MedMij:Vopenconsultatie OntwerpeAfspraken

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Use Cases eAfspraken fase 2, Open Consulatie versie}}

eAfspraken
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTecnicalAfspraken-Functioneel-Technisch

Inhoud

Inleiding

Deze pagina beschrijft use cases waarbij een patiënt afspraken kan raadplegen, maken, annuleren of wijzigen met behulp van een persoonlijke gezondheidsomgeving. Algemene informatie betreffende deze use cases kan gevonden worden op deze wiki pagina.

Use Cases

Deze sectie vervolgt met de volgende use cases:

Use case: Afspraak raadplegen door patiënt

Doel en relevantie

Inzicht in afspraken biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dit draagt bij aan meer grip op de eigen gezondheidsgegevens en daarmee ook meer regie over de eigen gezondheid.

Domein

Afspraken met zorggebruikers (patiënten / cliënten) in het domein van de zorg.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van afspraken vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

Raadplegen afspraak

Het raadplegen van een afspraak gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

Verdere informatie-elementen in de vraag om afspraken zijn:

 • periode (startdatum - einddatum) waarin de afspraak plaats heeft gehad / heeft / zal hebben

Dit betreft dus de filtermogelijkheden (query parameters) in de vraag om afspraken.

Beschikbaarstellen afspraak

De informatie-elementen voor beschikbaarstellen afspraak staan in ART-DECOR eAfspraken

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil afspraken raadplegen
Zorgaanbieder Stelt afspraken beschikbaar

Bedrijfsrollen afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram afspraak raadplegen

Activiteitendiagram afspraak raadplegen

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Thomas van Beek

Het verhaal van de 'patient journey' van Thomas vindt u hier.

Hieronder een aantal voor Thomas relevante situaties waarbij het raadplegen van afspraken een rol speelt.

Thomas heeft iedere drie maanden een controle in het ziekenhuis in verband met zijn Diabetes aandoening. De eerstkomende afspraak is op vrijdag 6 oktober 2017 om 10:30u met internist Janssen bij het Antonius Ziekenhuis in Rotterdam en duurt een uur. Het ziekenhuisinformatiesysteem heeft deze afspraak beschikbaar gemaakt voor de persoonlijke gezondheidsomgeving van Thomas. Thomas kan deze afspraak dan ook inzien via zijn persoonlijke gezondheidsomgeving.


Op 6 september belt de afdelingssecretaresse van het ziekenhuis. Zij heeft het verzoek aan Thomas of de afspraak verzet kan worden naar dinsdag 3 oktober om 16:00 uur. Dat komt hem prima uit, dus hij gaat akkoord. Het ziekenhuisinformatiesysteem maakt deze nieuwe afspraakinformatie beschikbaar voor de persoonlijke gezondheidsomgeving. Wanneer Thomas later die dag kijkt, ziet hij ook de bijgewerkte afspraakinformatie in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving. Wel zo makkelijk, want hij was het eerder die dag vergeten op te schrijven.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de afspraak beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van afspraken tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil afspraken inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn afspraken op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare afspraken bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de afspraken op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om afspraken in te zien.
Post conditie

De patiënt heeft afspraken geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgaanbieder)
 • PGO (patiënt)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om afspraken van zorgaanbieder naar patiënt. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO AfspraakRaadplegend EA-1.0.0-AFR-FHIR Raadplegen afspraak bij zorgaanbieder
XIS AfspraakBeschikbaarstellend EA-1.0.0-AFB-FHIR Beschikbaar stellen afspraak aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram afspraak raadplegen

Componenten diagram afspraak raadplegen

Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Afspraken (PULL) Raadplegen afspraak EA-1.0.0-AFR-FHIR PGO Patiënt eAfspraak in FHIR
Beschikbaarstellen afspraak EA-1.0.0-AFB-FHIR XIS Zorgaanbieder


Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram afspraak raadplegen

Use case diagram afspraak raadplegen

Use case: Afspraak maken door patiënt

Doel en relevantie

Het maken van afspraken via een persoonlijke gezondheidsomgeving biedt patiënten gebruiksgemak. Dit draagt bij aan meer grip op de eigen gezondheidsgegevens en daarmee ook meer regie over de eigen gezondheid.

Domein

Afspraken met zorggebruikers (patiënten / cliënten) in het domein van de zorg.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd afspraken kunnen maken vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS).

Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, zijn vastgelegd in ART-DECOR eAfspraken.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Raadplegen afspraak slots

Raadplegen afspraak typen

Sturen afspraakverzoek

Zorgaanbieder Beschikbaarstellen afspraak slots

Beschikbaarstellen afspraak typen

Ontvangen afspraak verzoek

Bedrijfsrollen Afspraak inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram afspraak maken

Activiteitendiagram maken afspraak

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Thomas van Beek

Het verhaal van de 'patient journey' van Thomas vindt u hier.

Hieronder een voor Thomas relevante situatie waarbij het maken van afspraken een rol speelt.

De persoonlijke gezondheidsomgeving van Thomas en het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) van het Noorderziekenhuis in Groningen zijn verbonden vanwege een eerder bezoek van Thomas in het ziekenhuis.

Thomas wil een afspraak maken voor de driemaandelijkse controle met een diabetesverpleegkundige. Hij wil dit ergens in de tweede week van januari. Zijn persoonlijke gezondheidsomgeving haalt de beschikbare tijden voor deze afspraak op uit het Groningse ziekenhuisinformatiesysteem. Thomas kiest voor woensdag 10 januari van 14:00 – 15:00 uur. Dit verzoek gaat via zijn persoonlijke gezondheidsomgeving naar het ziekenhuisinformatiesysteem, dat aangeeft of het verzoek in behandeling genomen kan worden. Thomas kan de afspraken raadplegen via zijn persoonlijke gezondheidsomgeving.

Proces

Het deel van het proces waar het hier om gaat betreft:

 • Een persoonlijke gezondheidsomgeving kan achterhalen welk type afspraken het verbonden XIS ondersteunt: dit betreft het raadplegen van typen afspraken. Een XIS stelt deze beschikbaar.
 • Een persoonlijke gezondheidsomgeving kan voor een bepaalde periode én een bepaald type afspraak de beschikbare tijden ophalen uit het XIS. Dit betreft het raadplegen van beschikbare afspraak slots. Een XIS stelt deze beschikbaar.
 • Een persoonlijke gezondheidsomgeving kan - op basis van beschikbare slots - een verzoek tot het maken van een concrete afspraak doen aan het XIS. Een XIS kan een dergelijk afspraakverzoek behandelen en adequaat beantwoorden.
Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch maken van afspraken tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. De patiënt wil bepaalde typen afspraken maken en de zorgaanbieder ondersteunt het maken van deze afspraken.

Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare typen afspraken die gemaakt kunnen worden bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de typen afspraken.
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare slots voor een bepaald type afspraak in een bepaalde tijdsperiode bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de beschikbare afspraak slots op basis van de filter criteria uit de persoonlijke gezondheidsomgeving.
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt een verzoek om een bepaald type afspraak te maken in een bepaalde slot.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt het afspraakverzoek en geeft een technisch antwoord. Het antwoord kan positief of negatief zijn.

Bij een eventueel negatief antwoord van het XIS kan een patiënt ervoor kiezen het opnieuw proberen, bijvoorbeeld met een ander (opnieuw opgevraagd) slot.

Post conditie

Een persoonlijke gezondheidsomgeving heeft antwoord ontvangen van een XIS over een afspraakverzoek. De patiënt kan zijn afspraken opnieuw bij XIS raadplegen.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgaanbieder)
 • PGO (patiënt)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om medicatieoverzichten van zorgaanbieder naar patiënt. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO AfspraakTypenRaadplegend EA-1.0.0-ATR-FHIR Raadplegen afspraak typen bij de zorgaanbieder
AfspraakSlotsRaadplegend EA-1.0.0-ASR-FHIR Raadplegen afspraak slots bij de zorgaanbieder
AfspraakverzoekSturend EA-1.0.0-AVS-FHIR Sturen afspraakverzoek naar zorgaanbieder
XIS AfspraakTypenBeschikbaarstellend EA-1.0.0-ATB-FHIR Beschikbaar stellen afspraak typen
AfspraakSlotsBeschikbaarstellend EA-1.0.0-ASB-FHIR Beschikbaar stellen afspraak slots
AfspraakverzoekOntvangend EA-1.0.0-AVO-FHIR Ontvangen afspraakverzoek van de patient

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram afspraak maken

Componenten diagram afspraak maken

Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
AfspraakSlots (PULL) Raadplegen afspraak slots EA-1.0.0-ASR-FHIR PGO Patiënt eAfspraak in FHIR
Beschikbaarstellen afspraak slots EA-1.0.0-ASB-FHIR XIS Zorgaanbieder
AfspraakTypen (PULL) Raadplegen afspraak typen EA-1.0.0-ATR-FHIR PGO Patiënt
Beschikbaarstellen afspraak typen EA-1.0.0-ATB-FHIR XIS Zorgaanbieder
AfspraakVerzoek (PUSH) Sturen afspraakverzoek EA-1.0.0-AVS-FHIR PGO Patiënt
Ontvangen afspraakverzoek EA-1.0.0-AVO-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram afspraak maken

Use case diagram afspraak maken

Use case: Afspraak annuleren door patiënt

Doel en relevantie

Inzicht in afspraken biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dat is een functionaliteit die voorwaardelijk is voor deze use case: 'annuleren van afspraken'. Een patiënt is verder geholpen door ook afspraken te kunnen annuleren vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving. Dit draagt bij aan meer grip op de eigen gezondheidsgegevens en daarmee ook meer regie over de eigen gezondheid.

Domein

Afspraken met zorggebruikers (patiënten / cliënten) in het domein van de zorg.

Context

Het gaat om het kunnen annuleren van een afspraak vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS).

Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, zijn gedefinieerd in ART-DECOR eAfspraken.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Raadplegen afspraak

Sturen afspraak annulering

Zorgaanbieder Beschikbaarstellen afspraak

Ontvangen afspraak annulering

Bedrijfsrollen afspraken inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram afspraak annuleren

Activiteitendiagram afspraak annuleren

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Thomas van Beek

Het verhaal van de 'patient journey' van Thomas vindt u hier.

Hieronder een voor Thomas relevante situatie waarbij het annuleren van afspraken een rol speelt.

Thomas verhuist halverwege oktober 2017 voor zijn afstuderen naar Groningen. De afspraak voor de driemaandelijkse controle was al gemaakt in Rotterdam voor vrijdag 5 januari 2018. Thomas wil nu die afspraak afzeggen omdat hij die dag bezet is vanwege zijn afstudeerstage. Een nieuwe afspraak maakt hij liever in Groningen, dat is voor hem nu veel handiger.

Hij gebruikt zijn PGO om een verzoek te doen de afspraak in Rotterdam te annuleren. Een aantal uren later bevestigt de medisch secretaresse deze annulering. Thomas kan de afspraken weer raadplegen in zijn PGO.

Proces

Het deel van het proces waar het hier om gaat betreft:

 • Een persoonlijke gezondheidsomgeving kan achterhalen welk afspraken het verbonden XIS heeft voor de patiënt. Dit betreft het raadplegen van afspraken. Een XIS stelt deze beschikbaar.
 • Een persoonlijke gezondheidsomgeving kan voor een bestaande afspraak een verzoek doen tot annulering. Een XIS ontvangt, behandelt en beantwoordt een dergelijk verzoek.
Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van informatie over afspraken tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. De patiënt wil bepaalde afspraken kunnen annuleren en de zorgaanbieder ondersteunt dit.

Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare afspraken bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de afspraken op voor de patiënt.
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt een verzoek om de bestaande afspraak te annuleren.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt de annulering en geeft een technisch antwoord. Het antwoord kan positief of negatief zijn voor het doorvoeren van de annulering.

Indien het verzoek verwerkt kan worden, stelt XIS de afspraak met status 'geannuleerd' beschikbaar, na raadpleging door patiënt vanuit zijn PGO.

Post conditie

Een persoonlijke gezondheidsomgeving heeft antwoord ontvangen van een XIS over een verzoek tot annulering van een afspraak.

Een PGO heeft afspraken geraadpleegd en opvolging verzoek beoordeeld. Mocht het verzoek niet verwerkt zijn, kan een patiënt ervoor kiezen het opnieuw te proberen, of op een andere manier de zorgaanbieder te benaderen. Indien het verzoek verwerkt is, stelt XIS bij raadpleging door PGO de afspraak met status ‘geannuleerd’ beschikbaar.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om medicatieoverzichten van zorgaanbieder naar patiënt. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO AfsprakenRaadplegend EA-1.0.0-AFR-FHIR Raadplegen afspraken bij de zorgaanbieder
AfspraakAnnuleringSturend EA-1.0.0-AAS-FHIR Sturen afspraak annulering naar de zorgaanbieder
XIS AfsprakenBeschikbaarstellend EA-1.0.0-AFB-FHIR Beschikbaar stellen afspraken aan de patiënt
AfspraakAnnuleringOntvangend EA-1.0.0-AAO-FHIR Ontvangen afspraak annulering van de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram afspraak annuleren

Componenten diagram afspraak annuleren

Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Afspraken (PULL) Raadplegen afspraak EA-1.0.0-AFR-FHIR PGO Patiënt eAfspraak in FHIR
Beschikbaarstellen afspraak EA-1.0.0-AFB-FHIR XIS Zorgaanbieder
AfspraakAnnulering (PUSH) Sturen afspraak annulering EA-1.0.0-AAS-FHIR PGO Patiënt
Ontvangen afspraak annulering EA-1.0.0-AAO-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram afspraak annuleren

Use case diagram afspraak annuleren

Use case: Afspraak wijzigen door patiënt

Doel en relevantie

Inzicht in en het maken van afspraken biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dat zijn functionaliteiten die voorwaardelijk zijn voor deze use case: 'wijzigen van afspraken'. Een patiënt is verder geholpen door ook afspraken te kunnen wijzigen vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een wijziging kan ook een annulering betreffen. Dit draagt verder bij aan meer grip op de eigen gezondheidsgegevens en daarmee ook meer regie over de eigen gezondheid.

Domein

Afspraken met zorggebruikers (patiënten / cliënten) in het domein van de zorg.

Context

Het gaat om het kunnen wijzigen van een afspraak vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS).

Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn, zijn gedefinieerd in ART-DECOR eAfspraken.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Raadplegen afspraak

Raadplegen afspraak typen

Raadplegen afspraak slots

Sturen afspraak wijzigingsverzoek

Zorgaanbieder Beschikbaarstellen afspraak

Beschikbaarstellen afspraak typen

Beschikbaarstellen afspraak slots

Ontvangen afspraak wijzigingsverzoek

Bedrijfsrollen afspraken inzien

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram afspraak wijzigen

Activiteitendiagram afspraak wijzigen

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Thomas van Beek

Het verhaal van de 'patient journey' van Thomas vindt u hier.

Hieronder een voor Thomas relevante situatie waarbij het wijzigen van afspraken een rol speelt.

In de loop van december krijgt Thomas een buitenkansje. Een aantal van zijn vrienden gaan met skivakantie van zaterdag 5 t/m 12 januari en er is een plekje vrijgekomen. Voor een zacht prijsje kan hij mee. Daar heeft hij veel zin in!

Thomas zet de skivakantie ‘s avonds laat in zijn agenda en ziet dat dit conflicteert met zijn controle-afspraak in het Noorderziekenhuis op 10 januari. Hij moet die afspraak gaan verzetten. Het is 23:15 en dus te laat om het ziekenhuis hiervoor direct te bellen.

Via zijn PGO kijkt hij daarom naar beschikbare tijden in de derde week van januari. Er blijkt gelukkig nog een gaatje te zijn op vrijdag 19 januari om 11:30 – 12:30. Het verzoek om te wijzigen gaat via zijn PGO naar het ZIS, dat de ontvangst van het verzoek bevestigt. Bij raadpleging van de afspraken vanuit PGO, stelt XIS de nieuwe afspraak beschikbaar, alsmede de oorspronkelijke afspraak met status ‘ geannuleerd’.

Proces

Het deel van het proces waar het hier om gaat betreft:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt afspraken beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).
 • Een persoonlijke gezondheidsomgeving kan achterhalen welk type afspraken het verbonden XIS ondersteunt: dit betreft het raadplegen van typen afspraken. Een XIS stelt deze beschikbaar.
 • Een persoonlijke gezondheidsomgeving kan voor een bepaalde periode én een bepaald type afspraak de beschikbare tijden ophalen uit het XIS. Dit betreft het raadplegen van beschikbare afspraak slots. Een XIS stelt deze beschikbaar.
 • Een persoonlijke gezondheidsomgeving kan - op basis van beschikbare slots - een verzoek tot het wijzigen van een concrete afspraak doen aan het XIS. Een XIS kan een dergelijk afspraak wijzigingsverzoek behandelen en ontvangst van het verzoek bevestigen.
Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van informatie over afspraken tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving. De patiënt wil een afspraak wijzigen en de zorgaanbieder ondersteunt het wijzigen van afspraken.

Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare afspraken bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de afspraken op voor de patiënt.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om afspraken in te zien en er één te selecteren die hij wil wijzigen.
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare typen afspraken die gemaakt kunnen worden bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de typen afspraken.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om beschikbare typen afspraken in te zien en er één te selecteren.
 • Het systeem van de patiënt (PGO) vraagt om beschikbare slots voor een bepaald type afspraak in een bepaalde tijdsperiode bij een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) levert de beschikbare afspraak slots op basis van de filter criteria uit de persoonlijke gezondheidsomgeving.
 • Patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om beschikbare slots in te zien en er één te selecteren.
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt een verzoek om de bestaande afspraak te wijzigen.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt het afspraak wijzigingsverzoek en geeft een technisch antwoord. Het antwoord kan positief of negatief zijn voor de wijziging.

Patiënt raadpleegt opnieuw de afspraken vanuit zijn PGO + XIS stelt de nieuwe afspraak beschikbaar, alsmede de oorspronkelijke afspraak met status ‘geannuleerd’.

Post conditie

Een persoonlijke gezondheidsomgeving heeft antwoord ontvangen van een XIS over een afspraak wijzigingsverzoek.

Bij een eventueel negatief antwoord van het XIS kan een patiënt ervoor kiezen het opnieuw te proberen, bijvoorbeeld met een ander (opnieuw opgevraagd) slot. Bij een positief antwoord is de afspraak gewijzigd en inzichtelijk in zowel XIS als PGO.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO AfspraakRaadplegend EA-1.0.0-AFO-FHIR Raadplegen afspraak bij zorgaanbieder
AfspraakTypenRaadplegend EA-1.0.0-ATR-FHIR Raadplegen afspraak typen bij de zorgaanbieder
AfspraakSlotsRaadplegend EA-1.0.0-ASR-FHIR Raadplegen afspraak slots bij de zorgaanbieder
AfspraakWijzigingsverzoekSturend EA-1.0.0-AWS-FHIR Sturen afspraak wijzigingsverzoek
XIS AfspraakBeschikbaarstellend EA-1.0.0-AFB-FHIR Beschikbaar stellen afspraak aan de patiënt
AfspraakTypenBeschikbaarstellend EA-1.0.0-ATB-FHIR Beschikbaar stellen afspraak typen
AfspraakSlotsBeschikbaarstellend EA-1.0.0-ASB-FHIR Beschikbaar stellen afspraak slots
AfspraakWijzigingsverzoekOntvangend EA-1.0.0-AWO-FHIR Ontvangen afspraak wijzigingsverzoek van de patiënt.

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram afspraak wijzigen

Componenten diagram afspraak wijzigen

Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Afspraken (PULL) Raadplegen afspraak EA-1.0.0-AFR-FHIR PGO Patiënt eAfspraak in FHIR
Beschikbaarstellen afspraak EA-1.0.0-AFB-FHIR XIS Zorgaanbieder
AfspraakSlots (PULL) Raadplegen afspraak slots EA-1.0.0-ASR-FHIR PGO Patiënt
Beschikbaarstellen afspraak slots EA-1.0.0-ASB-FHIR XIS Zorgaanbieder
AfspraakTypen (PULL) Raadplegen afspraak typen EA-1.0.0-ATR-FHIR PGO Patiënt
Beschikbaarstellen afspraak typen EA-1.0.0-ATB-FHIR XIS Zorgaanbieder
AfspraakWijziging (PUSH) Sturen afspraak wijzigingsverzoek EA-1.0.0-AWS-FHIR PGO Patiënt
Ontvangen afspraak wijzigingsverzoek EA-1.0.0-AWO-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram afspraak wijzigen

Use case diagram afspraak wijzigen

Functionaliteit

-

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties