Landingspagina Vaccinatie-Immunisatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Vaccinatie-Immunisatie

1 Inleiding

De informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie, ontwikkeld voor gebruik binnen MedMij, betreft de informatie-uitwisseling van uitgevoerde vaccinaties en is bedoeld voor het gestructureerd en eenduidig vast kunnen leggen, beschikbaarstellen, uitwisselen en gebruiken van deze gegevens. Dit is relevant in alle sectoren en voor alle (zorg)processen waar vaccinatiegegevens van belang zijn.

Deze informatiestandaard voorziet in de benodigde gegevens op het uitwisselingsvlak en dient daarmee de interoperabiliteit zodanig, dat eenduidige en kwalitatieve informatie-uitwisseling tussen partijen mogelijk wordt met betrekking tot vaccinatie-informatie. In de eerste versie van deze informatiestandaard is gekozen voor een zorgbreed toepasbare en schaalbare informatiestandaard voor vaccinatie-immunisatiegegevens die afgestemd is met internationale standaarden.

De eerste usecase is uitgewerkt voor MedMij in de vorm van een patiënt-usecase. Deze dient voor de ontsluiting van gegevens van een vaccinerende partij (zorgverlener) of het RIVM (als houder van vaccinatiegegevens) naar de burger toe in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) conform de motie Diertens en op aanvraag van de stichting MedMij en het Ministerie van VWS.

Deze pagina geeft een overzicht van de publicaties van de informatiestandaard Vaccinatie-Immunisatie.

2 Definities

Term Begrippenkader
Vaccinatie Het toedienen van een vaccin met als doel het beschermen tegen één of meerdere specifieke infectieziekten.
Vaccin Een farmaceutisch product wat gebruikt wordt om de immuunrespons te stimuleren tegen ziekten. Vaccins worden meestal toegediend middels injecties, maar sommige producten kunnen ook bijvoorbeeld oraal of per neusspray toegediend worden.
Immunisatie Het opwekken van immuniteit tegen ziekteverwekkers door middel van vaccinatie (actieve immunisatie), door toediening van immunoglobulinen (passieve immunisatie) en/of door het doormaken van de infectie (natuurlijke immunisatie). Actieve immunisatie duurt langer om op te bouwen dan passieve immunisatie, maar blijft daarentegen meestal veel langer beschermen. Natuurlijke immunisatie kan in sommige gevallen ernstige gezondheidsschade geven afhankelijk van de ziekte en persoonsspecifieke factoren.
Immuniteit Het beschermd zijn tegen (ziekte door) een ziekteverwekker. Dit is afhankelijk van diverse persoons-, vaccinatie- en ziektespecifieke factoren die het immuunsysteem beïnvloeden. Bij immuun zijn voor een ziekte kan een individu blootgesteld worden aan een ziekteverwekker maar hier niet door geïnfecteerd worden. Immuniteit is vaak langdurig, en soms levenslang.
Bescherming Vaccineren kan ten behoeve van bescherming van het individu zelf (de persoon die de vaccinatie krijgt toegediend), maar ook ten behoeve van derden. Dit kan bijvoorbeeld bij mazelen het geval zijn zodat er geen overdracht kan plaatsvinden op andere mensen, of bij kinkhoest tijdens de zwangerschap zodat het ongeboren kind al beschermende afweer opbouwt gedurende het laatste trimester en het kind zo beschermt vlak na de geboorte. Het laatste wordt maternale vaccinatie genoemd.

3 Kaders en uitgangspunten

De vaccinatiezorg in Nederland bestaat grofweg uit:

De uitgangspunten voor deze informatiestandaard zijn als volgt:

  • In de eerste versie een minimaal informatiemodel gericht op door zorgverlener/zorgaanbieder toegediende vaccinaties registreren en beschikbaar stellen aan de vaccinatieketen.
  • Feitelijke vastlegging en beschikbaarstelling van statische data (geen veranderlijke informatie). Niet gericht op afgeleide conclusies.
  • Vaccinatiedata is gericht op de 29 in Nederland bekende infectieziekten waartegen beschermd kan worden middels vaccinaties. Medicatie en behandeling vallen niet in deze scope en volgen de afspraken die daarvoor gelden.
  • Niet gericht op historische, of door anderen vastgelegde vaccinaties (het overnemen van historische, klinisch relevante informatie en/of het overnemen van informatie rond vaccinaties die door andere uitvoerders zijn toegediend dan degene die de registratie uitvoert). Verkenning en uitvoering hiervan zal in een vervolgfase uitgevoerd worden.
  • Toekomstige vaccinaties, mutaties en planning zijn buiten scope, verkenning en uitvoering wel eventueel mogelijk in doorontwikkelingsplannen.

4 Functioneel ontwerp, technisch ontwerp en kwalificatie

Naar medmij.nl

5 Ondersteuning

Voor vragen over deze informatiestandaard, maak een ticket aan in BITS.