MedMij:Vprepub-2020.01/Kwalificatie

Uit informatiestandaarden
< MedMij:Vprepub-2020.01
Versie door Michael Verbeek (overleg | bijdragen) op 21 jan 2022 om 13:06 (Versie 92209 van Michael Verbeek (overleg) ongedaan gemaakt)
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Introductie

Nictiz beheert voor Stichting MedMij de informatiestandaarden die binnen MedMij gebruikt worden. Om de informatiestandaarden te kunnen toepassen binnen MedMij, zijn gegevensdiensten gedefinieerd die bestaan uit één of meerdere systeemrollen vanuit een informatiestandaard. Stichting MedMij omschrijft de gegevensdiensten en bepaalt vanaf wanneer en tot hoelang de gegevensdienst op het MedMij-netwerk gebruikt kan worden. Dit doet Stichting MedMij in samenspraak met Nictiz als beheerder. Voor een actueel overzicht van gegevensdiensten, met een verwijzing naar kwalificatie-informatie per systeemrol, raadpleeg de MedMij Catalogus.

Voor het implementeren van informatiestandaarden en daaruit de gedefinieerde gegevensdiensten voor MedMij, is een Nictiz kwalificatie van toepassing. De kwalificaties worden uitgevoerd door het kwalificatiecentrum van Nictiz en vinden plaats per systeemrolcode. De systeemrolcode vormt de koppeling van een (MedMij) informatiestandaard aan een, in de MedMij Catalogus vermelde, gegevensdienst van het MedMij-netwerk.

Kwalificatiescripts en meer informatie over een kwalificatie zijn te vinden via de betreffende paragrafen onder kwalificatiebenodigdheden.

Voor een optimaal verloop van de kwalificatie is het belangrijk dat via de juiste kanalen wordt gecommuniceerd. Raadpleeg hiervoor het onderstaand communicatiekanalenoverzicht:

 • Procedure en planninggerelateerde vragen: kwalificatie@medmij.nl
 • Inhoudelijke vragen of opmerkingen over de implementatie van informatiestandaarden en gegevensdiensten: BITS
 • Algemene vragen MedMij: info@medmij.nl

In onze FAQ tref je de veelgestelde vragen tijdens het kwalificatietraject.

Het kwalificatiecentrum biedt ook aanvullende dienstverlening voor Stichting MedMij. Wijzigingen bij DVZA’s of DVP’s die een hoog risico vormen voor de interoperabiliteit en kwaliteit van de gegevensuitwisseling kunnen vrijblijvend worden geherkwalificeerd. Herkwalificatie kan noodzakelijk zijn indien:

 • Eén van de bronsystemen wordt vervangen door een andere applicatie;
 • Een versie-update aan de kant van het het bronsysteem en/of overige betrokken partijen van toepassing is;
 • Er een grote update plaatsvindt aan de kant van de DVZA of DVP.

Voor het inplannen van een herkwalificatie kan contact opgenomen worden met kwalificatie@medmij.nl

1.1 Kwalificatie gebruik van terminologie

Op de kwalificatiepagina wordt gesproken over DVP en PGO of DVZA en XIS.
Een DVP dient altijd te kwalificeren met een PGO en een DVZA dient altijd te kwalificeren met achterliggend bronsysteem of bronsystemen (XIS).

DVP Dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel.

Levert een Persoonlijke gezondheidsomgeving, een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling met de Zorgaanbieder mogelijk maakt middels het MedMij Afsprakenstelsel.

DVZA Dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel.

Levert Diensten aan de Zorgaanbieder gerelateerd aan de uitwisseling tussen Persoon en Zorgaanbieder en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij Afsprakenstelsel.

Persoonsdomein Alle Personen en alle Dienstverleners personen vormen samen het Persoonsdomein.
PGO Een Persoonlijke gezondheidsomgeving is een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling met de Zorgaanbieder mogelijk maakt middels het MedMij Afsprakenstelsel.
XIS Het systeem of geheel van de systemen waarin de zorgaanbieder het medisch dossier van de persoon bijhoudt.
Zorgaanbiedersdomein Alle Zorgaanbieders en alle Dienstverleners zorgaanbieder vormen samen het Zorgaanbiedersdomein.

2 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een (kandidaat-) deelnemer kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Kennis en begrip en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in de kwalificatiedocumentatie als onderdeel van de betreffende informatiestandaard.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De (kandidaat-) deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

3 Procedurele eisen voor kwalificatie

Naast de bovengenoemde algemene voorwaarden voor kwalificatie dient een kwalificerende (kandidaat-) deelnemer ook te voldoen aan de procedurele eisen voor kwalificatie. Om het kwalificatietraject niet onnodig te vertragen wordt van een (kandidaat-) deelnemer verwacht dat deze de onderstaande procedurele eisen in acht neemt.

 • Indien niet kan worden voldaan aan de functionele en/of technische eisen van een gegevensdienst, dient dit minimaal 2 weken voorafgaand aan de kwalificatie aangegeven te worden.
 • Indien gebruik gemaakt wordt van de vrijheidsgraden die de gegevensdiensten BgGGZ, BgLZ, BgZ en PDF/a bieden, dient dit minimaal 2 weken voorafgaand aan de kwalificatie aangegeven te worden.
 • De testexecutie dient 100% succesvol geslaagd te zijn voordat gestart kan worden met de kwalificatie. Indien dit niet het geval is dient dit voorafgaand aan de kwalificatie aangegeven te worden.
 • Het uitgevoerde certificering-testscript dient niet ouder te zijn dan één week voor de aanlevering van het kwalificatiemateriaal. Nictiz staat in zijn recht om te bepalen of een test executie is verouderd en daarom af te wijzen.
 • Bij het instellen van een variabele T datum door een DVZA, dient de datum gelijk te zijn aan de datum waarop de Touchstone testexecutie is uitgevoerd.
 • Voor zowel DVP als DVZA geldt dat de schermafdrukken overeen dienen te komen met de uitgevoerde Touchstone testexecutie die is bijgevoegd in het aanleverformat. Wanneer hier niet aan wordt voldaan leidt dit tot een afwijzing.
 • Het kwalificatiemateriaal dient in het juiste formaat aangeleverd te worden. Gebruik voor het aanleveren van het kwalificatiemateriaal altijd het aanleverformat behorende bij de gegevensdienst. In het aanleverformat staat per dia beschreven welke schermafdruk wordt verwacht.
  • Voor een DVP geldt dat er schermafdrukken gemaakt dienen te worden van de interface van een PGO.
  • Voor een DVZA geldt dat er schermafdrukken gemaakt dienen te worden (van de combinatie) van de achterliggende bronsystemen waarmee men kwalificeert. Let op: Wanneer men voor een nieuwe combinatie van bronsystemen acht te kwalificeren wordt dit behandeld als een nieuwe kwalificatie waarbij ook van die nieuwe combinatie schermafdrukken dienen te worden gemaakt. Schermafdrukken van andere interfaces zoals van een XDS worden afgekeurd.

4 Uitgangspunten voor kwalificatie

In dit hoofdstuk worden de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie per systeemrol uiteengezet. Per informatiestandaard kan het voorkomen dat er nog 'specifieke' uitgangspunten op van toepassing zijn. In dat geval zijn deze opgenomen in de bijbehorende kwalificatiescripts op deze pagina in Kwalificatiescripts

4.1 Systeemrol 'Raadplegen' (Persoonsdomein)

Hieronder volgen de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol 'Raadplegen':

 • De set van de gegevensdienst is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • Een PGO dient alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard te tonen aan de gebruiker. De uitzonderingen per gegevensdienst zijn beschreven in de bijbehorende functionele ontwerpen.
 • Een PGO biedt de persoon inzicht in de ontvangen respons. Als er géén gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dat zijn omdat er geen informatie beschikbaar is in het XIS of vanwege een technische foutmelding. Er volgt bijvoorbeeld een foutmelding indien de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Het is een belangrijk inzicht voor de persoon als gegevens technisch niet beschikbaar gesteld kunnen worden.
 • Een PGO biedt de persoon inzicht in herkomst van de verzamelde gegevens, en wanneer deze gegevens verzameld zijn. Dit betreft concepten die meer technisch van aard zijn, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. Dit betreffen de metagegevens zoals gelogd door de PGO bij ontvangst van de geraadpleegde gegevens.

4.2 Systeemrol 'Beschikbaarstellen' (Zorgaanbiedersdomein)

Hieronder volgen de generieke uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol 'Beschikbaarstellen':

 • Een DVZA dient de gehele gegevensdienst te ondersteunen. Uitzonderingen worden toegelicht in de bijbehorende functionele ontwerpen en kwalificatiescripts.
 • Een DVZA geeft technisch correct antwoord op alle searches ongeacht of de gegevens in XIS beschikbaar zijn. XIS stelt alle gegevens beschikbaar voor zover aanwezig.
 • Mochten gegevens niet beschikbaar gesteld kunnen worden, dan is uit de respons voor de persoon te herleiden waardoor dit veroorzaakt wordt:
  • veroorzaakt door het ontbreken van de informatie
  • veroorzaakt doordat het XIS dit technisch niet kan leveren.
 • In het geval dat een vraag om gegevens goed wordt verwerkt door het XIS, volgt een respons met daarin 0 tot * FHIR resources die matchen aan de vraag. Als er dus 0 resources in zitten mag de persoon ervan uitgaan dat het XIS deze gegevens niet heeft, maar de vraag wel goed begrepen heeft.
 • Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt de DVZA conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Deze foutcode moet ingebouwd worden door het XIS. Hierop wordt de DVZA ook gekwalificeerd.

4.3 Systeemrol 'Ontvangen' (Zorgaanbiedersdomein)

Hieronder volgt een generiek uitgangspunt voor de kwalificatie van de systeemrol 'Ontvangen':

 • Een XIS biedt inzicht in herkomst van de ontvangen gegevens, en wanneer deze gegevens ontvangen zijn. Dit betreft concepten die meer technisch van aard zijn, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. Dit betreffen de metagegevens zoals gelogd door het XIS bij ontvangst van de gestuurde gegevens.

5 Kwalificatie aansluiten op Touchstone

Nictiz stelt het testsysteem Touchstone beschikbaar voor het testen van systeemrollen met bijbehorende MedMij gegevensdiensten als voorbereiding op het kwalificatieproces.
MedMij (kandidaat-) deelnemers kunnen Touchstone eveneens gebruiken in de ontwikkel- en testfase voor het vroegtijdig testen en/of valideren van de FHIR berichten.

 • Documentatie over het aansluiten op Touchstone is te vinden op de pagina Kwalificatie aansluiten in de sectie configureren simulator.
 • Voor uitleg over gebruik van de simulator en tokens, zie gebruik tokens

6 Kwalificatiebenodigdheden

Het kwalificatiemateriaal voor de meest recente versies van de verschillende systeemrollen met bijbehorende MedMij gegevensdiensten is in dit hoofdstuk te vinden.
Voor een actueel overzicht van gegevensdiensten, met een verwijzing naar kwalificatie-informatie per systeemrol, raadpleeg de MedMij Catalogus.

7 Kwalificatiescripts

7.1 Basisgegevensset Zorg 3.0

7.1.1 Uitgebreide gegevensset

Nota bene: onderstaande kwalificatiescripts bevatten een uitgebreidere gegevens set voor de BgZ. Deze worden niet gebruikt voor kwalificatie.

7.2 Labuitwisseling 2.0

7.3 AllergieIntolerantie 2.0

7.3.1 AllergieIntolerantie


7.3.2 AllergieIntolerantieVertaling


7.4 eAfspraak 2.0

7.5 Zelfmetingen 2.0

7.6 PDF/A 3.0

7.7 Huisartsgegevens 2.0

7.8 Basisgegevens GGZ 2.0

7.9 Beelden 2.0

7.10 Basisgegevens Langdurige Zorg 2.0

7.11 Vragenlijsten 2.0

8 Noten