MedMij:Vprepub-2020.01/OntwerpZelfmetingen: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Release notes voor patchrelease Februari 2022)
(Release notes voor patchrelease maart 2022)
Regel 403: Regel 403:
 
!style="text-align:left;"|BITS issue
 
!style="text-align:left;"|BITS issue
 
!style="width:1500px; text-align:left;"|Omschrijving
 
!style="width:1500px; text-align:left;"|Omschrijving
 +
{{ReleaseNotes|package=2020.01 - Maart 2022|release=2.0.17|issues=1|MM-2825}}
 
{{ReleaseNotes|package=2020.01 - Februari 2022|release=2.0.16|issues=2|MM-2834|MM-2691}}
 
{{ReleaseNotes|package=2020.01 - Februari 2022|release=2.0.16|issues=2|MM-2834|MM-2691}}
 
{{ReleaseNotes|package=2020.01 - Januari 2022|release=2.0.15|issues=4|MM-2607|MM-2636|MM-2682|MM-2695}}
 
{{ReleaseNotes|package=2020.01 - Januari 2022|release=2.0.15|issues=4|MM-2607|MM-2636|MM-2682|MM-2695}}

Versie van 29 mrt 2022 om 08:30


Zelfmetingen
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft use cases voor de patiënt in relatie tot zelfmetingen van vitale functies die een patiënt kan verzamelen en delen door middel van een PGO. De vitale functies van de mens zijn de lichaamsfuncties die de persoon vitaal of ook wel in leven houden, voorbeelden zijn ademhaling en circulatie (hartslag en bloeddruk).

Momenteel bestaat er geen standaard voor zelfmeet gegevens van de vitale functies. Het doel van deze pagina is om verschillende uitwisseling scenario's van zelfmeet gegevens met de patiënt te beschrijven voor gebruik in MedMij.

Zoals op deze pagina aangegeven, gebruikt MedMij zorginformatiebouwstenen (zibs) als leidraad voor de inhoud van informatie uitwisseling. Voor uitwisseling van zelfmeet gegevens gaat het om de volgende zibs:

Zib 2017 NL Meting Eisen aan informatiesysteem
Patiënt - Ondersteuning verplicht
Zorgverlener - Ondersteuning verplicht
Ademhaling Ademhaling Ondersteuning verwacht
Bloeddruk Bloeddruk Ondersteuning verplicht
LichaamsGewicht Lichaamsgewicht Ondersteuning verplicht
LichaamsLengte Lichaamslengte Ondersteuning verwacht
Lichaamstemperatuur Lichaamstemperatuur Ondersteuning verwacht
O2Saturatie O2Saturatie Ondersteuning verwacht
Hartfrequentie Hartfrequentie Ondersteuning verplicht
Polsfrequentie Polsfrequentie Ondersteuning verwacht
LaboratoriumUitslag (based on) Glucose Ondersteuning verplicht
AlgemeneMeting of LaboratoriumUitslag Overige metingen Optioneel, te gebruiken wanneer er geen specifieke zib en/of FHIR profiel beschikbaar is

PGO-leveranciers dienen de beschikbare zibs en/of FHIR profielen te gebruiken.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Conform specificaties genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

Toelichting op de zorginformatiebouwstenen: Zelfmetingen versie maakt gebruik van zib publicatie 2017.

Voor de uitwisseling van gegevens met huisartsen zijn er verdere specificaties opgesteld door het programma OPEN/stichting Legio, te vinden als downloads op de website van de stichting Legio

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol.

Kwalificatiescripts en meer informatie over de kwalificatie is te vinden via de betreffende paragraaf op de kwalificatiepagina.

1.4.2 Specifieke informatie over deze kwalificatie

De kwalificatie richt zich vooralsnog op: bloeddruk, lichaamsgewicht, glucose en hartfrequentie. Deze dienen minimaal te worden ondersteund. De verwachting is dat leveranciers zoveel mogelijk zelfmetingen ondersteunen.

2 Use Cases

2.1 Use case: Raadplegen metingen betreffende de vitale functies door patiënt

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de vitale functie meetwaarden die over henzelf gaan.

2.1.2 Domein

Metingen betreffende vitale functies in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de meetwaarden van vitale functies vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn.

2.1.4.1 Raadplegen meetwaarden

Informatie elementen waarop gefilterd kan worden (query parameters) in de vraag om meetwaarden behorende bij een patiënt:

 • Datum of Periode (startdatum - einddatum)
 • Type meetwaarde (soort, bijv. bloeddruk)
 • Categorie meetwaarde (bijv. vitale functies: alle meetwaarden behalve bloedglucose)

Er kan naast de inhoudelijke elementen, ook worden gevraagd naar de laatste meetwaarde(s) behorende bij een patiënt (lastN operation).

2.1.4.2 Beschikbaarstellen meetwaarden

Metingen van vitale functies worden gestructureerd aangeboden via de zorginformatiebouwstenen die in de algemene informatie op deze pagina zijn vermeld.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil meetwaarden van vitale functies raadplegen
Zorgaanbieder Stelt meetwaarden van vitale functies beschikbaar

Bedrijfsrollen Medicatieoverzicht

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Meetwaarden vitale functies

Activiteitendiagram Raadplegen meetwaarden vitale functies

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 'Patient journey' - Thomas van Beek

Het verhaal van de 'patient journey' van Thomas van Beek vindt u hier. Hieronder een voor Thomas relevante situatie waarbij het raadplegen van meetwaarden betreffende de vitale functie een rol speelt.

Voordat Thomas zijn consult bij de internist heeft om de resultaten door te spreken worden er een aantal andere waarden getest. Zijn gewicht en zijn bloeddruk worden opgemeten. De laboratoriumwaarden zijn al bekend voordat de internist ze aan Thomas mee kan delen. Alhoewel Thomas zoals gezegd zo min mogelijk met zijn ziekte bezig wil zijn, vindt hij de jaarlijkse controle heel belangrijk. Hij vindt het dan ook heel erg handig om de resultaten van de onderzoeken een dag van tevoren al in te zien in zijn PGO. Hij kan zich zo goed voorbereiden en zal niet meer verrast zijn over de resultaten als zijn internist deze voorlegt.

2.1.6.2 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier. Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van meetwaarden betreffende de vitale functie een rol speelt.

Na het ontslag komt de informatie over de opnameperiode vanuit het ziekenhuis beschikbaar in de PGO, zodat zij een goed beeld heeft van haar opname en haar medicatie. Dit kan zij ook delen met haar naasten

Roos kan na haar opname haar vitale waarden gemeten in ziekenhuis raadplegen. Zo beschikt zij over deze informatie die ze als referentiewaarden kan gebruiken.

2.1.6.3 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de gevraagde meetwaarden van de vitale functies beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.3.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van vitale functie meetwaarden tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil de meetwaarden van de vitale functies inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de meetwaarden op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
2.1.6.3.2 Proces stappen
 • Het systeem van de persoon (PGO) raadpleegt de beschikbare meetwaarden van de vitale functies.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) stelt de meetwaarden van de vitale functies beschikbaar voor de persoon.
 • De persoon gebruikt de PGO om zijn meetwaarden van de vitale functies in te zien.
2.1.6.3.3 Post conditie

De patiënt heeft de meetwaarden vitale functies geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de meetwaarden vitale functies van zorgaanbieder naar de patiënt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO MeetwaardenVitaleFunctiesRaadplegend MM--MVR-FHIR Raadplegen meetwaarden vitale functies bij zorgaanbieder
XIS MeetwaardenVitaleFunctiesBeschikbaarstellend MM--MVB-FHIR Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.1.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol Technisch
Meetwaarden Vitale Functies(PULL) Raadplegen meetwaarden vitale functies MM--MVR-FHIR PGO Patiënt Meetwaarden vitale functies in FHIR
Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies MM--MVB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen meetwaarden vitale functies

Use case diagram

2.2 Use case: Sturen zelfmetingen van de vitale functies door patiënt

2.2.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door het kunnen delen van hun zelfmeet gegevens met de zorgverlener.

2.2.2 Domein

Zelfmetingen betreffende vitale functies in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.2.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de zelfmeetwaarden van vitale functies vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS) . Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.2.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn.

2.2.4.1 Sturen zelfmetingen

Metingen van vitale functies worden gestructureerd aangeboden via de zorginformatiebouwstenen die in de algemene informatie op deze pagina zijn vermeld.

Van metingen is het denkbaar dat er meerdere in een kortere periode worden uitgevoerd. We raden aan om elke meting van een identifier te voorzien (meer informatie in het algemeen technisch ontwerp). Dit helpt het ontvangende systeem met herkennen en ontdubbelen van (eerder) ingestuurde zelfmetingen.

2.2.4.2 Ontvangen zelfmetingen

Het ontvangende systeem stuurt een ontvangstbevestiging van de zelfmetingen. Indien de zelfmetingen niet verwerkt kunnen worden vanwege fouten of business rules (bijvoorbeeld niet ondersteunde codes), bevat de ontvangstbevestiging een foutmelding. Het technisch ontwerp licht verder toe welke foutcodes er zijn en wanneer dit van toepassing is.

2.2.5 Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil zelfmetingen van vitale functies sturen
Zorgaanbieder Ontvangt zelfmetingen van vitale functies

Bedrijfsrollen Medicatieoverzicht

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Meetwaarden vitale functies

Activiteitendiagram sturen zelfmetingen vitale functies

2.2.6 Procesbeschrijving

2.2.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het sturen van zelfmetingen betreffende de vitale functie een rol speelt.

Sinds een aantal maanden maakt Roos gebruik van een online persoonlijke gezondheidsomgeving. Daarin houdt ze onder andere haar bloedglucosewaarden bij. Daarnaast moet ze zich dagelijks wegen in verband met haar hartfalen. Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Het hart pompt niet genoeg bloed rond, hierdoor kun je vocht vasthouden. Om dit te monitoren weegt Roos zich dagelijks, en houdt ze haar gewicht bij in haar persoonlijke gezondheidsomgeving. Wanneer haar gewicht toeneemt, dan krijgt ze een signaal vanuit haar PGO, omdat dit zou kunnen duiden op het vasthouden van vocht. Doordat Roos de huisarts toestemming heeft gegeven om haar gegevens te delen kan informatie worden uitgewisseld. Als er bijvoorbeeld iets in de medicatie wordt gewijzigd, dan ziet Roos dit in haar persoonlijke gezondheidsomgeving terug. De huisarts kan op zijn beurt de gegevens die Roos heeft ingevoerd bekijken, bijvoorbeeld met een handige grafiek die haar bloedsuikers over de afgelopen periode laat zien

2.2.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een patiënt (PGO) stelt zelfmetingen van de vitale functies beschikbaar aan het systeem van een zorgaanbieder (XIS).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.2.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van zelfmetingen van de vitale functies tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De zorgaanbieder wil de zelfmetingen van de vitale functies inzien en de patiënt stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de meetwaarden te sturen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
2.2.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt zelfmetingen van de vitale functies naar een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt en verwerkt de zelfmetingen van de patiënt.
 • De zorgaanbieder gebruikt de het XIS om de zelfmetingen van de vitale functies in te zien.
2.2.6.2.3 Post conditie

De patiënt heeft zelfmetingen gestuurd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.2.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om zelfmetingen vitale functies van patiënt naar zorgaanbieder.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
PGO ZelfmetingenVitaleFunctiesSturend MM--ZVS-FHIR Sturen zelfmetingen vitale functies naar zorgaanbieder
XIS ZelfmetingenVitaleFunctiesOntvangend MM--ZVO-FHIR Ontvangen zelfmetingen vitale functies van de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

2.2.8 Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Systeem Bedrijfsrol
Zelfmetingen Vitale Functies(PUSH) Sturen zelfmetingen van vitale functies MM--ZVS-FHIR PGO Patiënt
Ontvangen zelfmetingen vitale functies MM--ZVO-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.2.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram sturen zelfmetingen vitale functies

Use case diagram

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties

8 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2020.01 - Maart 2022 2.0.17 MM-2825 In onze Kwalificatie fixtures werd in sommige Patient resources bij adres .use gebruikt. Dit is mag alleen bij uitzondering gebruikt worden.
2020.01 - Februari 2022 2.0.16 MM-2834 In various CapabilityStatements, searchParams that were present, but that were not shown in their respective TOs, were removed and incorrect searchIncludes have been corrected.
MM-2691 De technische TestScripts gebruiken nu de "Prefer: return=representation" header bij het sturen van informatie om te garanderen dat de response de aangemaakte resources bevat.
2020.01 - Januari 2022 2.0.15 MM-2607 A known issue is added to the BodyWeight and BloodGlucose profiles: some ValueSets contain more codes than is expected from a functional perspective, therefore use of these specific codes is discouraged.
MM-2636 Added an identifier to the bundle scenarios and equalize the bundle contents for scenario 2.1 with the resources from scenario 1.x for SelfMeasurements.
MM-2682 The display value for LOINC code 14743-9 in the qualification resources of SelfMeasurements was incorrect, this has been changed to the correct value "Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer".
MM-2695 Het functioneel ontwerp en de FHIR IG van Zelfmetingen bevatten nog geen informatie over identificatie van opgestuurde metingen, dit is toegevoegd. Systemen worden nu aangemoedigd om een identifier toe te voegen bij het insturen van metingen, in lijn met de algemene FHIR IG van MedMij.
2020.01 - November 2021 2.0.14 MM-2404 Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen verwijst nu naar de website van stichting Legio, waar de de eisen en mapping-specificaties omtrent ontvangen van zelfmetingen, gedownload kunnen worden.
MM-2451 Op de kwalificatiepagina's van eAfspraak en Zelfmetingen is een downloadbaar overzicht geplaatst onder 'specifieke afspraken huisartssystemen'. Het overzicht bevat implementatie-advies vanuit OPEN/Legio en welke afwijkingen op het kwalificatiescenario zijn toegestaan voor DVZA/HIS combinaties.
MM-2492 Enkele kwalificatiescenario's van Zelfmetingen, use case Raadplegen, zijn gewijzigd. In Touchstone is de hartfrequentie toegevoegd aan scenario 1.6. Het kwalificatiescript en aanleverformat vermelden de hartfrequentie nu ook in scenario 1.7. Het script vermeldt nu ook dat de PGO geleegd moet worden na scenario 1.5. Tevens zijn de scenario's nu opgenomen in een nieuwe layout (tabel) om de toelichting te verbeteren.
MM-2510 The profile zib-Respiration has been added to the Capability Statements (client/server) of SelfMeasurements.
MM-2517 The vitals-signs profiles have been updated with an extra discriminator on .code.coding. system has been added as a discriminator.
MM-2518 Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen licht nu de zoekacties voor raadplegen beter toe (laatste meting, categorie) zodat het overeenkomt met het technisch ontwerp.
MM-2552 Voor de kwalificatie van Zelfmetingen, use case 'raadplegen', is in het kwalificatiescript en aanleverformat verduidelijkt dat het tonen van de persoongegevens wordt verwacht.
MM-2582 A missing code has been added to the 'GlucoseMeetmomentenNhgtable45Codelijst' ValueSet.
2020.01 - Oktober 2021 2.0.13 MM-2390 The minimally required zibs (HCIMs) are now listed on both FHIR IG and functional design of Vital Signs. Respiration has been added to the Vital Signs FHIR IG.
MM-2395 In the Vital Signs IG, it has been clarified that a batch transaction is required when sending Observations to a server.
MM-2397 Guidance has been added to the FHIR IG to explain that .entry.request.method is required for all resources that are sent as part of batch/transaction Bundle, even for resources that are not actually to be created.
MM-2415 Guidance has been added to the FHIR IG on working with "secondary" resources (Patient, Practitioner) which are referred from a resource that's being created by a client on a server.
2020.01 - September 2021 2.0.12 MM-2288 Created a ConceptMap for the PositieCodelijst from SNOMED to LOINC and added it to the FHIR profiles (HCIM BodyHeight & VitalSigns BodyHeight).
MM-2276 The IG for SelfMeasurements is now using the right canonical urls to the nl-core profiles at Simplifier.
2020.01 - Augustus 2021 2.0.11 MM-2300 De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
2020.01 - Juli 2021 2.0.10 MM-2205 Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.
2020.01 - Juni 2021 2.0.9 MM-2067 Op het functioneel ontwerp (wiki) van Zelfmetingen is een iframe op genomen voor "Sturen zelfmetingen". De weergave van de ART-DECOR publicatie toont nog obsolete elementen, dit wordt hersteld met MM-2230.
MM-1621 In the Vital Signs FHIR IG, guidance is added on mustSupport flags in Vital Signs FHIR profiles. The mustSupport flags are inherited from the FHIR core profiles and have no meaning in the MedMij use case.
2020.01 - Mei 2021 2.0.8 MM-2048 The IG for Vital Signs has been changed to make clear that there is no particular expectation to the combination or order of the stated search parameters and lastn operation.
2020.01 - April 2021 2.0.7 MM-1962 The CapabilityStatements for Vital Signs 2.x (2020.01) differed from the requirements stated in the FHIR IG, this is corrected on the following items: added missing profiles: vitalsign-bloodglucose, zib-BodyWeight, zib-Pulserate, removed invalid profile "bp", removed unnecessary profiles: bodyweight, oxygensat and vitalsigns, added the lastn operation. For implementer convenience, the profiles nl-core-patient and nl-core-practitioner are added to the FHIR IG. Those were already present in the CapabilityStatement.
2020.01 - September 2020 2.0.1 MM-517 In zib-LaboratoryTestResult-Observation, removed the fixed value of "has-member" in related.type. Added guidance on the use of this profile in relation to other instances.
2020.01 - Zomerrelease 2020 2.0.0 MM-1284 Correctie op volgorde van benoemde processtappen use case raadplegen binnen de informatiestandaard Zelfmetingen, proces stond verkeerd om beschreven.
MM-1204 In the zib-BloodPressure profile, the slices for diastolic and systolic pressure have been made required.
MM-1092 An extra scenario is added for SelfMeasurements MedMij qualification. This scenario adds PHR and XIS testscripts with a search on Observation resources with category 'vital signs'.
MM-1080 Het kwalificatiemateriaal voor Zelfmetingen wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.
MM-972 The definition for the use of the lastn operation is unclear in the FHIR specification, therefore interpretation is added to the FHIR IG's of the information standards that use lastn.
MM-898 In zib-LaboratoryTestResult-Observation, Observation.interpretation.coding is sliced to support both the FHIR core ValueSet and the (partially overlapping) HCIM ValueSet.
MM-507 In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*
MM-476 The unit of the LOINC code used for fasting blood glucose differed from the unit used in the other blood glucose LOINC codes. To rectify this, code 41604-0 was changed to 14770-2 in the valueset 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' and on the SelfMeasurements FHIR IG. This has also been changed in the qualification material.
2019.01 - April 2020 1.2.13 MM-1017 The SelfMeasurements IG incorrectly didn't mention the PulseRate profile. This has been added.
MM-949 The ExtraOxygenAdministration concept in the zib-OxygenSaturation profile was illegally bound on a CodeSystem. This binding has been changed to the corresponding ValueSet.
2019.01 - Januari 2020 1.2.7 MM-833 Added known issue to SelfMeasurements FHIR IG regarding incorrect use of BloodGlucose LOINC code.
2019.01 - September 1.2.3 MM-436 Aanpassen ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation.
MM-422 Aanpassen conceptnaam ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen in FHIR profiel voor LaboratoryResults.
2019.01 1.2.1 MM-185 Verkeerde fixed value voor Observation.code.coding:postBreakfastGlucoseNhgtable45.code
1.2.0 MM-175 Mapping concept Positie van Zib Lichaamslengte niet duidelijk.
MM-314 Zelfmeting pijnscore FHIR.
MM-147 Mappen PulseRegularity binnen PulseRate.
MM-141 Vital Signs profielen inconsistent m.b.t. baseDefinition.
MM-95 Added support for the lastn operation for retrieving the latest available measurement.
2018.06 1.1.0 MM-87 The links in the table for FHIR profiles have been updated. The BloodGlucose profile in the Retrieve Vital Signs use case and all profiles under the Send Vital Signs use case linked to a deprecated version.
MM-80 The profile mapping for HCIM element NL-CM:12.6.2 TemperatuurType has been updated Observation.method from Observation.bodySite based on feedback received from the ZIB Centrum that even though the definition appears to point to a body site, that the focus of TemperatureType is a method that includes body site. The profile version was updated to 2.0.1
MM-66 Update mappings LaboratoriumUitslag in DiagnosticReport en Observation.
MM-64 Koppelen van meetinstrument aan relevante profielen.