MedMij:Vprepub-2019.01 Ontwerpen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (MM-913 - link naar catalogus MedMij afsprakenstelsel aangepast)
Regel 212: Regel 212:
  
 
=Systeemrollen=
 
=Systeemrollen=
De informatiestandaard kent altijd een formele beschrijving met ten minste de volgende metagegevens: De informatiestandaard (met een informatiestandaardnaam) bestaat uit een of meer transacties (met per transactie een transactienaam), met voor elk van de transacties een aanduiding van de bijbehorende systeemrollen en de bijbehorende bedrijfsrol (Patiëntbedrijfsrol of Zorgaanbiedersbedrijfsrol). Op basis van de systeemrol wordt door de MedMij autorisatieraad, het bestuur van Stichting MedMij, een systeemrolcode toegekend. Deze identificeert 1 versie van 1 systeemrol. Een versie van een systeemrol wordt geïdentificeerd door 1 Systeemrol-code. Deze metagegevens zijn van belang voor de definitie van de gegevensdiensten binnen het MedMij afsprakenstelsel. Nadere informatie over gegevensdiensten, zoals de geldigheidsperiode, vindt u in de [https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel112/Catalogus Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel].
+
De informatiestandaard kent altijd een formele beschrijving met ten minste de volgende metagegevens: De informatiestandaard (met een informatiestandaardnaam) bestaat uit een of meer transacties (met per transactie een transactienaam), met voor elk van de transacties een aanduiding van de bijbehorende systeemrollen en de bijbehorende bedrijfsrol (Patiëntbedrijfsrol of Zorgaanbiedersbedrijfsrol). Op basis van de systeemrol wordt door de MedMij autorisatieraad, het bestuur van Stichting MedMij, een systeemrolcode toegekend. Deze identificeert 1 versie van 1 systeemrol. Een versie van een systeemrol wordt geïdentificeerd door 1 Systeemrol-code. Deze metagegevens zijn van belang voor de definitie van de gegevensdiensten binnen het MedMij afsprakenstelsel. Nadere informatie over gegevensdiensten, zoals de geldigheidsperiode, vindt u in de [https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel120/Catalogus Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel].
  
 
In het '''[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Register_van_informatiestandaarden register van informatiestandaarden]''' zijn alle systeemrollen opgenomen die van toepassing zijn in de MedMij use cases.
 
In het '''[https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Register_van_informatiestandaarden register van informatiestandaarden]''' zijn alle systeemrollen opgenomen die van toepassing zijn in de MedMij use cases.

Versie van 27 feb 2020 om 12:16

{{#customtitle:Ontwerpen MedMij|Functioneel Ontwerpen}}


Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Hier vindt u informatie over de inhoud van de informatie die kan worden uitgewisseld in het afsprakenstelsel.

Deze pagina beschrijft allereerst de algemeen geldende en overkoepelende informatie van de functionele ontwerpen voor MedMij en bevat vervolgens verwijzingen naar specifieke functionele ontwerpen en technische specificaties voor die use cases die onderdeel zijn van het afsprakenstelsel.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van XIS- en PGO-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

1.3.1.1 Zorginformatiebouwstenen en gegevenssets

Het programma 'Registratie aan de bron' heeft zorginformatiebouwstenen voor Nederland gedefinieerd. Een zorginformatiebouwsteen (zib) beschrijft nauwkeurig wat er over een bepaald onderwerp van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd. Zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat dezelfde informatie zowel voor artsen, verpleegkundigen, paramedici als patiënten relevant zijn, ieder met hun eigen invalshoek. MedMij-informatiestandaarden gebruiken zoveel als mogelijk de bestaande zibs voor de functionele definitie.

Elk individu heeft recht op inzage van persoonlijke gegevens die door zorgorganisaties zijn vastgelegd. MedMij is gestart met de Basisgegevensset Zorg om de uitwisseling van informatie tussen patiënt en professional op gang te brengen. Soms gebruikt de Basisgegevensset Zorg (BgZ) slechts een deel van een bepaalde zib. MedMij kiest ervoor om wél altijd de volledige zib te definiëren, zodat contextonafhankelijke implementatie mogelijk wordt. Dit zorgt er ook voor dat interoperabiliteit mogelijk wordt.

1.3.1.2 Terminologie en vertalingen

De dataset van MedMij informatiestandaarden is zoveel als mogelijk samengesteld gebruikmakend van bestaande zibs, waarmee de functionele definitie voor het uitwisselen van zorggegevens in MedMij gevormd wordt. Dit is bij het ondersteunen van de MedMij informatiestandaarden in applicaties ook richtinggevend voor te gebruiken Nederlandse termen. De zibs bevatten veel (eigen) waardelijsten. Bij deze waardelijsten wordt een Nederlandse vertaling gegeven. Van deze waardelijsten zijn FHIR ValueSet resources gemaakt en op de juiste plekken in de FHIR profielen gekoppeld of middels een FHIR ConceptMap gekoppeld. Deze FHIR ValueSet resources bevatten gestructureerd de Nederlandse vertaling bij een zib concept en worden dus bij de standaard aangeboden. Leveranciers kunnen bij het weergeven van concepten uit deze ValueSets dan ook kiezen voor de Nederlandse vertaling. Voor het verwerken en tonen van beschikbaargestelde waarden van terminologie- en codestelsels (zoals SNOMED CT en LOINC) in een PGO, kan het volgende uitgangspunt gehanteerd worden:

 • Indien er een Nederlandse patiëntvertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO gebruiker.
 • Indien een Nederlandse patiëntvertaling ontbreekt, maar er wel een Nederlandse zorgverlenervertaling beschikbaar is, toon deze aan de PGO gebruiker.
 • Indien Nederlandse patiëntvertaling en zorgverlenervertaling beide ontbreken in het terminologie- of codestelsel, volg de dataset, waarin voor uitgewerkte waardelijsten ook Nederlandse termen beschikbaar zijn.
 • Indien Nederlandse vertaling geheel ontbreekt, kan de Engelse term getoond worden.

Meer informatie over eventueel benodigde licentie en implementatie van terminologie- en codestelsels is te vinden op het standaarden overzicht van Nictiz

Naast het gebruik van Nederlandse termen bij het tonen van de inhoudelijke informatie in een PGO, geniet het ook de voorkeur zoveel mogelijk gebruik te maken van Nederlandse termen voor de omschrijving van informatie. De (omschrijvingen van de) conceptnamen zoals die bij zibs gehanteerd worden, kunnen gebruikt worden, evenals correcte Nederlandse synoniemen daarvan die mogelijk nog beter aansluiten op het persoonsdomein.

1.3.1.3 Referenties

MedMij informatiestandaarden gebruiken zoveel mogelijk bestaande zibs. Deze zibs verwijzen naar elkaar middels referenties. FHIR kent ook het concept van referenties. Via zo'n referentie kan bijvoorbeeld ook het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting opgehaald worden. Het uitgangspunt is dat alle references 'resolvable' moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de technische ontwerp pagina.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

MedMij kent wel een afsprakenstelsel met spelregels die zorgen dat de gegevensuitwisseling veilig is, privacy geborgd is en dat systemen aan juridische eisen voldoen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

De geografische scope van alle ontwerpen van MedMij is Nederland.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Enkele systeemrollen vallen binnen de 'subsidieregeling voor PGO-leveranciers (dienstverlener persoon)' die in 2018 is opgesteld door de Dienst Uitvoering Subsidie voor Instellingen. Welke systeemrollen dat betreft vindt u in ToelichtingSubsidie.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@medmij.nl'.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de Kwalificatiepagina.

2 Wiki structuuroverzicht

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de MedMij wiki pagina structuur. Het afsprakenstelsel verwijst naar de MedMij landingspagina die op zijn beurt verwijst naar de functionele en technische ontwerpen. Vanaf deze pagina, de hoofdpagina van de functionele ontwerpen, wordt verwezen naar de onderliggende functionele ontwerp pagina's middels de onderstaande 'patient journeys' en tabel overzicht. De functionele ontwerp beschrijvingen hebben een technische wiki pagina als tegenhanger. Vanuit de leeswijzer afbeelding, bestaande uit drie iconen, bovenaan de pagina is het mogelijk makkelijk door te linken naar de technische pagina's.

AfsprakenstelselMappingsFunctioneelTechnischMedMij Wiki structuur overzicht

3 Ontwerpen

Patient journeys beschrijven de mogelijkheden die MedMij biedt vanuit het perspectief van een fictieve patiënt. Deze paragraaf start met de Patient journeys die MedMij hanteert.

De paragraaf vervolgt met een index in tabelvorm gesplitst naar de use cases van het afsprakenstelsel:

3.1 Haal gegevens op uit XIS

3.1.1 Algemeen

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) haalt gegevens op bij een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het raadplegen van informatie.

Index raadplegen / beschikbaarstellen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Basissetgegevens Zorg Basisgegevensset Zorg Basisgegevensset Zorg, op basis van zibs release 2017 BgZ BgZ in FHIR
Labuitwisseling Labuitwisseling Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten Laboratoriumresultaten in FHIR
Medicatie.png Medicatieproces Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht Medicatieoverzicht in FHIR
Medicatiegegevens Medicatiegegevens Medicatiegegevens in FHIR
Verstrekkingenvertaling Verstrekkingenvertaling Verstrekkingenvertaling in FHIR
AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie Allergie/intolerantie AllergieIntolerantie AllergieIntolerantie in FHIR
Allergie/intolerantie vertaling AllergieIntolerantieVertaling AllergieIntolerantieVertaling in FHIR
EAfspraak icoon zonder tekst.png eAfspraak Afspraken raadplegen eAfspraak eAfspraak in FHIR
Self-Measuements zonder tekst.png Zelfmetingen Zelfmetingen raadplegen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
PDF/A PDF/A PDF/A raadplegen PDF/A PDF/A in FHIR
Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens Huisartsgegevens GP data in FHIR
GGZ Basisgegevens GGZ Basisgegevens GGZ Basisgegevens GGZ GGZ data in FHIR
Basisgegevens Langdurige Zorg Basisgegevens Langdurige Zorg Basisgegevens Langdurige Zorg raadplegen BgLZ BgLZ in FHIR

3.1.2 What's new

Een PGO kan na een eerste raadpleging nieuwe of gewijzigde gegevens raadplegen middels een "what's new" uitvraag. Voordeel van deze functionaliteit is dat niet onnodig reeds bekende gegevens opnieuw beschikbaar gesteld hoeven te worden. Denk hierbij aan wederom raadplegen van een volledige gegevensset zoals de BgZ. PGO dient hiervoor de datum van eerdere raadpleging te bewaren, om te gebruiken in een nieuwe raadpleging. XIS dient deze datum te kunnen verwerken. Technische uitwerking staat in de "overarching principles" van het technisch ontwerp.

3.2 Stuur gegevens naar XIS

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) stuurt gegevens naar een zorginformatiesystemen (XIS). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de use cases uit informatiestandaarden die van toepassing zijn voor het sturen van informatie.

Index sturen / ontvangen
Informatiestandaard Versie Use case Functioneel Technisch
Zelfmetingen Zelfmetingen Zelfmetingen sturen Zelfmetingen Zelfmetingen in FHIR
eAfspraak eAfspraak Afspraak maken eAfspraak maken eAfspraak maken in FHIR
Afspraak annuleren eAfspraak annuleren eAfspraak annuleren in FHIR
Afspraak wijzigen eAfspraak wijzigen eAfspraak wijzigen in FHIR
PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A PDF/A in FHIR
Beelden Beelden Beelden sturen Beelden Beelden in FHIR

3.3 Patient journeys

3.3.1 Thomas van Beek

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Thomas van Beek vindt u hier.

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.

eAfspraakVerwijzingenMedicatieoverzichtBasisgegevensset ZorgBeeldenLaboratoriumresultatenLaboratoriumresultatenTijdlijn van Thomas. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels.

3.3.2 Roos Dalstra

De beschrijving van de casus van de fictieve patiënt Roos Dalstra vindt u hier.

Onderstaand een grafische weergave van de tijdlijn van Roos. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels, deze linken - indien beschikbaar - naar ontwerpspecificaties.

ZelfmetingenMedicatieoverzichtHuisartsgegevensAllergie intolerantieeAfspraakMedicatieLaboratoriumresultatenPDF/ATijdlijn van Roos Dalstra. Het is mogelijk te klikken op de groene PGO-cirkels.

4 Systeemrollen

De informatiestandaard kent altijd een formele beschrijving met ten minste de volgende metagegevens: De informatiestandaard (met een informatiestandaardnaam) bestaat uit een of meer transacties (met per transactie een transactienaam), met voor elk van de transacties een aanduiding van de bijbehorende systeemrollen en de bijbehorende bedrijfsrol (Patiëntbedrijfsrol of Zorgaanbiedersbedrijfsrol). Op basis van de systeemrol wordt door de MedMij autorisatieraad, het bestuur van Stichting MedMij, een systeemrolcode toegekend. Deze identificeert 1 versie van 1 systeemrol. Een versie van een systeemrol wordt geïdentificeerd door 1 Systeemrol-code. Deze metagegevens zijn van belang voor de definitie van de gegevensdiensten binnen het MedMij afsprakenstelsel. Nadere informatie over gegevensdiensten, zoals de geldigheidsperiode, vindt u in de Catalogus van het MedMij Afsprakenstelsel.

In het register van informatiestandaarden zijn alle systeemrollen opgenomen die van toepassing zijn in de MedMij use cases.

5 Release Notes

Versie BITS issue Omschrijving
2019.01 - Januari 2020 MM-800 The contact info of the ValueSets included the invalid url "https://www.zibs.nl". This has been changed to the valid url "https://zibs.nl".
MM-780 Changed equivalence type from specializes to subsumes for 2 concept mappings in ConceptMap TelecomSoortCodelijst-to-ContactPointSystem.
MM-778 Added bi-directional extension to each ConceptMap and set to true if bidirectional or false if not bidirectional. Secondly added the code.specification extension to the FHIR-profiles where the extension was not added yet: zib-AllergyIntolerance, zib-Encounter, zib-Problem, nl-core-contactpoint.
MM-738 Changed required binding for extensible on Patient.maritalStatus ValueSet reference in nl-core-patient FHIR-profile.
MM-659 Improved searchInclude element in all CapabilityStatements based on [resource]:[search param].
MM-636 Changed the mandatory nature of the display element in coded concepts from SHALL to SHOULD.
MM-632 Restructured, renamed and optimized FHIR-examples.
MM-619 In the LanguageProficiency extension for nl-core-patient:
 • Added description on how to use the extension in the nl-core-patient profile in relation to HCIM LanguageProficiency
 • Swapped type and level
 • Changed display values to more descriptive terms
 • Restricted cardinality of both type and level to 1..1
MM-563 Removed unnecessary constraint on Humanname.extension:humannameassemblyOrder extension in nl-core-humanname FHIR profile.
MM-296 Added explanation for the use of ConceptMaps and mappings to the FHIR IG.
2019.01 - November MM-734 Remove old ValueSet files that still lingered in the package after they were re-exported under a different file name.
2019.01 - Oktober MM-580 Some ValueSet files used a notation that is not used anymore in newer exports from ART-DECOR. The ValueSet files in the repository and package are re-exported from ART-DECOR. ValueSet files that are not used anymore are removed from the repository and package.
MM-229 Added base profile nl-core-observation to FHIR profiles based on core resource Observation.
2019.01 - September MM-570

Removed duplicate files on Simplifier with the following id's:

 • MediaContentTypeCodelijst
 • careplan-activity-goal
 • careplan-medicaldevice

Adjusted duplicate id's in examples.

MM-461 De Richtlijn paragraaf was toegespitst op BgZ. Tekst is generiek herschreven met minder nadruk op BgZ.
MM-441 Verbeteren richtlijn omtrent gebruik Nederlandse vertalingen.
MM-438 Toevoegen nl-core-contactpoint.
MM-409 Toevoegen ontbrekende ConceptMaps en Zib FHIR ValueSets.
MM-401 Nadere toelichting ten aanzien van gebruik Nederlandse termen bij omschrijving van informatie (labels) in PGO.
2019.01 - April MM-222 Update verouderde tekst van richtlijn paragraaf op FO Ontwerp pagina.
MM-220 Nadere toelichting ten aanzien van FHIR references.
MM-219 MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
2019.01 - Maart MM-200 Verloren wijzigingen d.m.v. foutieve commit goed zetten.
MM-198 PractitionerRole extensie ontbreekt bij Patient.generalPractitioner.
MM-189 Concept PractitionerRole wijkt af van FHIR core.
2019.01 MM-180 Toelichting functionele definitie via zibs, inclusief Nederlandse termen zorggegevens.
MM-149 Patient.gender mist ConceptMap voor GeslachtCodelijst.
MM-139
MM-133
PractitionerRole reference extensie toegevoegd aan elementen die naar Practitioner verwijzen.
MM-122 ConceptMaps benoemen + aanmaken.
MM-89 Consistentie referenties naar (zib) profielen of base resources voor niet-zib concepten.
MM-88 Mapping BasisElementen ontbreekt.
MM-72 Added concept name to all profile mappings from HCIMs or datasets.
MM-70 Updated links in technical design pages for profiles so they have less maintenance.
MM-65 Generic guidance on references added.
2018.06 MM-136 Payer.PayerPerson.PayerName is a String but simplifier says it is a nl-core-humanname.
MM-83 Tegenstellende definities van land tussen de Nictiz Zib wiki en de FHIR standaarden.
MM-81 Gebruik van AddressType in AddresInformation ZIB.
MM-77 Ambiguïteit bij HouseNumberAddition/HouseNumberLetter.
MM-76 Wat hoort er thuis in het FirstNames veld in de NameInformation Zib?
MM-47 Suggestion: require display or text on codes.

6 Releases

Versie Datum Omschrijving
2019.01 2019-10-18 Use case medicatiegerelateerde allergie- en intolerantiegegevensvertaling toegevoegd
2019.01 2019-10-02 Use case PDF/A Sturen toegevoegd
2019.01 2019-03-11 Alle MedMij-standaarden
2018.06 2018-10-29 Basisgegevens GGZ
2018.05 2018-09-24 Basisgegevens GGZ voor openbare consultatie
2018.04 2018-09-02 eAfspraak fase 2
2018.03 2018-05-07 BgZ 2017 en Huisartsgegevens
2018.02 2018-03-29 BgZ 2017 voor openbare consultatie
2018.01 2018-02-21 Huisartsgegevens voor openbare consultatie
2017.04 2017-12-18 Medicatie, Laboratoriumresultaten, Allergie/intolerantie, Zelfmetingen
2017.03 2017-11-07 PDF/A
2017.02 2017-10-11 eAfspraak
2017.01 2017-10-02 BgZ 2015