MedMij:Vprepub-2019.01 OntwerpVragenlijsten

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Functioneel Ontwerp Vragenlijsten }}


Naar medmij.nl
Vragenlijsten
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


Inhoud

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Op deze pagina wordt het functioneel ontwerp beschreven voor de uitwisseling van vragenlijsten en antwoorden binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan gevonden worden op de pagina Ontwerpen MedMij.

Het ontwerp richt zich op de uitwisseling van informatie en niet op de gebruikersfunctionaliteiten en/of gebruiksvriendelijkheid van een PGO of het systeem van de zorgaanbieder (XIS).

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Er zijn geen richtlijnen van het zorgaanbiedersdomein. Bij implementeren van de standaard gelden de volgende uitgangspunten:

 • Maak gebruik gemaakt van de bestaande, internationale, FHIR-profielen van SDC (Structured Data Capture)
  • Bij het overnemen van een profiel, zijn deze in hun geheel toegepast
  • Het gaat alleen om die profielen die voor deze use case toegevoegde waarde hebben
 • Bij ieder overgenomen profiel is, een voor Nederland specifiek profiel opstellen. Er is bijvoorbeeld minimaal een referentie nodig naar het Nederlandse patiëntprofiel
 • De SDC-profielen hebben reeds veel verschillende vraagsoorten & antwoordmogelijkheden gespecificeerd, deze worden overgenomen.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.4 Informatie reikwijdte

Het ontwerp richt zich op de uitwisseling van informatie en niet op de gebruikersfunctionaliteiten en/of gebruiksvriendelijkheid van een PGO of het systeem van de zorgaanbieder (XIS). Het ontwerp bevat:

 • Een eenvoudige zorgsituatie:
 1. Een zorgaanbieder maakt, buiten de persoonlijke gezondheidsomgeving om, een afspraak met een patiënt over het invullen van een vragenlijst
 2. Deze zorgaanbieder maakt de vragenlijst beschikbaar voor de persoonlijke gezondheidsomgeving van de patiënt
 3. De patiënt gebruikt zijn persoonlijke gezondheidsomgeving om de vragenlijst op te halen
 4. De patiënt vult de vragenlijst in en stuurt de antwoorden in zijn geheel terug naar het systeem van de zorgaanbieder (XIS).

Expliciet buiten scope van het ontwerp zijn de volgende onderwerpen:

 • Workflow-gerelateerde zaken.
  • Notificaties, anders dan waarin het afsprakenstelsel van MedMij wordt voorzien.
  • Werkafspraken over (tijdigheid van) invullen en terug sturen.
  • Aanpak voor multi-channel mogelijkheden (bijvoorbeeld: via PGO in combinatie met portaal en schriftelijk).
 • Complexe computergestuurde vragenlijsten (bijvoorbeeld: Computer Adaptive Testing - CAT).
 • Interpretatie van antwoorden. Een uitgangspunt is om PGO's nog niet te belasten met het berekenen van scores op basis van ingevulde antwoorden. Het uitwisselen van de definitie van score-berekening is daarom ook buiten scope. Een XIS kan eventueel berekende scores en terugsturen aan een PGO met de use case PDF/A.
 • Ontwikkeling van nieuwe zibs specifiek voor vragenlijsten.
 • Standaardisatie van de inhoud van vragenlijsten (de deliverables van dit project zijn content-agnostisch).
 • Toepassing van specifieke coderingen of codestelsels (met uitzondering van administratieve gegevens van patiënt).
 • Mogelijke financiële consequenties van het gebruik van vragenlijsten, bijvoorbeeld licentiekosten.

Nb. Vragenlijsten kunnen gespecificeerde opmaak (bijvoorbeeld vet- of schuingedrukte tekst) hebben die betekenisvol is voor het invullen van een vragenlijst door een PGO-Gebruiker en hiermee relevant is voor een zorgverlener om de uitkomsten te interpreteren. De standaard voorziet in de mogelijkheden om opmaak te specificeren en van gebruikers van deze standaard wordt verwacht dat ze hiermee om kunnen gaan.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

2 Use Cases

Het raadplegen van de vragenlijstverwijzing, vragenlijst en het sturen van de antwoorden zijn 3 use cases die nadrukkelijk bij elkaar horen. Functioneel kunnen ze zelfs gezien worden als verschillende acties binnen een zelfde use case. Ze zijn echter als separate use case gedefinieerd omdat:

 • Het raadplegen van een verwijzing naar een vragenlijst, de vragenlijst en het sturen van de antwoorden asynchroon plaatsvindt
 • Het MedMij-afsprakenstelsel voor 'raadplegen en beschikbaarstellen' en voor 'sturen en ontvangen' separate use cases definieert.

Door dit ook in de informatiestandaard gescheiden te houden, kunnen de use cases uit de informatiestandaard goed gemapt worden op de use cases uit het MedMij-afsprakenstelsel. De splitsing is alleen niet goed voor het totaaloverzicht van de verschillende scenario's.

Er zijn twee bedrijfsrollen, namelijk Patiënt en Zorgaanbieder. Een zorgaanbieder biedt een verwijzing naar een vragenlijst aan, die gebruikt kan worden door een patiënt om bij de zorgaanbieder zelf of een externe repository een vragenlijst op te halen. De patiënt kan dan de vragenlijst invullen en terugsturen naar de zorgaanbieder. Onderstaande tabel geeft de rollen weer.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil vragenlijsten in een persoonlijke gezondheidsomgeving kunnen invullen en de antwoorden terugsturen.
Zorgaanbieder Wil dat patiënten vragenlijsten invullen en de antwoorden aan de zorgaanbieder sturen.

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd in samenhang met de beschreven use cases.

Activiteitendiagram vragenlijsten

Activiteitendiagram vragenlijsten

2.1 Use case: Raadplegen vragenlijstverwijzing

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken om in een PGO een vragenlijst te ontvangen en in te vullen.

2.1.2 Domein

Vragenlijsten in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd aanbieden c.q. beschikbaarstellen van vragenlijsten door zorgaanbieders vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De informatie-elementen voor raadplegen en beschikbaarstellen vragenlijstverwijzing staan in ART-DECOR

2.1.4.1 Raadplegen vragenlijstverwijzing

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor de raadplegen vragenlijstverwijzing.

2.1.4.2 Beschikbaarstellen vragenlijstverwijzing

Informatie-elementen in Vragenlijsten staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd in samenhang met de beschreven use cases.

Activiteitendiagram vragenlijsten

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 Patient Journey – Jelmer Postma

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van vragenlijsten met een PGO schetst is de patient journey van Jelmer Postma.

Jelmer wordt door zijn GZ-psycholoog gevraagd een vragenlijst te vullen over zijn stemmingen gedurende een dag. De psycholoog spreekt met Jelmer af dat hij deze zal invullen voorafgaand aan het volgende consult. Een patiënt als Jelmer Postma kan via zijn PGO een vragenlijst van een zorgverlener ontvangen. Hij vult deze op een later moment in en stuurt de antwoorden volgens afspraak weer terug naar de zorgaanbieder. Bij het volgende consult kan de GZ-psycholoog samen met Jelmer de vragenlijst doornemen.

2.1.6.2 Proces

Deze use case ondersteunt geen workflow tussen zorgaanbieder en patiënt. Eventuele procesafspraken zijn dus geen onderdeel van deze use case. Voordat het proces start heeft een medewerker van de zorgaanbieder met een patiënt afgesproken om op of voor een bepaald moment een vragenlijst in te vullen. Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Een zorgaanbieder (XIS) stelt de vragenlijstverwijzing beschikbaar.

Het resultaat is dat de patiënt (PGO) de beschikking over een verwijzing waarmee die vervolgens de relevante vragenlijst kan ophalen.

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van vragenlijsten tussen zijn PGO en het betreffende XIS. De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling procesafspraken gemaakt over het invullen van de vragenlijst. Het XIS van de zorgaanbieder is in staat vragenlijstverwijzingen specifiek beschikbaar te stellen aan een patiënt en vervolgens de antwoorden weer te ontvangen van de patiënt via zijn PGO. De XIS is in staat de betreffende vragenlijst beschikbaar te stellen aan raadplegers.

2.1.6.2.2 Processtappen
Stap Omschrijving
01 Zorgaanbieder wijst een bepaalde vragenlijst toe aan patiënt (in het XIS)
02 PGO bevraagt het XIS om deze toewijzing te ontvangen in de vorm van een verwijzing naar een vragenlijst. Deze verwijzing is een URI waar het PGO de daadwerkelijke vragenlijst kan ophalen.
2.1.6.2.3 Postconditie

Patiënt heeft de beschikking over de vragenlijst in zijn PGO en kan de vragen daar gaan invullen.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de patiënt als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om vragenlijsten en antwoorden tussen de persoon en de zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO Vragenlijstverwijzing raadplegend systeem VL-1.0.0-QLR-FHIR Raadplegen van verwijzing naar vragenlijst door patiënt
XIS Vragenlijstverwijzing beschikbaarstellend systeem VL-1.0.0-QLB-FHIR Beschikbaarstellen van verwijzing naar vragenlijst voor PGO

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram Vragenlijstverwijzing en Vragenlijst raadplegen

Componenten diagram Vragenlijsten raadplegen

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.1.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Verwijzing naar vragenlijsten(PULL) Raadplegen verwijzing naar vragenlijst VL-1.0.0-QLR-FHIR PGO Patiënt Questionnaire(response) in FHIR
Beschikbaarstellen verwijzing naar vragenlijst VL-1.0.0-QLB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram Sturen Beelden

Use case diagram raadplegen vragenlijstverwijzing en raadplegen vragenlijst

2.2 Use case: Raadplegen vragenlijst

2.2.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken om in een PGO een vragenlijst te ontvangen en in te vullen. Het vervolgens weer terugsturen van de antwoorden staat beschreven in een aparte use case: sturen vragenlijstantwoorden.

2.2.2 Domein

Vragenlijsten in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.2.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd aanbieden c.q. beschikbaarstellen van vragenlijsten door zorgaanbieders vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.2.4 Informatie

De informatie-elementen voor raadplegen en beschikbaarstellen vragenlijst staan in ART-DECOR

Deze informatie-elementen ondersteunen de volgende aspecten:

 • Het al dan niet tonen van bepaalde vragen in de vragenlijst afhankelijk van de antwoorden:
  • Hierbij gaat het er om dat sommige vragen overgeslagen worden op basis van een antwoord op een andere vraag (sprongvragen). De dataset kent hiervoor het element 'enableWhen'
 • Specificeren van verschillende type vragen:
  • Het gaat dan om bijvoorbeeld keuzelijst met één of meerdere selecties, vrije tekst, combinaties hiervan, schalen, et cetera
 • Vragenlijsten kunnen ook bepaalde eisen aan de weergave van vragen/antwoordopties definiëren, welke dan verplicht zijn om te volgen. Het verschillend weergegeven van vragenlijsten compromitteren de validiteit en/of vergelijkbaarheid van de vragenlijst. Denk hierbij aan:
  • volgorde van antwoordopties of
  • het in één keer tonen van alle antwoordopties of
  • het recht onder elkaar staan van antwoordopties
  • specifieke opmaak zoals vet- of schuingedrukte tekst

2.2.4.1 Raadplegen vragenlijst

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query parameters) gedefinieerd voor de raadplegen vragenlijst.

2.2.4.2 Beschikbaarstellen vragenlijst

Informatie-elementen in Vragenlijsten staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen.

2.2.5 Bedrijfsrollen

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd in samenhang met de beschreven use cases.

Activiteitendiagram vragenlijsten

2.2.6 Procesbeschrijving

2.2.6.1 Patient Journey – Jelmer Postma

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van vragenlijsten met een PGO schetst is de patient journey van Jelmer Postma.

Jelmer wordt door zijn GZ-psycholoog gevraagd een vragenlijst te vullen over zijn stemmingen gedurende een dag. De psycholoog spreekt met Jelmer af dat hij deze zal invullen voorafgaand aan het volgende consult. Via zijn PGO kan Jelmer de vragenlijst raadplegen. Hij vult deze op een later moment in en stuurt de antwoorden volgens afspraak weer terug naar de zorgaanbieder. Bij het volgende consult kan de GZ-psycholoog samen met Jelmer de vragenlijst doornemen.

2.2.6.2 Proces

Deze use case ondersteunt geen workflow tussen zorgaanbieder en patiënt. Eventuele procesafspraken zijn dus geen onderdeel van deze use case. Voordat het proces start heeft een medewerker van de zorgaanbieder met een patiënt afgesproken om op of voor een bepaald moment een vragenlijst in te vullen.

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Een zorgaanbieder stelt de vragenlijst beschikbaar (bijvoorbeeld via een vragenlijst-repository waarbij het niet relevant is of de zorgaanbieder deze repository zelf aanbiedt of gebruik maakt van een externe partij).
 • De zorgaanbieder koppelt een vragenlijst aan de patiënt.
 • De patiënt haalt vervolgens de relevante vragenlijst op.

Het resultaat is dat de patiënt de beschikking heeft over de vragenlijst in zijn PGO en de vragen kan gaan beantwoorden.

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, processtappen, en post condities.

2.2.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van vragenlijsten tussen zijn PGO en het betreffende XIS. De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling procesafspraken gemaakt over het invullen van de vragenlijst. Het XIS van de zorgaanbieder is in staat vragenlijstverwijzingen specifiek beschikbaar te stellen aan een patiënt en vervolgens de antwoorden weer te ontvangen van de patiënt via zijn PGO. XIS is in staat de betreffende vragenlijst beschikbaar te stellen aan raadplegers.

2.2.6.2.2 Processtappen
Stap Omschrijving
01 PGO heeft vanuit het XIS een verwijzing naar een vragenlijst ontvangen. Zie use case Raadplegen vragenlijstverwijzing
02 PGO haalt vervolgens de vragenlijst op (Nb. Ophalen kán plaatsvinden buiten het MedMij-Afsprakenstelsel. Als dit buiten het MedMij-afsprakenstelsel plaatsvindt, wordt dit 'niet op de persoon herleidbaar' gedaan.).
2.2.6.2.3 Postconditie

Patiënt heeft de beschikking over de vragenlijst in zijn PGO en kan de vragen daar gaan invullen.

2.2.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de patiënt als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om vragenlijsten en antwoorden tussen de persoon en de zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO Vragenlijst raadplegend systeem VL-1.0.0-QER-FHIR Raadplegen van vragenlijst door PGO (zonder dat het herleidbaar is op de persoon)
XIS Vragenlijst beschikbaarstellend systeem VL-1.0.0-QEB-FHIR Beschikbaarstellen van vragenlijst voor PGO (zonder dat het herleidbaar is op de persoon)

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram Vragenlijstverwijzing en Vragenlijst raadplegen

Componenten diagram Vragenlijsten raadplegen

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.2.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Vragenlijsten(PULL) Raadplegen vragenlijst VL-1.0.0-QER-FHIR PGO Patiënt Questionnaire(response) in FHIR
Beschikbaarstellen vragenlijst VL-1.0.0-QEB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.2.9 Use case diagram

Use case diagram Sturen Beelden

Use case diagram raadplegen vragenlijstverwijzing en raadplegen vragenlijst

2.3 Use case: Sturen vragenlijstantwoorden

2.3.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken om vanuit een PGO de antwoorden op een vragenlijst terug te sturen naar de zorgaanbieder.

2.3.2 Domein

Antwoorden op vragenlijsten in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.3.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd sturen van antwoorden op vragenlijsten door PGO-gebruiker aan zorgaanbieders vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar zorgaanbiederssysteem (XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.3.4 Informatie

De informatie-elementen voor sturen en ontvangen vragenlijstantwoorden staan in ART-DECOR

Informatie-elementen in Vragenlijstantwoorden staan hieronder. Deze informatie is ook in een nieuw tabblad te openen.

2.3.5 Bedrijfsrollen

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd in samenhang met de hieronder beschreven use cases.

Activiteitendiagram vragenlijsten

2.3.6 Procesbeschrijving

2.3.6.1 Patient Journey – Jelmer Postma

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde van vragenlijsten met een PGO schetst is de patient journey van Jelmer Postma.

Jelmer wordt door zijn GZ-psycholoog gevraagd een vragenlijst te vullen over zijn stemmingen gedurende een dag. De psycholoog spreekt met Jelmer af dat hij deze zal invullen voorafgaand aan het volgende consult. Via zijn PGO kan Jelmer de vragenlijst raadplegen. Hij vult deze op een later moment in en stuurt de antwoorden volgens afspraak weer terug naar de zorgaanbieder. Bij het volgende consult kan de GZ-psycholoog samen met Jelmer de vragenlijst doornemen.

2.3.6.2 Proces

Deze use case ondersteunt geen workflow tussen zorgaanbieder en patiënt. Eventuele procesafspraken zijn dus geen onderdeel van deze use case. Voordat het proces start heeft een medewerker van de zorgaanbieder met een patiënt afgesproken om op of voor een bepaald moment een vragenlijst in te vullen. Ook heeft de patiënt de vragenlijst opgehaald zoals beschreven in de use case raadplegen vragenlijst.

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • De patiënt beantwoordt de vragenlijst in zijn PGO en stuurt de antwoorden terug naar de zorgaanbieder.

Afhankelijk van het doel van de vragenlijst kan een medewerker van de zorgaanbieder de vragenlijst met de patiënt op een later moment bespreken.

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.3.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van (antwoorden op) vragenlijsten tussen zijn PGO en het betreffende XIS. De patiënt en zorgaanbieder hebben onderling procesafspraken gemaakt over het invullen van de vragenlijst. Het PGO heeft een vragenlijst opgehaald.

2.3.6.2.2 Proces stappen
Stap Omschrijving
01 PGO stelt de patiënt in staat de vragenlijsten in te vullen
02 Patiënt beantwoordt de vult de vragenlijsten in
03 Patiënt bepaalt wanneer het invullen gereed is
04 PGO stuurt de antwoorden terug naar het XIS
2.3.6.2.3 Postconditie

De zorgaanbieder kan de vragenlijst met antwoorden inzien in het XIS. De patiënt en zorgaanbieder kunnen hierover in overleg.

2.3.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om vragenlijsten en antwoorden tussen de persoon en de zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO Antwoorden op vragenlijst sturend systeem VL-1.0.0-QRS-FHIR Sturen van antwoorden op de vragenlijst aan zorgaanbieder
XIS Antwoorden op vragenlijst ontvangend systeem VL-1.0.0-QRO-FHIR Ontvangen van antwoorden op de vragenlijst van de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram Vragenlijstverwijzing en Vragenlijst sturen

Componenten diagram Vragenlijsten sturen

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.3.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Antwoorden op vragenlijst (PUSH) Sturen antwoorden op vragenlijst VL-1.0.0-QRS-FHIR PGO Patiënt Questionnaire(response) in FHIR
Ontvangen antwoorden op vragenlijst VL-1.0.0-QRO-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.3.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang met de use case raadplegen vragenlijsten.

Use case diagram Sturen Vragenlijsten

Use case diagram Vragenlijsten

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Structured Data Capture (SDC) 2.0 (STU2) 2017-04-21 https://hl7.org/fhir/us/sdc/STU2/ U.S. Office of the National Coordinator (ONC)'s Standards and Infrastructure (S & I) Framework

Referenties

8 Bijlage: Documenthistorie

8.1 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

8.2 Paginahistorie

Release Datum Omschrijving
- 03-04-2020 Publicatie standaard.