Sjabloon:BITS-issue: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Hotfix: dubbele spatie verwijderd)
 
(81 tussenliggende versies door 7 gebruikers niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| [https://bits.nictiz.nl/browse/{{{1}}} {{{1}}}]
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
| {{#switch: {{{1}}}
 
+
| MM-4557 = In het kwalificatiescript 'beschikbaarstellen metingen' is de toelichting opgenomen dat Persoon 1 als informatiebron opgegeven kan worden wanneer er zelfmetingen beschikbaar gesteld worden vanuit het XIS.|In qualification script 'beschikbaarstellen metingen', a clarification has been added that Person 1 can be used as the 'informatiebron' when self measurements are made available from the XIS.
 +
| MM-4198 = De foutieve referentie naar een ConceptMap in het profiel zib-LaboratoryTestResult-Observation-profiel is gecorrigeerd.|Corrected the wrong reference to a ConceptMap in the zib-LaboratoryTestResult-Observation profile.
 +
| MM-4144 = Een warning in het testscript voor Zelfmetingen (retrieve-8.2) is aangepast naar een error, aangezien een lastn-bug is opgelost in Touchstone en de test nu correct werkt.|A warning in a SelfMeasurements test script (retrieve-8.2) has been changed to an error, as a lastn bug is fixed in Touchstone and the test now works correctly.
 +
| MM-4137 = De zoekparameter op 'status' in de PGO TestScripts van Immunisatie is verwijderd.|The 'status' search parameter in the Immunization PHR TestScripts is removed.
 +
| MM-4126 = De NarrativeGenerator is geupdatet zodat deze onterechte waarschuwingen niet meer toont.|The NarrativeGenerator is updated to stop showing warnings that are unjustified.
 +
| MM-4117 = In de BgZ-fixtures voor test en kwalificatie werd voor codesysteem AddressUse een verkeerde canonical URI gebruikt. Dit is gecorrigeerd.|In the BgZ fixtures for test and qualification, the wrong canonical URI was used for code system AddressUse. This has been fixed.
 +
| MM-4114 = In de fixture voor Hartfrequentiewaarde van scenario 2.3 werd een afwijkende waarde ten opzichte van het functionele script gebruikt. Dit is hersteld.|The fixture for Hartfrequency in scenario 2.3 used a deviating value from the script. This has been adjusted.
 +
| MM-4103 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.|Spelling mistakes were fixed and other small adjustments were made.
 +
| MM-4095 = De XIS-TestScripts voor JSON-verkeer zijn aangepast zodat bij het sturen ook JSON gebruikt wordt.
 +
|The XIS TestScripts for JSON traffic are adjusted to use JSON as well when sending to the XIS.
 +
| MM-4062 = Binnen het kwalificatiemateriaal voor Huisartsengegevens is de foutieve display binnen een AllergieIntolerantie-fixture aangepast naar de juiste waarde ""PREDNISOLON CAPSULE 65MG"".|In the GP Data qualification material, the wrong display in an AllergyIntolerance fixture has been adjusted to the correct value ""PREDNISOLON CAPSULE 65MG"".
 +
| MM-4057 = Er is een verbeterde versie van de MedMij-landingspagina gepubliceerd met een tabel die een handig overzicht biedt van informatiestandaarden per MedMij-editie met daarbij hun afhankelijkheden. Ook wordt er tekstueel beter uitgelegd hoe edities zich tot elkaar verhouden.|An improved version of the MedMij landing page has been published, containing a table with a convenient overview of information standard per MedMij edition, and their dependencies. Textual improvements have been made on how MedMij editions relate.
 +
| MM-4025 = In het kwalificatiescript voor Huisartsgegevens is medicament 'ZI: 13908138 PARACETAMOL/CODEINEFOSFAAT TEVA TABLET 500/10MG' in paragraaf 6.5.12.4 Medicatieafspraken is vervangen door 'GPK: 43990 PARACETAMOL/CODEINE ZETPIL 500/10MG', inclusief doseerinstructie en toedieningsweg.|In the qualification script for GP Data medication 'ZI: 13908138 PARACETAMOL/CODEINEFOSFAAT TEVA TABLET 500/10MG' in paragraph 6.5.12.4 Medicatieafspraken is replaced with 'GPK: 43990 PARACETAMOL/CODEINE ZETPIL 500/10MG', including dosage instruction and way of administration.
 +
| MM-3841 = De bearer tokens voor testpatiënten in de Touchstone-scripts worden voortaan vanuit één enkel configuratiebestand beheerd.|The bearer tokens for test patients in the Touchstone scripts are managed using a single configuration file.
 +
| MM-3761 = Scenario's 3 en 4 van de usecase Ontvangen Dossierwijzigingsverzoek, die testen op het niet accepteren van foutieve informatie, zijn verwijderd uit het kwalificatiescript.|Scenarios 3 and 4 of the use case Receive Patient Corrections, that test the handling of incorrect information, have been removed from the functional qualification script.
 +
| MM-3738 = De fixture .ids en referenties zijn voor de eAfspraak-resources aangepast naar het formaat eAfspraak-[ResourcceType]-kwalificatie[num]. De fixture .ids in de QualificationTokens zijn ook naar dit formaat aangepast.|The fixture .ids and references have been modified for the eAppointment resources to the format eAppointment-[ResourceType]-qualification[num]. The fixture .ids in the QualificationTokens have also been changed to this format.
 +
| MM-3526 = De huisartsnaam is gewijzigd van 'Vaste Huisarts 1' naar 'Dokter Bernard' in het gehele kwalificatiescript, inclusief e-mailadres.|The name of the general practicioner is amended from 'Vaste Huisarts 1' to 'Dokter Bernard' throughout the qualification script, including email address.
 +
| MM-3496 = Uitleg toegevoegd aan het TO van PDF/A over het gebruik van en het verschil tussen de masterIdentifier- en identifier-elementen in de DocumentReference- en DocumentManifest-resources, inclusief een verwijzing vanuit het kwalificatiescript naar deze uitleg.|Explanation has been added to the FHIR IG of PDF/A with regards to the usage of and difference between the masterIdentifier and identifier elements in the DocumentReference and DocumentManifest resources, as well as a reference to this explanation from the functional qualification script.
 +
| EOVDR-309 = In het profiel eOverdracht-Task was een fixed code per abuis op het element .fixedString geplaatst. Dit is gecorrigeerd.|In het profiel eOverdracht-Task was een fixed code per abuis op het element .fixedString geplaatst. Dit is gecorrigeerd.
 +
| EOVDR-278 = In de Encounter-fixtures was in de .class-elementen een extensie aangebracht met dezelfde code als .class zelf. Deze overbodige extensie is verwijderd.|In de Encounter-fixtures was in de .class-elementen een extensie aangebracht met dezelfde code als {{.class}} zelf. Deze overbodige extensie is verwijderd.
 +
| EOVDR-277 = Specificatie over gebruik van tekst bij gecodeerde concepten indien geen code beschikbaar toegevoegd aan het functioneel ontwerp.|Specificatie over gebruik van tekst bij gecodeerde concepten indien geen code beschikbaar toegevoegd aan het functioneel ontwerp.
 +
| EOVDR-267 = Voor de Sending XIS-scripts die communicatie in JSON testen, zijn de XML-fixtures omgezet naar JSON en gebruikt bij het sturen.|Voor de Sending XIS-scripts die communicatie in JSON testen, zijn de XML-fixtures omgezet naar JSON en gebruikt bij het sturen.
 +
| EOVDR-255 = In de zib Infuus is de container Toedieningssyteem uit de functionele specificaties van de eOverdracht transacties verwijderd, omdat deze een verplichte referentie naar de zib MedicatieToediening2 bevat. De container is ook verwijderd uit testscenario 1.1. |In de zib Infuus is de container Toedieningssyteem uit de functionele specificaties van de eOverdracht transacties verwijderd, omdat deze een verplichte referentie naar de zib MedicatieToediening2 bevat. De container is ook verwijderd uit testscenario 1.1. 
 +
| EOVDR-39 = In the Task profile, the concept Sturende organisatie::Zorgaanbieder has now been mapped to both .requester.agent and .requester.onBehalfOf, allowing to specify a health professional on .requester.agent. Guidance has been added that this is about the action, not the content. In the Composition profiles, guidance has been added to Composition.author that this element is about the person or device authoring the transfer request. zib-MedicalDeviceProduct has been added as a target profile.|In the Task profile, the concept Sturende organisatie::Zorgaanbieder has now been mapped to both .requester.agent and .requester.onBehalfOf, allowing to specify a health professional on .requester.agent. Guidance has been added that this is about the action, not the content. In the Composition profiles, guidance has been added to Composition.author that this element is about the person or device authoring the transfer request. zib-MedicalDeviceProduct has been added as a target profile.
 +
| ELZT-12 = Missende afbeelding toegevoegd op het Functioneel Ontwerp, verwijzing naar gepubliceerd ART-DECOR-scenario toegevoegd op het Functioneel ontwerp, mappings in FHIR-profielen aangepast naar gepubliceerd ART-DECOR scenario. Diverse kleine (tekstuele) wiki-wijzigingen doorgevoerd.|Added missing images and reference to the published ART-DECOR scenario on the functional design. Changed mappings in the FHIR profiles to the published ART-DECOR scenario. Various small (textual) changes on the wiki.
 +
| MM-4024 = Paragraaf 2.1.4 is aangepast met een toevoeging van de volgende tekst:
 +
'Let op: in onderstaand overzicht ... zonder een attentievlag.'
 +
Dit om te duiden dat in de richtlijn een nadere duiding op het gebruik van de zibs in de standaard is beschreven.|Paragraph 2.1.4 has been modified with an addition of the following text:
 +
'Let op: in onderstaand overzicht ... zonder een attentievlag.'
 +
This is done to emphasize that in the guideline 'H-EPD - Patient' a more detailed description is given on the use of zibs included in the standard
 +
| MM-4014 = Versie 1.0.0 van de informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie.|Version 1.0.0 of the information standard Vaccination-Immunization.
 +
| MM-4013 = De opmerking bij de search op NutritionAdvice bevatte onterecht ""current"", het is aangepast naar ""All known dietary recommendations"".|The comment on the NutritionAdvice search incorrectly stated ""current"", it has been changed to ""All known dietary recommendations"".
 +
| MM-3997 = De Medication resources met een overlappend Resource.id binnen het MP9.0.7 test- en kwalificatiemateriaal zijn ontdubbeld.|The Medication resources with a duplicate Resource.id within the MP9.0.7 test and qualification materials are deduplicated.
 +
| MM-3996 = Voor de Receive-TestScripts van Zelfmetingen testmateriaal zijn JSON-Bundles gemaakt zodat die correct ter beschikking kunnen worden gesteld.|For the Receive TestScripts of Selfmeasurements test materials, JSON Bundles have been created to be able to send these when needed.
 +
| MM-3977 = Op enkele plaatsen ontbrak het VersieInfo-sjabloon voor het weergeven van juiste versienummers (van dependencies) van Dossierwijzigingsverzoek, dit is aangepast.|The VersieInfo template was missing in some places on the Patient Corrections wiki, this caused some (dependency) versions to display incorrectly. This has been changed.
 +
| MM-3961 = De warning op het TO van de BgZ is bijgewerkt conform het wijzigingsverzoek. Er wordt nu correct en volledig weergegeven hoe met $lastN dient te worden omgegaan in relatie tot de zibs FunctionalAndMentalStatus en BodyHeight.|The warning balloon in the Implementation Guide of the BgZ has been updated according to the change request. Now it correctly and fully represents the intruction on the use of $lastN with regards to the HCIM's FunctionalAndMentalStatus and BodyHeight.
 +
| MM-3960 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.|Spelling mistakes were fixed and other small adjustments were made.
 +
| MM-3842 = In profiel zib-PharmaceuticalProduct is op elke slice van Medication.code.coding en Medication.ingredient.itemCodeableConcept een fixed value voor .system ingevuld, zodat de discriminator werkt.|In profile zib-PharmaceuticalProduct, on every slice of Medication.code.coding and en Medication.ingredient.itemCodeableConcept, a fixed value for .system will be populated in order to make the discriminator work.
 +
| MM-3840 = Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.|Changed underscores in the id of a TestScript rule to hyphens.
 +
| MM-3839 = De sectie over het meesturen van ""secundaire"" resources in de implementatiegidsen voor FHIR STU3 en R4 beargumenteert dat het updaten van bestaande resources ontmoedigd wordt, maar dat wordt verwoord als ""PUT"", wat breder inzetbaar is dan een update. Dit is aangepast naar ""de update operation"".
 +
|The section on including secondary resources in the implementation guides for FHIR STU3 and R4 argues that updating resources is discouraged, but describes this using ""PUT"", which can be used more broadly than update operations. This is adjusted to ""update operation"".
 +
| MM-3838 = In de Touchstone-fixtures die de minimale content bepalen voor de Task die een client stuurt, was ten onrechte een narrative opgenomen, waardoor andere narratives ten onrechte worden afgekeurd. Deze narratives zijn verwijderd.|The Touchstone fixtures containing the minimal content for Task resources that a client sends, wrongly contained a narrative, so that other narratives are rejected. These narratives are removed.
 +
| MM-3834 = In de LaboratoryTestResult-fixtures van BgLZ 3 is de schuine streep aan het eind van de system url http://unitsofmeasure.org verwijderd omdat deze niet geldig is.
 +
|In the LaboratoryTestResult fixtures of BgLZ 3 the trailing slash of system url http://unitsofmeasure.org has been removed because it is illegal.
 +
| MM-3832 = Zero width spaces in OID's in FHIR-fixtures die worden gebruikt binnen Dossierwijzigingsverzoek zijn verwijderd.|Zero width spaces in OIDs in FHIR fixtures that are used within Patient Corrections have been removed.
 +
| MM-3824 = .display values voor practitionerRole aangepast naar ""Huisartsen, niet nader gespecificeerd"" voor de ZiB Medicatie.|Changed .display values from practitionerRole to ""Huisartsen, niet nader gespecificeerd"" for the ZiB Medication.
 +
| MM-3820 = Het commentaar op de dateFirstEncounter- en dateLastEncounter-extensies in nl-core-episodeofcare was ambigu. Het is duidelijker gemaakt dat in huisarts-uitwisselingen het gebruik van deze extensies verplicht is.|The comment on the dateFirstEncounter and dateLastEncounter extensions used in nl-core-episodeofcare was ambiguous. It has been made more clear that in primary care exchanges the use of those extensions is mandatory.
 +
| MM-3795 = Herstructurering van enkele mappen in de testscripts-repository.|Some folder restructuring in the testscripts repository.
 +
| MM-3760 = Voor de Receive-TestScripts van Dossierwijzigingsverzoek zijn JSON-Bundles gemaakt zodat die correct ter beschikking kunnen worden gesteld.|For the Receive TestScripts of PatientCorrections, JSON Bundle have been created to be able to send these when needed.
 +
| MM-3589 = Alle .display-waardes van LOINC- en SNOMED-codes zijn geüpdatet naar hun meest recente Nederlandse vertalingen waar deze beschikbaar waren. Uitzondering zijn vier LOINC-codes waar momenteel nog geen vertaling voor beschikbaar is.|Updated all .display values for the LOINC and SNOMED codes to their most recent Dutch translation, with the exception of four LOINC codes where no translation is currently available.
 +
| MM-3557 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in de zibs Bloedduk, Lichaamslengte en Lichaamsgewicht het element Uitvoerder vervangen door: 1) een verwijzing naar Auteur, afkomstig uit de basiselementen, en 2) het element ZorgverlenerNaam, binnen de verwijzing naar Auteur.|In the functional test script for 'Beschikbaarstellen BgZ' the element Performer (Uitvoerder) in the zibs Bloodpressure, Bodyheight and Bodyweight has been replaced by: 1) a reference to Author (Auteur) from the HCIM basic elements and 2) the element PractitionerName (ZorgverlenerNaam), within the reference to the Author
 +
| EOVDR-258 = In het Aanleverformat voor de schermprints van Sturen en Ontvangen Overdrachtsbericht, overlap met BgZ, kwalificatiescenario 1.1b zijn sheets toegevoegd voor 3e Contact en 2e Voedingsadvies.|In het Aanleverformat voor de schermprints van Sturen en Ontvangen Overdrachtsbericht, overlap met BgZ, kwalificatiescenario 1.1b zijn sheets toegevoegd voor 3e Contact en 2e Voedingsadvies.
 +
| EOVDR-254 = De .context van de NeedsOfPatientAndRelatedPersons binnen het eOverdracht-package is gecorrigeerd zodat deze bruikbaar is conform de Composition-profielen.|The .context of NeedsOfPatientAndRelatedPersons in the eOverdracht package has been corrected so it can be used in conformance with the Composition profiles.
 +
| EOVDR-252 = Aan het Functioneel Ontwerp is  een paragraaf toegevoegd in een nieuw hoofdstuk ""Aanvullende informatie"" van het Functioneel Ontwerp over de specificaties van de bindings van de waardenlijsten. De boodschap is dat de binding specificaties in de FHIR profielen leidend zijn, wegens het ontbreken ervan in de specificaties van zib 2017.|Aan het Functioneel Ontwerp is  een paragraaf toegevoegd in een nieuw hoofdstuk ""Aanvullende informatie"" van het Functioneel Ontwerp over de specificaties van de bindings van de waardenlijsten. De boodschap is dat de binding specificaties in de FHIR profielen leidend zijn, wegens het ontbreken ervan in de specificaties van zib 2017.
 +
| EOVDR-249 = Er is open slicing toegepast op de elementen van de Task en Composition die een fixed value hebben op .system en .code, zodat het mogelijk is aanvullende .coding's te gebruiken. Dit betreft o.a. alle .sections van de Composition-resources. Daarnaast is het .code-element in het Task profiel aangepast en het .type-element van de Composition-profielen.|Open slicing has been applied to elements in Task and Composition that have a fixed value on .system and .code, which makes it possible to use additional .coding elements. This applies to all sections of the Composition resources, and others. The .code element in the Task profile has been changed, as well as the .type element of the Composition profiles.
 +
| EOVDR-244 = Op wiki pagina V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen, in voetnoot bij Medische Diagnose.Probleem toegevoegd dat Medische diagnose.Probleem.ProbleemType alleen Diagnose mag zijn.|Op wiki pagina V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen, in voetnoot bij Medische Diagnose.Probleem toegevoegd dat Medische diagnose.Probleem.ProbleemType alleen Diagnose mag zijn.
 +
| EOVDR-239 = De ontbrekende RelatedPerson-resource voor ""Betaler persoon"" in testscenario 1.3b is toegevoegd. De typefout in de referentie vanuit eOverdracht-NursingHandoff-Adults-eov-test-1-4b-01 naar nl-core-organization-eov-test-1_4b-03 is gecorrigeerd.|De ontbrekende RelatedPerson-resource voor ""Betaler persoon"" in testscenario 1.3b is toegevoegd. De typefout in de referentie vanuit eOverdracht-NursingHandoff-Adults-eov-test-1-4b-01 naar nl-core-organization-eov-test-1_4b-03 is gecorrigeerd.
 +
| EOVDR-237 = Op het technisch ontwerp zijn de broken links naar de CapabilityStatements gecorrigeerd.|Op het technisch ontwerp zijn de broken links naar de CapabilityStatements gecorrigeerd.
 +
| ELZT-1 = Versie 0.1.0-alfa.1 van ELZ.
 +
| MM-3808 = A known issue has been added to the Vital Signs FHIR IG about using the LastN operation in combination with blood glucose observations. It is not possible to retrieve the last observation using LastN, because blood glucose observations use multiple categories.
 +
| MM-3800 = In extension zib-FreedomRestrictingIntervention-LegallyCapable, the slice legallyCapableComment is now only required if the patient is not capable.
 +
| MM-3792 = De tabellen met release notes per versie van de informatiestandaarden zijn opnieuw opgesteld zodat ze een completer beeld geven. De tabellen zijn daarnaast afgekapt op de laatste majorversie van de standaard.
 +
| MM-3780 = Versie 1.0.0-rc.1 van de informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie.
 +
| MM-3734 = Dossierwijzigingsverzoek Sturen, scenario 3 en 4, die testen op het invoeren van foutieve informatie, worden verwijderd uit kwalificatiescript ""Sturen Dossierwijzigingsverzoek"".
 +
| MM-3727 = The targetProfile element has been removed from element DeviceUseStatement.extension:reasonReference in zib-Respiration-AdministeredOxygen-AdministrationDevice, because it was invalid.
 +
| MM-3687 = In scenario 2.5 van PDF/A een Nictiz-interne assert aan de derde subtest toegevoegd, ervoor gezorgd dat niet-Nictiz-interne asserts worden uitgevoerd in default- en NoManifest-usecases, en OperationOutcome-gerelateerde asserts toegevoegd.
 +
| MM-3686 = Tekstuele verbeteringen en consistentere beschrijvingen aangebracht in scenario's 1.3/1.4/1.5/2.2/2.3/2.4 van PDF/A.
 +
| MM-3626 = Er is extra (uniek) testmateriaal ontwikkeld voor de Zelfmetingen-informatiestandaard,  dat uitgebreider is dan de huidige kwalificatiematerialen.
 +
| MM-3611 = Transactie toegevoegd in ART-DECOR voor ontvangstbevestiging Dossierwijzigingsverzoek.
 +
| MM-3541 = Zorgverleneridentificatienummer (UZI code) voor huisarts Van Partners is toegevoegd in sectie 18 van het BgZ functioneel kwalificatiescript en in het technische kwalificatiemateriaal. Daarnaast zijn de UZI-codes in het technische kwalificatiemateriaal voor twee andere zorgverleners toegevoegd.
 +
| MM-3444 = Tekstuele toevoeging aan de PDF/A-kwalificatiescripts op de wiki: vermelding gebruik verschillende documenten tijdens kwalificatie.
 +
| EOVDR-240 = Testpatiënten 1.5. tot en met 1.8 zijn toegevoegd aan TouchStone
 +
| EOVDR-236 = De FHIRpath voor het controleren van .input is gecorrigeerd, zodat deze meerdere .code.codings ondersteunt
 +
| EOVDR-225 = In the FHIR profile for the nursing handoff (Overdrachtsbericht), the cardinality for the Practitioner and PractitionerRole have been widened to 0..1 and 0..* respectively.
 +
| EOVDR-222 = In all of the Composition profiles, the wrong discriminator for Composition.section:generalPatientContext.section:lifeStance has been adjusted to 'profile/resolve()', in line with the other slices.
 +
| EOVDR-221 = In all of the Composition profiles, the fixed .section.code SNOMED/365867006 is added to the legalSituation slices.| EOVDR-208 = In de test- en kwalificatiescripts voor het verzendende XIS is profielvalidatie aangezet voor de Task en de documents die worden opgeleverd. In de test- en kwalificatiescripts voor het ontvangende XIS is profielvalidatie aangezet voor de Task-updates.
 +
| EOVDR-211 = In enkele fixtures van de testmaterialen (scenario 1.1b) is de onjuiste referentie naar de Patient-resource gecorrigeerd, waardoor ze met het authorisatie-token voor deze test kunnen worden opgevraagd.
 +
| EOVDR-204 = De verouderde contactinformatie is aangepast in de profielen voor eOverdracht en de zib2020-preadopt-profielen.
 +
| EOVDR-202 = Aan het implementatieadvies rondom de notificatie is de opmerking toegevoegd dat het de verwachting is dat de request met authorisatie wordt uitgevoerd. Dit is ook geïmplementeerd in de notificatie binnen de Toucshstone-scripts.
 +
| EOVDR-201 = Omdat Touchstone niet om kan gaan met de variabele requests die kunnen volgen op het ophalen van de Composition-resources, is een workaround geïmplementeerd in de technische test- en kwalificatiescripts. Voor ontvangende XIS'en is er een versie zonder en met $document-operation, waarbij de versie zonder eerder stopt. Voor verzendende XIS'en zijn de scripts zodanig opgeknipt dat de vervolg-requests na de Composition buiten het script vallen.
 +
| EOVDR-196 = In de transacties van de technische TestScripts zijn de client en server gecorrigeerd. De resource requests en notificaties hebben nu de juiste oorsprong en het juiste endpoint.
 +
| EOVDR-190 = In de AdvanceNotice- en NursingHandoff-profielen is, in navolging van de functionele specificaties, de kardinaliteit van Composition.section voor de Legalsituation verruimd naar 1..*.
 +
| EOVDR-189 = De link bij het testscript van scenario 1.2 is gecorrigeerd, zodat de omschrijving bij het script nu te lezen is. 
 +
| EOVDR-171 = De niet-functionerende hyperlinks naar de SNOMED reference-sets op het functioneel ontwerp zijn weer werkend gemaakt, door de datum elementen uit de links te verwijderen
 +
| EOVDR-167 = In het technisch ontwerp is een implementatieadvies opgenomen over het uitwisselen van een PDF voor ongestructureerde informatie van de eOverdracht door middel van een extra .section in de eOverdracht-Compositions met daarin een .entry voor een enkele DocumentReference resource.
 +
| MM-3705 = De usecase Medicatieoverzichten is per 25 oktober 2022 buiten gebruik gesteld. Ook de gegevensdienst op het MedMij-netwerk is verlopen.
 +
| MM-3700 = De uitleg over het gebruik van tokens is als sectie opgenomen in de overkoepelende handleiding van Touchstone, de losse pagina is verwijderd.
 +
| MM-3685 = De ongebruikte Practitioner fixtures in de PDF/a-test- en kwalificatiematerialen zijn verwijderd.
 +
| MM-3675 = De uitleg over de T-datum in de handleiding Touchstone is aangepast om beter te beschrijven wat per rol van de leverancier verwacht wordt.
 +
| MM-3674 = In the profile zib-ProcedureRequest, the missing mappings to the zib have been added and the extension for laterality is added on .bodySite.
 +
| MM-3668 = The code (wrongly) stated in the category definition in the zib-MedicationAdministration profile has been changed, since that code is actually used to categorize the zib AdministrationAgreement.
 +
| MM-3666 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
| MM-3664 = De QA-tooling is beschikbaar gemaakt voor Dossierwijzigingsverzoek. Op basis van de resulterende validatiemeldingen zijn ongebruikte mappings verwijderd uit het dwv-PatientCorrectionsCommunication-profiel en is een ongeldig (onzichtbaar) karakter weggehaald uit de OID's binnen de examples.
 +
| MM-3659 = De afhankelijkheid van Dossierwijzigingsverzoek op het zib2020 nl-core FHIR-package is bijgewerkt naar de laatst beschikbare versie: 0.6.0-beta.2.
 +
| MM-3654 = De PDF/A-TestScripts geven nu consistent alleen een waarschuwing als de testende partij de MasterIdentifier uit de test/kwalificatiematerialen gebruikt.
 +
| MM-3653 = Remnants of the incorrect association with the HCIM concept HealthProfessionalRole in the nl-core-practitionerrole profile have been removed (i.e. short and alias). Incorrect textual references to HealthCareProvider(Role) in the nl-core-practitioner and nl-core-practitionerrole profiles have been changed to HealthProfessional(Role).
 +
| MM-3652 = In de test/kwalificatiematerialen zijn titels en beschrijvingen voor de DocumentReference-fixtures consistent gemaakt.
 +
| MM-3641 = In een van de CarePlan-fixtures voor de test/kwalificatiematerialen is de PractitionerRole-extensie toegevoegd aan .performer conform het functionele script.
 +
| MM-3618 = In een van de medicatiegebruik-fixtures was MedicationStatement.status ten onrechte gevuld met de extensie voor data-absent-reason. Dit is aangepast naar een geldige status-waarde.
 +
| MM-3607 = In het testscript van scenario 2.5 van PDF/A is de read-operatie vervangen door een get-operatie, en het dummy-resourceType verwijderd.
 +
| MM-3606 = In het test/kwalificatiemateriaal voor Dossierwijzigingverzoek zijn de scenario's verwijderd die het sturen van foutieve FHIR-berichten testten.
 +
| MM-3575 = In het BgZ kwalificatiescript is verduidelijking toegevoegd dat scenario 1.2 gaat over de afwezigheid van zorginhoudelijke gegevens, niet over gegevens in het algemeen.
 +
| MM-3556 = In het BgZ-kwalificatiescript is de LaboratoriumTest-container toegevoegd aan de tabel met LaboratoriumUitslagen zodat ze in de juiste hiërarchie worden weergegeven.
 +
| MM-3548 = In het BgZ-kwalificatiescript is de EindDatumTijd van de verzekering op het einde van het jaar gezet zodat het beter aansluit bij de praktijk.
 +
| MM-3498 = DocumentReferentie 3, die een ongeldige verwijzing bevat, is verwijderd uit de test/kwalificatiematerialen voor PDF/A beschikbaarstellen.
 +
| MM-3296 = The custom SearchParameter for references to MedicalDevices from CarePlan has been corrected, so it aligns with the implementation guide.
 +
| MM-2845 = De kwalificatiematerialen van Medicatieproces 9.0.7, zowel fixtures als wiki, zijn geüpdatet zodat ze met elkaar en met de technische eisen overeenkomen. Dit omvat:<br/>- Doseerinstructie-omschrijving aangepast, zodat exacte timing en stoptype worden weergegeven<br />- Resource-id's en fullUrls binnen Bundles kloppen met elkaar, ook bij het gebruik van OIDs als fullUrl<br />- Extra spaties rondom codes wordt beter afgehandeld<br />- Instantiaties van zib-Probleem worden geïncludeerd in Bundles waar nodig<br />- Verbeterde weergave van Doseerinsturctie, Gebruiksduur, Zorgaanbieder en Zorgverlener elementen op de wiki-pagina's.
 +
| MM-3503 = Versie 1.0.0 van de informatiestandaard Dossierwijzigingsverzoek.
 +
| MM-3248 = In het kwalificatiescript Beschikbaarstellen BgZ is de Betaler conform de zib opgesplitst in twee Betalers: BetalerPersoon en Verzekeraar.
 +
| MM-3354 = In de fixture voor de zorgverlener is de ontbrekende telecom-informatie toegevoegd.
 +
| MM-3357 = The test and qualification scripts that test the communication with the XIS in JSON format now also use JSON when information is sent, and not only when it is requested.
 +
| MM-3379 = In het kwalificatiescript Beschikbaarstellen BgZ is het Contact conform de zib opgesplitst in twee Contacten. In Contact 1 wordt er een Probleem gevraagd. In Contact 2 wort er een Verrichting gevraagd.
 +
| MM-3450 = Er zijn opmerkingen geplaatst in het functioneel ontwerp en het technisch ontwerp dat GezinssituatieKind geen onderdeel is van de VIPPGGZ-regeling en niet hoeft te worden ingebouwd
 +
| MM-3499 = In profile zib-LaboratoryTestResult, the missing mapping to the root of zib LaboratoryTestResult has been added.
 +
| MM-3500 = A known issue has been added to the IG of PDF/A to indicate that the Bundle and List profiles are not used within the information standard. Moreover several typos have been corrected.
 +
| MM-3522 = In het kwalificatiescript Beschikbaarstellen BgZ is de beschreven ProbleemNaam 'Neavus wang' opgesplitst naar twee losse elementen; ProbleemNaam en AnatomischeLocatie.
 +
| MM-3540 = In het kwalificatiescript van 'Beschikbaarstellen PDF/A' is zijn Persoonsgegevens verwijderd uit het 'Verwacht functioneel resultaat'. Daarnaast zijn enkele typo's gecorrigeerd.
 +
| MM-3549 = A known issue has been added to the implementation guide about using internal references in combination with a batch operation, which isn't allowed according to the FHIR specifications.
 +
| MM-3561 = The outdated comments in the zib-TobaccoUse profile have been removed.
 +
| MM-3565 = In the zib-Encounter profile the (incorrect) binding on .class is edited. The code-specification extension and ConceptMap that were added to this element are deleted.
 +
| MM-3569 = The default .display value for the profile zib-Pregnancy-Gravidity is corrected.
 +
| MM-3571 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
| MM-3586 = Enkele gedupliceerde en ongebruikte bestanden in het kwalificatiemateriaal van PDF/A zijn verwijderd.
 +
| MM-3595 = The outdated contact information in the profiles has been updated.
 +
| MM-3600 = The missing mapping of zib UrineCatheter has been added to the profile zib-UrineCatheter
 +
| MM-2197 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is het concept 'Toelichting' verwijderd uit de geplande vaccinatie binnen het Zorgplan. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het functionele kwalificatiemateriaal beter aansluit op het bijbehorende FHIR-profiel.
 +
| MM-2856 = First release of the Nictiz FHIR IG R4.
 +
| MM-3162 = Op Raadplegen kwalificatiescripts AllergieIntolerantie, PDF/A, eAfspraak, Zelfmetingen wordt nu toegelicht dat er in de kwalificatie geen extra raadpleging op patient wordt verwacht, wanneer in een scenario geen inhoudelijke gegevens beschikbaar zijn.
 +
| MM-3231 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' is op de plekken waar zorgverlener G.Z.M. de Wit voorkomt het element Specialisme toegevoegd, zodat de rol van deze zorgverlener wordt verduidelijkt. Aanvullend is in de introductie toelichting gegeven over het gebruik van de zib BasisElementen in het kwalificatiemateriaal.
 +
| MM-3247 = De testscripts van scenario 1.4 en 2.5 zijn in lijn gebracht met het kwalificatiescript en testen nu respectievelijk alleen oplevering via een Binary-resource en een normale HTTP-read. Daarnaast is de beschrijving van scenario 2.5 in het kwalificatiescript aangevuld met de autorisatietest die technisch uitgevoerd wordt.
 +
| MM-3403 = In the zib-MedicalDeviceRequest profile two separate data type slices have been added on .code on which the appropriate mappings (to a HCIM concept) have been specified.
 +
| MM-3407 = First release of the MedMij FHIR IG R4.
 +
| MM-3408 = Versie 1.0.0 van het MedMij functioneel ontwerp.
 +
| MM-3411 = Versie 1.0.0 van de MedMij-kwalificatiepagina.
 +
| MM-3437 = In FHIR profile zib-Alert, guidance has been added on Flag.code on the use of NullFlavor/OTH when a reference to zib Problem is used.
 +
| MM-3456 = In het kwalificatiescript 'Beschikbaarstellen BgZ' zijn de persoonsgegevens van 'Vaste Huisarts 1' aangepast naar de realistische persoonsgegevens van huisarts 'Marcha van Partners'. De relevante informatie zichtbaar in sectie 18 Zorgverleners en sectie 12 Vaccinaties is hierop aangepast.
 +
| MM-3467 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
| MM-3475 = The incorrect HTTP status code in the error handling example related to a syntactically incorrect request has been fixed. Moreover several typos and inconsistencies have been corrected on the 'Error handling examples' page.
 +
| MM-3476 = De automatische assert gerelateerd aan de HTTP-code in scenario 1.3 is aangepast zodat deze alleen slaagt wanneer code 400 wordt gebruikt. Verder zijn scenario 1.3 en 1.5 meer met elkaar in lijn gebracht.
 +
| MM-3479 = A template has been made for use in the development of testscripts (wiki pages)
 +
| MM-3487 = In the technical design for eAfspraak, section "Actors involved", references to the CapabilityStatements have been added for both the client and the server. The table has also been expanded with descriptions of the actors.
 +
| MM-3493 = De uitleg over het gebruik van het CCG-formulier is aangepast naar de huidige werkwijze.
 +
| MM-3418 = In de kwalificatiefixtures is voor zowel de .patient.telecom als de .patient.contact.telecom de telecomType-extensie toegevoegd.
 +
| MM-3404 = The missing zib MaritalStatus has been added to the list of profiles in the FHIR IG for BgZ.
 +
| MM-3391 = De onterecht verwijderde sectie "inhoudelijke gegevens" voor het scenario van een ongestructureerd zorgplan is teruggeplaatst in het kwalificatiescript Raadplegen Basisgegevens Langdurige Zorg.
 +
| MM-3390 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is element EmailSoort (met waarde 'Primary Home' (code 'HP')) toegevoegd aan kwalificatiescript in sectie 6.1.1 Demografie en identificatie.
 +
| MM-3382 = Er is een waarschuwing geplaatst op een aantal pagina's voor Medicatieproces (MedMij), dat er geen kwalificatie mogelijk is op 'beschikbaarstellen medicatieoverzicht' (als DVZA).
 +
| MM-3367 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
| MM-3361 = Datatabellen voor hartfrequentie en bloedglucose zijn toegevoegd aan het kwalificatiescript Zelfmetingen Beschikbaarstellen. Het scenario overzicht is verbeterd en nieuwe pagina layout toegepast.
 +
| MM-3360 = De titels van de voorbeelddocumenten zijn gecorrigeerd in het kwalificatiemateriaal en bij de documentinhoud in het kwalificatiescript.
 +
| MM-3355 = Een toelichting dat het BSN niet uitgewisseld mag worden met PGO's is toegevoegd aan het algemeen functioneel ontwerp.
 +
| MM-3351 = In het kwalficatiemateriaal bevatte het element DocumentManifest.author de waarde van de ontvanger van de documenten (A. Janssen). Dit is aangepast naar de naam van de patiënt (Helene XXX_Ellens).
 +
| MM-3338 = De git-repository's "Nictiz-STU3-testscripts" en "Nictiz-STU3-testscripts-src" zijn samengevoegd en verhuisd naar een nieuw repository met de naam "Nictiz-testscripts".
 +
| MM-3337 = De TestScript-resources voor test- en kwalificatiedoeleinden op TouchStone zijn gemigreerd naar FHIR R4.
 +
| MM-3336 = In de kwalificatiefixtures voor de Wilsverklaring van de BgLZ is het datumformaat aangepast van YYYY-MM-DD HH:MM naar YYYY-MM-DD.
 +
| MM-3319 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in de sectie over financiële informatie de verwijzing naar "patiëntgegevens" gelinkt naar de relevante sectie.
 +
| MM-3308 = In the FHIR STU3 IG, the link to "paging" the FHIR spec has been corrected.
 +
| MM-3306 = In sectie 6.1.7 van het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is de hoeveelheid tabakgebruik '2 pakjes per week' vervangen door '40 sigaretten per week'
 +
| MM-3305 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in sectie 6.1.3 verduidelijking aangebracht m.b.t. gerelateerde zibs aan de BehandelAanwijzing.
 +
| MM-3304 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is in de introductie toelichting gegeven over het gebruik van identificatienummers. Een link naar de zib BasisElementen en de FHIR Implementation Guide zijn toegevoegd voor de nodige achtergrondinformatie.
 +
| MM-3303 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ is zowel in de introductie als binnen de desbetreffende secties een opmerking geplaatst m.b.t. het gebruik van organisatienamen die voorhanden zijn binnen het zorgproces, en dus afwijken van de organisaties binnen het addendum.
 +
| MM-3300 = In the MedMij FHIR IG, the link to "MedMij consultaties" has been corrected.
 +
| MM-3289 = In het kwalificatiescript beschikbaarstellen BgZ zijn de nederlandse termen voor VerrichtingType en ProductType toegevoegd.
 +
| MM-3222 = In the zib-BodyHeight profile the binding strength on the element .code has been added explicitly.
 +
| MM-3136 = Het technisch kwalificatiemateriaal voor AllergieIntolerantie komt weer overeen met het kwalificatiescript.
 +
| EOVDR-184 = Origin element en destination element toevoegen aan het testscript die zorg voor het klaarzetten van een Task resource.
 +
| EOVDR-169 = Toevoegen technische scripts voor testscenario 1.1 op Touchstone
 +
| EOVDR-166 = In section "Partial workflow", the initial Task.status is changed from ''accepted'' to ''in-progress''.
 +
| EOVDR-163 = Aan de notificatie-stap in de Touchstone-scripts voor zendende XIS'en wordt een origin en destination toegevoegd. Hierdoor blokkeert de testexecutie totdat het zendende XIS de notificatie uitvoert.
 +
| EOVDR-162 = In scenario 1.1 in Verpleegkundige Interventie "wisselen van positie van patiënt" verwijzing naar Probleem met id eodv-1-1-probleem-03 (inverse psoriasis) vervangen door eodv-1-1-patientprobleem-03 (decubitus).
 +
| EOVDR-158 = In het profiel op zib-FreedomRestrictingIntervention wordt de binding op reasonCode gecorrigeerd naar de zib-waardelijst.
 +
| EOVDR-153 = Op de pagina's voor kwalificatie en op het TO worden links toegevoegd naar de zib-voorbeelden en testmaterialen op Github zodat ontwikkelaars voorbeeldmateriaal hebben voor de FHIR-resources in eOverdracht,
 +
| EOVDR-34 = De coderingen voor respectievelijk het aanmeldbericht en het overdrachtbericht worden aangepast naar SNOMED/721915006 en SNOMED/11171000146100. Dit wordt doorgevoerd in de Composition-profielen en in De {{fhir|.input}}-slices van de Task.
 +
|MM-3294 = In the CapabilityStatements, the resource DeviceUseStatement is deleted and has been added as searchInclude in the resource CarePlan
 +
|MM-3288 = Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
 +
|MM-3281 = In de fixtures van de BgZ-extended mistte de .identifier.system en .accessionIdentifier.system voor laboratorytestresult-specimen. Deze zijn toegevoegd en de .value is hiervoor toepassen aangepast.
 +
|MM-3279 = De narratives in de test- en kwalificatiefixtures worden vanaf nu bij elke wijziging opnieuw gegenereerd.
 +
|MM-3266 = In het kwalificatiescenario voor het ongestructureerde zorgplan (scenario 1.5) zijn de verpleegkundige problemen als gestructureerde informatie verwijderd uit de sectie Klachten en Diagnoses. Daarnaast is dit scenario toegevoegd op Touchstone.
 +
|MM-3254 = In the general IG an explanation has been added that our FHIR profiles don't use the mustSupport flag.
 +
|MM-3249 = In profile zib-Respiration-AdministeredOxygen-AdministrationDevice, a wrong extension url has been fixed.
 +
|MM-3245 = In het kwalificatiescript van PDF/A is de term 'non-Binary resource' als alternatief voor 'Binary-resource' vervangen door 'HTTP-verwijzing'.
 +
|MM-3237 = Onder 'Uit te voeren stappen' in het kwalificatiescript van PDF/A waren ten onrechte twee uitgangspunten toegevoegd, deze zijn naar de relevante plekken van het script verhuisd.
 +
|MM-3233 = In het technische kwalificatiemateriaal zijn de Location-resources nu gekoppeld aan de Organization-resource van de hoofdorganisatie en heeft die Organization-resource nu adresgegevens. Missende profieldeclaraties zijn toegevoegd.
 +
|MM-3232 = In the example for the profile zib-FunctionalOrMentalStatus, the display for of the ICF code was wrong. This has been adjusted.
 +
|MM-3230 = Several examples of the zib2017 profiles were missing a reference to PractitionerRole. This reference has been added.
 +
|MM-3221 = In the example for MedicationUse, the .status element contained a data-absent-reason extension. This has been changed to .status value = "completed". This is in accordance with the profile.
 +
|MM-3219 = Where possible, the .target element has been added to the SearchParameters.
 +
|MM-3213 = De DVZA-TestScripts staan het toe dat de resultaten één extra DocumentReference of DocumentManifest mogen bevatten zolang de status _current_ is.
 +
|MM-3212 = In het kwalificatiescript van PDF/A waren de omschrijvingen van twee scenario's (2.4 en 2.5) onduidelijk, deze zijn verbeterd.
 +
|MM-3163 = Op het functioneel ontwerp is de link naar het IHE MHD-profiel gecorrigeerd.
 +
|MM-3099 = De standaarden binnen MedMij-publicatie 2019.01 zijn, op Medicatieproces 9.0.7 na, uitgefaseerd. Dit wordt vermeld op de relevante pagina's. Kwalificatiematerialen voor deze standaarden zijn gearchiveerd.
 +
|MM-3069 = Een eerdere aanpassing aan het functionele testscript voor zib AllergieIntolerantie is nu ook doorgevoerd in de Touchstone-fixture,
 +
|MM-3037 = Het kwalificatiescript voor BgGGZ is aangepast op basis van het sjabloon 2022.
 +
|MM-2931 = De displaywaardes van enkele elementen in de fixtures van de technische test- en kwalificatiematerialen zijn van het Engels naar het Nederlands omgezet, in lijn met de MedMij-richtlijnen.
 +
|MM-2759 = Correct and incorrect examples have been added to the common FHIR IG for referencing resources when the server doesn't support RESTful reads.
 +
|MM-2610 = For compatibility with primary care EHRs, a reference to gp-Encounter has been added to the .encounter element in the gp-EncounterReport FHIR profile next to the existing reference to zib-Encounter.
 +
|MM-2055 = Er is een refactoring-stap doorgevoerd om de toolketen van de technische MP 9.0.7-testmaterialen om deze beter te beheren. De materialen zelf zijn niet gewijzigd.
 +
|MM-2230 = De datasetspecificaties (in ART-DECOR) zijn bijgewerkt zodat dit overeenkomt met het functioneel ontwerp en kwalificatiemateriaal van Zelfmetingen.
 +
|MM-2292 = In the zib-IllnessPerception profile, the redundant pattern on Observation.component:PatientIllnessInsight.code.coding has been removed.
 +
|MM-2574 = In de eAfspraak dataset (ART-DECOR), is de waardelijst "contactstatus" nu gekoppeld aan HL7 Appointmentstatus (alleen STU3 codes zijn gekoppeld)
 +
|MM-2800 = Guidance on the correct use of TimeInterval has been added to the zib-AdministrationAgreement and zib-MedicationAgreement profiles.
 +
|MM-2916 = Incorrect comments related to data elements not allowed to be present in the PDF/A profiles (DocumentReference, DocumentManifest and List) have been removed.
 +
|MM-2961 = A spelling mistake in the Fhirpath expression for SearchParameter "Careplan-medicaldevice" has been corrected.
 +
|MM-3054 = Reference.display is niet langer verplicht in de technische testscripts wanneer de NullFlavor- of data-absent-reason-extensie aanwezig is.
 +
|MM-3083 = De PratitionerRole-fixture in het kwalificatiemateriaal verwees niet naar een bestaande Practitioner-fixture. Dit is aangepast.
 +
|MM-3091 = The CapabilityStatements deviated in some ways from what the requirements in the implementation guide, this has been fixed.
 +
|MM-3128 = In het kwalificatiescript is voor de zib Patient - Contactgegevens TelecomType met waarde "Vast telefoonnummer" toegevoegd. Tevens is het TelecomType in de zib Zorgverlener aangepast naar de notatie als in zib 2017: Zakelijk telefoonnummer (waardelijst NummerSoortCodelijst zib2017).
 +
|MM-3184 = Op de kwalificatiepagina zijn de 'Conformiteitscheck Gegevensdienst'-documenten (CCGs) verwijderd.
 +
|MM-3185 = Er is een variant van de technische testscripts gemaakt voor partijen die de DocumentManifest-resource niet ondersteunen.
 +
|MM-3191 = The description for zib-Infusion profile deviated from the zib description, this has been adjusted.
 +
|MM-3198 = In het kwalificatiescript is voor de zib Zorgverlener - Contactgegevens het concept 'Geslacht' verwijderd.
 +
|MM-3199 = In het kwalificatiescript is voor de zib Patiënt - Adresgegevens het concept 'AdresSoort' met waarde 'Officieel adres' toegevoegd.
 +
|MM-3204 = In de Touchstone-handleiding is een waarschuwing geplaatst over het verwijderen van de USER_KEY of ORG_KEY in publieke plekken.
 +
|MM-3211 = De BgZ kwalificaties-fixtures zijn aangepast om ze overeen te laten komen met het functionele kwalificatiescript en de Implementation Guide.
 +
|MM-3214 = Kwalificatie-eisen aangepast voor specialistische centra zodat zij kunnen kwalificeren. Specialistische centra krijgen tijdelijke ontheffing van de minimale eis om 20 van 28 zibs of 14 van de 18 secties te behalen.
 +
|MM-2714 = In the Implementation Guide from eAppointment, guidance is added on how to link an Organization to the appointment when a Location isn't supported.
 +
|MM-2972 = De Identifier veranderd van URL naar urn:oid in onze technisch kwalificatie materiaal.
 +
|MM-3012 = Added the custom SearchParameter on MedicationDispense.category as it was present in the FHIR package but absent in the BgZ FHIR IG and CapabilityStatements.
 +
|MM-3016 = Foutieve T-datums in DocumentReference- en DocumentManifest-fixtures zijn gecorrigeerd.
 +
|MM-3032 = In de kwalificatiematerialen wordt nu gecontroleerd of FHIR Identifiers zowel een .system (of eventueel een .type) en een .value bevatten.
 +
|MM-3033 = De foutieve assert op DocumentReference is aangepast naar DocumentManifest in de technische testscripts voor scenario 2.2.
 +
|MM-3034 = Er is een correctie uitgevoerd op 4 DVZA beoordelingsformulieren met betrekking tot het criterium van scenario 1.2 over het tonen van een waarschuwing dat er geen zorggegevens voor de patiënt beschikbaar zijn. Dit betrof een criterium voor de DVP/PGO en was onterecht. Deze is middels deze aanpassing verwijderd.
 +
|MM-3045 = Aan alle DVZA-testen voor succesvolle search operations op Touchstone is een assert toegevoegd die controleert of de self-link de gebruikte search parameters onderkent.
 +
|MM-3070 = Touchstone stuurde onterecht een gesloten episode zonder attentievlag mee bij het uitvoeren van PHR-tests. De fixture van deze episode is verwijderd en de TestScripts voor zowel PHR- als XIS-tests zijn aangepast zodat ze deze niet meer verwachten.
 +
|MM-3082 = Spelfouten en andere kleine foutjes opgelost.
 +
|MM-3093 = The MedicationDispense resource has been added as context at the MedicationUse-Duration extension.
 +
|MM-3096 = In the error handling examples on the FHIR IG, 'OperationOutcome.code' has been replaced by 'OperationOutcome.issue.code' in accordance with the FHIR specs.
 +
|MM-3134 = In de CCG zijn de concepten binnen de inclusie Contactgegevens aangepast naar rijen.
 +
|MM-3139 = In het Touchstone-testscript voor contactverslagen is een assert toegevoegd die erop toeziet dat de S- en O-regels niet worden opgeleverd door de DVZA.
 +
|MM-3151 = In het beoordelingsformulier van huisartsgegevens raadplegen is het criterium verwijderd dat er een onderscheid moet zijn tussen episodes met of zonder attentiewaarde.
 +
|MM-3195 = The announced deprecation date for the 2019.01 standards has been changed from May 1 to July 1, 2022.
 +
|MM-2973 = De assert die testte op aanwezigheid van .display of .text in elementen van type CodeableConcept ging er ten onrechte vanuit dat .text alleen aanwezig mag zijn als de gecodeerde waarde afwezig is. Dit is aangepast.
 +
|MM-2983 = Op iedere relevante wiki-pagina is een warning (melding) geplaatst, dat de betreffende informatiestandaard en/of usecases - met onderliggende documentatie (FO, TO en kwalificatiematerialen) - na 30 april niet meer gebruikt kan worden binnen het MedMij-netwerk.
 +
|MM-3024 = Een hyperlink op de BgZ raadplegen gerepareerd naar een bestaande pagina.
 +
|MM-2825 = In onze Kwalificatie fixtures werd in sommige Patient resources bij adres .use gebruikt. Dit is mag alleen bij uitzondering gebruikt worden.
 +
|MM-2757 = De medicatiefixtures (agreement en use) voor de BgZ zijn aangepast, zodat deze bij het addendum passen.
 +
|MM-3017 = The link on the page referring to the FHIR package has been changed to the general FHIR package link.
 +
|MM-3026 = Op de Kwalificatiepagina zijn voor de twee gegevensdiensten Allergie-intolerantie en Allergie-intolerantie gegevensvertaling een Conformiteitscheck Gegevensdienst (CCG) geplaatst.
 +
|MM-2712 = The eAppointment profile now supports the NHG-14 code system in ContactType.
 +
|MM-2747 = The definition of .participant has been clarified in the profile eAfspraak appointment
 +
|MM-3035 = Op de wikipagina voor kwalificatie van PDFA Beschikbaarstellen is een hyperlink naar de Inhoudelijke gegevens gecorrigeerd, deze verwees voorheen naar een niet bestaande pagina.
 +
|MM-3031 = Het opmerkingenveld in de CCG van PDFA is opengesteld waardoor gebruikers opmerkingen in het vrije veld kunnen vermelden.
 +
|MM-2968 = The CapabilityStatements for PDF/A now support POST searchIncludes
 +
|MM-3013 = De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:
 +
* Nummersoort aangepast (van 'privé' naar vaste telefoon)
 +
* Tekst bij onderdeel 'specialisme' toegevoegd (was alleen een code)
 +
* Pulsaties per minuut: is aangepast naar UCUM notatie: /min
 +
* Kleine visuele verbeteringen zijn doorgevoerd
 +
|MM-2909 = BehandelAanwijzing.VerificatieDatum is naar 6 dagen (T – 186D) later gezet
 +
|MM-3011 = The profile FreedomRestrictingMeasures has been removed from the TO page.
 +
|MM-1238 = Correctie van de specificaties (in ART-DECOR). De twee raadplegen transacties bevatten nu alleen de query parameters conform de beschrijving op het functioneel ontwerp (filtermogelijkheden).
 +
|MM-3036 = De kwalificatiescripts voor BgLZ zijn aangepast op basis van het sjabloon 2022.
 +
|MM-3030 = Op de kwalificatiepagina zijn in de subparagrafen "Omschrijving scenario" van de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" de teksten (die de PGO betreft) vervangen door een tekst die van toepassing is op het XIS.
 +
|MM-2889 = De layout van het Beelden-kwalificatiescript is geüpdated met het algemene template.
 +
|MM-2887 = Op de FAQ kwalificatiepagina is de term pre-kwalificatie vervangen door kwalificatie 1. Verder is het kwalificatieproces verduidelijkt.
 +
|MM-2886 = Added a textual known issue to the ValueSet ProbleemNaamCodelijst that an urn:oid is present where an url is expected.
 +
|MM-2882 = Op de kwalificatiewikipagina is explicieter aangegeven dat bij afwijkingen van het kwalificatiescript er een argumentatie noodzakelijk is dat vooraf moet worden gecommuniceerd.
 +
|MM-2880 = In the profiles nl-core-address and nl-core-contactpoint, the Markdown notation for the tables has been changed to an actual table instead of a code block.
 +
|MM-2879 = Het element .subscriberId is verwijderd van de "medmij-bgz-coverage-ts-02" fixture met betrekking tot de bankgegevens.
 +
|MM-2878 = In GGZ-kwalificatiefixture voor zib Wilsverklaring is de missende referentie naar de Aandoening opgenomen die gespecificeerd is in het addendum.
 +
|MM-2872 = Er is een leesvriendelijke tekst aan 2 links toegevoegd in de introductie op het algemene functioneel ontwerp
 +
|MM-2858 = De PGO-testscripts voeren geen uitgebreide checks meer uit op de FHIR-responses vanuit de testserver.
 +
|MM-2846 = In een van de technische PDFA-testscripts voor XIS-systemen die test op een JSON-response werd om een XML-response gevraagd. Dit is aangepast.
 +
|MM-2844 = The patch version number for nl-core-practitioner has been corrected.
 +
|MM-2834 = In various CapabilityStatements, searchParams that were present, but that were not shown in their respective TOs, were removed and incorrect searchIncludes have been corrected.
 +
|MM-2830 = - Het aanpassen van enkele tekstuele beschrijvingen op de addendum-wiki van de PDF/A-kwalificatie.
 +
- Het corrigeren van enkele typo's en inconsequente bewoordingen.
 +
|MM-2826 = De koptekst FunctioneleStatus is gewijzigd naar FunctioneleOfMentaleStatus
 +
|MM-2824 = Aan de kwalificatiepagina BgLZ beschikbaar stellen is toegevoegd dat de kwalificatie voor het opnemen van medische diagnoses optioneel is en wat dit betekent voor de inhoudelijke gegevens.
 +
|MM-2820 = In the package manifests for all packages, the incorrect entry "web" has been changed to "url". This change pertains the packages for zib2017, Questionnaires, BgZ, Images and eAfspraak.
 +
|MM-2814 = Het element category was onjuist gevuld in de AllergieIntolerantie fixture van het BgZ kwalificatiemateriaal en in de FHIR-voorbeelden, dit is aangepast. Ook is een code-specification extensie toegevoegd op het reaction.severity-element.
 +
|MM-2802 = De BgZ fixture 'medmij-bgz-condition-ts-01' aangepast om in `.code` een codesysteem te bevatten dat in de relevante waardelijst voorkomt.
 +
|MM-2799 = De fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01 was niet juist conform de zib. valuePeriod.end is verwijderd.
 +
|MM-2792 = De code systeem ICPC is toegevoegd bij elke EpisodeOfCare referentie URL in de testscripts. 
 +
|MM-2787 = In de technische TestScripts wordt gecontroleerd of .system én .code altijd samen aanwezig zijn en of er geen ValueSet-uri gebruikt wordt als .system.
 +
|MM-2777 = Aan de GGZ-fixture voor de overkoepelende AlgemeneMeting zijn verwijzingen naar deelmetingen verrijkt met de qualifier "has-member".
 +
|MM-2776 = In een van de GGZ-fixtures voor zib GeneralMeasurement is de missende code-specification extension toegevoegd op Observation.status.
 +
|MM-2774 = De adresgegevens in de zorgverlener- en zorgaanbieder-fixtures van GGZ zijn aangepast zodat deze overeen komen met het addendum.
 +
|MM-2770 = Op de kwalificatiewikipagina's is additionele informatie toegevoegd dat verduidelijkt op welke systeemomgeving gekwalificeerd dient te worden.
 +
|MM-2742 = Het FO vermeldde ten onrechte dat het VIPP InZicht programma ook de module Medicatieoverdracht bevat. Dit is gecorrigeerd.
 +
|MM-2721 = De generieke uitgangspunten van de systeemrol 'Sturen' is toegevoegd en de systeemrol 'Ontvangen' is uitgebreider beschreven op de kwalificatiepagina 2020.01.
 +
|MM-2691 = De technische TestScripts gebruiken nu de "Prefer: return=representation" header bij het sturen van informatie om te garanderen dat de response de aangemaakte resources bevat.
 +
|MM-2663 = In de gezamenlijke basis voor de Touchstone-testen zijn de MedMij-asserts uitgesplitst van de niet-MedMij-asserts. Hierdoor is de volgorde van asserts in veel Touchstone-testscripts veranderd.
 +
|MM-2659 = Een aantal overlappende testen in de technische TestScripts van verschillende standaarden zijn generaliseerd naar een algemene basis. Sommige TestScripts voeren daardoor completere controles uit.
 +
|MM-2560 = In our Example resources we have added an Identifier.
 +
|MM-2507 = The link to NutritionAdvice at the Context value in HCIM NutritionAdvice Explanation profile has been corrected.
 +
|MM-2375 = De aansluitpagina voor Touchstone is veralgemeniseerd zodat deze multi-inzetbaar. Op de MedMij-wikipagina staat nu deze algemene informatie samen met MedMij-specifieke informatie.
 +
|MM-2788 = Voor Vragenlijsten is het aanleverformat Sturen geïntegreerd in het aanleverformat Raadplegen.
 +
|MM-2764 = In de meest recente beoordelingsformulieren is de volledigheidsbeoordeling uitgebreid met specifiekere technische criteria. Tevens is de achterhaalde term '(pre)' van '(pre)kwalificatie' verwijderd uit de beoordelingsformulieren en wikipagina's.
 +
|MM-2739 = Bij de Aandachtspunten bij inhoudelijke gegevens is een known issue met betrekking tot Scenario 1.1 toegevoegd.
 +
|MM-2734 = Er is nu een pagina met informatie over het toepassen van herleidbaarheid in PGO en XIS. Hiernaar wordt naar verwezen vanuit het algemeen functioneel ontwerp en alle kwalificatiescripts voor de rollen raadplegen en ontvangen. 
 +
|MM-2732 = The FHIR profile of HCIM SNAQrcScore had a defaultValueString with value "MISSING", this was not in line with other profiles and has been corrected, the value has been replaced for "Short Nutritional Questionnaire for residential care".
 +
|MM-2718 = Toelichting op kwalificatie (scenario 3.4) verbeterd: verwachting is dat ook aan de PGO-gebruiker duidelijk wordt gemaakt, dat de ontvanger geen lege vragenlijst accepteert.
 +
|MM-2711 = De 'conformiteitscheck gegevensdienst'-documenten (CCG) zijn toegevoegd op de kwalificatiepagina voor alle gegevensdiensten waarvoor deze beschikbaar zijn.
 +
|MM-2695 = Het functioneel ontwerp en de FHIR IG van Zelfmetingen bevatten nog geen informatie over identificatie van opgestuurde metingen, dit is toegevoegd. Systemen worden nu aangemoedigd om een identifier toe te voegen bij het insturen van metingen, in lijn met de algemene FHIR IG van MedMij.
 +
|MM-2682 = The display value for LOINC code 14743-9 in the qualification resources of SelfMeasurements was incorrect, this has been changed to the correct value "Glucose [mol/volume] in capillair bloed d.m.v. glucometer".
 +
|MM-2677 = De onterechte waarschuwing dat dit een werkpagina zou zijn is verwijderd op de kwalificatiepagina van BgLZ.
 +
|MM-2664 = Locatie van Documentreferentie 3 en Document 3 bleken onjuist, dit is gecorrigeerd. Er wordt nu terecht verwezen naar een niet bestaand document met een foutieve ID.
 +
|MM-2660 = The CapabilityStatements for BgGGZ contained more searchParams then the TO expected implementers to support. These searchParams have been removed. Several searchInclude values have been updated following the TO in the format [resource]:[search param].
 +
|MM-2658 = In het kwalificatiescript voor beschikbaarstellen BgZ zijn bij 6.1.14 en 6.1.15 de juiste SNOMED-codes toegevoegd, de FHIR-kwalificatiematerialen zijn ook bijgewerkt.
 +
|MM-2655 = The references to the FHIR profiles for nl-core-practitionerrole and nl-core-location were missing on the eAfspraak FHIR IG, they have been added to the list of profiles.
 +
|MM-2636 = Added an identifier to the bundle scenarios and equalize the bundle contents for scenario 2.1 with the resources from scenario 1.x for SelfMeasurements.
 +
|MM-2607 = A known issue is added to the BodyWeight and BloodGlucose profiles: some ValueSets contain more codes than is expected from a functional perspective, therefore use of these specific codes is discouraged.
 +
|MM-2598 = Voor DVZA's is de kwalificatie voor MeerlingIndicator en de voornamen van de zorgverlener optioneel, dit is toegevoegd aan de kwalificatiepagina van BgLZ.
 +
|MM-2564 = Er is een relatie naar de MedicatieAfspraak uit scenario 2.3 toegevoegd in scenario 3.3 op de wiki. Deze relatie is ook opgenomen in het FHIR-bericht op Touchstone.
 +
|MM-2562 = In HCIM PressureUlcer, corrected the .bodySite extension (laterality) with the proper ValueSet.
 +
|MM-2531 = De ontbrekende uitleg over het gebruik en invoeren van de variabele T-datum is toegevoegd aan de sectie Configureren simulator op de kwalificatiepagina.
 +
|MM-2525 = De fixture medmij-bgz-location-ts-01 in het BgZ-kwalificatiemateriaal was niet conform het addendum, om dit recht te trekken is het .name-element (OrganisatieLocatie) nu gevuld met "West vleugel" en is er een referentie toegevoegd op het element .managingOrganization naar de organisatie "Test Medisch Centrum" (OrganisatieNaam).
 +
|MM-2515 = Aan de kwalificatie-eisen is uitleg toegevoegd in welke omstandigheden een Touchstone-uitvoer gefaalde tests mag bevatten.
 +
|MM-2461 = In the zib2017 FHIR package, the missing terminology bindings in profiles zib-AllergyIntolerance and zib-BodyHeight have been restored.
 +
|MM-2324 = All LoadResources scripts for the qualification materials are bundled per main folder (MedMij-20XX.0X-Test/Cert), leading to less overhead in the montly update cycle.
 +
|MM-1862 = XIS-kwalificatiescenario 1.3 voor de BgZ wordt verwijderd uit de FHIR-testmaterialen omdat deze geen functionele oorsprong kent.
 +
|MM-2165 = Added an Identifier to the technical qualification resources.
 +
|MM-2404 = Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen verwijst nu naar de website van stichting Legio, waar de de eisen en mapping-specificaties omtrent ontvangen van zelfmetingen, gedownload kunnen worden.
 +
|MM-2430 = Er is een infographic gepubliceerd die de maandelijkse patchrelease uitlegt. Er wordt naar deze infographic verwezen vanaf de landingspagina voor MedMij en de landingspagina's voor publicatie 2020.01 en 2020.02.
 +
|MM-2432 = CapabilityStatements (client/server) are created for eAppointment.
 +
|MM-2439 = All TestScripts checking for an empty searchset Bundle have been edited to allow for an otherwise empty Bundle with an OperationOutcome present.
 +
|MM-2444 = De waarschuwingsbox voor de BgLZ is gewijzigd op de kwalificatiepagina, Functioneel Ontwerp en het Technisch Ontwerp om weer te geven dat de 2020.01 versie niet meer ondersteund wordt voor kwalificatie
 +
|MM-2451 = Op de kwalificatiepagina's van eAfspraak en Zelfmetingen is een downloadbaar overzicht geplaatst onder 'specifieke afspraken huisartssystemen'. Het overzicht bevat implementatie-advies vanuit OPEN/Legio en welke afwijkingen op het kwalificatiescenario zijn toegestaan voor DVZA/HIS combinaties.
 +
|MM-2462 = Added Condition resource to be supported in the Capability Statement of GGZ. 
 +
|MM-2463 = Link in paragraaf Richtlijn van het functioneel ontwerp BgLZ is verbeterd (was V2020.01, is nu V2020.02).
 +
|MM-2465 = In het beoordelingsformulier van BgGGZ Beschikbaarstellen v2020.01 is de FamilySituationChild uit de technische beoordeling verwijderd.
 +
|MM-2480 = Correctie en verduidelijking PDF/A wiki-pagina's raadplegen en beschikbaarstellen: De footnote in 4.4. is verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
 +
|MM-2483 = Addendum BgZ is verduidelijkt door bij sectie 'Probleem' een notitie toe te voegen met uitleg waarom er in de test meerdere resources worden verwacht. 
 +
|MM-2488 = Addendum BgZ is verduidelijkt door bij sectie 'Procedure' een notitie toe te voegen met uitleg waarom er in de test meerdere resources worden verwacht. 
 +
|MM-2492 = Enkele kwalificatiescenario's van Zelfmetingen, use case Raadplegen, zijn gewijzigd. In Touchstone is de hartfrequentie toegevoegd aan scenario 1.6. Het kwalificatiescript en aanleverformat vermelden de hartfrequentie nu ook in scenario 1.7. Het script vermeldt nu ook dat de PGO geleegd moet worden na scenario 1.5. Tevens zijn de scenario's nu opgenomen in een nieuwe layout (tabel) om de toelichting te verbeteren.
 +
|MM-2494 = The header 'MedMij-Request-ID' in TestScripts is now properly filled with a generated UUID without showing this process to the user.
 +
|MM-2504 = In the profiles zib-TreatmentDirective and zib-AdvanceDirective, guidance is added on how to possibly populate {{fhir|Consent.policy.url}}.
 +
|MM-2506 = In het package manifest van het Questionnaires-package is de dependency op het zib2017 aangepast van de NPM-notatie "^2.0" naar de beperktere FHIR-notatie "2.0.x".
 +
|MM-2510 = The profile zib-Respiration has been added to the Capability Statements (client/server) of SelfMeasurements.
 +
|MM-2517 = The vitals-signs profiles have been updated with an extra discriminator on {{fhir|.code.coding}}. {{fhir|system}} has been added as a discriminator.
 +
|MM-2518 = Het functioneel ontwerp van Zelfmetingen licht nu de zoekacties voor raadplegen beter toe (laatste meting, categorie) zodat het overeenkomt met het technisch ontwerp.
 +
|MM-2520 = De SNOMED CT codes uit het testscript zijn toegevoegd aan de volgende addenda-secties van de kwalificatie BgZ; uitslagen, verrichtingen, medisch hulpmiddel en contact.
 +
|MM-2527 = Replaced an unkown SNOMED code in BgGGZ qualification materials at GeneralMeasurement item 6.
 +
|MM-2543 = Op de wiki-landingspagina voor MedMij wordt vermeld dat publicatie 2019.01 in passief beheer is en 2020.* in actief beheer zijn, met korte uitleg over publicaties, informatiestandaarden en MedMij-catalogus. Op de landingspagina's voor deze MedMij-publicaties wordt vermeld dat ze in passief of actief beheer zijn, met verwijzing naar deze korte tekst.
 +
|MM-2544 = In het kwalificatiescript/scenario zijn bij FunctioneleOfMentaleStatus enkele StatusNaam display-waardes gewijzigd.
 +
|MM-2546 = Op het functioneel ontwerp van Medicatieproces is de systeemrolcode van use case verstrekkingvertalingen teruggezet van "9.A.7" naar "9.A.1".
 +
|MM-2552 = Voor de kwalificatie van Zelfmetingen, use case 'raadplegen', is in het kwalificatiescript en aanleverformat verduidelijkt dat het tonen van de persoongegevens wordt verwacht.
 +
|MM-2553 = In het Functioneel Ontwerp van Medicatieproces zijn links aangepast om te verwijzen naar de huidige versie van Art-Decor transacties
 +
|MM-2555 = In the qualification material of eAppointment we have added the ContactType at some resources. At Afspraak 3 we have changed the PatientInstructions to the right instructions of the Addendum.
 +
|MM-2561 = Some examples of zib-Problem have the value of {{fhir|.clinicalStatus.extension:ProblemStatusCodeList}} changed.
 +
|MM-2582 = A missing code has been added to the 'GlucoseMeetmomentenNhgtable45Codelijst' ValueSet.
 +
|EOVDR-40 = ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
 +
|EOVDR-41 = ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
 +
|EOVDR-42 = ART-DECOR publicatie - In Art-Decor dataset, status zib Algemene Meting op Geannuleerd gezet
 +
|EOVDR-43 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, Overlijdensindicator en Datum Overlijden uit zib Patient verwijderd
 +
|EOVDR-44 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, binnen zib Betaler: kardinaliteit Persoon en Verzekeraar 1..1C gemaakt
 +
|EOVDR-45 = ART-DECOR publicatie - In Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar en Sturen Aanmeldbericht: kardinaliteit  SturendeOrganisatie.Zorgaanbieder.ZorgaanbiederIdentificatienummer op 1..1 gezet.
 +
|EOVDR-46 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt: in HulpVanAnderen/Hulpverlener, kardinaliteit van Zorgverlener, Mantelzorger en Zorgaanbieder zo gespecificeerd dat zij elkaar uitsluiten.
 +
|EOVDR-47 = ART-DECOR publicatie - Engelse weergavenamen van (voor eOverdracht gespecialiseerde) waardenlijsten van zib Probleem vervangen door NL vertaling
 +
|EOVDR-48 = ART-DECOR publicatie - Datumtijdstempelprecisie voor Begin- en Einddatum in de zib Probleem en Begindatum in AllergieIntolerantie en MedischHulpmiddel toegevoegd.
 +
|EOVDR-49 = ART-DECOR publicatie - In alle voorkomens van VerpleegkundigeInterventie.Uitvoerder kardinaliteit van Zorgverlener, Verzorger en Patient gewijzigd van 0..1R naar 0..1C: precies 1 van de 3 concepten moet gekozen worden.
 +
|EOVDR-50 = ART-DECOR publicatie - Verificatiestatus verwijderd uit Patiëntprobleem.Probleem in alle transacties
 +
|EOVDR-51 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt, kardinaliteit Wilsverklaring gewijzigd van 0..1 naar 0..*
 +
|EOVDR-52 = ART-DECOR publicatie - In alle voorkomens van de sub-bouwsteen Contactgegevens in alle transacties, de kardinaliteiten gelijk getrokken: Telefoonnummers 0..*/Telefoonnummer 1..1 en Email adressen 0..*/E-mail adres 1..1
 +
|EOVDR-53 = ART-DECOR publicatie - In transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen, kinderen 0-1 jaar en kinderen 0-18 jaar kardinaliteit Stoma gewijzigd van 0..1 naar 0..*
 +
|EOVDR-54 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt, VermogenTotVerpleegtechnischHandelen.VerpleegkundigeInterventie.UItvoerder.Zorgverlener verwijderd
 +
|EOVDR-55 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, Patient verwijderd  uit Verpleegkundige Interventie.Uitvoerder in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik
 +
|EOVDR-56 = ART-DECOR publicatie - Niet-relevante concepten Lateraliteit en AnatomischeLocatie in Infuus..Randapparaat::MedischHulpmiddel uit de transacties verwijderd
 +
|EOVDR-57 = ART-DECOR publicatie - In HorenHulpmiddel.MedischHulpmiddel, concept Lateraliteit verwijderd (is al verwerkt in de waardenlijst van MedischHulpmiddel.AnatomischeLocatie)
 +
|EOVDR-58 = ART-DECOR publicatie - In alle transacties, de concepten Verificatiestatus, AnatomischeLocatie en Lateraliteit verwijderd uit MentaleStatus.Probleem
 +
|EOVDR-60 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit van HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.AnatomischeLocatie gecorrigeerd van 0..*. naar 0..1 conform specificatie zib.
 +
|EOVDR-61 = ART-DECOR publicatie - In transactie Sturen Overdrachtbericht kinderen 0-1 jaar,  Patient verwijderd uit Uitvoerder in alle voorkomens van Verpleegkundige Interventie
 +
|EOVDR-63 = Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
 +
|EOVDR-64 = Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
 +
|EOVDR-67 = In all three Nursing Handoff profiles, the coding for the "Skin" section has been corrected to SNOMED code 106076001
 +
|EOVDR-68 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.3: 2e voorkomen van Betaler toegevoegd; Verzekeraar verwijderd uit 1e voorkomen.
 +
|EOVDR-69 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.VerpleegkundigeInterventie, Interval vervangen door Frequentie.
 +
|EOVDR-70 = Het notified pull-mechanisme voor de eOverdracht is aangepast. De notificatie dient nu de resource.id van de Task te bevatten, en de pull bestaat niet langer uit een search maar uit een directe read gebaseerd op deze resource.id.
 +
|EOVDR-74 = (Pre-)kwalificatiemateriaal  Testscenario's 1.3 en 1.4 hernoemd in 1.3b en 1.4b (suffix b = alleen geschikt voor (pre)kwalificatie overlap BgZ)
 +
|EOVDR-75 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.2b, 1.3(b) en 1.4(b) : typfout in Medische Diagnose.Probleemnaam hersteld
 +
|EOVDR-78 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: inhoud voor Mentale Status toegevoegd
 +
|EOVDR-79 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.ProductID tekst "GTIN voorbeeld" vervangen door een voorbeeld van een GTIN code
 +
|EOVDR-80 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Blaasfunctie.Incontinentiemateriaal: Product ID vervangen door Product type
 +
|EOVDR-81 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Mobiliteit.MedischHelpmiddel.ProductType SNOMED code vervangen door SNOMED term
 +
|EOVDR-82 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: tweede voorkomen van VermogenTotVerpleegtechnischHandelen opgenomen
 +
|EOVDR-84 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Dekking Darmfunctie compleet gemaakt door Frequentie, FaecesContinentie en Incontinentiemateriaal toe te voegen aan Testscenario 1.8
 +
|EOVDR-85 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b) en 1.4(b): niet-verplichte inhoud verwijderd
 +
|EOVDR-86 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b), 1.4(b): Niet-verplichte velden in Behandelaar verwijderd
 +
|EOVDR-87 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
 +
|EOVDR-88 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
 +
|EOVDR-89 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Contactgegevens patiënt toegevoegd aan Testscenario 1.2
 +
|EOVDR-90 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen Taalvaardigheid toegevoegd
 +
|EOVDR-91 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: tweede voorkomen van Rol toegevoegd aan Contactpersoon
 +
|EOVDR-94 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen MedischHulpmiddel toegevoegd aan Mobiliteit 
 +
|EOVDR-96 = ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie van Sondesysteem.MedischHulpmiddel verwijderd uit de Overdracht transacties.
 +
|EOVDR-97 = ART-DECOR publicatie - Verwijzing naar Behandelaar::Zorgverlener toegevoegd aan Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel en Stoma.Stomamateriaal::MedischHulpmiddel in de overdracht transacties.
 +
|EOVDR-98 = ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie toegevoegd aan VermogenTotMondverzorging.MedischHulpmiddel in de de transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar. 
 +
|EOVDR-99 = ART-DECOR publicatie - Dataset: tijdstempelprecisie Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel.Begindatum gecorrigeerd van "alleen jaar" naar "tenminste jaar".
 +
|EOVDR-100 = Added zib-AllergyIntolerance profile to the list of profiles in the FHIR Implementation Guide.
 +
|EOVDR-101 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle scenario's: ABG codes voor ZorgaanbiederIdentificatienummer en ZorgverlenerIdentificatienummer gecorrigeerd conform conventie AGB codes (eerste twee cijfers geven het specialisme aan).
 +
|EOVDR-102 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.2b: tweede telefoonnummer en e-mail adres toegevoegd aan Sturende Organisatie.Zorgverlener.Contactgegevens. Foutief e-mail adres gecorrigeerd in Ontvangende Organisatie.Zorgaanbieder.Contactgegevens.
 +
|EOVDR-103 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteiten van VermogenTotDrinken, -Eten, -ZichWassen en -ZichKleden in de overdracht transacties aangepast van 0..1 naar 0..{*}.{*} Binnen deze zibs, de kardinaliteiten van DrinkBeperking, EetBeperking, TeWassenLichaamsdeel en TeKledenLichaamsdeel teruggebracht van 0.. naar 0..1. Testscenario 1.1 aangepast.
 +
FHIR-profielen voor Nursing Handoff aangepast.
 +
|EOVDR-104 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Taalvaardigheid.CommunicatieTaal: onjuiste code (is 3 posities moet 2 posities zijn) en ontbrekende weergavenaam gecorrigeerd
 +
|EOVDR-105 = Functioneel ontwerp - In procesbeschrijving verpleegkundige aanmelding, bij bullets over het annuleren van het aanmeldbericht en het annuleren van een antwoordbericht vermeld dat dit toekomstige functionaliteit betreft. 
 +
|EOVDR-107 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Land verwijderd uit adresgegevens Ontvangende organisatie::Zorgaanbieder en Behandelaar.Zorgaanbieder
 +
|EOVDR-109 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Woonplaats en AdresSoort toegevoegd aan Behandelaar#2::Zorgverlener.Zorgaanbieder
 +
|EOVDR-111 = ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder.Adresgegevens.AdresSoort aangepast van 0..1 naar 1..1 conform zib definitie. AdresSoort toegevoegd aan 2e voorkomens Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder in testscenario's 1.1 en 1.1b.
 +
|EOVDR-112 = Functioneel Ontwerp - Op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bij Mentale Status.Probleem: Probleemtype Bevinding vervangen door type Symptoom
 +
|EOVDR-113 = ART-DECOR publicatie - Dataset: waardenlijst bij Mentale Status.Probleem.ProbleemType ingeperkt tot alleen Symptoom. ProbleemType ook toegevoegd aan Mentale Status.Probleem in Testscenario's 1.1(b). Voetnoot bij Mentale Status.Probleem op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen uitgebreid.
 +
|EOVDR-114 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - RedenContactTekst toegevoegd aan AfsprakenPatient.Contact
 +
|EOVDR-115 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1(b): in ContactMet::Zorgverlener.Specialisme, UZI codering van Ergotherapeut vervangen door AGB codering 
 +
|EOVDR-117 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle testscenario's, alle voorkomens van Naamgegevens: Initialen gelijk gemaakt aan eerste letters van de Voornamen  
 +
|EOVDR-118 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Naam en Contactgegevens toegevoegd aan Uitvoerder.Verzorger::Contactpersoon in Verpleegkundige Interventie bij Patiëntprobleem #04.
 +
|EOVDR-119 = Functioneel ontwerp - Inperkingen van waardenlijsten voor Diagnoses.Probleem.ProbleemNaam en ProbleemStatus, Voorgeschiedenis.Probleem.ProbleemNaam en MentaleStatus.Probleem.ProbleemType vermeld in voetnoten op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen.
 +
|EOVDR-120 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Kwalificatiescript en scenario 1.1b toegevoegd voor 14 met BgZ overlappende zibs
 +
|EOVDR-121 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.5 tot en met 1.11 toegevoegd voor pre-kwalificatie
 +
|EOVDR-122 = (Pre-)kwalificatiemateriaal - 2 testscripts voor Aanmeldfase toegevoegd
 +
|EOVDR-123 = In the Nursing Handoff profiles, the cardinality's for zib Stoma and zib AdvanceDirective have been adjusted from 0..1 to 0..* to align with the changes in the dataset.
 +
|EOVDR-124 = Add <code>ge</code> prefix to <code>_lastUpdated</code> search parameter in Task search invocation.
 +
|EOVDR-130 = Art-Decor publicatie: kardinaliteit secties "Algemene Patiënten Context" en "Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand" verlaagd van 1..1 naar 0..1 in ALLE transacties van eOverdracht. Deze aanpassing ook gedaan voor de secties generalPatientContext en healthState in de FHIR profielen.
 +
|EOVDR-131 = Op de wiki pagina https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht is de zib JuridischeStatus verplaatst van de sectie Medische context naar Algemene Patienten Context.
 +
|EOVDR-132 = In Kwalificatiescripts - overdracht ontvangend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ en overdracht sturend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ, downloadable Aanleverformat voor screenhots toegevoegd aan scenariotabel in paragraaf "Scenario's". Hiernaar verwezen vanuit paragraaf "Op te leveren materialen".
 +
|EOVDR-133 = Art Decor publicatie: In MentaleStatus.Probleem: waardenlijst bij ProbleemType aangepast van {symptoom} naar {symptoom, klacht, functionele beperking, complicatie}. Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast.
 +
|EOVDR-134 = De term pre-kwalificatie wordt niet meer gebruikt door Nictiz. 'Pre-kwalificatie' is vervangen door 'test'.
 +
|EOVDR-135 = Testscenario 1.1b is gepubliceerd op Touchstone. Voor informatie over Touchstone binnen de eOverdracht-context is een handleiding gepubliceerd. Een verwijzing hiernaar is op de kwalificatiepagina opgenomen.
 +
|EOVDR-136 = De wiki pagina's https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht en https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bevatten links naar een verouderde Art-Decor publicatie. Uit oogpunt van onderhoud zijn deze vervangen door een verwijzing naar de landingspagina
 +
|EOVDR-137 = Art-Decor publicatie: kardinaliteit Voedingsadvies binnen Specificatie Gezondheidstoestand.Voeding/Vocht verhoogd van 0..1 naar 0..*. FHIR profiel: kardinaliteit van NutritionAdvice verhoogd van 0..1 naar 0..*. Test en Kwalificatiemateriaal: aantal voorbeelden van Voedingsadvies verhoogd van 1 naar 2.
 +
|EOVDR-140 = Art-Decor publicatie: in transacties Overdracht kind 0-1 jaar en Overdracht kind 1-18 jaar, Probleem.Lateraliteit en Probleem.AnatomischeLocatie verwijderd uit Mentale Status.Probleem
 +
|EOVDR-143 = Beschrijving van het kwalificatieproces opgenomen in nieuwe paragraaf "Kwalificatieproces" op de kwalificatiepagina
 +
|EOVDR-150 = Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast, aantal voorbeelden uitgebreid van 1 naar 2.
 +
|EOVDR-152 = Paragraaf "op te leveren materialen" in de kwalificatiescripts:  aanwijzigingen toegevoegd over link(s) naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone) en het gebruik van het aanleverformat.
 +
|EOVDR-154 = Op de landingspagina is het release candidate nummer van de laatste publicatie van eOverdracht gewijzigd, dus 4.0-RC5 bij FO, TO en Kwalificatiepagina. Ook op de betreffende pagina's worden de wijzigingen aangebracht in de titel. De URL blijft gelijk.
 +
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 +
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.
 +
|MM-1003 = In extensions zib-Payer-BankInformation and zib-TreatmentDirective-Verification, add the (required) .url element, and remove this url from the calling profile zib-Payer.
 +
|MM-1006 = Sub-measurements in the zib-GeneralMeasurement have been changed from Observation.component's to a set of related zib-GeneralMeasurement instances. Additionally, the ResultStatusCodelist is added to Observation.status.
 +
|MM-1007 = The IG for the Images information standard included broken links to example instances on Simplifier. These have been removed and replaced with a general link to example instances on Simplifier.
 +
|MM-1011 = Replaced the term "StructureDefinitions" with the more precise term "profiles" in implementation guides.
 +
|MM-1015 = Added a generated narrative to all example instances.
 +
|MM-1017 = The SelfMeasurements IG incorrectly didn't mention the PulseRate profile. This has been added.
 +
|MM-102 = Bundle type 'collection' is vervangen door 'searchset' in de use case voor het raadplegen van het medicatieoverzicht.
 +
|MM-1025 = Corrected the slicing logic at the discriminator path in the zib-Procedure profile.
 +
|MM-1032 = Removed the explicit slice "masterIdentifier" from the images-Media profile, as it was impossible to define a discriminator. The masterIdentifier concept is now defined directly on Media.identifier.
 +
|MM-1034 = It was not possible to distinguish a version-specific identifier among identifiers in the instance of a Media resource. This is solved by adding a mandatory fixed value at identifier.use in the identifier.
 +
|MM-1036 = The code-specification extension was not used on all the required elements where it is required in the qualification material, this has been corrected.
 +
|MM-105 = Raadplegen 6.12 medicatieverstrekkingen (bij apothekers).
 +
|MM-1050 = The FHIR specification on Resource.text is not completely clear and found multi interpretable. Therefore, additional explanation and guidance on this subject is added to the MedMij FHIR IG.
 +
|MM-1053 = Changed mapping name in nl-core-organization profile from 'HCIM Patient-v3.1.1(2017EN)' to the correct 'HealthcareProvider-v3.1.1(2017EN)' as it was incorrect and could lead to misunderstanding.
 +
|MM-1054 = Changed the package dependency of the information standards from the patch level to the minor level, as all patch level packages are interchangable.
 +
|MM-1059 = Fixed a typo in the BgLZ FHIR IG: changed 'Patient.general-pracitioner' to 'Patient.generalPractitioner'
 +
|MM-106 = Het Bundle-MedicationOverview profiel en de technische wiki pagina beschrijven nu hoe de bundle.total bepaald wordt in de MedicationOverview response.
 +
|MM-1069 = The IHE MHD list of search parameters was deemed to pose a disproportionate implementation burden for servers. A selection of the most appropriate and likely used search parameters has been made.
 +
|MM-1079 = Het kwalificatiemateriaal voor PDF/A wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.
 +
|MM-1080 = Het kwalificatiemateriaal voor Zelfmetingen wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.
 +
|MM-1081 = Added meta.profile declaration to some examples where it was missing.
 +
|MM-1082 = Voor de PDF/A-standaard was het niet duidelijk welk PDF/A-niveau minimaal ondersteund dient te worden. Op het FO en TO is nu toegevoegd dat het om PDF/A-1 gaat.
 +
|MM-1083 = Added mapping for zib FamilySituation concept MaritialStatus to the profile for nl-core-patient
 +
|MM-1084 = The profiles for zib-Payer and zib-MedicalDevice have been added to the list of profils in the IG for Questionnaires.
 +
|MM-1085 = To aim for a more general approach in the Questionnaires information standard, textual changes were made in the Questionnaires profiles, README and the Simplifier project so that they no longer state 'MedMij' and 'Nictiz situation'.
 +
|MM-1090 = The AD_use extension was incorrectly used on the .use element instead of the root of the profile. The extension was replaced by a custom extension named AddressType, for a simpler and more complete mapping mechanism for HCIM AddressInformation.
 +
|MM-1091 = Pre-adopt of the R4 reasonReference element as DeviceUseStatement extension reasonReference, applied in zib-MedicalDevice.
 +
|MM-1092 = An extra scenario is added for SelfMeasurements MedMij qualification. This scenario adds PHR and XIS testscripts with a search on Observation resources with category 'vital signs'.
 +
|MM-1094 = Removed the retired 'zib-Appointment' profile in favor of 'eAfspraak-Appointment' in the BgZ CapabilityStatements. Added documentation about the use of the eAfspraak Appointment profile in combination with HCIM PlannedCareActivityForTransfer to the BgZ FHIR IG. Polished some HCIM terminology in the BgZ FHIR IG.
 +
|MM-1095 = Add guidance about the use of FHIR id's and Bundle fullUrl's in the different circumstances to the 'overarching principles' section of the MedMij IG.
 +
|MM-1097 = Not all requirements for the custom search parameter 'periodofuse' were technically described for servers. Technical implementation notes were added to the IG for for Medication and to the SearchParameter.
 +
|MM-1115 = The HCIM MedicationAdministration was incorrectly mentioned on the IG of Medication process, therefore, the FHIR profile and resource endpoint for MedicationAdmistration are removed.
 +
|MM-1116 = Removed FHIR patch level version from file names and descriptions of qualification materials.
 +
|MM-1117 = In the gp-JournalEntry profile, adjusted the discriminator for Observation.component (type to pattern, path to code and fixedCodeableConcepts to patternCodeableConcepts). Changed fixedCodeableConcepts to fixed values on coding.system in component.valueCodeableConcept.
 +
|MM-1118 = All information standards contained sections about error handling without added value to the FHIR specification. This has been replaced with a reference to the Overarching Principles on the main FHIR IG page. The given information here has been deduplicated from the FHIR specification. Examples are given to provide added value by putting error handling in perspective to the use in the information standards.
 +
|MM-1119 = De herleidbaarheid van gegevens (data-elementen) wordt expliciet benoemd en een expliciet onderdeel van kwalificatie.
 +
|MM-1121 = Change the profile requirement for the PDF retrieve use case from the IHE profiles to the profiles adapted by Nictiz to fix slicing issues.
 +
|MM-1122 = Added zib-LifeStance extension to nl-core-patient profile, leading to a new minor version.
 +
|MM-115 = Solved inconsistency in the List of StructureDefinitions. Also we will no longer check PlannedCareActivityForTransfer for MedicationAdministration in section 17 Zorgplan, because we found it was unimplementable as-is. Presumed solution will come from a future HCIM release.
 +
|MM-1155 = In nl-core-address, changed the slicing logic to enable support for both GBA and ISO land codes.
 +
|MM-1165 = To aid in a simpler HCIM mapping, the code-specification extensions on the .system and .use element in the nl-core-contactpoint profile where removed and replaced by one new extension: TelecomType. The usage of this extension and the corresponding mapping are added to the profile definition. Also changed the obsolete HCIM term 'TelecomSoort' in the profile and ConceptMaps to the now used 'TelecomType'.
 +
|MM-1167 = Add a binding strength of "extensible" to maritalStatus in nl-core-patient.
 +
|MM-1168 = In the profiles on DocumentManifest, removed the profile references to three deleted profiles in the pReference slice.
 +
|MM-1169 = Gezien BITS reeds goede naslag biedt voor wijzigingen in de MedMij-informatiestandaarden, is er voor gekozen om de sectie "Paginahistorie" (in functionele ontwerpen) en "History" (in FHIR IG's) te verwijderen.
 +
|MM-1175 = Added a comment in the nl-core-address profile at Address.use.extension:AD_use to signal a known issue.
 +
|MM-1177 = The information standard specific artifacts for MedicationProcess, eAfspraak, Images and BgZ have been split out from the main project/package and put into separate projects/packages.
 +
|MM-118 = Profiel naam zib-Product niet passend bij Zib FarmaceutischProduct.
 +
|MM-1188 = ART-DECOR publicatie - dataset velden (experimental, purpose, subjectType, questionnaireItem/repeats) nu ook zichtbaar in transactie vragenlijsten beschikbaarstellen.
 +
|MM-1191 = ART-DECOR publicatie - dataset onderdeel QuestionnaireItem: element namen van groupText-renderingStyle /xhtml gecorrigeerd naar text-renderingStyle/xhtml.
 +
|MM-1198 = ART-DECOR publicatie - specialisme toegevoegd aan dataset/transacties vragenlijsten (was al onderdeel kwalificatiemateriaal).
 +
|MM-1204 = In the zib-BloodPressure profile, the slices for diastolic and systolic pressure have been made required.
 +
|MM-1207 = Added syntax highlighting to XML code on wiki pages.
 +
|MM-1220 = De leesbaarheid van de kwalificatiepagina is vergroot. Hierbij zijn de procedurele eisen opgeschreven en is de FAQ toegevoegd.
 +
|MM-1227 = ART-DECOR publicatie - dubbel element verwijderd. Zorgaanbieder is nu enkel nog aanwezig als onderdeel (child) van zorgverlener.
 +
|MM-1228 = Removed inline examples in TO of PDF/A and replaced them with links to simplifier examples.
 +
|MM-1248 = The reference on .extension:ConcernReference in the HCIM Alert profile is unconstrained, leading to unclarity on what resource types can be expected. A comment has been added to explain this.
 +
|MM-125 = Inconsistentie wiki vs simplifier.
 +
|MM-1256 = Various tweaks to example materials to fix minor bugs.
 +
|MM-1259 = Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg aangepast: voor 3 specifieke zibs vermeld dat de vulling optioneel is. Toegepast op zowel 2019.01 als 2020.01
 +
|MM-1260 = In het FO van de BgLZ is de verwijzing naar de toelichting kwalificatie duidelijker gemaakt.
 +
|MM-1261 = In the narratives of example files, removed the HTML link from references to other resources.
 +
|MM-127 = TimeOfDay in InstructionsForUse and the Hapi Enumerators.
 +
|MM-128 = CanceledIndicator possible values.
 +
|MM-1281 = Gelijktrekken van woordkeuzes in kwalificatiescripts en addenda voor PDF/A
 +
|MM-1283 = In HCIM Procedure, added mapping to the Requester (NL-CM:14.1.10) concept.
 +
|MM-1284 = Correctie op volgorde van benoemde processtappen use case raadplegen binnen de informatiestandaard Zelfmetingen, proces stond verkeerd om beschreven.
 +
|MM-1285 = In the ValueSet RedenMedicatieAfspraakCodelijst, replaced the custom ART-DECOR code with SNOMED for the .designation.use element.
 +
|MM-1292 = There were no clear style guides for technical documentation. Guidance has been created for common situations and the IG is updated in accordance to these styles.
 +
|MM-1319 = Guidance has been added to the zib-LaboratoryTestResult-Observation profile on the use to of multiple LabortoryTests within one LaboratoryTestResult.
 +
|MM-1328 = Clarified specifications of which transactions are needed to be supported by DVP's for PDF/A
 +
|MM-134 = MedicationUse StopType found values do not correspond with MedicationUseStopTypeCodeList values.
 +
|MM-1343 = The references to the IHE MHD StructureDefinitions used for mapping purposes in the Images technical design have been replaced by references that resolve.
 +
|MM-1345 = Notebox opgenomen in het functioneel ontwerp van Vragenlijsten, welke toelicht dat de uitwisseling voor de use case 'Raadplegen vragenlijst' op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.
 +
|MM-1353 = Notebox opgenomen in FO voor Vragenlijsten om duidelijk te maken dat de uitwisseling op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.
 +
|MM-1358 = Replaced <div> by <span> in narratives of examples.
 +
|MM-1374 = In the HCIM Procedure profile, corrected naming in the mappings from the old to the new HCIM.
 +
|MM-1379 = Remove the defunct Simplifier based rendering of operations from TO's of eAfspraak and MedicationProcess.
 +
|MM-1382 = The profile on HCIM AdvanceDirective contained a mapping to BasicElements::Author on the Consent.consentingParty element. However, the HCIM does not specify an author. Therefore, this mapping has been removed.
 +
|MM-1383 = Verwijderen van niet te gebruiken eAfspraak-scenario's afspraak maken, wijzigen en verwijderen.
 +
|MM-1385 = In the Simplifier project view, the status badge for profiles has been changed from "active" to "prerelease" as a visual indication that profiles in this view do not align with the released profiles in the package.
 +
|MM-1386 = Replaced incorrect links to the Simplifier project in the 'Terminology, NamingSystems, Mappings' section of IGs by references to the relevant published packages.
 +
|MM-1390 = The mapping comment for BasicElements::DateTime was incorrectly named 'StartDateTime', this has been corrected to 'DateTime'.
 +
|MM-1393 = Tweaks in the qualification materials of the PDF/A standard on multiple aspects including scripts, addendum, fixtures and wiki guidance.
 +
|MM-1399 = In the eAfspraak Appointment profile, the mapping on Appointment.description is corrected. Also clarification has been added to Appointment.indication and Appointment.reason.
 +
|MM-1406 = Tekstuele verbetering Toelichting kwalificatie (/Kwalificatie) paragraaf 4.2 om duidelijker te maken dat de leverancier de foutcode moet inbouwen
 +
|MM-1408 = Added a known issue on HCIM FunctionalOrMentalStatus to the BgZ and GGZ FHIR IG's. NL-CM:4.26.6 StatusDate in the profile FunctionalOrMentalStatus is mapped on period.start, but is a date nonetheless, this will be fixed in a future release. Also see MM-1570.
 +
|MM-141 = Vital Signs profielen inconsistent m.b.t. baseDefinition.
 +
|MM-1410 = TestScripts are now maintained in an intermediate form, leading to more consistency between TestScripts, shorter and more readable metadata, the addition of common basic technical asserts and the addition of TestScripts that test JSON for XIS-servers. Also, TestScripts will now continue by default if an asserts fails.
 +
|MM-1418 = The publisher element, stating Nictiz as publisher, is added to FHIR profiles where it was missing.
 +
|MM-142 = Onduidelijkheid in de modellering van de Aanvrager van een LaboratoriumUitslag.
 +
|MM-1420 = Added extra embedded examples to Observation.component:Amount.value[x]:valueQuantity in the HCIM AlcoholUse and HCIM TobaccoUse profiles to clarify the use of UCUM annotations in units.
 +
|MM-1422 = De DVZA-aanleverformats bevatten geen XIS-veld, dit is toegevoegd, nu kan voorafgaand aan de beoordeling gezien worden met welk XIS wordt gekwalificeerd.
 +
|MM-143 = Aanpassing modellering Procedure.performer in het profiel voor HCIM Verrichting.
 +
|MM-1432 = Publicatie van de BgLZ 3.0 waarin de mogelijkheid is opgenomen om het Verpleegkundig Zorgplan in de vorm van opgemaakte tekst op te nemen, in publicatieversie 2020.02. In verband met deze publicatie is op pagina's van publicatieversies 2019.01 en 2020.01 die verwijzen naar eerdere versies van de BgLZ een NoteBox toegevoegd: partijen die overwegen zich voor de BgLZ te kwalificeren, wordt gevraagd zich te melden bij MedMij of MedMij Kwalificatiecentrum.
 +
|MM-144 = Problem zib ClinicalStatus can take on values which are not defined by the HCIM.
 +
|MM-1441 = De toelichting over tijdnotatie en tijdzone in Touchstone ontbrak op de pagina 'Kwalificatie aansluiten'. Deze is toegevoegd.
 +
|MM-1444 = In the explanation on planning activities represented in HCIM PlannedCareActivityForTransfer mentioned both HCIM names as well as FHIR core resources which led to confusion. Because of conformance, this has been corrected, now only FHIR core resources are mentioned.
 +
|MM-1446 = Op de MedMij-landingspagina ontbrak de verwijzing naar de kwalificatiepagina voor publicatie 2019.01, deze is toegevoegd.
 +
|MM-145 = ContactPerson verwijzing informatiestandaarden vs patient zib.
 +
|MM-1453 = Guidance has been added to the gp-Encounter profile to populate both 'Encounter.period.start' and 'Encounter.period.end' with the same value when exact times for the Encounter are unknown.
 +
|MM-1454 = In the FHIR IG, change the requirement for resource.id from SHALL to SHOULD for searchset Bundles, remove the requirement to use the UUID to populate the id field. Add extra guidance on this topic.
 +
|MM-1455 = Changed the faulty HCIM name 'MedicalAid' to 'MedicalDevice' on the BgZ FHIR IG.
 +
|MM-1456 = Verwijder de onterecht geïncludeerde paragrafen 1.2 en 1.3 in addendum 1.1 van de BgLZ.
 +
|MM-1457 = Created a new general FHIR IG based on the MedMij FHIR IG. The MedMij FHIR IG now includes this new, common FHIR IG.
 +
|MM-1459 = Onterechte paragraafnummering 1.1 veranderd naar 1.3 in addendum scenario 1.3 van BgLZ.
 
|MM-1461 = Om duidelijk kenbaar te maken dat de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen achterhaald is, deze zib niet meer uitgewisseld dient te worden en niet meer gecontroleerd wordt in de MedMij-kwalificatie, zijn er op de volgende pagina's issueboxen en overige opmerkingen geplaatst (in 2019.01 en 2020.01 versies): Inhoud GGZ, Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en Toelichting Kwalificatie GGZ. In ART-DECOR is het betrefffende concept op deprecated gezet & een nieuwe transactie (versie 1.1) gepubliceerd. Voor deze laatste transactie staan er nu ook links in het Functioneel Ontwerp naar de nieuwe versie.
 
|MM-1461 = Om duidelijk kenbaar te maken dat de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen achterhaald is, deze zib niet meer uitgewisseld dient te worden en niet meer gecontroleerd wordt in de MedMij-kwalificatie, zijn er op de volgende pagina's issueboxen en overige opmerkingen geplaatst (in 2019.01 en 2020.01 versies): Inhoud GGZ, Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en Toelichting Kwalificatie GGZ. In ART-DECOR is het betrefffende concept op deprecated gezet & een nieuwe transactie (versie 1.1) gepubliceerd. Voor deze laatste transactie staan er nu ook links in het Functioneel Ontwerp naar de nieuwe versie.
|MM-1459 = Onterechte paragraafnummering 1.1 veranderd naar 1.3 in addendum scenario 1.3 van BgLZ.
+
|MM-1462 = Example instances in the zib2017 package have been improved based on validation results.
|MM-1457 = Created a new general FHIR IG based on the MedMij FHIR IG. The MedMij FHIR IG now includes this new, common FHIR IG.
+
|MM-1465 = De patient journey van Thomas van Beek bevatte het concept voor een gegevensdienst 'verwijzingen', die echter nooit doorontwikkeld is. Dit concept is verwijderd uit de visualisatie en de beschrijving.
|MM-1456 = Verwijder de onterecht geïncludeerde paragrafen 1.2 en 1.3 in addendum 1.1 van de BgLZ.
+
|MM-1466 = Binnen het FO van PDF/A zijn de verwijzingen naar FHIR-versienummers weggehaald.
|MM-1455 = Changed the faulty HCIM name 'MedicalAid' to 'MedicalDevice' on the BgZ FHIR IG.
+
|MM-1517 = In the FHIR IG, the section on the Reference datatype duplicated parts of the FHIR core spec. It has been rewritten to only provide additional guidance relevant to the use cases.
|MM-1454 = In the FHIR IG, change the requirement for resource.id from SHALL to SHOULD for searchset Bundles, remove the requirement to use the UUID to populate the id field. Add extra guidance on this topic.
+
|MM-1521 = An extension has been added to the profiles gp-DiagnosticResult, gp-JournalEntry, gp-LaboratoryResult and zib-MedicationAgreement to reference an EpisodeOfCare (in gp context). A remark is placed on the .context element of these profiles and in the IG for GP that this new extension should be used rather than the .context element. The GP 2.x (2020.01) qualification materials have been updated to the new situation.
|MM-1446 = Op de MedMij-landingspagina ontbrak de verwijzing naar de kwalificatiepagina voor publicatie 2019.01, deze is toegevoegd.
+
|MM-1522 = All references to terminology resources and examples scattered throughout the FHIR IGs are focused around the references to the relevant packages and in the overarching FHIR IG.
|MM-1444 = In the explanation on planning activities represented in HCIM PlannedCareActivityForTransfer mentioned both HCIM names as well as FHIR core resources which led to confusion. Because of conformance, this has been corrected, now only FHIR core resources are mentioned.
+
|MM-1524 = De MedMij landingspagina was nog geen onderdeel van de MedMij-namespace op de wiki. Hij is er nu in opgenomen.
|MM-1441 = De toelichting over tijdnotatie en tijdzone in Touchstone ontbrak op de pagina 'Kwalificatie aansluiten'. Deze is toegevoegd.
+
|MM-1541 = Het functionele MedMij-kwalificatiemateriaal voor Vragenlijsten is voor elke transactie apart gepubliceerd.
|MM-1420 = Added extra embedded examples to Observation.component:Amount.value[x]:valueQuantity in the HCIM AlcoholUse and HCIM TobaccoUse profiles to clarify the use of UCUM annotations in units.
+
|MM-1542 = Het onderscheid tussen het Register van Informatiestandaarden en de Medmij Catalogus is onnodig en niet goed verklaarbaar. Daarom is het Register onderdeel geworden van de Catalogus en zijn alle verwijzingen naar 'Register van Informatiestandaarden' aangepast naar 'MedMij Catalogus'.
|MM-1418 = The publisher element, stating Nictiz as publisher, is added to FHIR profiles where it was missing.
+
|MM-1544 = Op de kwalificatiepagina werd nog niet verwezen naar de mogelijkheid tot herkwalificatie. Hierover is een uitleg toegevoegd.
|MM-1406 = Tekstuele verbetering Toelichting kwalificatie (/Kwalificatie) paragraaf 4.2 om duidelijker te maken dat de leverancier de foutcode moet inbouwen
+
|MM-1557 = Removed the permitted-value-conceptmap extension from ContactPoint.extension:TelecomType element in the nl-core-contactpoint profile. This extension is already used on the .system and ,use elements and therefore not needed on the aforementioned element.
|MM-1399 = In the eAfspraak Appointment profile, the mapping on Appointment.description is corrected. Also clarification has been added to Appointment.indication and Appointment.reason.
+
|MM-1560 = De test met betrekking tot de zib GezinssituatieKind is verwijderd uit het kwalificatiemateriaal van BgGGZ.
|MM-1393 = Tweaks in the qualification materials of the PDF/A standard on multiple aspects including scripts, addendum, fixtures and wiki guidance.
+
|MM-1566 = The IG page for error handling examples has been moved from the "MedMij" wiki namespace to the "FHIR" namespace, in accordance to the IG page itself.
|MM-1390 = The mapping comment for BasicElements::DateTime was incorrectly named 'StartDateTime', this has been corrected to 'DateTime'.
+
|MM-1571 = In the nl-core-contactpoint instances of the AllergyIntolerance qualification materials, the old extension code-specification was still used instead of the zib-ContactInformation-TelecomType extension. This has been corrected in all Practitioner, Patient en Organization resource.
|MM-1386 = Replaced incorrect links to the Simplifier project in the 'Terminology, NamingSystems, Mappings' section of IGs by references to the relevant published packages.
+
|MM-1578 = Added guidance to the FHIR IG on the URI's that should be used for code systems, and where they can be found.
|MM-1383 = Verwijderen van niet te gebruiken eAfspraak-scenario's afspraak maken, wijzigen en verwijderen.
+
|MM-1580 = In the FHIR profile gp-DiagnosticResult, added guidance for the use of NHG Table 45 on Observation.value[x].
|MM-1379 = Remove the defunct Simplifier based rendering of operations from TO's of eAfspraak and MedicationProcess.
+
|MM-1587 = In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01) en 2.x (2020.01): toelichting toegevoegd bij de transacties Beschikbaarstellen / Raadplegen vragenlijst dat deze buiten het MedMij-netwerk plaatsvindt.
|MM-1374 = In the HCIM Procedure profile, corrected naming in the mappings from the old to the new HCIM.
+
|MM-1589 = Corrected the display value for SNOMED code 79899007 in an embedded example of FHIR profile zib-MedicationUse.
|MM-1358 = Replaced <div> by <span> in narratives of examples.
+
|MM-1592 = Updated the version numbers of 2 extensions, which had status 'active' and a version number starting with 0.x, to 1.0.0.
|MM-1353 = Notebox opgenomen in FO voor Vragenlijsten om duidelijk te maken dat de uitwisseling op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.
+
|MM-1593 = A missing mapping for mobile phone numbers has been added to the mapping table in the nl-core-contactpoint profile, the Dutch HCIM translations have been removed from the mapping table to improve readability.
|MM-1345 = Notebox opgenomen in het functioneel ontwerp van Vragenlijsten, welke toelicht dat de uitwisseling voor de use case 'Raadplegen vragenlijst' op dit moment niet via het MedMij Afsprakenstelsel kan plaatsvinden.
+
|MM-161 = CBV codes in ProcedureRequest.
|MM-1343 = The references to the IHE MHD StructureDefinitions used for mapping purposes in the Images technical design have been replaced by references that resolve.
+
|MM-162 = Update naar medicatieproces versie 9.0.7.
|MM-1328 = Clarified specifications of which transactions are needed to be supported by DVP's for PDF/A
+
|MM-1621 = In the Vital Signs FHIR IG, guidance is added on mustSupport flags in Vital Signs FHIR profiles. The mustSupport flags are inherited from the FHIR core profiles and have no meaning in the MedMij use case.
|MM-1319 = Guidance has been added to the zib-LaboratoryTestResult-Observation profile on the use to of multiple LabortoryTests within one LaboratoryTestResult.
+
|MM-1623 = The PlannedCareActivity BgZ qualification resources are updated with a future date.
|MM-1285 = In the ValueSet RedenMedicatieAfspraakCodelijst, replaced the custom ART-DECOR code with SNOMED for the .designation.use element.
+
|MM-1624 = On the BgZ FHIR IG, the term "BgLZ" was used by mistake, this has been changed to the correct term "BgZ".
|MM-1284 = Correctie op volgorde van benoemde processtappen use case raadplegen binnen de informatiestandaard Zelfmetingen, proces stond verkeerd om beschreven.
+
|MM-1634 = The numbering of the PHR qualification scenarios in the Questionnaires (2019.01 and 2020.01) FHIR TestScripts did not align with the functional test scripts, 1.4 and 2.4 changed to 1.5 and 2.5, and 1.5 and 2.5 changed to 1.6 and 2.6. Senarios 1.4 and 2.4 have been removed from the PHR functional testcripts, because they are not applicable for PHR testing and qualification.
|MM-1283 = In HCIM Procedure, added mapping to the Requester (NL-CM:14.1.10) concept.
+
|MM-1635 = The patient names used in the MedMij Questionnaires 2.x (2020.01) FHIR qualification material deviated from the names used in addendum, this has been rectified in accordance with the addendum.
|MM-1281 = Gelijktrekken van woordkeuzes in kwalificatiescripts en addenda voor PDF/A
+
|MM-164 = Medicatietoediening - toegediende hoeveelheid - cardinality mismatch
|MM-1261 = In the narratives of example files, removed the HTML link from references to other resources.
+
|MM-1650 = De sectie 'veelgemaakte fouten' in de kwalificatie-FAQ is uitgebreid met het gebruik van codesysteem-OID's en verkeerde afhandeling van niet-ondersteunde resources.
|MM-1260 = In het FO van de BgLZ is de verwijzing naar de toelichting kwalificatie duidelijker gemaakt.
+
|MM-1651 = In the FHIR IG section on handling errors, the status code for unauthorized requests has been adjusted from 401 to 403. In the introduction text, a reference to the FHIR security spec has been added.
|MM-1259 = Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg aangepast: voor 3 specifieke zibs vermeld dat de vulling optioneel is. Toegepast op zowel 2019.01 als 2020.01
+
|MM-1656 = The Medication Process example search requests are improved by fixing typos and adding additional examples.
|MM-1256 = Various tweaks to example materials to fix minor bugs.
+
|MM-1662 = In several Medication releated profiles, the base resource comment has been removed from the medication[x] element to align with the more restricted use case in the profiles.
|MM-1248 = The reference on .extension:ConcernReference in the HCIM Alert profile is unconstrained, leading to unclarity on what resource types can be expected. A comment has been added to explain this.
+
|MM-1675 = In the error handling section of the general IG, the explanation for "no match" and the description for "known but unsupported parameter value" have been improved. "Unsupported search parameter" has been added as a link to the section on search.
|MM-1228 = Removed inline examples in TO of PDF/A and replaced them with links to simplifier examples.
+
|MM-1681 = Comment supplemented on element Medication.ingredient in the profile HCIM PharmaceuticalProduct to clarify its use.
|MM-1220 = De leesbaarheid van de kwalificatiepagina is vergroot. Hierbij zijn de procedurele eisen opgeschreven en is de FAQ toegevoegd.  
+
|MM-1685 = Added missing example instances for MedicationProcess 9.0.7 related resources.
|MM-1207 = Added syntax highlighting to XML code on wiki pages.
+
|MM-1703 = Remove the ISO 3166 hint from the nl-core-address profile and refer to the HCIM instead.
|MM-1204 = In the zib-BloodPressure profile, the slices for diastolic and systolic pressure have been made required.
+
|MM-1705 = Publicatie MedMij kwalificatie beoordelingsformulieren (1) raadplegen en sturen vragenlijsten o.b.v. publicatie 2020.01 en (2) beschikbaarstellen medicatieoverzicht o.b.v. publicatie 2019.01
|MM-1177 = The information standard specific artifacts for MedicationProcess, eAfspraak, Images and BgZ have been split out from the main project/package and put into separate projects/packages.
+
|MM-1706 = In de MedMij kwalificatiematerialen van Beschikbaarstellen BgGGZ (script, addendum en aanleverformaat) zijn opmerkingen gezet om aan te geven dat de scenario's 1.3 & 1.4 voorlopig buiten scope zijn.
|MM-1175 = Added a comment in the nl-core-address profile at Address.use.extension:AD_use to signal a known issue.
+
|MM-1707 = De Patient Journey van "Jelmer Postema" is aangepast, een nieuwe PDF is toegevoegd op de functionele ontwerpen van Vragenlijsten 2.x, Basisgegevens GGZ 2.x en PDF/A 3.x (publicatie 2020.01). Op het functioneel ontwerp van Vragenlijsten en Basisgegevens GGZ zijn daarnaast ook de verhaalteksten bij de use-case aangepast.
|MM-1169 = Gezien BITS reeds goede naslag biedt voor wijzigingen in de MedMij-informatiestandaarden, is er voor gekozen om de sectie "Paginahistorie" (in functionele ontwerpen) en "History" (in FHIR IG's) te verwijderen.
+
|MM-1719 = The Questionnaires project on Simplifier did not contain examples, example instances for a Questionnaire, a QuestionnaireResponse and a QuestionnaireProvisioningTask have been added.
|MM-1168 = In the profiles on DocumentManifest, removed the profile references to three deleted profiles in the pReference slice.
+
|MM-1721 = Aanpassing gedaan aan de aanleverformats voor PDFA. Op de Wiki zijn nieuwe aanleverformats gepubliceerd.
|MM-1167 = Add a binding strength of "extensible" to maritalStatus in nl-core-patient.
+
|MM-1722 = City value changed from "Sitswerd" to "Stitswerd" in examples to correct the spelling.
|MM-1165 = To aid in a simpler HCIM mapping, the code-specification extensions on the .system and .use element in the nl-core-contactpoint profile where removed and replaced by one new extension: TelecomType. The usage of this extension and the corresponding mapping are added to the profile definition. Also changed the obsolete HCIM term 'TelecomSoort' in the profile and ConceptMaps to the now used 'TelecomType'.
+
|MM-1731 = Completed ConceptMap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality by adding missing zib Concept translations to the ConceptMap.
|MM-1155 = In nl-core-address, changed the slicing logic to enable support for both GBA and ISO land codes.
+
|MM-174 = Corrected search url for PlannedCareActivityForTransfer - DeviceRequest. Added an '&'.
|MM-1121 = Change the profile requirement for the PDF retrieve use case from the IHE profiles to the profiles adapted by Nictiz to fix slicing issues.
+
|MM-1750 = De Nictiz FHIR 3.0.1 en Nictiz Dev testsystemen zijn verwijderd in Touchstone.
|MM-1119 = De herleidbaarheid van gegevens (data-elementen) wordt expliciet benoemd en een expliciet onderdeel van kwalificatie.
+
|MM-1752 = The profiling guidelines for STU3 and R4 are updated to contain the latest convention for filename and Resource.id.
|MM-1118 = All information standards contained sections about error handling without added value to the FHIR specification. This has been replaced with a reference to the Overarching Principles on the main FHIR IG page. The given information here has been deduplicated from the FHIR specification. Examples are given to provide added value by putting error handling in perspective to the use in the information standards.  
+
|MM-1758 = Url's to the HL7 FHIR wiki pages on MedMij wiki pages pointed to a deprecated version, this has been corrected, the url's now point to the new HL7 Confluence pages.
|MM-1117 = In the gp-JournalEntry profile, adjusted the discriminator for Observation.component (type to pattern, path to code and fixedCodeableConcepts to patternCodeableConcepts). Changed fixedCodeableConcepts to fixed values on coding.system in component.valueCodeableConcept.
+
|MM-1765 = In MedMij-kwalificatiemateriaal Vragenlijsten 1.x (2019.01): scenario's 2.7 en 3.5 uit addenda verwijderd omdat deze overbodig zijn.
|MM-1116 = Removed FHIR patch level version from file names and descriptions of qualification materials.
+
|MM-1766 = Corrected the reference to participant's specialty ('Specialisme') in the nl-core-careteam-01 example of the zib2017 package.
|MM-1115 = The HCIM MedicationAdministration was incorrectly mentioned on the IG of Medication process, therefore, the FHIR profile and resource endpoint for MedicationAdmistration are removed.
+
|MM-1767 = Corrected links to several profile canonicals in the IG for BgGGZ.
|MM-1097 = Not all requirements for the custom search parameter 'periodofuse' were technically described for servers. Technical implementation notes were added to the IG for for Medication and to the SearchParameter.  
+
|MM-1769 = In het MedMij kwalificatiemateriaal addenda Beschikbaarstellen BgGGZ 2.x (2020.01) is bij het veld ProbleemNaam in sectie 6 Klachten en diagnoses het veld met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode – ernstig zonder psychotische kenmerken" en codes 296.23 en F32.2 gewijzigd naar SNOMED-code 251000119105 met waarde "Depressieve stoornis: eenmalige episode - ernstig". De ICD-10 code blijft F32.2.
|MM-1095 = Add guidance about the use of FHIR id's and Bundle fullUrl's in the different circumstances to the 'overarching principles' section of the MedMij IG.
+
|MM-1772 = Mode value changed from "client" to "server" in the MedicationServer and PDFAServer CapabilityStatements.
|MM-1094 = Removed the retired 'zib-Appointment' profile in favor of 'eAfspraak-Appointment' in the BgZ CapabilityStatements. Added documentation about the use of the eAfspraak Appointment profile in combination with HCIM PlannedCareActivityForTransfer to the BgZ FHIR IG. Polished some HCIM terminology in the BgZ FHIR IG.
+
|MM-1775 = De verwachting dat het XIS afspraken beschikbaar stelt vanaf het moment van implementatie, als toelichting ingevoegd op het functioneel ontwerp van eAfspraak (par. 2.1.4.2).
|MM-1092 = An extra scenario is added for SelfMeasurements MedMij qualification. This scenario adds PHR and XIS testscripts with a search on Observation resources with category 'vital signs'.
+
|MM-1787 = Added guidance to the FHIR IG regarding the use of the code-specification extension to FHIR instances that cannot include the HCIM ValueSet directly.
|MM-1090 = The AD_use extension was incorrectly used on the .use element instead of the root of the profile. The extension was replaced by a custom extension named AddressType, for a simpler and more complete mapping mechanism for HCIM AddressInformation.
+
|MM-1795 = In the STU3 FHIR IG a section is added on CapabilityStatements, this explains their informative nature. The same text is added to the CapabilityStatement instances.
|MM-1085 = To aim for a more general approach in the Questionnaires information standard, textual changes were made in the Questionnaires profiles, README and the Simplifier project so that they no longer state 'MedMij' and 'Nictiz situation'.
+
|MM-1796 = Added a remark to ValueSet NHGTable14v7-ContactType about leading zeros.
|MM-1084 = The profiles for zib-Payer and zib-MedicalDevice have been added to the list of profils in the IG for Questionnaires.
+
|MM-1797 = Publicatie MedMij kwalificatie beoordelingsformulieren (1) Beschikbaarstellen AllergieIntolerantie o.b.v. publicatie 2020.01 (nieuw) en (2) Beschikbaarstellen AllergieIntolerantieVertaling o.b.v. publicatie 2020.01 (nieuw).
|MM-1083 = Added mapping for zib FamilySituation concept MaritialStatus to the profile for nl-core-patient
+
|MM-1814 = De url naar het aanleverformat voor de Raadplegen use-case van BgLZ klopte niet, dit is aangepast.
|MM-1082 = Voor de PDF/A-standaard was het niet duidelijk welk PDF/A-niveau minimaal ondersteund dient te worden. Op het FO en TO is nu toegevoegd dat het om PDF/A-1 gaat.
+
|MM-1824 = The Questionnaire.url element in MedMij Questionnaires 2.x (2020.01) qualification material was not conform the FHIR specification because the resource type was missing. This has been added.
|MM-1081 = Added meta.profile declaration to some examples where it was missing.
+
|MM-1828 = The assert in TestScripts that checks if a BSN identifier is present in a Patient resource is improved.
|MM-1080 = Het kwalificatiemateriaal voor Zelfmetingen wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.
+
|MM-1839 = In the FHIR IG, the use of {{fhir|Resource.identifier}} is made "recommended".
|MM-1079 = Het kwalificatiemateriaal voor PDF/A wordt per use case gepubliceerd. Een (kandidaat-)deelnemer is niet verplicht te kwalificeren op meerdere use cases. Met het opknippen van het kwalificatiescript wordt dit verduidelijkt.  
+
|MM-1842 = Added guidance to the IG for Questionnaires to use absolute references when sending the QuestionnaireResponse as part of a transaction Bundle.
|MM-1069 = The IHE MHD list of search parameters was deemed to pose a disproportionate implementation burden for servers. A selection of the most appropriate and likely used search parameters has been made.  
+
|MM-1846 = Removed the fixed string "Comment" from Condition.comment (and moved it to Condition.comment.short) in the zib-PressureUlcer profile.
|MM-1059 = Fixed a typo in the BgLZ FHIR IG: changed 'Patient.general-pracitioner' to 'Patient.generalPractitioner'
+
|MM-1861 = Narratives (Resource.text) go from SHALL to SHOULD in the generic FHIR IG, leaving the option for information standards to further re-constrain that into SHALL based on the specified use cases. Narrative, if present, SHALL NOT contradict the resource it is in (this was already a requirement). Clinical relevance, if narrative is present, is expected, but not tested.
|MM-1054 = Changed the package dependency of the information standards from the patch level to the minor level, as all patch level packages are interchangable.
+
|MM-1863 = Information has been added on the Questionnaires 2.x FHIR IG regarding the invariant "que-1" in the QuestionnaireProvisioningTask profile.
|MM-1053 = Changed mapping name in nl-core-organization profile from 'HCIM Patient-v3.1.1(2017EN)' to the correct 'HealthcareProvider-v3.1.1(2017EN)' as it was incorrect and could lead to misunderstanding.
+
|MM-1879 = Added the ValueSets http://hl7.org/fhir/ValueSet/questionnaire-enable-behavior and http://hl7.org/fhir/ValueSet/questionnaire-enable-operator, plus their associated CodeSystems, from FHIR R4 core to the Questionnaires package.
|MM-1050 = The FHIR specification on Resource.text is not completely clear and found multi interpretable. Therefore, additional explanation and guidance on this subject is added to the MedMij FHIR IG.
+
|MM-1881 = Created a ConceptMap for the ValueSet OrderStatusCodelijst (in HCIM ProcedureRequest) to RequestStatus and added it to the HCIM ProcedureRequest FHIR profile.
|MM-1036 = The code-specification extension was not used on all the required elements where it is required in the qualification material, this has been corrected.
+
|MM-1882 = The Handling errors section in the STU3 FHIR IG is supplemented with information on HTTP 401 and what is the expected response when unauthorized. Also an example of a FHIR OperationOutcome for this scenario is added.
|MM-1034 = It was not possible to distinguish a version-specific identifier among identifiers in the instance of a Media resource. This is solved by adding a mandatory fixed value at identifier.use in the identifier.
+
|MM-1886 = Op de MedMij-kwalificatiepagina's op de wiki is informatie toegevoegd over het gebruik van Touchstone, zodat het voor leveranciers makkelijker is om hier gebruik van te maken.
|MM-1032 = Removed the explicit slice "masterIdentifier" from the images-Media profile, as it was impossible to define a discriminator. The masterIdentifier concept is now defined directly on Media.identifier.
+
|MM-1895 = De niet van toepassing zijnde basisoperaties 'maken', 'annuleren' en 'wijzigen' verwijderd uit het functioneel ontwerp.
|MM-1025 = Corrected the slicing logic at the discriminator path in the zib-Procedure profile.
+
|MM-1899 = Publication of several new FHIR profiles (and matching examples) for zibs used within the eOverdracht programme, leading to a new minor version of the zib2017 FHIR package.
|MM-1017 = The SelfMeasurements IG incorrectly didn't mention the PulseRate profile. This has been added.
+
|MM-1901 = MedicationProcess and AllergyIntolerance testscript fixtures are based now based on the most recent filename and Resource.id convention, as described in [https://bits.nictiz.nl/browse/MM-1752 MM-1752].
|MM-1015 = Added a generated narrative to all example instances.
+
|MM-1902 = Op wiki-pagina V2020.02 Toelichting Kwalificatie Langdurige Zorg zijn de transcludes van de V2020.01 versie vervangen door een kopie zodat deze pagina zelf getranscludeerd kan worden in het Ontwerp Langdurige Zorg.
|MM-1011 = Replaced the term "StructureDefinitions" with the more precise term "profiles" in implementation guides.
+
|MM-1905 = Dode links op BgLZ-KwalificatieAddendumScenario1.2 en BgLZ-KwalificatieAddendumScenario1.3 gerepareerd.
|MM-1007 = The IG for the Images information standard included broken links to example instances on Simplifier. These have been removed and replaced with a general link to example instances on Simplifier.
+
|MM-1906 = Some ConceptMap references were incorrect or missing in our nl-core-contactpoint profile. We have fixed or added the right ConceptMap to this profile.
|MM-1006 = Sub-measurements in the zib-GeneralMeasurement have been changed from Observation.component's to a set of related zib-GeneralMeasurement instances. Additionally, the ResultStatusCodelist is added to Observation.status.
+
|MM-1910 = In several Medication related profiles, the base resource comment has been removed from the medication[x] element to align with the more restricted use case in the profiles.
|MM-1003 = In extensions zib-Payer-BankInformation and zib-TreatmentDirective-Verification, add the (required) .url element, and remove this url from the calling profile zib-Payer.
+
|MM-1911 = We have fixed an incorrect hyperlink in the profiles nl-core-patient & nl-core-person to the ConceptMap of GeslachtsCodeLijst to AdministrativeGender.
|MM-1002 = In extension patient-nationality of the nl-core-patient profile, the binding on NationaleCodelijst has been moved from the root to the code slice.
+
|MM-1925 = Replaced the text on "Use of the reference datatype" in the 2019.01 version of the MedMij FHIR IG with the updated text from the 2020.01 version of the MedMij FHIR IG (FHIR IG 1.0).
|MM-997 = The consent-additionalSources extension for the zib-TreatmentDirective profile had a context restriction on Consent.source[x], while it actually was applied on Consent directly. This fix removes that restriction.
+
|MM-1944 = The BgZ 3.x (2020.01) FHIR IG was missing Dutch Medication HCIMs in the List of profiles, this is corrected, along with a faulty HCIM name.
 +
|MM-1959 = The slicing logic of the category element in the zib-AdvanceDirective profile has been fixed to allow for correct use within the validator.
 +
|MM-1960 = Support for the Find DocumentManifest transaction is made optional instead of mandatory for servers, this has been changed on the PDF/A 3.x (2020.01) FHIR IG.
 +
|MM-1962 = The CapabilityStatements for Vital Signs 2.x (2020.01) differed from the requirements stated in the FHIR IG, this is corrected on the following items: added missing profiles: vitalsign-bloodglucose, zib-BodyWeight, zib-Pulserate, removed invalid profile "bp", removed unnecessary profiles: bodyweight, oxygensat and vitalsigns, added the lastn operation. For implementer convenience, the profiles nl-core-patient and nl-core-practitioner are added to the FHIR IG. Those were already present in the CapabilityStatement.
 +
|MM-1976 = In de TestScript-resources is de datum (.date-element) vervangen door een "patchlevel"-toevoeging in de versie (.version-element).
 +
|MM-1977 = In het MedMij kwalificatiemateriaal addenda Beschikbaarstellen BgGGZ versie 2.x (2020.01) is in sectie 9.3 bij Verrichting de waarde bij VerrichtingType code 170679009 met omschrijving "Eerste psychiatrische beoordeling" gewijzigd naar code 84100007 met omschrijving "Afnemen van anamnese".
 +
|MM-1978 = The mapping for HCIM concept PainscoreValue (NL-CM:12.9.2) was missing in the FHIR profile for zib-Painscore, this has been corrected. The mapping is added on the Observation.value[x]:valueQuantity element.
 +
|MM-1988 = Resource count asserts in the MedMij testscripts for BgGGZ 2.x (2020.01) have been made more specific to the expected resource types in order to minimize false errors.
 +
|MM-2002 = In the zib-InstructionsForUse profile, the incorrect FHIR native comments in {{fhir|Timing.repeat.timeOfDay}} and {{fhir|Timing.repeat.dayOfWeek}} have been altered to clarify the correct use of these elements.
 +
|MM-2007 = The mappings in the HCIM Problem FHIR profile incorrectly pointed to HCIM Problem version 1.2, where this should be version 4.1. This is corrected.
 +
|MM-2008 = The display value of the AverageBloodPressureLOINC code has been moved to Observation.component:AverageBloodPressureLOINC.code.coding.display in the zib-BloodPressure FHIR profile.
 +
|MM-2010 = Corrected the faulty mapping to the DateOfBirth concept in the zib FamilySituationChild profile.
 +
|MM-2013 = DocumentManifest is optioneel voor zowel DVZA's als DVP, dit is doorgevoerd in het functioneel ontwerp van PDF/A 3.x (2020.01).
 +
|MM-2014 = DocumentManifest is optioneel voor zowel DVZA's als DVP, dit is doorgevoerd in de testscripts van PDF/A 3.x (2020.01).
 +
|MM-2025 = Het technische kwalificatiemateriaal van de BgZ gebruikte bij Scenario 1.2 - MedicationUse (PHR&XIS) & Scenario 1.3 - MedicationUse (XIS) een verkeerde URN:OID in de request. Dit is aangepast naar de juiste URN:OID.
 +
|MM-2037 = Fixed the broken mapping on the root of the zib ProcedureRequest profile to zib PlannedCareActivityForTransfer.
 +
|MM-2040 = In de kwalificatiescripts van Vragenlijsten 2.x stond ten onrechte een zinsnede over "Kennis en begrip van het IHE MDH profiel [...]". Deze zinsnede is verwijderd.
 +
|MM-2043 = "The CapabilityStatements  for GP Data were matched to the IG. The search parameter {{fhir|date}} for Observation resources, {{fhir|category}} for AllergyIntollerance resources and {{fhir|periodofuse}} for MedicationAgreement were added to the CapabilityStatements.
 +
|MM-2044 = The mapping for two implicitly mapped concepts from zib MedicationAdministration2 in het zib-MedicationAdministration FHIR profile has been made explicit.
 +
|MM-2047 = In the BgLZ FHIR IG, the extra "t" has been removed from searchInclude {{fhir|Observation:related-targett}}.
 +
|MM-2048 = The IG for Vital Signs has been changed to make clear that there is no particular expectation to the combination or order of the stated search parameters and lastn operation.
 +
|MM-2050 = The root concept of the zib Infusion profile was inadvertently mapped as zib FeedingTube. This has been corrected to zib Infusion.
 +
|MM-2051 = The missing mapping to the root concept of zib OutcomeOfCare has been added to the corresponding profile.
 +
|MM-2052 = The mapping for the zib root concept has been moved from {{fhir|Observation.code}} to the correct location of {{fhir|Observation}} in the profiles for zib IllnessPerception, zib BowelFunction and zib FeedingPatternInfant.
 +
|MM-2056 = A common form has been adopted for the internal identifier for mappings within FHIR profiles.
 +
|MM-2057 = Gebruik van zib publicatie 2017 wordt nu vermeld (incl. link) op het Functioneel Ontwerp van alle MedMij standaarden.
 +
|MM-2058 = In Addenda voor scenario's 1.1 en 1.5 is een aandachtspunt toegevoegd dat DVPs Zorgaanbieder.Organisatie.Naam en .Organisatie.Locatie niet in aparte velden kunnen en hoeven tonen.
 +
|MM-206 = Reference vanuit Observation naar Specimen Isolate onjuist.
 +
|MM-2060 = Per informatiestandaard-versie van eAfspraak een eigen publicatie op ART-DECOR gemaakt. Op het functioneel ontwerp (wiki) is een iframe op genomen dat alleen de transactie beschikbaarstellen eAfspraak toont.
 +
|MM-2062 = The ConceptMap ErnstCodelijst-to-AllergyIntoleranceSeverity contained wrong 'source' codes. This has been edited to the correct ones.
 +
|MM-2067 = Op het functioneel ontwerp (wiki) van Zelfmetingen is een iframe op genomen voor "Sturen zelfmetingen". De weergave van de ART-DECOR publicatie toont nog obsolete elementen, dit wordt hersteld met MM-2230.
 +
|MM-2068 = Er wordt tijdens de kwalificatie voor LaboratoriumResultaten niet langer gevraagd om een uitvoerder, die ontbrak in het technische kwalificatiemateriaal. Tegelijkertijd is deze uitvoerder wel toegevoegd als optioneel component voor partijen die dit ondersteunen.
 +
|MM-2074 = In the FHIR IG, an outdated remark has been removed which stated that ConceptMaps cannot formally be linked to profiles, since ConceptMaps are linked using the permitted-value-conceptmap extension. Where the linkage was missing, it has been added to the profiles.
 +
|MM-2075 = In het kwalificatiescript PDF/A PHR 2.1, is de description aangepast zodat deze nu correct weergeeft dat het script 2.1 betreft.
 +
|MM-2076 = In the profile zib-FeedingPatternInfant, mapping to the HCIM concept NutritionAdvice has been added to 'Observation.basedOn', and the corresponding zib-FeedingPattern profile has been added as a target profile.
 +
|MM-2077 = Fixed Markdown formatting in the AllergyIntolerance profile.
 +
|MM-2079 = De hyperlink naar het aanleverformaat in het functionele kwalificatiemateriaal van AllergieIntolerantie 2020.01verwees ten onrechte naar de versie voor 2019.01, dit is aangepast naar de versie voor 2020.01.
 +
|MM-2080 = Changed HTML to Markdown in the {{fhir|definition}} field for {{fhir|.clinicalStatus}} in the profile zib-Problem.
 +
|MM-2087 = Changed the name of Artrose into Artropathie for the BgZ qualification material.
 +
|MM-2093 = Narratives for all TestScript fixtures have been regenerated.
 +
|MM-210 = MedMij BgZ is nog gebaseerd op 1.0 i.p.v. 1.1
 +
|MM-2101 = Resource.name in fixtures and examples have been updated to reflect the new recommendations in nl-core-humanname: .use = official has been removed, .text has been populated, redundant initials have been removed from the examples (not the fixtures)
 +
|MM-2102 = A "known issue" remark was added to the nl-core-humanname profile to explain that it is not entirely compatible with how names are normally communicated in FHIR – initials and nicknames are added to the same name element rather than additional elements. Guidance has been added on how implementers should deal with this.
 +
|MM-2104 = Voor de kwalificatiefixtures van GGZ patient Bals is de waarde van Patient.contact.address.use aangepast naar PHYS zodat deze waarde overeenkomt met het addendum.
 +
|MM-2124 = In het aanleverformat voor de kwalificatie van Huisartsgegevens is duidelijker aangegeven dat de link naar de Touchstone-executie verwacht wordt.
 +
|MM-213 = The nl-core-location profile lacked mappings on some elements from the eAfspraak dataset, those mappings have been added.
 +
|MM-2132 = Het kwalificatiemateriaal voor BgZ 3.x bevatte een verkerde waarde voor het element medicationReference.display in de fixture medmij-bgz-medicationagreement-ts-01. Deze is gewijzigd van "20 mg" naar "10 mg".
 +
|MM-2136 = In the the "Current medication" request in the GP Data FHIR IG, it has been clarified that the phrase "this [periodOfUse] may or may not be populated" refers to the source data, not the request parameter.
 +
|MM-2142 = In the profile zib-AbilityToPerformMouthCareActivities-MedicalDeviceProduct, the missing mapping to HCIM concept ProductType has been added.
 +
|MM-2148 = In de beide kwalificatiescripts van BgLZ is in de lijst met scenario's een "Let op!"-notitie toegevoegd met uitleg waarom de scripts voor scenario's 1.4 en 1.5 op de kwalificatiesimulator (Touchstone) ontbreken.
 +
|MM-2155 = In the FHIR examples of zib-FeedingTubeSystem we have corrected the textual instructions for HCIM element Comment (.note.text).
 +
|MM-2157 = In de aanleverformats van BgGGZ 2020.01 (DVP en DVZA) wordt de slide "3.4 - Vrijheidsbeperkende maatregelen" verwijderd omdat deze zib buiten scope is geplaatst voor kwalificatie.
 +
|MM-2166 = Kwalificatiematerialen van BgLZ in de 2019.01 en 2020.01 map zijn verwijderd omdat op deze versies niet meer gekwalificeerd kan worden. Vanaf nu zijn kwalificatiematerialen voor BgLZ alleen nog maar beschikbaar in MedMij-publicatie 2020.02.
 +
|MM-2168 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.  Daarnaast is de naamgeving van de begrippen geharmoniseerd, zijn de addenda verder uitgewerkt en is uiteengezet wat er per scenario wordt getoetst.
 +
|MM-2175 = A "known issue" remark was added to the nl-core-humanname profile to explain that it is not entirely compatible with how names are normally communicated in FHIR – initials and nicknames are added to the same name element rather than additional elements. Guidance has been added on how implementers should deal with this.
 +
|MM-2187 = In PDF/A testscripts 1.4 en 2.4 de query die gebruikt wordt om references te kunnen resolve zodanig aangepast dat deze om kan gaan met het aantreffen van meedere bundle.link elementen.
 +
|MM-219 = MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
 +
|MM-2196 = Tekstuele correctie op onjuiste leestekens in de tekst.
 +
|MM-2201 = Advice on implementation of task updates within MedMij information services (gegevensdiensten) has been added to the Questionnaires FHIR IG. An introduction on task use has been included on the functional design.
 +
|MM-2205 = Het was niet duidelijk hoe een server moest reageren op Zelfmetingen (Observation-resources) die niet ondersteund worden (bijvoorbeeld vanwege business rules). Er is in de MedMij FHIR IG duiding toegevoegd bij het onderdeel "Error handling", ook is er een voorbeeld toegevoegd. Vanuit zowel het functioneel ontwerp als het technisch ontwerp van Zelfmetingen wordt verwezen naar dit stukje uitleg.
 +
|MM-221 = In Observation based profiles, where fixed values are used in .code slices and a value is expected to be present, changed the cardinality to 1..1.
 +
|MM-2227 = Removed duplicate naming of productCodePRKCodelijst on the slice vaccineCode in the FHIR profile for HCIM VaccinationRecommendation.
 +
|MM-2229 = De ART-DECOR publicatie toont, conform de informatiestandaard versie 2.0, nu alleen de transactiegroep "Raadplegen Afspraak". Op het functioneel ontwerp is de nieuwe link naar deze publicatie opgenomen.
 +
|MM-2237 = The STU3 FHIR IG lacked some guidance on the population of {{fhir|meta.profile}}, this has been added to chapter 2.5.
 +
|MM-2264 = Notitie in het PDF/A DVP kwalificatiescript onder sectie 2.3 gezet die verduidelijking geeft over de PDF die niet binnen het zelfde domein opgehaald kan worden. 
 +
|MM-2276 = The IG for SelfMeasurements is now using the right canonical urls to the nl-core profiles at Simplifier.
 +
|MM-2288 = Created a ConceptMap for the PositieCodelijst from SNOMED to LOINC and added it to the FHIR profiles (HCIM BodyHeight & VitalSigns BodyHeight).
 +
|MM-2289 = In the CapabilityStatemens for Questionnaires, the profiles that were mentioned incorrectly in {{fhir|CapabilityStatement.rest.resource.profile}} are moved to {{fhir|CapabilityStatement.profile}}.
 +
|MM-2291 = Double (incorrect) mappings from the dataset to profiles have been removed: NL-CM:11.1.7 to {{fhir|Immunization.note}} in profile zib-Vaccination; NL-CM:14.3.6 to {{fhir|Procedure.category}} and {{fhir|Procedure.category.coding}} in profile zib-FreedomRestrictingMeasures; NL-CM:20.6.4 to {{fhir|RelatedPerson.telecom}} in profile nl-core-relatedperson.
 +
|MM-2293 = Added a known issue on HCIM ImmunizationRecommendation to the BgZ FHIR IG's. NL-CM:11.1.5 DesiredDateForRevaccination in the profile ImmunizationRecommendation is mapped on {{fhir|Recommendation.Date}}, but it needs to be mapped at {{fhir|.dateCriterion}}, this will be fixed in a future release. See MM-2281 for the last update.
 +
|MM-2294 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2298 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2299 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-23 = Commentaar bij dagdeel codelijst verwijst naar dode URL.
 +
|MM-2300 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2301 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2302 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2303 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2304 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2305 = De kwalificatiescripts en addenda zijn naar wiki-pagina’s omgezet. Verwijder of archiveer eerder gedownloade (pdf) versies.
 +
|MM-2310 = Edited the PDF/A qualification script for scenario 2.5 to be able to check both a Binary and a direct PDF download. Edited the PDF used in internal materials to a Nicitz document.
 +
|MM-2316 = De kwalificatiescripts en addenda zijn van pdf naar wiki-pagina’s omgezet. Hiervoor zijn de verwijzingen op deze pagina aangepast naar de nieuwe wikipagina's.
 +
|MM-2325 = De Release notes zijn niet bijgewerkt op het Algemene FO van 2020.02. Dit is tijdens het KCR is dit over het hoofd gezien en daarom worden de release notes tabel bij het algemene FO van 2020.02 wordt weer gelijkgetrokken met 2020.01
 +
|MM-2328 = Datum T toegevoegd aan de fixtures voor GGZ en BgLZ waar nog een vaste datum stond, zodat alle datumvelden uit de fixtures nu overeenkomen met het addendum.
 +
|MM-2335 = De tekst uit de Toelichting kwalificaties BgLZ is toegevoegd aan "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie" in de Kwalificatiescripts raadplegen en beschikbaarstellen om voortaan daar onderhouden te worden. 
 +
|MM-2337 = De tekst uit de Toelichting kwalificaties BgGGZ is toegevoegd aan "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie" in de kwalificatiescripts raadplegen en beschikbaarstellen om voortaan daar onderhouden te worden.
 +
|MM-2339 = Added a known issue to conceptmap MateVanKritiekZijnCodelijst-to-allergy-intolerance-criticality which explains why concept that should not be included, are included in the conceptmap and cannot be removed.
 +
|MM-2344 = The BgGGZ technical qualification material was missing at the Procedure resource two references to the Location and the Requester.
 +
|MM-2353 = The cardinality for {{fhir|.extension.nl-core-episodeofcare}} in profile gp-LaboratoryResult is widened from 1..1 to 0..1, in line with other profiles using this extension.
 +
|MM-2361 = Inhoudelijke finetuning van de PDF/A wiki-pagina's: De begrippen zijn verder uitgewerkt en onjuistheden in de addenda zijn aangepast.
 +
|MM-2365 = Aangepaste kwalificatie beoordelingsformulieren voor v2020.01 en v2020.02 toegevoegd op de wiki, met hierin een verwijderde Quickscan, een meer gedetailleerde Functionele beoordeling (format geen inhoud) en enkele semantische aanpassingen.
 +
|MM-2366 = Aangepaste MedicatieProces-beoordelingsformulieren voor MedMij 2019.01 toegevoegd op de wiki, met hierin een meer gedetailleerde Functionele beoordeling (format geen inhoud) en enkele semantische aanpassingen.
 +
|MM-2369 = De 1.x versie van eAfspraak en Beelden is buiten gebruik gesteld voor MedMij. Op de relevante wiki pagina's is dit aangegeven met een waarschuwing. Het kwalificatiemateriaal voor deze versie is niet meer toegankelijk.
 +
|MM-2381 = In scenario 1 van BgGGZ beschikbaarstellen is bij Contactpersoon: relatie de waarde "Echtgenoot" vervangen door "Echtgenote".
 +
|MM-2383 = The comment on the root of AllergyIntolerance, the comment on {{fhir|.verificationStatus}} and {{fhir|verificationStatus.extension}} have been removed because the proposed solution was illegal but does not cause backwards incompatability problems.
 +
|MM-2384 = In alle technische kwalificatiematerialen is de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met {{fhir|Reference.reference}}.
 +
|MM-2390 = The minimally required zibs (HCIMs) are now listed on both FHIR IG and functional design of Vital Signs. Respiration has been added to the Vital Signs FHIR IG.
 +
|MM-2392 = Provided clarification on the use of the PractitionerRole reference and display value in section 5.3 "Use of the reference datatype" of the MedMij FHIR IG.
 +
|MM-2395 = In the Vital Signs IG, it has been clarified that a batch transaction is required when sending Observations to a server.
 +
|MM-2397 = Guidance has been added to the FHIR IG to explain that <code>.entry.request.method</code> is required for ''all'' resources that are sent as part of batch/transaction Bundle, even for resources that are not actually to be created.
 +
|MM-2414 = In de addenda voor beschikbaarstellen PDF/A is de juiste zorgverlener aan de DocumentReferentie2 toegevoegd.
 +
|MM-2415 = Guidance has been added to the FHIR IG on working with "secondary" resources (Patient, Practitioner) which are referred from a resource that's being created by a client on a server.
 +
|MM-2417 = Medicatie fixtures zijn vernieuwd, waaronder toevoeging ontbrekende Patient fixtures, toevoegen Datum T, narrative update en nieuwe id's die duplicate id's voorkomen.
 +
|MM-2422 = In alle technische kwalificatiematerialen voor MedMij 2019.01 zijn de asserts die het type reference controleert verbeterd zodat deze correct om kan gaan met Reference.reference.
 +
|MM-2431 = Aan de vaccinatie-fixture in het BgZ-kwalificatiemateriaal is een .reference toegevoegd naar de Practitioner. Tevens is het addendum aangepast zodat verwezen wordt naar een bestaande huisarts in de BgZ.
 +
|MM-2435 = De kwalificatiescripts voor Huisartsgegevens 2020.01 zijn aangepast zodat het voor leveranciers duidelijker is welke stappen zij moeten doorlopen voor kwalificatie.
 +
|MM-2436 = The MedMij FHIR IG contained a link to the FHIR R4 specification on logical references, this is incorrect and has been changed to the correct page on the FHIR STU3 specification.
 +
|MM-2442 = Op het functioneel ontwerp van BgGGZ is Kolom G (Conditie) in de gebubliceerde tabel/transactie zichtbaar gemaakt.
 +
|MM-2443 = De aanleverformats van PDF/A zijn aangepast zodat deze overeenkomen met de verwachte functionele resultaten per scenario in de PDF/A kwalificatiescripts.
 +
|MM-2446 = In de paragraaf "Specifieke voorwaarden voor kwalificatie"van de kwalificatiescripts BgZ raadplegen en beschikbaarstellen zijn teksten die corresponderen met teksten uit de BgZ en BgGGZ met de betreffende teksten gelijkgetrokken.
 +
|MM-2450 = On the general FHIR IG for MedMij 2019.01, the links to eAfspraak and Images have been changed to the "deprecated information services" landing page, and a deprecation notebox has been added.
 +
|MM-248 = Fixed typo in sliceName 'medicationTreament' --> 'medicationTreatment'.
 +
|MM-258 = HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.
 +
|MM-267 = Toevoegen notebox aan FO's om te verduidelijken dat de term "PGO" ook als ander soort eindgebruiker geïnterpreteerd kan worden.
 +
|MM-294 = Naam mapping binnen div. FHIR profielen aangepast conform ZIB: HCIM LaboratoryTestResult-v4.1(2017EN).
 +
|MM-295 = Verstrekkingenvertaling: specificaties voor search parameters.
 +
|MM-307 = Aanpassen mapping van "Reden wijzigen of staken" en "Reden wijzigen of stoppen gebruik" van HCIM naar MP9.
 +
|MM-319 = In the HCIM Problem profile, the .onsetPeriod element was used to capture the HCIM concepts ProblemStartDate and ProblemEndDate, while no period is captured in the HCIM. Therefore, Condition.onsetPeriod is changed to Condition.onsetDateTime and the HCIM mapping for ProblemStartDate is corrected. The mapping for ProblemEndDate has been moved to Condition.abatementDateTime.
 +
|MM-322 = Link from mp612dispensetofhirconversiondispense to prescription in profile wrong.
 +
|MM-346 = Ongeldig discriminator pad in code slicing in ZIB Verrichting.
 +
|MM-347 = Fix for FHIRpath expression in SearchParameter MedicationDispense-whendispensed.
 +
|MM-348 = Foutieve discrimator path voor HCIM MedicationAgreement bij MedicationStatement.derivedFrom.
 +
|MM-358 = Tekstcorrectie op de kwalificatie pagina ToelichtingKwalificatieBgZ.
 +
|MM-359 = Nadere uitwerking van de BgZ kwalificatietoelichting voor XIS.
 +
|MM-404 = In the HCIM Procedure profile, expanded the Procedure.performedPeriod element to Procedure.performed[x]. With this expansion, the profile meets the requirements of the HCIM, namely to capture a moment in time instead of a start/end date.
 +
|MM-41 = voorschrijver/zorgverlener/zorgaanbieder past niet in medicationUse.
 +
|MM-414 = Ten behoeve van leesbaarheid en vindbaarheid van informatie zijn er in het functioneel ontwerp van BgZ verbeteringen doorgevoerd. Het betreft tekstuele-/stijlwijzigingen die geen impact hebben op backwards-compatibility van de standaard.
 +
|MM-419 = The example search URL for NutritionAdvice contained a paramater for status=active, where the BgZ information standard specifies a search for all known NutritionAdvice resources. Also, status is not a concept in HCIM NutritionAdvice, which makes use of this element unnecessary. As a result, the status parameter is removed from the example search url and from the BgZ qualification material.
 +
|MM-42 = medicatiegebruik - auteur - zorgverlener: kan niet alle info kwijt.
 +
|MM-421 = To aid in better interoperability between systems, several improvements have been made to the GP Data information standard, in functional design, FHIR IG, FHIR profiles and qualification material. Enumerated this means: Added Encounter (Contactmoment) and added explanation for parted contacts (Deelcontacten); Removed query on Flag, because it was already included in EpisodeOfCare; Queries on general practitioner and patient have been made optional, because they are referenced and/or included in every other resource; Added use-case relevant examples; Aligned CapabilityStatements and qualification material in accordance with the above changes.; Note: the proposed solution for updating the Deelcontactverslag Composition.code from 67781-5 to 34900-1 has '''not''' been applied
 +
|MM-422 = Aanpassen conceptnaam ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen in FHIR profiel voor LaboratoryResults.
 +
|MM-425 = URL naar BGZ specificatie op FO en TO verwees naar versie 1.0, dit is aangepast naar de huidige en laatste versie 1.1.
 +
|MM-430 = The TreatmentDirective profile allowed at most 1 reference to an AdvanceDirective resource, because of restrictions in the FHIR base. There is now an extension inside the source element to allow referencing additional AdvanceDirective resources.
 +
|MM-433 = Many slicing definitions were incorrect or not working properly, especially slice definitions that are differentiated by bound ValueSets. These slice definitions are now fixed and improved, allowing validators to correctly validate instances.
 +
|MM-436 = Aanpassen ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation
 +
|MM-437 = Updated search parameter related information on wiki pages for each standard and added chapter on search parameters to overarching principles.
 +
|MM-440 = Improvements have been made to the BgZ FHIR IG for the readability and findability of information. It concerns textual and style changes that have no impact on backwards compatibility of the standard.
 +
|MM-451 = In het Addenda en in FHIR/ART-DECOR wordt de incomplete code: SoortInterventieCodelijst SNOMED CT 2921100014610 (gedwongen medicatie) vervangen door de juiste: SNOMED CT 29211000146105
 +
|MM-456 = Added clarification for CanceledIndicator in mapping comments of HCIM MedicationAgreement and HCIM AdministrationAgreement profile.
 +
|MM-467 = Added comment on MedicationRequest.reasonCode in HCIM MedicationAgreement profile to to explain mising HCIM mapping.
 +
|MM-476 = The unit of the LOINC code used for fasting blood glucose differed from the unit used in the other blood glucose LOINC codes. To rectify this, code 41604-0 was changed to 14770-2 in the valueset 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' and on the SelfMeasurements FHIR IG. This has also been changed in the qualification material.
 +
|MM-48 = Medicatiegebruik/informant is zorgverlener: moet ook practitionerrole mogelijk maken.
 +
|MM-492 = Added comment to AllergyIntolerance.comment in the HCIM Allergyintolerance FHIR profile to explain the mapping for ValueSet AllergieStatusCodelijst to AllergyIntolerance.clinicalStatus and AllergyIntolerance.verificationStatus. Added dataAbsentReason extension to AllergyIntolerance.verificationStatus.
 +
|MM-50 = Contact ondersteunt geen klinische contacten.
 +
|MM-507 = In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*
 +
|MM-511 = In profile zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport, make the "resultType" slice in DiagnosticReport.category.coding optional in accordance to the zib.
 +
|MM-513 = In the nl-core-organization examples, added Organization.partOf for the aid of interpreting what an organization with multiple locations looks like.
 +
|MM-517 = In zib-LaboratoryTestResult-Observation, removed the fixed value of "has-member" in related.type. Added guidance on the use of this profile in relation to other instances.
 +
|MM-529 = In the IG for GP Data, added a missing pipe symbol to the search URL for lab results so that the search is to be interpreted as the code system rather than the code.
 +
|MM-54 = Wrong SNOMED code in search URL for FunctionalOrMentalStatus.
 +
|MM-55 = Profile for HCIM TobaccoUse was missing a specification for PackYears unit - profile updated to 2.0.1.
 +
|MM-593 = Remove space in master Value Set definition for RedenWijzigenStakenMedicatiegebruikCodelijst from Medicatieproces, and apply that to the exported FHIR Value Set in the package.
 +
|MM-594 = Updated date time example in profile to include timezone as required by the FHIR specification.
 +
|MM-597 = The example for NASAAL was missing <nowiki>urn:oid:</nowiki> preceding the OID value in system.
 +
|MM-614 = The cardinality of element AllergyIntolerance.code is now 1..1 in the zib-AllergyIntolerance profile, so it aligns with HCIM AllergyIntolerance.
 +
|MM-616 = The mapping of the element RegistrationDate from HCIM AllergyIntolerance has been changed from AllergyIntolerance.reaction.onset to AllergyIntolerance.onsetDateTime. The mapping on StartDateTime has been changed from AllergyIntolerance.onset[x] to AllergyIntolerance.onsetDateTime.
 +
|MM-657 = Removed datatype Reference(EpisodeOfCare) and Reference(Encounter) in the .context element of the profiles zib-AlcoholUse, zib-DrugUse and zib-TobaccoUse.
 +
|MM-66 = Update mappings LaboratoriumUitslag in DiagnosticReport en Observation.
 +
|MM-672 = Er werden verouderde en verschillende schrijfwijzen gehanteerd van de term zib en zibs (afkorting van zorginformatiebouwstenen), dit is gecorrigeerd in de MedMij standaarden
 +
|MM-71 = reden wijzigen/stoppen gebruik onterecht gemapt op reasonNotTaken.
 +
|MM-717 = De kwalificatiescripts uitgebreid met meer data, datum T geïmplementeerd en dit ontsloten via ADA. Dit komt de kwaliteit en de leesbaarheid van het kwalificatiemateriaal ten goede.
 +
|MM-722 = De leesbaarheid van het Functioneel Ontwerp van AllergieIntolerantie verbeterd op basis van de zib. Tevens verwijzingen naar de dataset en de scenario's opgenomen.
 +
|MM-729 = The description in MedicationStatement.informationSource of profile zib-MedicationStatement still mentioned the missing-type-reference extension, which isn't used anymore. The description has been updated to the new situation with the PractionerRole reference extension.
 +
|MM-733 = Scenario's voor AllergieIntolerantie in ART-DECOR ontwikkeld, zodat deze in lijn zijn met de zib. Dit geeft meer duiding.
 +
|MM-737 = Added a notebox to the Example Searches section in MedicationProcess FHIR IG, for explanation of a known issue regarding the MedicationTreatment search parameter.
 +
|MM-751 = Upped fhirVersion in FHIR profiles from "3.0.1" to "3.0.2.", changed Simplifier package dependency from "Simplifier.Core.STU3 3.0.3" to "hl7.fhir.r3.core 3.0.2".
 +
|MM-767 = In zib-LaboratoryTestResult-Speciment(-Isolate), an extension to Speciment.collectionPeriod has been added to support the TimeInterval datatype from the pre-adopted HCIM.
 +
|MM-770 = Updated example materials of nl-core-contactpoint profile to include relevant extensions as required by the zib and fixed mistakes in mapping.
 +
|MM-791 = Several profiles missed the extension on .ValueSetReference with a reference to the corresponding ConceptMap, this has been corrected. In addition, the ConceptMap comments have been moved to the mapping.comment element.
 +
|MM-806 = Fixed MM430: adjusted incorrect FHIRPath constraints, moved extension to Consent.extension and moved mappings in extension from extension.value[x].reference to extension.value[x] in zib-TreatmentDirective profile.
 +
|MM-815 = Tekstuele harmonisatie en verduidelijking rondom het concept "systeemrolcodes" doorgevoerd en bijbehorende tabellen aangevuld en gecorrigeerd in de MedMij standaarden in paragraaf/paragrafen Systeem & Systeemrollen.
 +
|MM-816 = Removed additional constraints on .author reference to allow for a Patient reference.
 +
|MM-827 = We have added a small text about the published examples on Simplifier at the IG-pages from every information standards (except Medication).
 +
|MM-831 = Add documentation on the BSN format in the Patient.identifier:BSN slice of the nl-core-patient profile.
 +
|MM-836 = In some Medication examples, references pointing to non-existent resources have been re-referenced.
 +
|MM-852 = In HCIM MedicationUse profile: redefined slicing on MedicationStatement.derivedFrom into seperate slices to fix validator issues, also added mappings to the MedicationProcess information standard.
 +
|MM-854 = Add the requirement to the overarching IG that FHIR resources should adhere to the profiles listed in the IG's of the information standard.
 +
|MM-857 = Some FHIR example instances don't contain a narrative. Removed the unnecessary text.status values at these examples.
 +
|MM-870 = The IHE MHD STU3 profiles on which the PDF/A standard is based, were deleted by IHE. Nictiz has copied the two missing profiles to this project.
 +
|MM-888 = Een hoofdstuk toegevoegd aan de kwalificatiepagina met uitgangspunten voor kwalificatie.
 +
|MM-894 = In zib-FamilySituation, zib-FamilySituationChild and zib-BodyHeight profiles, remove additional reference types from subject element.
 +
|MM-898 = In zib-LaboratoryTestResult-Observation, Observation.interpretation.coding is sliced to support both the FHIR core ValueSet and the (partially overlapping) HCIM ValueSet.
 +
|MM-899 = Added mapping to MP9 dataset to the timing-exact extension in FHIR profile zib-AdministrationSchedule.
 +
|MM-900 = The slices on .supportingInformation that reference zib-BodyHeight & zib-BodyWeight in FHIR-profile zib-MedicationAgreement are removed. These elements will be used as separate models.
 +
|MM-901 = The projectgroup has decided that the mapping of CanceledIndicator to .status in FHIR-profile zib-MedicationAgreement could be deleted because the information isn't necessarily anymore.
 +
|MM-913 = Verschillende functionele-ontwerppagina's verwezen nog naar een oude versie van het MedMij-afsprakenstel. Deze links zijn aangepast naar de huidige versie.
 +
|MM-926 = In profiles zib-MedicalDeviceRequest and zib-AllergyIntolerance, add type slices on note.author[x] in order to conform to FHIR rules for extending polymorphic elements.
 +
|MM-929 = Added the code-specification extension to all examples where a ConceptMap is involved to clarify its use.
 +
|MM-930 = .description and .id were absent in all ConceptMap recources. These two values have been added, with .id containing the final part of the canonical url.
 +
|MM-931 = Updated example zib-NursingIntervention-01 to conform to its stated profile.
 +
|MM-938 = For a number of profiles, the StructureDefinition.id in now matches the final part of StructureDefinition.url. This improves predictability of handling the profile set in various reference frameworks.
 +
|MM-939 = The report element in the zib-Procedure profile used a non-existing canonical as a reference to the zib-TextResult profile. This has been fixed.
 +
|MM-94 = Specimen microorganism en specimenSource mappen naar hetzelfde fhir element.
 +
|MM-940 = In an embedded example in profile zib-MedicationUse, an incorrect oid based SNOMED reference was used. This has been corrected.
 +
|MM-941 = In the profile zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport, corrected the reference to the Specimen Isolate profile, which makes it implementable.
 +
|MM-942 = References to XML Schematron have been removed from example instances. These do not serve any implementation purpose and are not permitted by the Java validator.
 +
|MM-943 = Updated coding.display names in extension-comment extension and in example instance (zib-Stoma-01) to match the display name in LOINC.
 +
|MM-945 = Added IHE.FormatCode.vs ValueSet to the package, which is referenced in the IHE MHD STU3 profile (which was already included).
 +
|MM-947 = Extension code-specification is in use under Address.country, but this context was not yet declared as valid in this extension.
 +
|MM-949 = The ExtraOxygenAdministration concept in the zib-OxygenSaturation profile was illegally bound on a CodeSystem. This binding has been changed to the corresponding ValueSet.
 +
|MM-953 = Added documentation to conceptmap-ProbleemStatusCodelijst-To-Condition-Clinical-Status-Codes explaining what the relationship is between codes with equivalence type "specializes".
 +
|MM-954 = Removed several stand-alone examples for the Images standard which were already present in an example Bundle, as they only have meaning within a Bundle context and Removed an illegal extension from one of the Images examples.
 +
|MM-958 = The profile zib-InstructionsForUse profile used capitalized names for the DoseRange and DoseQuantity slices. Since type slices should start lowercased in FHIR, this has been changed to doseRange and doseQuantity.
 +
|MM-969 = Updated irrelevant value of address.city & address.district in all examples.
 +
|MM-972 = The definition for the use of the lastn operation is unclear in the FHIR specification, therefore interpretation is added to the FHIR IG's of the information standards that use lastn.
 +
|MM-975 = Update CapabilityStatements of PDF/A information standard to include recovered IHE profiles.
 +
|MM-979 = The IG for eAfspraak incorrectly labeled the "$prefetch" operation as "$find", while the OperationDefinition filename and .id also incorrectly used "find" rather than "prefetch". This has been corrected.
 +
|MM-98 = InstructionsForUse zib informatie model komt niet overeen met simplifier.
 +
|MM-988 = In het functioneel ontwerp van de MedMij-standaard Laboratoriumresultaten staat in de inleiding een foutieve zib-naam 'OverdrachtLaboratoriumUitslag'. Dit is aangepast naar de juiste naam 'LaboratoriumUitslag'.
 
|MM-989 = Het kwalificatiescript voor 'MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten' bevat een foute verwijzing, namelijk naar het addendum voor raadplegen in plaats van beschikbaarstellen. Dit is gecorrigeerd.
 
|MM-989 = Het kwalificatiescript voor 'MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten' bevat een foute verwijzing, namelijk naar het addendum voor raadplegen in plaats van beschikbaarstellen. Dit is gecorrigeerd.
|MM-988 = In het functioneel ontwerp van de MedMij-standaard Laboratoriumresultaten staat in de inleiding een foutieve zib-naam 'OverdrachtLaboratoriumUitslag'. Dit is aangepast naar de juiste naam 'LaboratoriumUitslag'.
 
|MM-979 = The IG for eAfspraak incorrectly labeled the "$prefetch" operation as "$find", while the OperationDefinition filename and .id also incorrectly used "find" rather than "prefetch". This has been corrected.
 
|MM-975 = Update CapabilityStatements of PDF/A information standard to include recovered IHE profiles.
 
|MM-972 = The definition for the use of the lastn operation is unclear in the FHIR specification, therefore interpretation is added to the FHIR IG's of the information standards that use lastn.
 
|MM-969 = Updated irrelevant value of address.city & address.district in all examples.
 
|MM-958 = The profile zib-InstructionsForUse profile used capitalized names for the DoseRange and DoseQuantity slices. Since type slices should start lowercased in FHIR, this has been changed to doseRange and doseQuantity.
 
|MM-954 = Removed several stand-alone examples for the Images standard which were already present in an example Bundle, as they only have meaning within a Bundle context and Removed an illegal extension from one of the Images examples.
 
|MM-953 = Added documentation to conceptmap-ProbleemStatusCodelijst-To-Condition-Clinical-Status-Codes explaining what the relationship is between codes with equivalence type "specializes".
 
|MM-949 = The ExtraOxygenAdministration concept in the zib-OxygenSaturation profile was illegally bound on a CodeSystem. This binding has been changed to the corresponding ValueSet.
 
|MM-947 = Extension code-specification is in use under Address.country, but this context was not yet declared as valid in this extension.
 
|MM-945 = Added IHE.FormatCode.vs ValueSet to the package, which is referenced in the IHE MHD STU3 profile (which was already included).
 
|MM-943 = Updated coding.display names in extension-comment extension and in example instance (zib-Stoma-01) to match the display name in LOINC.
 
|MM-942 = References to XML Schematron have been removed from example instances. These do not serve any implementation purpose and are not permitted by the Java validator.
 
|MM-941 = In the profile zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport, corrected the reference to the Specimen Isolate profile, which makes it implementable.
 
|MM-940 = In an embedded example in profile zib-MedicationUse, an incorrect oid based SNOMED reference was used. This has been corrected.
 
|MM-939 = The report element in the zib-Procedure profile used a non-existing canonical as a reference to the zib-TextResult profile. This has been fixed.
 
|MM-938 = For a number of profiles, the StructureDefinition.id in now matches the final part of StructureDefinition.url. This improves predictability of handling the profile set in various reference frameworks.
 
|MM-931 = Updated example zib-NursingIntervention-01 to conform to its stated profile.
 
|MM-930 = .description and .id were absent in all ConceptMap recources. These two values have been added, with .id containing the final part of the canonical url.
 
|MM-929 = Added the code-specification extension to all examples where a ConceptMap is involved to clarify its use.
 
|MM-926 = In profiles zib-MedicalDeviceRequest and zib-AllergyIntolerance, add type slices on note.author[x] in order to conform to FHIR rules for extending polymorphic elements.
 
|MM-913 = Verschillende functionele-ontwerppagina's verwezen nog naar een oude versie van het MedMij-afsprakenstel. Deze links zijn aangepast naar de huidige versie.
 
|MM-901 = The projectgroup has decided that the mapping of CanceledIndicator to .status in FHIR-profile zib-MedicationAgreement could be deleted because the information isn't necessarily anymore.
 
|MM-900 = The slices on .supportingInformation that reference zib-BodyHeight & zib-BodyWeight in FHIR-profile zib-MedicationAgreement are removed. These elements will be used as separate models.
 
|MM-899 = Added mapping to MP9 dataset to the timing-exact extension in FHIR profile zib-AdministrationSchedule.
 
|MM-898 = In zib-LaboratoryTestResult-Observation, Observation.interpretation.coding is sliced to support both the FHIR core ValueSet and the (partially overlapping) HCIM ValueSet.
 
|MM-894 = In zib-FamilySituation, zib-FamilySituationChild and zib-BodyHeight profiles, remove additional reference types from subject element.
 
|MM-888 = Een hoofdstuk toegevoegd aan de kwalificatiepagina met uitgangspunten voor kwalificatie.
 
|MM-870 = The IHE MHD STU3 profiles on which the PDF/A standard is based, were deleted by IHE. Nictiz has copied the two missing profiles to this project.
 
|MM-857 = Some FHIR example instances don't contain a narrative. Removed the unnecessary text.status values at these examples.
 
|MM-854 = Add the requirement to the overarching IG that FHIR resources should adhere to the profiles listed in the IG's of the information standard.
 
|MM-852 = In HCIM MedicationUse profile: redefined slicing on MedicationStatement.derivedFrom into seperate slices to fix validator issues, also added mappings to the MedicationProcess information standard.
 
|MM-831 = Add documentation on the BSN format in the Patient.identifier:BSN slice of the nl-core-patient profile.
 
|MM-827 = We have added a small text about the published examples on Simplifier at the IG-pages from every information standards (except Medication).
 
|MM-816 = Removed additional constraints on .author reference to allow for a Patient reference.
 
|MM-815 = Tekstuele harmonisatie en verduidelijking rondom het concept "systeemrolcodes" doorgevoerd en bijbehorende tabellen aangevuld en gecorrigeerd in de MedMij standaarden in paragraaf/paragrafen Systeem & Systeemrollen.
 
|MM-806 = Fixed MM430: adjusted incorrect FHIRPath constraints, moved extension to Consent.extension and moved mappings in extension from extension.value[x].reference to extension.value[x] in zib-TreatmentDirective profile.
 
|MM-791 = Several profiles missed the extension on .ValueSetReference with a reference to the corresponding ConceptMap, this has been corrected. In addition, the ConceptMap comments have been moved to the mapping.comment element.
 
|MM-770 = Updated example materials of nl-core-contactpoint profile to include relevant extensions as required by the zib and fixed mistakes in mapping.
 
|MM-767 = In zib-LaboratoryTestResult-Speciment(-Isolate), an extension to Speciment.collectionPeriod has been added to support the TimeInterval datatype from the pre-adopted HCIM.
 
|MM-751 = Upped fhirVersion in FHIR profiles from "3.0.1" to "3.0.2.", changed Simplifier package dependency from "Simplifier.Core.STU3 3.0.3" to "hl7.fhir.r3.core 3.0.2".
 
|MM-737 = Added a notebox to the Example Searches section in MedicationProcess FHIR IG, for explanation of a known issue regarding the MedicationTreatment search parameter.
 
|MM-733 = Scenario's voor AllergieIntolerantie in ART-DECOR ontwikkeld, zodat deze in lijn zijn met de zib. Dit geeft meer duiding.
 
|MM-729 = The description in MedicationStatement.informationSource of profile zib-MedicationStatement still mentioned the missing-type-reference extension, which isn't used anymore. The description has been updated to the new situation with the PractionerRole reference extension.
 
|MM-722 = De leesbaarheid van het Functioneel Ontwerp van AllergieIntolerantie verbeterd op basis van de zib. Tevens verwijzingen naar de dataset en de scenario's opgenomen.
 
|MM-717 = De kwalificatiescripts uitgebreid met meer data, datum T geïmplementeerd en dit ontsloten via ADA. Dit komt de kwaliteit en de leesbaarheid van het kwalificatiemateriaal ten goede.
 
|MM-672 = Er werden verouderde en verschillende schrijfwijzen gehanteerd van de term zib en zibs (afkorting van zorginformatiebouwstenen), dit is gecorrigeerd in de MedMij standaarden
 
|MM-657 = Removed datatype Reference(EpisodeOfCare) and Reference(Encounter) in the .context element of the profiles zib-AlcoholUse, zib-DrugUse and zib-TobaccoUse.
 
|MM-616 = The mapping of the element RegistrationDate from HCIM AllergyIntolerance has been changed from AllergyIntolerance.reaction.onset to AllergyIntolerance.onsetDateTime. The mapping on StartDateTime has been changed from AllergyIntolerance.onset[x] to AllergyIntolerance.onsetDateTime.
 
|MM-614 = The cardinality of element AllergyIntolerance.code is now 1..1 in the zib-AllergyIntolerance profile, so it aligns with HCIM AllergyIntolerance.
 
|MM-597 = The example for NASAAL was missing <nowiki>urn:oid:</nowiki> preceding the OID value in system.
 
|MM-594 = Updated date time example in profile to include timezone as required by the FHIR specification.
 
|MM-593 = Remove space in master Value Set definition for RedenWijzigenStakenMedicatiegebruikCodelijst from Medicatieproces, and apply that to the exported FHIR Value Set in the package.
 
|MM-529 = In the IG for GP Data, added a missing pipe symbol to the search URL for lab results so that the search is to be interpreted as the code system rather than the code.
 
|MM-517 = In zib-LaboratoryTestResult-Observation, removed the fixed value of "has-member" in related.type. Added guidance on the use of this profile in relation to other instances.
 
|MM-513 = In the nl-core-organization examples, added Organization.partOf for the aid of interpreting what an organization with multiple locations looks like.
 
|MM-511 = In profile zib-LaboratoryTestResult-DiagnosticReport, make the "resultType" slice in DiagnosticReport.category.coding optional in accordance to the zib.
 
|MM-507 = In "VitalSigns Profile NL", the cardinality of Observation.performer is relaxed from 1..* to 0..*
 
|MM-492 = Added comment to AllergyIntolerance.comment in the HCIM Allergyintolerance FHIR profile to explain the mapping for ValueSet AllergieStatusCodelijst to AllergyIntolerance.clinicalStatus and AllergyIntolerance.verificationStatus. Added dataAbsentReason extension to AllergyIntolerance.verificationStatus.
 
|MM-476 = The unit of the LOINC code used for fasting blood glucose differed from the unit used in the other blood glucose LOINC codes. To rectify this, code 41604-0 was changed to 14770-2 in the valueset 'GlucoseMeetmomentenLOINCCodelijst' and on the SelfMeasurements FHIR IG. This has also been changed in the qualification material.
 
|MM-467 = Added comment on MedicationRequest.reasonCode in HCIM MedicationAgreement profile to to explain mising HCIM mapping.
 
|MM-456 = Added clarification for CanceledIndicator in mapping comments of HCIM MedicationAgreement and HCIM AdministrationAgreement profile.
 
|MM-451 = In het Addenda en in FHIR/ART-DECOR wordt de incomplete code: SoortInterventieCodelijst SNOMED CT 2921100014610 (gedwongen medicatie) vervangen door de juiste: SNOMED CT 29211000146105
 
|MM-440 = Improvements have been made to the BgZ FHIR IG for the readability and findability of information. It concerns textual and style changes that have no impact on backwards compatibility of the standard.
 
|MM-437 = Updated search parameter related information on wiki pages for each standard and added chapter on search parameters to overarching principles.
 
|MM-436 = Aanpassen ConceptMap InterpretatieVlaggenCodelijst-to-observation-interpretation
 
|MM-433 = Many slicing definitions were incorrect or not working properly, especially slice definitions that are differentiated by bound ValueSets. These slice definitions are now fixed and improved, allowing validators to correctly validate instances.
 
|MM-430 = The TreatmentDirective profile allowed at most 1 reference to an AdvanceDirective resource, because of restrictions in the FHIR base. There is now an extension inside the source element to allow referencing additional AdvanceDirective resources.
 
|MM-425 = URL naar BGZ specificatie op FO en TO verwees naar versie 1.0, dit is aangepast naar de huidige en laatste versie 1.1.
 
|MM-422 = Aanpassen conceptnaam ResultaatVlaggen naar InterpretatieVlaggen in FHIR profiel voor LaboratoryResults.
 
|MM-421 = To aid in better interoperability between systems, several improvements have been made to the GP Data information standard, in functional design, FHIR IG, FHIR profiles and qualification material. Enumerated this means: Added Encounter (Contactmoment) and added explanation for parted contacts (Deelcontacten); Removed query on Flag, because it was already included in EpisodeOfCare; Queries on general practitioner and patient have been made optional, because they are referenced and/or included in every other resource; Added use-case relevant examples; Aligned CapabilityStatements and qualification material in accordance with the above changes.
 
|MM-419 = The example search URL for NutritionAdvice contained a paramater for status=active, where the BgZ information standard specifies a search for all known NutritionAdvice resources. Also, status is not a concept in HCIM NutritionAdvice, which makes use of this element unnecessary. As a result, the status parameter is removed from the example search url and from the BgZ qualification material.
 
|MM-414 = Ten behoeve van leesbaarheid en vindbaarheid van informatie zijn er in het functioneel ontwerp van BgZ verbeteringen doorgevoerd. Het betreft tekstuele-/stijlwijzigingen die geen impact hebben op backwards-compatibility van de standaard.
 
|MM-404 = In the HCIM Procedure profile, expanded the Procedure.performedPeriod element to Procedure.performed[x]. With this expansion, the profile meets the requirements of the HCIM, namely to capture a moment in time instead of a start/end date.
 
|MM-359 = Nadere uitwerking van de BgZ kwalificatietoelichting voor XIS.
 
|MM-358 = Tekstcorrectie op de kwalificatie pagina ToelichtingKwalificatieBgZ.
 
|MM-348 = Foutieve discrimator path voor HCIM MedicationAgreement bij MedicationStatement.derivedFrom.
 
|MM-347 = Fix for FHIRpath expression in SearchParameter MedicationDispense-whendispensed.
 
|MM-346 = Ongeldig discriminator pad in code slicing in ZIB Verrichting.
 
|MM-322 = Link from mp612dispensetofhirconversiondispense to prescription in profile wrong.
 
|MM-319 = In the HCIM Problem profile, the .onsetPeriod element was used to capture the HCIM concepts ProblemStartDate and ProblemEndDate, while no period is captured in the HCIM. Therefore, Condition.onsetPeriod is changed to Condition.onsetDateTime and the HCIM mapping for ProblemStartDate is corrected. The mapping for ProblemEndDate has been moved to Condition.abatementDateTime.
 
|MM-307 = Aanpassen mapping van "Reden wijzigen of staken" en "Reden wijzigen of stoppen gebruik" van HCIM naar MP9.
 
|MM-295 = Verstrekkingenvertaling: specificaties voor search parameters.
 
|MM-294 = Naam mapping binnen div. FHIR profielen aangepast conform ZIB: HCIM LaboratoryTestResult-v4.1(2017EN).
 
|MM-267 = Toevoegen notebox aan FO's om te verduidelijken dat de term "PGO" ook als ander soort eindgebruiker geïnterpreteerd kan worden.
 
|MM-258 = HCIM PharmaceuticalProduct: Added ValueSet 'IngredientCodeGTINCodeLijst' + correct reference url to ValueSet.
 
|MM-248 = Fixed typo in sliceName 'medicationTreament' --> 'medicationTreatment'.
 
|MM-221 = In Observation based profiles, where fixed values are used in .code slices and a value is expected to be present, changed the cardinality to 1..1.
 
|MM-219 = MedicationUse niet compleet na een resave in Forge.
 
|MM-210 = MedMij BgZ is nog gebaseerd op 1.0 i.p.v. 1.1
 
|MM-206 = Reference vanuit Observation naar Specimen Isolate onjuist.
 
|MM-174 = URL voor PlannedCareActivity- DeviceRequest mist een '&'.
 
|MM-174 = Corrected search url for PlannedCareActivityForTransfer - DeviceRequest. Added an '&'.
 
|MM-164 = Medicatietoediening - toegediende hoeveelheid - cardinality mismatch
 
|MM-162 = Update naar medicatieproces versie 9.0.7.
 
|MM-161 = CBV codes in ProcedureRequest.
 
|MM-145 = ContactPerson verwijzing informatiestandaarden vs patient zib.
 
|MM-144 = Problem zib ClinicalStatus can take on values which are not defined by the HCIM.
 
|MM-143 = Aanpassing modellering Procedure.performer in het profiel voor HCIM Verrichting.
 
|MM-142 = Onduidelijkheid in de modellering van de Aanvrager van een LaboratoriumUitslag.
 
|MM-141 = Vital Signs profielen inconsistent m.b.t. baseDefinition.
 
|MM-134 = MedicationUse StopType found values do not correspond with MedicationUseStopTypeCodeList values.
 
|MM-128 = CanceledIndicator possible values.
 
|MM-127 = TimeOfDay in InstructionsForUse and the Hapi Enumerators.
 
|MM-125 = Inconsistentie wiki vs simplifier.
 
|MM-118 = Profiel naam zib-Product niet passend bij Zib FarmaceutischProduct.
 
|MM-115 = Solved inconsistency in the List of StructureDefinitions. Also we will no longer check PlannedCareActivityForTransfer for MedicationAdministration in section 17 Zorgplan, because we found it was unimplementable as-is. Presumed solution will come from a future HCIM release.
 
|MM-106 = Het Bundle-MedicationOverview profiel en de technische wiki pagina beschrijven nu hoe de bundle.total bepaald wordt in de MedicationOverview response.
 
|MM-105 = Raadplegen 6.12 medicatieverstrekkingen (bij apothekers).
 
|MM-102 = Bundle type 'collection' is vervangen door 'searchset' in de use case voor het raadplegen van het medicatieoverzicht.
 
|MM-100 = Mapping CBV naar SNOMED codes.
 
 
|MM-99 = Interval heeft Period maar geen PeriodUnit op simplifier.
 
|MM-99 = Interval heeft Period maar geen PeriodUnit op simplifier.
|MM-98 = InstructionsForUse zib informatie model komt niet overeen met simplifier.
+
|MM-997 = The consent-additionalSources extension for the zib-TreatmentDirective profile had a context restriction on Consent.source[x], while it actually was applied on Consent directly. This fix removes that restriction.
|MM-94 = Specimen microorganism en specimenSource mappen naar hetzelfde fhir element.
 
|MM-71 = reden wijzigen/stoppen gebruik onterecht gemapt op reasonNotTaken.
 
|MM-66 = Update mappings LaboratoriumUitslag in DiagnosticReport en Observation.
 
|MM-55 = Profile for HCIM TobaccoUse was missing a specification for PackYears unit - profile updated to 2.0.1.
 
|MM-54 = Wrong SNOMED code in search URL for FunctionalOrMentalStatus.
 
|MM-50 = Contact ondersteunt geen klinische contacten.
 
|MM-48 = Medicatiegebruik/informant is zorgverlener: moet ook practitionerrole mogelijk maken.
 
|MM-42 = medicatiegebruik - auteur - zorgverlener: kan niet alle info kwijt.
 
|MM-41 = voorschrijver/zorgverlener/zorgaanbieder past niet in medicationUse.
 
|MM-23 = Commentaar bij dagdeel codelijst verwijst naar dode URL.
 
 
}}<noinclude>
 
}}<noinclude>
 
== Doel ==
 
== Doel ==

Huidige versie van 31 jan 2023 om 09:32

| {{{1}}} |

Doel

Bij elke release worden de release notes van het desbetreffende issue in een tabel op de wiki geplaatst. Dit sjabloon is bedoeld om de release notes per issue op een centrale plek te beheren, en om ze te vertalen naar een geformatteerde tabel-rij.

Gebruik

Het sjabloon kan op pagina's ingezet worden met:

{{BITS-issue|<issue-nummer>}}

Dit wordt vertaald naar een tabelrij met twee cellen, waarbij de eerste de link naar het issue bevat en de tweede de release note.

Onderhoud release notes

Het sjabloon haalt de release notes niet zelf op uit BITS, ze moeten handmatig in de switch toegevoegd worden. Deze is te zien bij het bewerken van de pagina. Voor het toevoegen van een nieuw issue, moet een regel worden toegevoegd:

| <issue-nummer> = <release notes>