geen DocumentReferenceties, maar een foutmelding .
1.4 Persoon 1 raadpleegt de twee PDF/A documenten uit de zojuist opgehaalde DocumentReferenties van scenario 1.1 en de DVZA stelt deze beschikbaar Test of een XIS een binary document beschikbaar kan stellen Aantonen dat een XIS een PDF/A document, beschikbaar kan stellen PDF/A documenten van DocumentReferentie 1 en 2 PDF/A document 1 en 2, die worden opgehaald middels een binary resource. Dit houdt in dat de inhoud van de PDF/A documenten wordt getoond.
1.5 Persoon 1 raadpleegt de twee PDF/A documenten uit de zojuist opgehaalde DocumentReferenties van scenario 1.1 en de DVZA stelt deze beschikbaar Test of een XIS een binary document beschikbaar kan stellen Aantonen dat een XIS een PDF/A document, beschikbaar kan stellen PDF/A documenten van DocumentReferentie 1 en 2 PDF/A document 1 en 2, die worden opgehaald middels een binary resource. Dit houdt in dat de inhoud van de PDF/A documenten wordt getoond.
2.1 Persoon 2 raadpleegt alle DocumentManifests op die de status ‘current’ hebben en de DVZA stelt deze manifest beschikbaar Test of alleen opgevraagde doucumentManifest beschikbaar worden gesteld Aantonen dat een DVZA DocumentManifests op basis van searchparameters beschikbaar kan stellen. Persoonsgegevens van persoon 2 DocumentManifest 1 en 3 Persoonsgegevens van persoon 2

DocumentManifest 1 en 3: schermprint van metadata van de DocumentManifests

2.2 De DocumentReferentie is als onderdeel DocumentManifest beschikbaargesteld door de DVZA. Test of alleen documentReferenties beschikbaargesteld worden die onderdeel zijn van opgevraagde doucumentManifest beschikbaar worden gesteld Aantonen dat een DVZA DocumentReferenties beschikbaar kan stellen die onderdeel zijn van de basis searchparameters geselecteerde DocumentManifests beschikbaar kan stellen DocumentReferentie 4 DocumentReferentie 4 en 5: schermprints van metadata van de DocumentReferentie Let op: omdat filteren aan de ‘voorkant’ van de DVZA niet mogelijk is, is de verwachting een DVZA aan de voorkant beide DocumentReferenties 4 en 5 laat zien (niet alleen 4 zoals technisch wel verwacht wordt).
2.3 Persoon 2 bekijkt op het door de DVZA beschikbaargesteld PDF/A document uit de zojuist bekeken DocumentReferentie en kan dit inzien Test of een DVZA een document behorende bij de opgevraagde documentReferentie kan beschikbaatstellen Aantonen dat een DVZA een PDF/A document, opgehaald via een DocumentReferentie, beschikbaar kan stellen PDF/A document van DocumentReferentie 4 PDF/A document van DocumentReferentie 4: schermprint van inhoud van het document
2.4 Persoon 2 zoekt alle DocumentManifests op die de status ‘current’ hebben én uit de volgende periode komen: [T-365] t/m [T-60], en de DVZA stelt deze beschikbaar Test of alleen opgevraagde doucumentManifest beschikbaar worden gesteld Aantonen dat een DVZA DocumentManifests  op basis van searchparameters ( tijd en type) beschikbaar kan stellen. het systeem stelt de DocumentReference

beschikbaar. || Er wordt hier geen screenshot verwacht. Een DVZA kan filter aanvragen vanuit de PGO alleen technisch verwerken, maar niet aan de voorkant laten zien. 

2.5 Persoon 2 bekijkt op het door de DVZA beschikbaargesteld PDF/A document uit de zojuist bekeken DocumentReferentie en kan dit inzien Test of een DVZA een PDF/A documenten beschikbaar kan stellen vanuit een andere locatie Aantonen dat het systeem PDF/A documenten beschikbaar kan stellen vanuit een andere locatie dan de Binary endpoint. Het systeem genereert een technisch correct bericht

met daarbij het PDF/A document|| PDF/A document van DocumentReferentie 4: schermprint van inhoud van het document

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om te PGO te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein.

Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het Raadplegende systeem (PGO) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.


5.3 Specifieke gegevens

5.3.1 Document PDF/A

Het sturen van PDF/A documenten vanuit een XIS naar een PGO bestaat uit drie onderdelen die als Bundle worden aangeboden. Deze onderdelen zijn Documentmanifest, DocumentReferentie en DocumentInhoud. Elk van deze onderdelen kent de volgende specifieke metadata.

 • DocumentManifest: onderwerp (omschrijving van inhoud set), datum (aanmaakdatum van de set), auteur (auteur van set, meestal PGO-gebruiker), ontvanger (zorgverlener of zorgaanbieder, gebruiker van PGO)
 • Documentoverzicht Referentie: onderwerp (omschrijving van document), datum (meestal aanmaakdatum van document), auteur (meestal auteur van document)
 • DocumentInhoud: ContentType

5.3.2 Gegevens PDF/A documenten

Het onderdeel PDF/A gegevens bevat de gegevens van de PDF/A, zoals datum, auteur, ontvanger. Deze betreffen het verwachte resultaat van de opvraag

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

In dit hoofdstuk zijn de addenda van scenario 1 en 2 te vinden. Naast de addenda zijn ook documenten nodig voor de kwalificatie, deze zijn te vinden op paragraaf 7.6 ,punt 5 MedMij:V2020.01/Kwalificatie - informatiestandaarden (nictiz.nl). Aangezien PDF/a wordt toegepast in verschillende zorg domeinen, is het mogelijk om naast de voorbeeld documenten, gebruik te maken van eigen representatieve test documenten. Welke documenten met welke metadata dient vooraf te worden overlegt. In de onderstaande sectie is uiteengezet hoe de metadata wordt ingevuld, zowel wanneer er gebruik wordt gemaakt van de documenten op de wiki als eigen documentatie.


6.1 Scenario 1: persoon 1 wil documenten beschikbaarstellen

Scenario 1 heeft betrekking op persoon 1. Deze patiënt probeert zijn/haar PDF/A documenten, die door het bronsysteem van de zorgaanbieder beschikbaar zijn gesteld, op verschillende wijzen te raadplegen in een PGO. Om dit de toetsen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Persoonsgegevens van persoon 1
 • Gegevens van 3 zorgverleners
 • Drie documentReferenties
 • De drie documenten zelf


6.1.1 Persoongegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Baltus
Voornaam Ellen
Voorletter(s) E
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Piet Heinkade 1001, 9999XA, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1974

6.1.2 Zorgverleners

Zorgverlener 1
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.


Zorgverlener 2
Achternaam Kneder
Voorletter(s) B.


Zorgverlener 3
Achternaam Kiek
Voorletter(s) F.

6.1.3 Documentreferentie

DocumentReferentie 1
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Neurological surgery Discharge summary, of type van eigen document 1
Class Discharge summary, of indien van toepassing class van eigen document 1.
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 355
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Anterior Cervical Discectomy Fusion - Discharge Summary of van eigen document 1
Contentype Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDFA Verwijzing naar daadwerkelijke PDFA in een Binary resource (PDF/A Document 1)
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.


DocumentReferentie 2
Masteridentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Infectious disease Consult note of type van eigen document 2.
Class Example PDF - Infectious disease Consult note of Class van eigen document.
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 60
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Consult Note of van eigen document.
Contentype Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDFA Verwijzing naar daadwerkelijke PDFA in een Binary resource (PDF/A Document 2)
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.


DocumentReferentie 3
Masteridentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Neurology Consult note of van eigen document 3.
Class Consult Note, of van eigen document.
Subject XXX_ Baltus
Indexed/Created T – 355
Author Zorgverlener 3, zie tabel zorgverlener.
Title Example PDF - Neurology Consult note, of van eigen document 3
Contentype Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDFA Verwijzing naar daadwerkelijke PDFA in een Binary resource (PDF/A Document 2)
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.

6.1.4 Documenten

Document 1
Document/inhoud Document 1 - Infectious disease Consult note.pdf
Document 2
Document/inhoud Document 2 - Neurology Consult note.pdf
Document 3
Document/inhoud Document 3 - Document 3 – Verwijsbrief Arts.pdf

6.2 Scenario 2: persoon 2 wil documenten in een documentManifest beschikbaarstellen

Scenario 2 heeft betrekking op persoon 2. Deze persoon probeert zijn/haar PDF/A documenten, die door het bronsysteem van de zorgaanbieder beschikbaar zijn gesteld, te raadplegen in een PGO. Deze documenten zijn opgeslagen in een documentManifest. Om dit de toetsen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Persoonsgegevens van persoon 2
 • Drie documentManifests
 • Gegevens van 2 zorgverleners
 • Twee DocumentReferenties
 • Metadata van twee documenten en documenten zelf


6.2.1 Persoongegevens

Persoon 2
Achternaam XXX_Schulte
Voornaam Eva
Voorletter(s) E
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1001, 9999XA, Stitswerd
Geboortedatum 02-08-1964

6.2.2 Zorgverleners

Zorgverlener 1
Achternaam Snijder
Voorletter(s) A.F.


Zorgverlener 2
Achternaam Kneder
Voorletter(s) B.

6.2.3 Documentreferentie

DocumentReferentie 4
Masteridentifier Zelf te bepalen
Status Current
Type Allergy and immunology Discharge summary of van eigen document.
Class Discharge summary of van eigen document.
Subject XXX_Schulte
Indexed/Created T – 320
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Title Example PDF not in Binary of van eigen document.
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location Verwijzing naar een willekeurige PDFA anders dan in een Binary resource
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.DocumentReferentie 5
Masteridentifier Zelf te bepalen
Status Indien entered-in-error of vergelijkbaarconcept wordt ondersteund dit gebruiken. Indien dit niet wordt ondersteund, current gebruiken
Type Allergy and immunology Discharge summary of van eigen document.
Class Discharge summary of van eigen document.
Subject XXX_Schulte
Indexed/Created T – 320
Author Zorgverlener 1, zie tabel zorgverlener.
Security label Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
ContentType Application/pdf
Language Bij ondersteuning van dit concept een waarde invoeren.
Location PDFA Verwijzing naar een willekeurige PDFA anders dan in een Binary resource
Title Example PDF not in Binary of van eigen document.

6.2.4 Documenten

Document 4
Document/inhoud Document 4 - Discharge Summary.pdf

6.2.5 DocumentManifest

DocumentManifest 1
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Identifier Zelf te bepalen
Status Current
Subject XXX_Schulte
Created T – 355
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source Eigen bronsysteem invoeren
Content1 Verwijzing naar DocumentReferentie 4 (zie hierboven), of DocumentReferentie van eigen document


DocumentManifest 2
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Identifier Zelf te bepalen
Status Indien superseded of vergelijkbaarconcept wordt ondersteund. Indien dit niet wordt ondersteund Current gebruiken.
Subject XXX_Schulte
Created T – 355
Author Zorgverlener 2, zie tabel zorgverlener.
Source Eigen bronsysteem invoeren
Content1 Verwijzing naar DocumentReferentie 4 (zie hierboven), of eigen document
Content2 Verwijzing naar DocumentReferentie 5 (zie hierboven), of eigen document


Note: In werkelijkheid zou dit hoogstwaarschijnlijk een history versie zijn van DocumentSet 1 met dezelfde identifiers en id. Voor testdoeleinden wordt dit ingevoerd als losstaande resource instantie, die grofweg dezelfde informatie bevat als DocumentSet 1.

DocumentManifest 2
MasterIdentifier Zelf te bepalen
Identifier Zelf te bepalen
Status current
Subject XXX_Schulte
Created T – 30
Author B. Kneder
Source Eigen bronsysteem invoeren
Content1 Verwijzing naar een willekeurige DocumentReferentie. Geen voorbeeld beschikbaar.
Content2 Verwijzing naar een willekeurige DocumentReferentie. Geen voorbeeld beschikbaar.