MedMij:Vprepub-2020.01/BgZ Beschikbaarstellen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (MM-1623 Merge to vprepub)
k (MM-2087 Merge to vprepub)
Regel 714: Regel 714:
 
|Indicatie ||  
 
|Indicatie ||  
 
|-  
 
|-  
|ProbleemNaam ||Artrose
+
|ProbleemNaam ||Artropathie
 
|-  
 
|-  
 
|Toelichting ||Beperking bij het bewegen van het gewricht, drukpijn door slijtage van twee compartimenten van de linker knie.
 
|Toelichting ||Beperking bij het bewegen van het gewricht, drukpijn door slijtage van twee compartimenten van de linker knie.

Versie van 20 sep 2021 om 07:49


1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
31-08-2021 MM-2294 Kwalificatiescript omgezet van PDF-formaat naar wiki
12-03-2020 MM-672 Terminologie zib en zibs consistent gemaakt

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is de XIS-leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Beschikbaarstellen BgZ’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

De basis is de BgZ op basis van de publicatie van de specificaties BgZ zibs 2017

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Deze bladzijde bevat de te doorlopen scripts bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Beschikbaarstellen BgZ’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een (kandidaat-) deelnemer kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 6. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De (kandidaat-) deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 7. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

De kwalificatie is ingericht aan de hand van BgZ secties en de onderliggende zibs. Kennis van de zibs is een voorwaarde voor kwalificatie. BgZ omvat 18 secties, en 28 onderliggende zibs.

Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Beschikbaarstellen BgZ’ (XIS):

 • Mocht XIS alleen enkele losse secties van de BgZ beschikbaar willen / kunnen stellen, dan kan XIS dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dan kwalificeert XIS voor die informatiestandaard, maar niet voor BgZ. Dit komt overzichtelijkheid ten goede voor persoon en PGO.
 • Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld welke BgZ-gegevens ondersteund worden door XIS.
 • BgZ gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.
 • Idealiter ondersteunt een BgZ beschikbaarstellend systeem de gehele BgZ, maar om XIS-leverancier tegemoet te komen, kan XIS kwalificatie starten bij ondersteuning van minimaal 14 van de 18 BgZ secties of 20 van de 28 onderliggende zibs. Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben. Tijdens de kwalificatie moet XIS alle ondersteunde delen laten zien. Voor alle ondersteunde delen moet XIS slagen voor kwalificatie.
 • Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.
 • Als XIS na kwalificatie meer of minder BgZ secties of zibs gaat ondersteunen leidt dit tot een wijziging van de applicatie die herkwalificatie noodzakelijk maakt. Meer informatie over herkwalificatie is te vinden op de herkwalificatie pagina.
 • XIS-leverancier ondersteunt ‘Beschikbaarstellen BgZ’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het VIPP-programma (module A3) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per ziekenhuis.

Samenvatting:

De gehele BgZ wordt als use case gehanteerd, en de kwalificatie is daarop ingericht. De gehele BgZ wordt geraadpleegd via losse queries. Er wordt geen gebruik gemaakt van FHIR bundle bij raadplegen en beschikbaarstellen. XIS kwalificeert bij beschikbaarstellen en kunnen opslaan van minimaal 14 van de 18 BgZ secties. Of 20 van de 28 onderliggende zibs.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten worden verstuurd vanuit XIS. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen BgZ.

4.4 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de Inhoudelijke gegevens scenario’s
 2. Maak in XIS de Basisgegevensset Zorg voor deze personen aan, gebruik hiervoor de Inhoudelijke gegevens scenario’s.
 3. Maak schermafdrukken van de in XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen BgZ.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR-server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
 5. Basisgegevensset Zorg gegevens beschikbaarstellen conform de scenario’s.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem BgZ beschikbaar kan stellen met gebruik van FHIR berichten Het systeem genereert technisch correcte berichten
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor persoon waarvoor -naast patiëntgegevens- geen BgZ gegevens bekend zijn (scenario 1.2) Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat er geen gegevens aanwezig zijn voor bewuste persoon

Scenario's (vraag aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt)

 • Scenario 1.1: BgZ van persoon 1, zoals beschreven in addendum 1.
 • Scenario 1.2: BgZ van persoon 2, zoals beschreven in addendum 2 (nauwelijks BgZ gegevens aanwezig).

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

De Basisgegevensset Zorg sectie Demografie en identificatie bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein. Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaar stellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

5.2 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

In dit hoofdstuk zijn de addenda van scenario 1.1 en 1.2 te vinden.

6.1 Scenario 1.1

Dit betreft persoon 1 zoals hieronder beschreven. Met scenario 1.1 wordt getoetst of XIS Basisgegevensset Zorg beschikbaar kan stellen met gebruik van FHIR berichten. Hieronder volgen de inhoudelijke gegevens conform de secties en zibs in publicatie van de specificaties BgZ zibs 2017

6.1.1 Demografie en identificatie

Patiënt Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Patiënt.Naamgegevens
Voornamen Johan
Initialen J
Roepnaam Johan
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam
Patiënt.Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Helleman
Patiënt.Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Patiënt.Contactgegevens
Telefoonnummer 06-12345678
TelecomType Mobiel telefoonnummer
EmailAdres XXX_Helleman@hotmail.com
Identificatienummer 999911120
Geboortedatum 25-7-1964
Geslacht Man
MeerlingIndicator 0
OverlijdensIndicator 0
BurgerlijkeStaat
BurgerlijkeStaat Gehuwd


6.1.2 Financiële informatie

Betaler Inhoudelijke gegevens Persoon 1
BetalerNaam XXX_Helleman
BankNaam ING
Bankcode INGBNL2A
Rekeningnummer NL85INGB0001234567
Verzekering
BeginDatumTijd 1-1-2018
EindDatumTijd 31-1-2019
Verzekeringssoort Basis verzekerd
IdentificatieNummer 3332
OrganisatieNaam Menzis Zorgverzekeraar N.V.
VerzekerdeNummer 12345678
Adresgegevens Zie patiënt/persoonsgegevens BgZ sectie 1
Contactgegevens Zie patiënt/persoonsgegevens BgZ sectie 1

6.1.3 Behandelrestricties

BehandelAanwijzing Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Geverifieerd 1
GeverifieerdBij Patiënt
VerificatieDatum 9-4-2018
Behandeling Kunstmatige beademing
BehandelingToegestaan Ja, maar met beperkingen
Beperkingen Eerst overleg met echtgenote
BeginDatum 9-4-2018
EindDatum
Toelichting
Wilsverklaring
WilsverklaringType Niet reanimeren verklaring
WilsverklaringDatum 9-4-2018
Aandoening ALS
WilsverklaringDocument
Toelichting Niet-reanimerenpenning
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie contactgegevens contactpersoon BgZ sectie 4

6.1.4 Contactpersonen

Contactpersoon Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Voornamen Jannie
Initialen J.P.M.
Roepnaam -
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner
Voorvoegsels van
Achternaam Putten
VoorvoegselsPartner -
AchternaamPartner XXX_Helleman
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Huisnummerletter -
Huisnummertoevoeging -
AanduidingBijNummer -
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Gemeente -
Land Nederland
AdditioneleInformatie -
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Telefoonnummer 06-12345678
TelecomType Mobiel telefoonnummer
EmailAdres XXX_Helleman@hotmail.com
Rol Eerste relatie/contactpersoon
Relatie Echtgenote

6.1.5 Functionele status

FunctioneleOfMentaleStatus Inhoudelijke gegevens Persoon 1
StatusNaam Zich wassen
StatusWaarde Moeite met wassen
StatusDatum 2001
Toelichting -
MedischHulpmiddel -

6.1.6 Klachten en diagnoses

Let op: er wordt hier één probleem specifiek beschreven, maar in andere BgZ secties zijn meerdere verwijzingen opgenomen die als ‘FHIR condition resources’ beschikbaar gesteld worden. Bijvoorbeeld onder sectie 8. Waarschuwingen.


Probleem Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ProbleemAnatomischeLocatie Pols
ProbleemLateraliteit Rechts
ProbleemType Diagnose
ProbleemNaam Polsfractuur
ProbleemBeginDatum 2001
ProbleemEindDatum
ProbleemStatus Niet actueel
VerificatieStatus Onbekend
Toelichting Gevallen op kunstijsbaan.

6.1.7 Sociale anamnese

Woonsituatie Inhoudelijke gegevens Persoon 1
WoningType Eengezinswoning
Datum 30-06-2016
DrugsGebruik Inhoudelijke gegevens Persoon 1
StartDatum 1981
StopDatum 1983
Hoeveelheid 3x per jaar
Toelichting Op feestjes en in uitgaanscircuit.
DrugsOfGeneesmiddelSoort Amfetamine, speed
DrugsGebruikStatus heeft in het verleden drugs gebruikt
Toedieningsweg nasaal (snuiven)
AlcoholGebruik Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Toelichting
AlcoholGebruikStatus Drinkt alcohol
StartDatum 1980
StopDatum
Hoeveelheid 4 glazen per week
TabakGebruik Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Toelichting
SoortTabakGebruik Rookt sigaretten
TabakGebruikStatus Ex-roker
StartDatum 1980
StopDatum 1983
Hoeveelheid 2 pakjes per week
PackYears 1
Voedingsadvies Inhoudelijke gegevens Persoon 1
DieetType Energie verrijkt
Consistentie Dikvloeibaar
Toelichting -

6.1.8 Waarschuwingen

Let op: er wordt hier één waarschuwing specifiek beschreven, maar in andere BgZ secties zijn meerdere verwijzingen opgenomen die als ‘FHIR condition resources’ beschikbaar gesteld worden.

Alert Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ProbleemNaam -
AlertNaam Drager MRSA
BeginDatumTijd 1-6-2010
AlertType Waarschuwing

6.1.9 Allergieën

AllergieIntolerantie Inhoudelijke gegevens Persoon 1
VeroorzakendeStof Bijengif
AllergieCategorie Stof of product
AllergieStatus Actief
BeginDatumTijd 8-11-2008
MateVanKritiekZijn Ernstig
LaatsteReactieDatumTijd 15-11-2009
Toelichting
Reactie
Symptoom Misselijk en braken
SpecifiekeStof
ReactieBeschrijving
Ernst Ernstig
WijzeVanBlootstelling
ReactieTijdstip

6.1.10 Medicatie

MedicatieAfspraak Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Identificatie 875452574
Afspraakdatum 14-8-2016, om 16:30
RedenMedicatieafspraak Starten medicamenteuze behandeling
Gebruiksperiode
Ingangsdatum 15-8-2016
Duur 30 dagen
FarmaceutischProduct Metoclopramide zetpil 10mg, PRK 6920
Voorschrijver Huisarts Peter van Pulver, Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
GebruiksInstructie
Omschrijving Gedurende 30 dagen, zo nodig 1 maal per dag 1 stuk, rectaal
Toedieningsweg Rectaal (code 12)
Doseerinstructie Zo nodig 1 maal per dag 1 stuk


Toedieningsafspraak Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Identificatie 13610554
ToedieningsafspraakDatumTijd 1-6-2018, om 12:25
RedenAfspraak
Geneesmiddel PRIMPERAN ZETPIL 20MG, HPK 229709
Verstrekker Apotheek de Gulle Gaper
GebruiksInstructie
Omschrijving Vanaf 1-6-2018, gedurende 30 dagen, zo nodig 1 maal per dag 1 stuk, rectaal
ToedieningsWeg Rectaal (code 12)
Doseerinstructie Zo nodig 1 maal per dag 1 stuk


MedicatieGebruik2 Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Identificatie 123457000000
Registratiedatum 16-8-2018
GebruikIndicator Ja
VolgensAfspraakIndicator Ja
Gebruiksperiode
Ingangsdatum 28-6-2018
Einddatum
GebruiksDuur 3 weken
Gebruiksproduct Zestril tablet 10mg, HPK 615560
Voorschrijver Huisarts Peter van Pulver, Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Gebruiksinstructie
Omschrijving 1 maal per dag 1 tablet, oraal
ToedieningsWeg Oraal
Doseerinstructie 1 maal per dag 1 tablet
Informatiebron Patiënt

6.1.11 Medische hulpmiddelen

Let op: er wordt hier één medisch hulpmiddel specifiek beschreven, maar in andere BgZ secties, zoals sectie 15 Verrichtingen, kunnen verwijzingen opgenomen zijn die als ‘FHIR device resources’ beschikbaargesteld worden.

MedischeHulpmiddel Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Product
ProductID -
ProductType Gehoorapparaat
ProductOmschrijving -
BeginDatum 2007
Indicatie
ProbleemNaam Presbyacusis
Toelichting Apparaat niet zichtbaar (diep in de gehooringang)
AnatomischeLocatie Oor
Lateraliteit Rechts
Locatie
Zorgaanbieder.Organisatienaam Test Medisch Centrum

6.1.12 Vaccinaties

Vaccinatie Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ProductCode Hepatitis A vaccin
Dosis -
VaccinatieDatum 5-3-1999
GewensteDatumHervaccinatie -
Toediener
Zorgverlener.Achternaam Spuijter
Toelichting Bezoek aan Guatemala.

6.1.13 Vitale functies

Bloeddruk Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Meetmethode Niet-invasief
ManchetType Groot
MeetLocatie Linker bovenarm
DiastolischEindpunt -
SystolischeBloeddruk 108 mmHg
DiastolischeBloeddruk 56 mmHg
GemiddeldeBloeddruk -
BloeddrukDatumTijd 7-2-2013 08:53
Toelichting -
Houding Zittende positie
Uitvoerder G.Z.M. de Wit
Lichaamsgewicht Inhoudelijke gegevens Persoon 1
GewichtWaarde 72 kg
Toelichting -
GewichtDatumTijd 8-2-2013
Kleding Lichte kleding/ondergoed
Uitvoerder G.Z.M. de Wit
Lichaamslengte Inhoudelijke gegevens Persoon 1
LengteWaarde 183 cm
LengteDatumTijd 8-2-2013 06:43
Toelichting Met schoenen aan
Positie Staande positie
Uitvoerder G.Z.M. de Wit

6.1.14 Uitslagen

LaboratoriumUitslag Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ResultaatType Klinische chemie
TestCode Chloride
TestDatumTijd 23-5-2012 12:00
TestUitslag 109 mmol/l
TestUitslagStatus Definitief
ReferentieBovengrens 108 mmol/l
ReferentieOndergrens 99 mmol/l
InterpretatieVlaggen Boven referentie-waarde
Monster
Monstermateriaal Bloed
AfnameDatumTijd 23-5-2012 08:08

6.1.15 Verrichtingen

Verrichting Inhoudelijke gegevens Persoon 1
VerrichtingStartDatum 5-6-2012
VerrichtingEindDatum
VerrichtingAnatomischeLocatie Knie
VerrichtingLateraliteit Links
VerrichtingType Knie - prothese implantatie gewricht
VerrichtingMethode
Indicatie
ProbleemNaam Artropathie
Toelichting Beperking bij het bewegen van het gewricht, drukpijn door slijtage van twee compartimenten van de linker knie.
MedischHulpmiddel
ProductType Orthopedic surgical implants
ProductID (01)05050474530799

(17)160131 (21)1148130801

Toelichting Implantant, Gen 2 Tibia Insert 5/6-9mm
Locatie
OrganisatieNaam UMCG
Uitvoerder
Specialisme Orthopedie
Aanvrager
Zorgverlener

6.1.16 Contacten

Contact Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ContactType Klinisch
BeginDatumTijd 16-8-2012
EindDatumTijd 19-8-2012
ContactMet
ZorgverlenerNaam G.Z.M. de Wit
Locatie
OrganisatieNaam UMCG
RedenContact
ProbleemNaam Fractuur van onderste extremiteit
Verrichting
VerrichtingType Chirurgische reductie van fractuur

6.1.17 Zorgplan

Van de betreffende zib OverdrachtGeplandeZorgActiviteit, volgen hieronder instantiaties met verschillend OrderType.

Bij deze zib moet gebruik gemaakt worden van een opvraging van het geplande type zorg. Zo zal VaccinationRecommendation een opvraging moeten doen van de Vaccination (of meerdere Vaccinations). Dit staat verder toegelicht op het Technisch Ontwerp.

OverdrachtGeplandeZorgActiviteit Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Verrichting
OrderStatus Order geplaatst
BeginDatum 12-3-2022
EindDatum
OrderOverige
Verrichting
VerrichtingType Biopt huid
Indicatie
ProbleemNaam Naevus wang
Locatie
OrganisatieNaam Test Medisch Centrum


Vaccinatie
OrderStatus Aangevraagd
BeginDatum 2022
EindDatum
OrderOverige
Vaccinatie
ProductCode Hepatitis A vaccin
Toelichting Bezoek aan Guatemala.


Afspraak
OrderStatus In afwachting van uitvoering
BeginDatum 12 juli 2022 11:30 uur
EindDatum 12 juli 2022 11:40 uur
OrderOverige
Afspraak
ContactType Poliklinisch
ContactOnderwerp Fysiotherapie Controle afspraak
OrganisatieNaam Test Medisch Centrum
OrganisatieLocatie West vleugel


Medisch hulpmiddel
OrderStatus Aangevraagd
BeginDatum 2022
EindDatum
OrderOverige
Medisch hulpmiddel
ProductID (01)05050474530799

(17)220131 (21)0123456789

ProductType Gehoorapparaat
ProductOmschrijving -
BeginDatum 2022

6.1.18 Zorgverleners

Zorgverlener Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Achternaam Vaste Huisarts 1
Specialisme 0100
Zorgverlener.Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Postcode 6245HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland
AdresSoort Werkadres
Zorgverlener.Contactgegevens
Telefoonnummer +31434073576
TelecomType Vast telefoonnummer
NummerSoort Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres huisarts@huisarts.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres
Zorgverlener.Zorgaanbieder
OrganisatieNaam Maatschap Vaste Huisarts
OrganisatieType Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)

6.2 Scenario 1.2

Bij scenario 1.2 gaat het om persoon 2, zoals hieronder beschreven, die in XIS slechts bekend is met personalia. Met scenario 1.2 wordt getoetst of XIS op correcte wijze kenbaar maakt dat er geen gegevens aanwezig zijn. Er zijn geen nadere inhoudelijke BgZ-gegevens die ingevoerd zijn en beschikbaargesteld kunnen worden.

6.2.1 Demografie en identificatie

Patiënt Inhoudelijke gegevens Persoon 2
Voornamen Paul
Initialen P
Roepnaam Paul
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam
Patiënt.Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Mesker
Patiënt.Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1002
Postcode 9999ZZ
Woonplaats Stitswerd
Land Nederland
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Patiënt.Contactgegevens
Telefoonnummer 06-23456789
TelecomType Mobiel telefoonnummer
Identificatienummer 999911284
Geboortedatum 1-8-1964
Geslacht Man
MeerlingIndicator 0
OverlijdensIndicator 0
BurgerlijkeStaat Inhoudelijke gegevens Persoon 2
BurgerlijkeStaat Geregistreerd partnerschap