MedMij:Vprepub-2019.01 OntwerpBGZ 2017

Uit informatiestandaarden
Versie door Bas Koolschijn (overleg | bijdragen) op 11 mrt 2019 om 14:16 (Paginahistorie bijgewerkt)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp BgZ 2.1.0 (op basis van zibs release 2017)}}

Patient Summary (BgZ)
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inleiding

Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de Basisgegevensset Zorg binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.

De Basisgegevensset Zorg, ofwel BgZ, is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme, ziektebeeld en beroepsgroep overstijgend relevant is en die van belang is voor de continuïteit van zorg. Deze set aan patiëntgegevens wordt door alle zorgverleners hetzelfde vastgelegd. Hierdoor wordt uitwisseling van deze gegevens mogelijk gemaakt. De BgZ is gespiegeld aan de Europese Patient Summary.

De bekende use cases voor het uitwisselen van de BgZ zijn gericht op uitwisseling tussen zorgverleners voor spoedeisende hulp of ongeplande zorg. Tot op heden is uitwisseling vanuit het perspectief van de patiënt niet beschreven. Het doel van deze pagina is om de uitwisseling van de BgZ met de patiënt toe te voegen.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

Kaders en uitgangspunten

Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Kwalificatie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

Specifieke informatie over deze kwalificatie

Specifieke informatie over de kwalificatie van de transacties 'Raadplegen BgZ' en 'Beschikbaarstellen BgZ' is te vinden in ToelichtingKwalificatieBgZ.

Use Cases

Use case 1: Raadplegen Basisgegevensset Zorg in persoonlijke gezondheidsomgeving

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in gegevens uit de Basisgegevensset Zorg (BgZ) die over henzelf gaan.

Domein

Basisgegevensset Zorg in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de BgZ vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De BgZ op basis van zibs release 2017 bestaat uit een selectie van 28 zibs. Deze zibs vormen samen een verzameling van patiëntgegevens die minimaal nodig is om patiënten continuïteit van zorg te kunnen bieden. De Basisgegevensset Zorg is gebaseerd op de Europese Patient Summary.

Deze use case gebruikt de structuur die is aangebracht in BgZ 2017 van 18 secties waarin de onderdelen waaruit de BgZ is opgebouwd, gegroepeerd zijn. Deze secties komen sterk overeen met de secties van CCR/CCD en maken het o.a. mogelijk om in de technische implementatie (bv FHIR) structuur aan te brengen. In de MedMij FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In dit overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.

Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil de eigen BgZ raadplegen
Zorgaanbieder Stelt de BgZ beschikbaar

Bedrijfsrollen Basisgegevensset Zorg

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen BgZ

Activiteitendiagram Raadplegen BgZ

Procesbeschrijving

Patient journey - Thomas van Beek

De 'patient journey' van Thomas van Beek beschrijft enkele momenten waarop je als patiënt zijnde inzicht kan of zou willen hebben in zijn/haar BgZ.

Voor zijn afstuderen verhuist Thomas 9 maanden naar Groningen. Hij gaat daar bij een heel leuk bedrijf stagelopen. Om het voor hem makkelijk te maken en omdat hij een arts dicht in de buurt wil hebben, schrijft hij zich in bij het ziekenhuis in Groningen. Hiervoor moet het ziekenhuis in Amsterdam alle gegevens van Thomas overdragen aan het ziekenhuis in Groningen. Zo weet de nieuwe arts van Thomas precies wat het verloop van de diabetes is. Thomas is zelf eigenlijk wel nieuwsgierig naar zijn medische gegevens die verstuurd worden. In zijn PGO vindt hij de belangrijkste gegevens die over hem bekend zijn.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case omgaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de BgZ van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de BgZ tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.

De BgZ, of een gedeelte van de BgZ, welke de persoon wil inzien, bestaat en de zorgaanbieder wil deze beschikbaarstellen.

Soms zijn er valide redenen om de BgZ, of gedeeltes daarvan, tijdelijk nog niet beschikbaar te stellen aan de patiënt. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener deze eerst zelf wil interpreteren en/of er eerst met de patiënt over wil spreken.
Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de BgZ op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) raadpleegt het systeem van de zorgaanbieder (XIS) voor de BgZ van de patiënt.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt (een deel van) de BgZ beschikbaar voor de patiënt.
 • De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de BgZ in te zien.
Post conditie

De persoon kan de Basisgegevensset Zorg inzien via een persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)


Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de BgZ van zorgaanbieder naar de persoon.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO BGZRaadplegend MM-2.1.0-BZR-FHIR Raadplegen BgZ bij zorgaanbieder
XIS BGZBeschikbaarstellend MM-2.1.0-BZB-FHIR Beschikbaarstellen BgZ aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
BgZ (PULL) Raadplegen BgZ MM-2.1.0-BZR-FHIR PGO Patiënt BgZ in FHIR
Beschikbaarstellen BgZ MM-2.1.0-BZB-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien BgZ

Use case diagram inzien BgZ

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie

Referenties

Bijlage: Documenthistorie

Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2019.01 2.1.0 MM-161 CBV codes in ProcedureRequest.
MM-145 ContactPerson verwijzing informatiestandaarden vs patient zib.
MM-144 Problem zib ClinicalStatus can take on values which are not defined by the HCIM.
MM-143 Aanpassing modellering Procedure.performer in het profiel voor HCIM Verrichting.
MM-142 Onduidelijkheid in de modellering van de Aanvrager van een LaboratoriumUitslag.
MM-141 Vital Signs profielen inconsistent m.b.t. baseDefinition.
MM-134 MedicationUse StopType found values do not correspond with MedicationUseStopTypeCodeList values.
MM-127 TimeOfDay in InstructionsForUse and the Hapi Enumerators.
MM-125 Inconsistentie wiki vs simplifier.
MM-118 Profiel naam zib-Product niet passend bij Zib FarmaceutischProduct.
MM-100 Mapping CBV naar SNOMED codes.
MM-99 Interval heeft Period maar geen PeriodUnit op simplifier.
MM-98 InstructionsForUse zib informatie model komt niet overeen met simplifier.
MM-94 Specimen microorganism en specimenSource mappen naar hetzelfde fhir element.
MM-50 Contact ondersteunt geen klinische contacten.
MM-42 medicatiegebruik - auteur - zorgverlener: kan niet alle info kwijt.
MM-41 voorschrijver/zorgverlener/zorgaanbieder past niet in medicationUse.
2018.06 2.0.1 MM-174 URL voor PlannedCareActivity- DeviceRequest mist een '&'.
MM-128 CanceledIndicator possible values.
MM-66 Update mappings LaboratoriumUitslag in DiagnosticReport en Observation.
MM-55 Profile for HCIM TobaccoUse was missing a specification for PackYears unit - profile updated to 2.0.1.
MM-54 Wrong SNOMED code in search URL for FunctionalOrMentalStatus.
MM-23 Commentaar bij dagdeel codelijst verwijst naar dode URL.

Paginahistorie

Release Datum Omschrijving
2019.01 11-03-2019
 • Wijzigingen gepubliceerd in versie 2019.01, zie release notes.
 • Verplaatsing release notes naar functionele pagina.
2018.06 18-10-2018 Toevoeging releasenotes en ophoging systeemrol versienummer vanwege een technische verbetering in de raadpleging van FunctioneleOfMentale gegevens.
2018.06 15-10-2018 Aanpassing versienummer in titel en documenthistorie.
2018.06 30-08-2018
 • Paragraaf 2.1.4, Verwijzing naar ART-DECOR toegevoegd.
 • Bijlage: Documenthistorie toegevoegd.
 • Paragraaf 1.4, verwijzing naar nieuwe pagina kwalificatie informatie toegevoegd.
2018.06 16-08-2018 Structuur paragraaf 1.1 t/m 1.4 toegevoegd, ter voorbereiding kwalificatie informatie.