Wijzigingen van MP 9.0.7 naar MP9 2.0.0

Uit informatiestandaarden
Versie door Titia van Malestein (overleg | bijdragen) op 22 apr 2022 om 09:52 (Functional Design in English)
Ga naar: navigatie, zoeken


Deze pagina geeft de wijzigingen van MP 9.0.7 naar MP9 2.0.0 weer. Daarbij zijn de verschillende issues naar onderwerp gerangschikt zodat het voor belanghebbenden gemakkelijker is om alleen de voor hen relevante wijzigingen te vinden. Voor de publicaties van de informatiestandaard Medicatieproces 9 wordt onderscheid gemaakt tussen issues die verwerkt zijn in MP9 2.0.0 bèta en issues die in de definitieve publicatie MP9 2.0.0 zitten.

Functioneel ontwerp

Tekstueel / cosmetisch

MP9 2.0.0 bèta

 • Tekstuele aanpassingen staken/stoppen
 • Diverse tekstuele aanscherpingen/verbeteringen o.a. Issue MP-131
 • Paragraaf 'Ongeadresseerd voorschrijven' verplaatst naar hoofdstuk 'Beschouwingen'
 • Issue MP-285 Tekstuele verbetering (verwijderd: 'zijn de', vanwege dubbel gebruik). Functioneel ontwerp, paragraaf 1.3.4.
 • Issue MP-281 De gebruikte afkortingen zijn gecorrigeerd (aanpassing van MP-MGS naar MP-GBS en van MP-MGO naar MP-GBO). Functioneel ontwerp, tabel 3.
 • Issue MP-289 De term ICA is vervangen door de nieuwe term CiO (contra-indicaties en overgevoeligheden). Functioneel ontwerp, paragraaf 5.2.2.
 • Issue MP-312 De lay-out van het activiteitendiagram is aangepast. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. Functioneel ontwerp, hoofdstuk 2.
 • Issue MP-318 De term 'systeem' is gewijzigd naar 'informatiesysteem' voor consistentie in terminologie. Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document.
 • Issue MP-319 De afkortingen van de medicatiebouwstenen zijn, indien nodig, herschreven met gebruik van hoofdletters. Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document.
 • Issue MP-320 In het gehele document is de volgende schrijfwijze gehanteerd: 'voorstel gegevens' (niet met koppelteken, maar met spatie). Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document.
 • Issue MP-335 In het gehele document is de volgende schrijfwijze gehanteerd: 'zo nodig' (niet aaneengeschreven, maar met spatie). Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document.
 • Issue MP-336 Verwijzing in paragraaf 2.2.5.6 is gewijzigd naar de juiste paragraafie 2.2.8, en de verwijzing in paragraaf 2.2.8 is gewijzigd naar de juiste paragraaf 2.3.8. Functioneel ontwerp, paragraaf 2.2.5.6 en 2.2.8.
 • Issue MP-353 De volgende zin is verwijderd: 'Dit heeft het risico, dat poliklinische recepten uit gemak altijd naar de poliklinische apotheek gaat en dat de patiënt niet meer bij de vertrouwde vaste apotheek kan halen'. Functioneel ontwerp, paragraaf 8.1.
 • Issue MP-354 Een spatie is toegevoegd tussen de waarde en de eenheid, indien deze nog ontbrak (bijvoorbeeld: 10 mg in plaats van 10mg). Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document.
 • Issue MP-378 De tekst dat zorginformatiebouwstenen en bouwstenen synoniemen van elkaar zijn is verwijderd. Er is toegevoegd dat de zibs kunnen worden aangevuld met elementen ten behoeve van de context en/of het zorgproces. Functioneel ontwerp, paragraaf 1.3.1.
 • Issue MP-401 In het functioneel ontwerp is het bèta onderdeel toedienen toegevoegd in hoofdstuk 2.4, use cases zijn opgenomen onder 4.3 en afleidingsregels zijn opgenomen onder hoofdstuk 6.
 • Issue MP-411 Tekstuele aanpassing in het functioneel ontwerp paragraaf 2.3 ter verduidelijking van het feit dat er niet altijd een medicatieverstrekking nodig is bij het ter hand stellen.
 • Issue MP-461 In hoofdstuk 7 zijn de links naar Art-Decor vervangen om te verwijzen naar de versie 9 2.0-beta publicatie.
 • Issue MP-220 Het figuur van het medicatieoverzicht is aangepast (data zijn geactualiseerd en het voorbeeld is functioneel verbeterd). Functioneel ontwerp, paragraaf 5.1 en 5.2.

MP9 2.0.0

 • Issue MP-276 Paragraaf 3.4 is toegevoegd in het FO. Hierin wordt het proces omtrent opname en ontslag omschreven.
 • Issue MP-522 Bij paragraaf 1.3.4 is medicatietoediening toegevoegd in de opsomming van de bouwstenen die mogelijk een MBH kunnen creëren.
 • Issue MP-531 Correctie' aangepast naar 'foutieve registratie' in paragraaf 2.2.5.6.
 • Issue MP-543 In het FO zijn de use case diagrammen voor voorschrijven en ter handstellen aangepast. Aanpassing doorgevoerd op de ontwikkel pagina NL en ENG van het FO. FO use case voorschrijven: De transactie MP-MGO en MP-MOR (medicatiegegevens ontvangen, raadplegen medicatieoverzicht) missen. Use case diagram aangepast en deze transactie toegevoegd. Informeren apotheker toegevoegd als groep. Transactie MP-MGS en MP-VOS daaraan toegevoegd. Sturen antwoord voorstel medicatieafspraak toegevoegd. Sturen antwoord voorstel verstrekkingsverzoek toegevoegd. Ontvangen medicatiegebruik verwijderd. FO use case ter hand stellen: diagrammen hadden nog afkorting vs ipv mve en gb ipv mgb. MP-VAS verplaatst naar informeren voorschrijver. De transactie MP-MGS miste. Use case diagram aangepast en deze transactie toegevoegd. Ontvangen medicatiegebruik verwijderd.
 • Issue MP-586 Het activiteitendiagram in het functioneel ontwerp is bijgewerkt. De volgende wijzigingen zijn aangebracht: Er is toegevoegd dat een MA en TA geannuleerd kunnen worden. Het diagram bevat tevens de processen rondom 'informeren' (push-verkeer) (transactie sturen/afhandelen medicatievoorschrift en transacties rondom voorstelgegevens), naast het beschikbaarstellen van medicatiegegevens (pull-verkeer). Er is verduidelijkt dat VV alleen beschikbaar wordt gesteld aan de patiënt/cliënt, en niet aan andere zorgverleners.
 • Issue MP-588 In hoofdstuk 7 zijn de links in tabel 4 aangepast aan de nieuwe ART DECOR publicatie.
 • Issue MP-604 In paragraaf 2.2.5 (voorschrijven) en 2.3.6 (ter hand stellen) is een aanpassing gedaan om de tekst beter aan te laten sluiten bij de afspraken vanuit implementatie. De tekst aangepast zodat duidelijk is dat medicatiebewaking plaatsvindt voordat de MA/TA beschikbaar wordt gesteld.

Functional Design in English

MP9 2.0.0 bèta

 • Issue MP-309 In het Engelse FO zijn enkele kleine aanpassingen/ verbeteringen doorgevoerd:
  • Als vertaling voor Medicatiegebruik is werd zowel "consumption" als "use" gebruikt, waar 'consumption' stond is nu 'use' gebruikt.
  • Referenties naar het LSP zijn verwijderd.
  • Zibs werd geschreven met hoofdletters. Dit is aangepast naar kleine letters.
  • De Engelse vertaling voor de Nederlandse termen voor bouwstenen is toegevoegd in paragraaf 1.3.1. Engelse vertaling - Functioneel ontwerp In the English functional design some minor adjustments have been made:
  • For the translation of MedicatieGebruik, both 'consumption' and 'use' were used. 'Consumption' had been adapted to 'use'.
  • References to the LSP (Landelijk Schakelpunt; national data exchange point) have been deleted.
  • The abbreviation of zib is now written in lower case letters.
  • The English translation for the Dutch names of the building blocks were added in paragraph 1.3.1. English translation - Functional design
 • Issue MP-308 In het Engelse FO is in de reading guide (paragraaf 1.2) uitleg toegevoegd over het gebruik van de Nederlandse namen voor de bouwstenen. Engelse vertaling - Functioneel ontwerp In the English functional design we've added an explantion in the reading guide (paragraph 1.2) about the use of the Dutch terms for the buildingblocks throughout the design. English translation - Functional design.
 • Issue MP-304 Alle wijzigingen in het Nederlandstalige document zijn tevens doorgevoerd in de Engelstalige versie. Engelse vertaling - Functioneel ontwerp. All changes made in the Dutch functional design were also made in the English functional design. English translation - Functional design.

MP9 2.0.0

 • Issue MP-524 In hoofdstuk 7 tabel 3 in het Engelse FO is de omschrijving van voorschriftsturend aangepast van: "Sending verstrekkingsverzoek or request for processing of modifications to medicatieafspraak. Naar: "Sending a request to dispense medication (verstrekkingsverzoek) or process modifications to medicatieafspraak.

Usecases

MP9 2.0.0 bèta

 • BITS MP-85, BITS MP-93, Issue MP-122 Use cases toegevoegd (Gebruik registreren op basis van verstrekking, Verstrekkingsverzoek met aantal herhalingen, Voorschrijven van niet geneesmiddelen)
 • Hoofdstuk 4: plaatjes bij use cases toegevoegd
 • Issue MP-129 Par 4.1.35: Use case toegevoegd
 • Issue MP-169 De usecases zijn verduidelijkt met behulp van figuren. Bestaande figuren zijn aangepast.
 • Issue MP-282 De links naar de usecases 4.2.4 en 4.2.6 zijn verwijderd, gezien deze usecases geen betrekking op medicatiegebruik. Functioneel ontwerp, paragraaf 2.5.9.
 • Issue MP-284 De titel van usecase 4.4.7 is aangepast naar: 4.4.7 Registreren van afwijkend medicatiegebruik door patiënt vanwege een bijwerking. Dit in verband met mogelijke verwarring door vorige titel. Functioneel ontwerp, paragraaf 4.4.7.
 • Issue MP-346 De volgende correcties zijn aangepast in de usecases: == 4.4.2: er is verwijderd dat de apotheker vastgelegd kon worden in het medicatiegebruik == 4.4.4: te tekst is aangepast naar '(mogelijke) bijwerking' gezien de reden 'slapeloosheid' niet in de waardelijst opgenomen staat. De reden slapeloosheid kan worden vastgelegd in de toelichting. Functioneel ontwerp, paragraaf 4.4.2 en 4.4.4.
 • Issue MP-350 De toelichting bij 'Wijziging in GDS per rolwissel' is gecorrigeerd. De herschreven tekst vermeldt dat de aanpassing in medicatie pas wordt doorgevoerd bij de eerstvolgende rolwissel. Er stond per abuis dat ter overbrugging medicatie los aangeleverd wordt tot de volgende rol. Dit gebeurt echter bij 'Wijziging in GDS per direct'. Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.13.
 • Issue MP-357 In de usecase werd gesproken over 'huisarts'; dit is gewijzigd naar 'voorschrijver', gezien de usecase van toepassing is op alle (ambulante) voorschrijvers. Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.11.
 • Issue MP-359 Er is een nieuwe usecase toegevoegd betreffende 'Wijzigen van andermans toedieningsafspraak'. Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.19.
 • Issue MP-360 Er is een nieuwe usecase toegevoegd betreffende 'Verstrekken onder andermans toedieningsafspraak'. Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.18.
 • Issue MP-361 Er is een nieuwe usecase toegevoegd betreffende 'Parallelle toedieningsafspraken bij GDS- en niet-GDS-verstrekking' (usecase 'Afhandelen stoppen medicatieafspraak' is hierdoor verplaatst naar paragraaf 4.2.17). Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.16.
 • Issue MP-382 In de use case stond stond beschreven dat bij dag- en spoedopname 'meestal geen' uitgebreide medicatieverificatie plaatsvindt; dit is gewijzigd naar 'niet altijd'. Functioneel ontwerp, paragraaf 4.1.19.
 • Issue MP-451 De tekst bij use case 4.1.8 toelicht in de medicatieafsrpaak bij bewust gekozen bijzonderheid is aangepast n.a.v. issue ZIB-1458. Verscherping woordgebruik toelichting (als woord of als element 'toelichting'). Toelichting wordt nu alleen gebruikt in de context van het element

MP9 2.0.0

 • Issue MP-366 Afbeelding voor 4.4.6 gemaakt. Afbeelding toegevoegd op de NL en ENG ontwikkelpagina. Door MP-367 is de tekst en afbeelding verplaatst naar 4.3.19. Besloten om use case 4.1.29 te verwijderen omdat we in paragraaf 1.3.3 aangeven dat parallelle MA's eigenlijk niet voor mogen komen. Om verwarring te voorkomen geen voorbeeld toevoegen wanneer dit wel voorkomt.
 • Issue MP-367 Er is besloten om alinea 4.4.6 te verplaatsen naar het hoofdstuk met de use cases toedienen. Daarnaast is de tekst van de alinea aangepast zodat duidelijk is dat het in de use case gaat om het registreren van toedieningen door de patiënt. De aangepast alinea is nu te vinden onder 4.3.23.

Overig

MP9 2.0.0 bèta

 • Par 7.11 toegevoegd: Implementatie geïndividualiseerde distributievorm (GDV)-velden
 • Nierfunctiewaarde in het voorschrift
 • Issue MP-299 In de voorbeelden van volgorde voor vaststelling welke bouwsteen voor het medicatieoverzicht de laatste relevante bouwsteen is, zijn de (technische) stop-Medicatieafspraken en stop-Toedieningsafspraken toegevoegd ter verduidelijking. Functioneel ontwerp, paragraaf 5.3.2.
 • Issue MP-48 Medicatieoverzicht: Par 5.7 toegevoegd 'Velden die niet getoond hoeven te worden'
 • Issue MP-151 Proces van aanmaken concept-TA verwijderd
 • Issue MP-295 Toedieningsafspraak is verwijderd als onderdeel van de opdracht van de voorschrijver aan de apotheek. Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.6.
 • Issue MP-128 Par 4.1.8: Toelichting 'Medische noodzaak'
 • Issue MP-250 Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is toegevoegd dat het verplicht is om het tijdstip mee te geven wanneer 'tot en met' bedoeld wordt. Functioneel Ontwerp, paragraaf 2.2.5.
 • Issue MP-314 Er is een expliciete vermelding toegevoegd dat de stopdatum van de stop-Medicatieafspraak ook genoteerd dient te worden in de tekstuele omschrijving van de gebruiksinstructie. Functioneel ontwerp, paragraaf 2.2.5.3.

MP9 2.0.0

 • Issue MP-257 Distributievorm is toegevoegd in toedieningsafspraak en opgenomen in alle transacties waar de toedieningsafspraak in is opgenomen.
 • Issue MP-271 In bouwsteen Medicatieafspraak, onder element Gebruiksperiode, element Criterium toegevoegd, vaak het 'onzekerheidsvlaggetje' genoemd. In dit element kan worden aangegeven van welk criterium de start- en/of stopdatum afhankelijk is.
 • Issue MP-298 Tekst van hoofstuk 5.2.3 huidige medicatie aangepast in het FO. Hierin is het aantal maanden aangepast waarin medicatiegebruik getoond moet worden (als alleen medicatiegebruik bekend is) van drie naar dertien. "Wanneer er alleen medicatiegebruik bekend is wordt deze getoond als deze niet ouder is dan 13 maanden." Aanpassing doorgevoerd in de MP9.2.0 NL, ENG pagina's van het FO.
 • Issue MP-300 In paragraaf 2.2.5.5 (wijzigen medicatie) is de verantwoordelijke voorschrijver toegevoegd als reden om de medicatieafspraak te wijzigen.
 • Issue MP-306 Er is besloten om de volgende acties bij dit punt te ondernemen: Use case 4.1.32 aanpassen en wijzigen mee nemen in de tekst. Er is een verwijzing opgenomen naar de use case over het wijzigen van iemand anders zijn MA. Use case toevoegen voor het wijzigen van andermans MA. Er is een nieuwe use case toegevoegd.
 • Issue MP-328 De werkwijze waarin een stop-MA zonder referentie naar een MA alle bouwstenen binnen een MBH stopt is aangepast. Dit is verandert naar dat een stop-MA altijd een relatie moet hebben naar een MA mits een MA beschikbaar is. Als er geen MA beschikbaar is moet het mogelijk zijn om met een stop-MA de bouwstenen binnen een MBH te stoppen. Deze tekst is toegevoegd aan paragraaf 2.2.5.3. "Het is niet mogelijk om een stop-MA aan te maken zonder verwijzing naar de MA die gestopt moet worden, behalve als er geen MA beschikbaar is in de MBH om naar te verwijzen. Wanneer er alleen TA('s) en/of MGB('s) beschikbaar zijn in de MBH moet de voorschrijver deze kunnen stoppen met een stop-MA zonder relatie naar MA." De volgende zin stond in 2.2.5.4 en is verwijderd: "De stop-MA kan ook géén verwijzing bevatten, waarmee de complete medicamenteuze behandeling wordt onderbroken."
 • Issue MP-329 Om een toekomstige MA te beëindigen is er op dit moment gekozen voor de geannuleerd indicator. Deze indicator wordt gebruikt wanneer een voorschrijver een toekomstige MA wil stoppen. Paragraaf 2.2.5.7 is hierover toegevoegd aan het FO. De geannuleerd indicator is toegevoegd aan de dataset en de relevante transacties.
 • Issue MP-358 In paragraaf 2.3.6.1 van het FO is de volgende zin verwijderd: Wanneer in de ambulante situatie de eerste uitgifte/medicatieverstrekking aan de patiënt later plaatsvindt dan afgesproken zal de ingangsdatum van de toedieningsafspraak afwijken van de ingangsdatum van de medicatieafspraak.
 • Issue MP-466 In het FO in tabel 4 in hoofdstuk 7 in kolom 'bouwstenen' zijn ook lengte en gewicht toegevoegd aangezien die onderdeel uitmaken van VMA transactie.
 • Issue MP-470 De INR-waarde die bij een WDS hoort wordt voor nu in vrije tekst in toelichting opgenomen. Later zullen wij voor een duurzame oplossing kiezen waarbij er een relatie met Lab-bouwsteen opgenomen zal worden (zie MP-592).
 • Issue MP-508 In de dataset is onder VoorstelGegevens het element AntwoordMedicatieafspraak toegevoegd. Daarnaast is de transactie Antwoord voorstel medicatieafspraak (AVMA sturen/ ontvangen) toegevoegd onder de voorstelgegevens. Met deze transactie kan de voorschrijver reageren op een voorstel medicatieafspraak.
 • Issue MP-534 In het functioneel ontwerp is de informatie over het gebruik van het wisselend doseerschema verplaatst naar 'voorschrijven'. Ook de use cases zijn opgenomen in het hoofdstuk dat bij voorschrijven hoort (4.1). De bouwsteen is toegevoegd in de algemene informatie in hoofdstuk 1.
 • Issue MP-537 Figuur bij hoofdstuk 7 is aangepast en direct in de huisstijl kleuren aangepast. In de figuur stonden nog de transacties MP-TGO, MP-TGS, MP-GBS en MP-GBO. Aanpassingen zijn doorgevoerd op de ontwikkelpagina NL en ENG van het FO.
 • Issue MP-565 De eis omtrent gecodeerd uitwisselen van samenstelling van magistralen is versoepeld voor te migreren historische gegevens waarvan de samenstelling van magistralen in het verleden alleen geregistreerd is via vrije tekst, in plaats van met ingrediëntcodes.
 • Issue MP-569 In deze release zijn de transacties informeren over medicatiegebruik (sturen en ontvangen) verwijderd. Hiervoor kan de transactie sturen/ontvangen medicatiegegevens gebruikt worden.
 • Issue MP-596 In de dataset en het functioneel ontwerp zijn de verwijzingen dat toedienen en het wisselend doseerschema bèta onderdelen van de standaard zijn verwijderd.
 • Issue MP-602 Het functioneel ontwerp bevatte een inconsistentie met de transactie voorstel verstrekkingsverzoek. De tekst in par 4.2.7 is daarom aangepast, zodat het overeenkomt met de transactie.
 • Issue MP-605 In het FO is in paragraaf 1.3.4 toegevoegd dat de MVE gebaseerd is op een MA (naast de TA en in ambulante setting de VV).

Algemeen / alle bouwstenen

Dataset

Met Issue MP-310 is de dataset van MP9 2.0.0 bèta opnieuw opgebouwd, gebruikmakende van de zibs 2020. Waar mogelijk zijn deze wijzigingen in deze release notes geïntegreerd bij de specifieke bouwstenen die een eigen paragraaf hebben. De zib-wijzigingen zijn aldaar te herkennen aan het feit dat deze een Issue identificatie hebben met de string ‘ZIB’. De overige wijzigingen in zibs2020 ten opzichte van zibs2017 zijn hieronder opgesomd.

Algemeen

 • Issue ZIB-1067 part.Naamgegevens Element 'Titels' toegevoegd
 • Issue ZIB-959 part.Adresgegevens 2019-2 Cardinaliteit Adressoort gewijzigd van 1 naar 0..1 om problemen in het gebruik te voorkomen.
 • Issue ZIB-760 part.Contactgegevens. Aan een telefoonnummer is nu een toelichtingsveld toegevoegd, waarin nadere bijzonderheden over het nummer kunnen worden vastgelegd.
 • Issue ZIB-958 part.Contactgegevens. Kardinaliteit TelecomType aangepast van 1 naar 0..1.
 • Issue ZIB-1189: Contactpersoon, Patient, Zorgaanbieder, Zorgverlener. SNOMED CT DefintionCodes toegevoegd aan item rootconcept van de zibs Contactpersoon, Zorgaanbieder, Zorgverlener en Patient.
 • Issue ZIB-960 Contactpersoon, Zorgaanbieder, Zorgverlener. Cardinaliteit adresgegevens in de zib's Zorgverlener, Zorgaanbieder en Contactpersoon verruimt van 0..1 naar 0..*, zodat ook in deze zib's meerdere adressen (adrestypen) kunnen worden toegepast.

Patient

 • Issue ZIB-647 Patient. Concept definitie en evidence base aangepast volgens voorgestelde oplossing, conform besluit Architectuurteam. Het gaat om verduidelijking in concept tekst dat er synoniemen gehanteerd kunnen worden.
 • Issue ZIB-1029 Patient. Kardinaliteit Geboortedatum en Geslacht gewijzigd van 1 naar 0..1
 • Issue ZIB-961 Patient. Kardinaliteit van het element Naamgegevens gewijzigd van 1 naar 0..1

Zorgverlener

 • Issue ZIB-1142 Zorgverlener 2020 Element Geslacht toegevoegd aan de zib Zorgverlener met een waardelijst die overeenkomt met de Geslachtcodeljst van de zib Patiënt.
 • Issue ZIB-899 Zorgverlener Evidence Base en definitie zorgverlenerIdentificatienummer aangepast om expliciet te maken dat (en hoe) niet-BIG geregistreerde medewerkers in de zorg via de zib kunnen worden verzonden.

Zorgaanbieder

 • Issue ZIB-678 Zorgaanbieder De volgende codes zijn toegevoegd aan OrganisatietypeCodelijst : A1: Apotheekinstelling H1: Huisartsinstelling
 • Issue ZIB-1171 Zorgaanbieder Code voor hospice is toegevoegd aan codelijst voor organisatietype. Daarnaast is de codelijst weer synchroon gemaakt met het codesysteem RoleCodeNL (oa Kraamzorg en dialysecentrum toegevoegd).
 • Issue ZIB-894 Zorgaanbieder Organisatie Locatienummer toegevoegd. Hiervoor was het nodig een OrganisatieLocatie container tussen te voegen.
 • Issue ZIB-759 en ZIB-889 Zorgverlener 2019-1 Aan de codelijst ZorgverlenerRolCodelijst is de rol Casemanager toegevoegd.

FHIR

Zibs 2020 en daarom ook MP9 2.0 komen in FHIR in R4. MP 9.0.7 was nog in FHIR STU3.

Farmaceutisch product

MP9 2.0.0 bèta

 • Issue MP-159 Farmaceutisch product (alle bouwstenen). De HL7v3 templates hielden nog geen rekening met een eventuele extra productcodering in ATC (als translation) terwijl dit functioneel wel toegestaan is. Dit is hersteld in een nieuw template: 9362.
 • Issue MP-275 Issue MP-141 had alle ingrediëntcodes in alle transacties op max kardinaliteit * moeten zetten, maar dit was niet overal doorgevoerd. Dit is nu alsnog gedaan.

Overig

MP9 2.0.0 bèta

 • Issue MP-149 Alle bouwstenen. MP kende een eigen template voor concept 'toelichting', maar de zib building block repo heeft er ook één. In verband met hergebruik over zibs heen, is het beter overal die van de zib toe te passen. Dit is doorgevoerd.
 • Issue MP-109 Het is mogelijk om het afdelingsspecialisme mee te sturen in de transacties.
 • Issue MP-174 Data-element Type onder QueryParameters. Bij Type is de optie 'Medicamenteuze behandeling' verwijderd. Het kiezen van dit type heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van het leeg laten van dit veld.

MP9 2.0.0

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-442 In het attribuut Eigenschappen zijn ook in FHIR de mogelijke eenheden beperkt tot 'minuut' en 'uur'. Perioden met grotere eenheden dienen vastgelegd te worden via het data-element Frequentie. Data-element Interval, onder Gebruiksinstructie/Doseerinstructie/Toedieningsschema, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik. Zie ook MP-270 Dataset,Templates,XML materiaal
BITS MP-444 De dataset is opnieuw opgebouwd, gebruikmakende van de zibs 2020. Deze komen in FHIR in R4. Dit issue is voor de uitwerking van MP-310 voor FHIR. Dataset,Mapping,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal
BITS MP-445 De waardelijst behorende bij RedenWijzigenOfStoppen in MGB is aangepast ten opzichte van de zib-2020: Toevoeging 'Foutieve registratie', Toevoegen 'Leveringstekort van medicatie', Verwijderen 'Starten MBH', Verwijderen 'Mogelijke bijwerkingen' (valt onder conditie Overgevoeligheid). Dit issue is voor de uitwerking van MP-387 voor FHIR. Dataset,Templates
BITS MP-446 De terminologiekoppeling bij medicatieafspraak is gewijzigd naar SNOMED-code 33633005 voorschrijven van geneesmiddel (verrichting), in plaats van SNOMED-code 16076005 voorschrijven (verrichting). Medicatieafspraak. Dit issue is voor de uitwerking van MP-254 voor FHIR. Dataset,Terminologie
BITS MP-540 In de transacties medicatieoverzicht beschikbaarstellen en medicatieoverzicht raadplegen staan nu de systeem actoren medicatieoverzichtBeschikbaarstellend en medicatieoverzichtRaadplegend gekoppeld (ipv die voor medicatiegegevens). Scenario's Medicatieoverzicht
BITS MP-541 De omschrijving van de bouwstenen scenario's in ART-DECOR heeft nu een aanvullende toelichting over nut/noodzaak/toepassing van deze scenario's. Documentatie,Scenario's Medicatiebouwstenen

Alle bouwstenen met gebruiksinstructie (MA, WDS, TA, MGB)

Gebruiksinstructie

MP9 2.0.0 bèta

 • Issue MP-347 Toedieningsschema HL7v3-template. Introductie van het FHIR timing datatype in CDA substanceAdministration.effectiveTime voor toedieningsschema's. Voorheen was dit de HL7v3 GTS (General Timing Specification). De inhoudelijke wijziging in de xml schema's (xsd's) is op informatiestandaarden.nictiz.nl gedocumenteerd.
 • Issue MP-90 Transacties (functioneel). Beschreven in de transacties dat Toedieningsduur in combinatie met cyclisch schema niet mogelijk is. Hiervoor omschrijving "volgens protocol" gebruiken.
 • Issue MP-96 Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Een variabel aantal keer gebruiken (zonder tijdseenheid, bijvoorbeeld 'Gebruik 1 tot 3 keer') was niet gedefinieerd in het template. Dit is toegevoegd.
 • Issue MP-105, 381, ZIB-909: Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Een extra waarde is toegevoegd aan de waardelijst voor zonodig/criterium/code (1540 - bij menstruatiepijnen).
 • Issue MP-130 Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak, medicatiegebruik. De afspraakdatum / registratiedatum moet altijd datum/tijd bevatten om volgordelijkheid te kunnen vaststellen. Dit is in de dataset nu ook zo gedefinieerd.
 • Issue MP-136 Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Bij toedieningsschema is de vlag 'IsFlexibel' toegevoegd om aan te geven of een toedientijd "flexibel" mag worden geïnterpreteerd.
 • Issue MP-170 Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak, medicatiegebruik. In het toedieningsschema is isFlexibel aangepast van 1..1 R naar 0..1 C.
 • Issue MP-156 Data-elementen Omschrijving en AanvullendeInstructie, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik.
  • Aan het data-element Omschrijving is een commentaarveld toegevoegd. Daarin is opgenomen dat de tekstuele omschrijving niet meer en ook niet minder mag bevatten dan de gestructureerde informatie.
  • Aan het data-element AanvullendeInstructie is uit het omschrijvingsveld verwijderd: 'Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.'
 • Issue MP-163 Data-element AanvullendeInstructie, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik. In het omschrijvingsveld is verduidelijkt dat de lijsten uit de G-standaard bestand 362 overeenkomen met de NHG WCIA tabel 25. Dit is op een overeenkomstige manier verduidelijkt als in de zib 2020 Medicatieafspraak.
 • Issue MP-210 en MP-270 Data-element Interval, onder Gebruiksinstructie/Doseerinstructie/Toedieningsschema, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik. In het attribuut Eigenschappen zijn de mogelijke eenheden beperkt tot 'minuut' en 'uur'. Perioden met grotere eenheden dienen vastgelegd te worden via het data-element Frequentie.
 • Issue MP-322 In het HL7v3 template 9309 werd combinatie toedieningssnelheid en keerdosis niet toegestaan. Dit is hersteld.
 • Issue ZIB-1028: MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik2, ToedieningsAfspraak. Verwijzing naar NHG tabel 25 op de hieronder genoemde plaatsen verwijderd ivm de verplichting van G-standaard eenheden. - Toedieningssnelheid - Toedieningsduur - MaximaleDosering - Frequentie

Stoptype

MP9 2.0.0 bèta

 • Issue 374: Template 9067 voor stoptype had een fout: een stopdatum is niet verplicht bij medicatiegebruik. Dit is hersteld.
 • Issue MP-182 Data-elementen MedicatieafspraakStopType en ToedieningsafspraakStopType, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak en Toedieningsafspraak. In de gekoppelde waardelijst StopTypeCodelijst zijn inactieve SNOMED codes vervangen. De nieuwe codes: 113381000146106 tijdelijk gestopt met medicatie (situatie) en 113371000146109 definitief gestopt met medicatie (situatie) Dit verschilt van de publicatie van zib 2020, zie ZIB-1261.

Medicatieafspraak

MP9 2.0.0 bèta

 • Issue MP-54 en MP-55 en ZIB-1020: medicatieafspraak. Lengte en gewicht niet langer ín medicatieafspraak. Lengte en gewicht wel opgenomen in transactie voorschrift als aparte bouwstenen.
 • Issue MP-57 en ZIB-1021: Bouwsteen medicatieafspraak. Geannuleerd-indicator is verwijderd.
 • Issue MP-81
  • Medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Voor "stoptype" zijn nu SNOMED-coderingen toegekend. Dit geldt zowel voor het concept zelf als voor de waarden in de waardelijst.
  • Bouwsteen medicatieafspraak. Voor "reden wijzigen stoppen" zijn SNOMED-coderingen toegekend. Dit geldt zowel voor het concept zelf als voor de waarden in de waardelijst.
  • Bouwsteen medicatieafspraak. Voor het concept "reden van voorschrijven" is een SNOMED codering toegewezen.

MP9 2.0.0

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-271 In bouwsteen Medicatieafspraak, onder element Gebruiksperiode, element Criterium toegevoegd, vaak het 'onzekerheidsvlaggetje' genoemd. In dit element kan worden aangegeven van welk criterium de start- en/of stopdatum afhankelijk is. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal MedicatieAfspraak Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift
BITS MP-329 Om een toekomstige MA te beëindigen is er op dit moment gekozen voor de geannuleerd indicator. Deze indicator wordt gebruikt wanneer een voorschrijver een toekomstige MA wil stoppen. Paragraaf 2.2.5.7 is hierover toegevoegd aan het FO. De geannuleerd indicator is toegevoegd aan de dataset en de relevante transacties. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift
BITS MP-334 De RedenWijzigen-StakenCodelijst die gebruikt wordt in de medicatieafspraak bevat naast de terminologie uit SNOMED de verkorte 'praktijktermen' (zie veld 'Omschrijving') die geschikt zijn voor de userinterface en overeenkomen met de termen uit NHG-Tabel 54-Reden stoppen of wijzigen voorschrift/G-Standaard. Dataset,G-standaard,Terminologie MedicatieAfspraak
BITS MP-381 Er zijn een paar SNOMED-koppelingen gewijzigd in de RedenWijzigen-StakenCodelijst in de medicatieafspraak en in de RedenWijzigen-StoppenGebruikCodelijst in medicatiegebruik, om te voldoen aan de richtlijn voor SNOMED-terminologiekoppelingen. Gewijzigd zijn: -wens patiënt 184003006 Patient requested treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling gewijzigd naar: 159711000146106 Patient requested modification of treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen. -foutieve registratie 62691000146103 Incorrect registration (procedure) - foutieve registratie gewijzigd naar: 159691000146109 Incorrect registration (finding) - foutieve registratie. -leveringstekort 705046008 Deficit of medication supply (finding) gewijzigd naar: 182856006 Drug not available - out of stock (finding) - geneesmiddel niet voorradig. -volgens afspraak 112211000146102 Patient accepted treatment (situation) - behandeling volgens afspraak met patiënt gewijzigd naar: 112221000146107 Patient takes medication as prescribed (finding) - medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak Dataset,Templates,Terminologie MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik
BITS MP-475 Vertaling van RedenWijzigenOfStaken is in MA, WDS en MGB aangepast naar: ReasonModificationOrDiscontinuation. Dataset MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-527 De omschrijving bij reden wijzigen of staken is aangepast in de MA en het WDS, omdat hier een fout in stond. Dataset MedicatieAfspraak, WisselendDoseerschema
BITS MP-536 De datasetconcepten voor het uitwisselen van aanvullende informatie bij MA en TA zijn als volgt gewijzigd: Medicatieafspraak/AanvullendeInformatie: uitbreiding van inhoud waardelijst met 'Bewust afwijken van leeftijdsgrenzen', 'Bewust van te lage nierfunctie voor deze dosering' en 'Bewust van eerder gemelde overgevoeligheid'. Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakAanvullendeInformatie: waardelijst is verwijderd, gewijzigd naar vrije tekst. Dataset,G-standaard,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak
BITS MP-539 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema en toedieningsafspraak is de waarde 'loopt in andere medicamenteuze behandeling' toegevoegd (SNOMED-code 160161000146108). Deze waarde dient gebruikt te worden bij het reconciliëren in de hybride situatie wanneer steeds meer systemen migreren naar MP9. Deze reden wordt meegegeven bij het stoppen van medicatiebouwstenen in het kader van 'ontdubbeling' van duplicate medicamenteuze behandelingen. Dataset,Scenario's,Templates,Test materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-548 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak, en medicatiegebruik is de waarde 'verandering in labwaarde' toegevoegd (SNOMED-code 160131000146104 Change in lab value (finding) - verandering in labwaarde). Deze waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een verslechterde nierfunctie. Dataset,Terminologie MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen) met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-565 De eis omtrent gecodeerd uitwisselen van samenstelling van magistralen is versoepeld voor te migreren historische gegevens waarvan de samenstelling van magistralen in het verleden alleen geregistreerd is via vrije tekst, in plaats van met ingrediëntcodes. Dataset,Ontwerp,Test materiaal MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek
BITS MP-573 Aanpassingen doorgevoerd in art-decor. Criterium is onderdeel van de: Medicatieafspraak->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie>Dosering->ZoNodig–>Criterium. WisselendDoseerschema->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie->Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Toedieningsafspraak->Gebruiksinstructie->Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Medicatiegebruik–>Gebruiksinstructie–>Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Voor alle scenario's de kardinaliteit aangepast naar 0..* Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-574 reden voor wijzigen van voorschrift (waarneembare entiteit). Onder Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken: 112231000146109 reden van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Gewijzigd naar 160121000146101 |reden voor wijzigen van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit) Dataset,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema

Wisselend doseerschema

MP9 2.0.0 bèta

Nieuw in MP9 2.0.0bèta.

MP9 2.0.0

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-474 In het WDS is AfgesprokenGeneesmiddel toegevoegd. Zo wordt voldaan aan de eisen in de technische berichten en zo komt bij het zoeken op medicatiebouwstenen met een bepaald geneesmiddel ook het WDS mee in de resultaten. Dataset,Scenario's,Templates WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-475 Vertaling van RedenWijzigenOfStaken is in MA, WDS en MGB aangepast naar: ReasonModificationOrDiscontinuation. Dataset MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-527 De omschrijving bij reden wijzigen of staken is aangepast in de MA en het WDS, omdat hier een fout in stond. Dataset MedicatieAfspraak, WisselendDoseerschema
BITS MP-530 In de bouwsteen WDS is aan het data-element RedenWijzigenOfStaken een waardelijst toegevoegd die gebaseerd is op de RedenWijzigenOfStakenCodeLijst van de MA. Echter, een aantal codes zijn hierin wel verwijderd: overgevoeligheid (allergie, intolerantie of bijwerking), contra-indicatie, aanpassing toedieningswijze, indicatie vervallen, leveringstekort. Dataset WisselendDoseerschema
BITS MP-539 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema en toedieningsafspraak is de waarde 'loopt in andere medicamenteuze behandeling' toegevoegd (SNOMED-code 160161000146108). Deze waarde dient gebruikt te worden bij het reconciliëren in de hybride situatie wanneer steeds meer systemen migreren naar MP9. Deze reden wordt meegegeven bij het stoppen van medicatiebouwstenen in het kader van 'ontdubbeling' van duplicate medicamenteuze behandelingen. Dataset,Scenario's,Templates,Test materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-548 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak, en medicatiegebruik is de waarde 'verandering in labwaarde' toegevoegd (SNOMED-code 160131000146104 Change in lab value (finding) - verandering in labwaarde). Deze waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een verslechterde nierfunctie. Dataset,Terminologie MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen) met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-573 Aanpassingen doorgevoerd in art-decor. Criterium is onderdeel van de: Medicatieafspraak->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie>Dosering->ZoNodig–>Criterium. WisselendDoseerschema->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie->Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Toedieningsafspraak->Gebruiksinstructie->Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Medicatiegebruik–>Gebruiksinstructie–>Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Voor alle scenario's de kardinaliteit aangepast naar 0..* Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-574 reden voor wijzigen van voorschrift (waarneembare entiteit). Onder Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken: 112231000146109 reden van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Gewijzigd naar 160121000146101 |reden voor wijzigen van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Dataset,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-596 In de dataset en het functioneel ontwerp zijn de verwijzingen dat toedienen en het wisselend doseerschema bèta onderdelen van de standaard zijn verwijderd. Dataset,Ontwerp MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema

Verstrekkingsverzoek

MP9 2.0.0 bèta

 • Issue MP-91 Bouwsteen verstrekkingsverzoek, concept '(beoogd) verstrekker'. Er is nu meer dan 1 id toegestaan voor de organisatie in de rol van verstrekker, dit is nu consistent met toedieningsafspraak en verstrekking. In de templates is template 9088 uitgefaseerd ten gunste van template 9293. Template 9293 maakt gebruik van het zib template voor zorgaanbieder.
 • Issue MP-44 Data-element FinancieleIndicatieCode in de medicatiebouwsteen Verstrekkingsverzoek toegevoegd om bepaalde (financiële) indicatiecodes mee kunnen te sturen in het medicatievoorschrift. Dit is nodig voor de declaratie van bepaalde medicatie. De FinancieleIndicatieCode bevat een verwijzing naar de codelijsten voor invulling van de waarde van dit concept (lijst indicatiecodes op https://hetroergaatom.lhv.nl/, G-standaard bestand 132 voor Indicatie ID).
 • Issue MP-60 Er is een GeannuleerdIndicator toegevoegd aan het VV om uit te kunnen wisselen dat een VV niet langer actueel is en de medicatie dus niet verstrekt moet worden. In het FO is een extra use case toegevoegd onder 4.1.39.

MP9 2.0.0

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen) met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-560 In de bouwsteen verstrekkingsverzoek is het dataset concept verstrekkingsverzoekDatum opgenomen. Echter is dit niet alleen een datum maar een datumtijd. Daarom is de naam van dit concept aangepast naar verstrekkingsverzoekDatumTijd. Dataset,Mapping VerstrekkingsVerzoek
BITS MP-565 De eis omtrent gecodeerd uitwisselen van samenstelling van magistralen is versoepeld voor te migreren historische gegevens waarvan de samenstelling van magistralen in het verleden alleen geregistreerd is via vrije tekst, in plaats van met ingrediëntcodes. Dataset,Ontwerp,Test materiaal MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek

Toedieningsafspraak

MP9 2.0.0 bèta

 • Issue MP-81
  • Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Voor "stoptype" zijn nu SNOMED-coderingen toegekend. Dit geldt zowel voor het concept zelf als voor de waarden in de waardelijst.
  • Bouwsteen toedieningsafspraak. Voor het concept "reden afspraak" is een SNOMED-code toegewezen. Deze heeft geen waardelijst (vrije tekst).

MP9 2.0.0

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-257 Distributievorm is toegevoegd in toedieningsafspraak en opgenomen in alle transacties waar de toedieningsafspraak in is opgenomen. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal ToedieningsAfspraak Afhandelen medicatievoorschrift, Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht
BITS MP-369 Naam van het datasetconcept TA/RedenAfspraak is gewijzigd naar TA/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken. Tevens is omschrijving van dit datasetconcept aangepast. Dataset,Templates,XML materiaal ToedieningsAfspraak
BITS MP-370 Het element TA/RedenAfspraak met vrije tekst is gewijzigd naar TA/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken, met een waardelijst. De Toedieningsafspraak-RedenWijzigen-StakenCodelijst bevat alle waardes uit de waardelijst RedenWijzigen-StakenCodelijst die gekoppeld staat bij MA/RedenWijzigenOfStaken, aangevuld met de waardes substitutie, overgang naar GDS en medicatie niet verstrekt. Dataset,Mapping,Templates,Terminologie,Test materiaal,XML materiaal ToedieningsAfspraak
BITS MP-536 De datasetconcepten voor het uitwisselen van aanvullende informatie bij MA en TA zijn als volgt gewijzigd: Medicatieafspraak/AanvullendeInformatie: uitbreiding van inhoud waardelijst met 'Bewust afwijken van leeftijdsgrenzen', 'Bewust van te lage nierfunctie voor deze dosering' en 'Bewust van eerder gemelde overgevoeligheid'. Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakAanvullendeInformatie: waardelijst is verwijderd, gewijzigd naar vrije tekst. Dataset,G-standaard,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak
BITS MP-539 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema en toedieningsafspraak is de waarde 'loopt in andere medicamenteuze behandeling' toegevoegd (SNOMED-code 160161000146108). Deze waarde dient gebruikt te worden bij het reconciliëren in de hybride situatie wanneer steeds meer systemen migreren naar MP9. Deze reden wordt meegegeven bij het stoppen van medicatiebouwstenen in het kader van 'ontdubbeling' van duplicate medicamenteuze behandelingen. Dataset,Scenario's,Templates,Test materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-548 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak, en medicatiegebruik is de waarde 'verandering in labwaarde' toegevoegd (SNOMED-code 160131000146104 Change in lab value (finding) - verandering in labwaarde). Deze waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een verslechterde nierfunctie. Dataset,Terminologie MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen)met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-562 In dataset MP9.2.0.0 is de omschrijving bij het veld 'verstrekker' in de TA en MVE aangepast naar: TA: De verstrekker (zorgaanbieder) die de toedieningsafspraak heeft vastgelegd. MVE: De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheek (zorgaanbieder). Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheek. Dataset ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking
BITS MP-573 Aanpassingen doorgevoerd in art-decor. Criterium is onderdeel van de: Medicatieafspraak->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie>Dosering->ZoNodig–>Criterium. WisselendDoseerschema->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie->Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Toedieningsafspraak->Gebruiksinstructie->Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Medicatiegebruik–>Gebruiksinstructie–>Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Voor alle scenario's de kardinaliteit aangepast naar 0..* Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-574 reden voor wijzigen van voorschrift (waarneembare entiteit). Onder Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken: 112231000146109 reden van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Gewijzigd naar 160121000146101 |reden voor wijzigen van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Dataset,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema

Medicatieverstrekking

MP9 2.0.0 bèta

 • Issue MP-145 Bouwsteen verstrekking. Sinds MP 9.0.6 heeft verstrekkingsverzoek een SNOMED codering, maar dit is onterecht niet doorgevoerd in het template dat de relatie van verstrekking naar verstrekkingsverzoek bevat. Dit is hersteld.
 • Issue MP-150 Bouwsteen verstrekking. Template (9255) voor verstrekking was te streng bij effectiveTime/@value (attribuut is verplicht), je moet hier eventueel een nullFlavor kunnen doorgeven. Dit is hersteld in het nieuwe template (9294).

MP9 2.0.0

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-562 In dataset MP9.2.0.0 is de omschrijving bij het veld 'verstrekker' in de TA en MVE aangepast naar: TA: De verstrekker (zorgaanbieder) die de toedieningsafspraak heeft vastgelegd. MVE: De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheek (zorgaanbieder). Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheek. Dataset ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen) met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens

Medicatiegebruik

MP9 2.0.0 bèta

Algemeen
 • Issue MP-43 Bouwsteen medicatiegebruik. Wanneer informant een persoon is, is het nu verplicht de rol mee te geven in plaats van de naam.
 • Issue MP-81
  • Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Voor "stoptype" zijn nu SNOMED-coderingen toegekend. Dit geldt zowel voor het concept zelf als voor de waarden in de waardelijst.
  • Bouwsteen medicatiegebruik. Voor waarden in de waardelijst van reden wijzigen stoppen zijn SNOMED-coderingen toegekend. Dit geldt niet voor het concept zelf.
  • Bouwsteen medicatiegebruik. Voor het concept "volgens afspraak indicator" is een SNOMED-code toegekend.
 • Issue MP-103 Bouwsteen medicatiegebruik. Het template 9166 bevat de verwijzing naar voorschrijver en had een kardinaliteit van 0..1 terwijl het xsd 1..1 afdwingt. Dit is hersteld in het bestaande template.
 • Issue MP-164 Data-element VolgensAfspraakIndicator, in de medicatiebouwsteen Medicatiegebruik. In het omschrijvingsveld is toegevoegd dat ook gekeken wordt naar medicatiegebruik volgens de toedieningsafspraak en niet alleen naar de medicatieafspraak.
Contactpersoon
 • Issue MP-137 Bouwsteen medicatiegebruik. Thuiszorgmedewerker is een zorgverlener die voor een thuiszorgorganisatie werkt (werd voorheen opgenomen onder contactpersoon).
 • Issue ZIB-629 Contactpersoon. Rolcodelijst wordt aangepast: Mantelzorger en Geestelijk verzorger toegevoegd aan Rolcodelijst.
 • Issue ZIB-698 Contactpersoon. 'Tolk' is toegevoegd aan codelijst en naam van codelijst is gewijzigd.
 • Issue ZIB-1094 Contactpersoon. Rol 'Advocaat' toegevoegd aan de waardelijst RolCodelijst

MP9 2.0.0

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-381 Er zijn een paar SNOMED-koppelingen gewijzigd in de RedenWijzigen-StakenCodelijst in de medicatieafspraak en in de RedenWijzigen-StoppenGebruikCodelijst in medicatiegebruik, om te voldoen aan de richtlijn voor SNOMED-terminologiekoppelingen. Gewijzigd zijn: -wens patiënt 184003006 Patient requested treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling gewijzigd naar: 159711000146106 Patient requested modification of treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen. -foutieve registratie 62691000146103 Incorrect registration (procedure) - foutieve registratie gewijzigd naar: 159691000146109 Incorrect registration (finding) - foutieve registratie. -leveringstekort 705046008 Deficit of medication supply (finding) gewijzigd naar: 182856006 Drug not available - out of stock (finding) - geneesmiddel niet voorradig. -volgens afspraak 112211000146102 Patient accepted treatment (situation) - behandeling volgens afspraak met patiënt gewijzigd naar: 112221000146107 Patient takes medication as prescribed (finding) - medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak. Dataset,Templates,Terminologie MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik
BITS MP-475 Vertaling van RedenWijzigenOfStaken is in MA, WDS en MGB aangepast naar: ReasonModificationOrDiscontinuation. Dataset MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-548 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak, en medicatiegebruik is de waarde 'verandering in labwaarde' toegevoegd (SNOMED-code 160131000146104 Change in lab value (finding) - verandering in labwaarde). Deze waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een verslechterde nierfunctie. Dataset,Terminologie MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen) met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-569 In deze release zijn de transacties informeren over medicatiegebruik (sturen en ontvangen) verwijderd. Hiervoor kan de transactie sturen/ontvangen medicatiegegevens gebruikt worden. Ontwerp,Scenario's,XML materiaal MedicatieGebruik Informeren over medicatiegebruik
BITS MP-573 Aanpassingen doorgevoerd in art-decor. Criterium is onderdeel van de: Medicatieafspraak->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie>Dosering->ZoNodig–>Criterium. WisselendDoseerschema->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie->Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Toedieningsafspraak->Gebruiksinstructie->Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Medicatiegebruik–>Gebruiksinstructie–>Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Voor alle scenario's de kardinaliteit aangepast naar 0..* Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-574 reden voor wijzigen van voorschrift (waarneembare entiteit). Onder Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken: 112231000146109 reden van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Gewijzigd naar 160121000146101 |reden voor wijzigen van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Dataset,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-577 Voor MedicatiegebruikStopType stond een aparte waardelijst gekoppeld, met dezelfde inhoud als MedicatieafspraakStopType en ToedieningsafspraakStopType. Deze koppeling is vervangen door een koppeling naar dezelfde waardelijst als onder Medicatie- en Toedieningsafspraak. Dataset,Terminologie MedicatieGebruik

Medicatietoediening

MP9 2.0.0 bèta

Medicatietoediening is opnieuw opgezet in samenwerking met het veld in MP9 2.0.0bèta. Deze bouwsteen was geen onderdeel van transacties in MP 9.0.7 en daarom zijn wijzigingen op deze bouwsteen niet gelogd/bijgehouden. Moet daarom behandeld worden als nieuwe bouwsteen in MP9 2.0.0bèta.

MP9 2.0.0

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-78 In de bouwsteen Medicatietoediening (MTD) zijn in het data-element "Toedieningssnelheid/aantal" de volgende data-elementen verwijderd: "minimumWaarde"en "maximumWaarde". In een toediening wordt alleen de daadwerkelijke snelheid vastgelegd. Scenario's,Templates MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-504 De patiënt is opgenomen als toediener bij de MTD in de transacties: Sturen medicatiegegevens, Beschikbaarstellen medicatiegegevens, Sturen medicatiebouwstenen > medicatietoediening, Beschikbaarstellen medicatiebouwstenen > medicatietoediening. Scenario's,Templates,Test materiaal MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-506 Voor de registratie en uitwisseling van prik- en plaklocaties bij medicatietoediening is een waardelijst ontwikkeld. Het betreft 46 verschillende locaties, voor intramusculaire en/of subcutane priklocaties en/of plaklocaties op de huid. Elke locatie wordt via een afbeelding van het menselijk lichaam aangegeven. Elke locatie is gecodeerd uit te wisselen met behulp van een SNOMED-code, in combinatie met lateraliteit indien van toepassing. Dataset,Scenario's MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-516 In de bouwsteen Medicatietoediening (MTD) is in het dataset concept VolgensAfspraakIndicator een relatie toegevoegd naar het zib concept AfwijkendeToediening. Hoewel de boolean logica is omgekeerd, gaat het semantisch het om hetzelfde gegeven (zie eventueel issue MP-393). Er is gekozen voor VolgensAfspraakIndicator vanwege consistentie met Medicatiegebruik (MGB). Dataset MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-517 In de bouwsteen MTD is het data-element Geannuleerd_indicator verwijderd omdat dit opgenomen kon worden in het data-element MedicatieToedieningStatus als "Canceled". Dataset MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-518 In MTD is bij ToedieningsDatumTijd de tekst bij de conditie aangepast zodat het hier ook over de toedien datum en tijd gaat en niet over de afspraak datum en tijd. Deze aanpassing is gedaan in de transacties Medicatiegegevens (sturen en beschikbaarstellen) en Medicatiebouwstenen (sturen en beschikbaarstellen). Scenario's MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-520 Bouwsteen medicatietoediening, alle transacties. De kardinaliteiten voor relatieMA/relatieTA/relatieWDS zijn zodanig aangepast dat maar één van deze drie in een medicatietoediening gevuld kan zijn. Scenario's,Templates MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen)met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-576 In de waardelijst MedicatieToedieningRedenVanAfwijken zijn de 'praktijktermen' voor elke SNOMED-code toegevoegd in het veld 'Omschrijving'. De Nederlandse voorkeursterm uit SNOMED is gebruikt om het veld 'Weergavenaam' te vullen. Nederlandse vertaling van 705046008 is in SNOMED gewijzigd naar 'onvoldoende medicatie op voorraad'. Dataset,Templates,Terminologie MedicatieToediening uitgevoerd
BITS MP-596 In de dataset en het functioneel ontwerp zijn de verwijzingen dat toedienen en het wisselend doseerschema bèta onderdelen van de standaard zijn verwijderd. Dataset,Ontwerp MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema

Transactie medicatievoorschrift

MP9 2.0.0 bèta

 • Issue MP-54 en MP-55: Bouwsteen medicatieafspraak. Lengte en gewicht niet langer ín medicatieafspraak. Lengte en gewicht wel opgenomen in transactie voorschrift als aparte bouwstenen.
 • Issue ZIB-1184 Lichaamsgewicht. SNOMED Terminologie koppelingen toegevoegd
 • Issue ZIB-1185 Lichaamslengte. SNOMED CT DefinitionCodes toegevoegd aan item rootconcept en positie
 • Issue MP-180 Transactie van data-elementen LengteDatumTijd, onder Lichaamslengte, en GewichtDatumTijd, onder Lichaamsgewicht. In de transactie 'sturen medicatievoorschrift' en 'sturen voorstel medicatieafspraak' is de kardinaliteit en conformance gewijzigd naar 0 .. 1 Required (in plaats van 1 … 1 Required).
 • Issue MP-100 De relevant (kopie-)MA moet meegestuurd worden in de transactie voorschrift, de kardinaliteit van MA is daarom gezet op 1..*.
 • Issue MP-139 In de transactie 'sturen medicatievoorschrift' kan het telefoonnummer (of meerdere nummers) van de voorschrijver worden meegestuurd. Hiertoe is besloten omdat op het papieren recept het telefoonnummer wordt afgedrukt. Bij het opleveren van medicatiebouwstenen bij een opvraging wordt het telefoonnummer vanwege privacyoverwegingen niet meegestuurd. Het gaat om Medicatieafspraak/Voorschrijver/Zorgverlener en Verstrekkingsverzoek/Auteur/Zorgverlener.

Issues die relatie hebben met issues in MP9 2.0.0 publicatie 2022

Transactie medicatievoorschrift

Vanaf MP9 2.0.0 is het communiceren van labuitslag (denk aan nierfunctie bij een medicatievoorschrift) géén onderdeel meer van de informatiestandaard MP9. In plaats hiervan verwijst MP9 naar de informatiestandaard Lab2Zorg. Een infrastructuur waarop MP9 geïmplementeerd wordt zorgt voor een specificatie waarin beide (de MP9 transactie en de Lab2Zorg transactie) verzonden kunnen worden naar een beoogd verstrekker. Dit betekent dat eerdere wijzigingen (in 9.1.0 en MP9 2.0.0bèta) niet of minder relevant zijn:

 • Issue MP-53 Transactie voorschrift. Nieuwe bouwsteen LaboratoriumUitslag toegevoegd om bijvoorbeeld de nierfunctiewaarde mee te kunnen sturen in voorschrift.

Reden wijzigen/staken (Medicatieafspraak, Medicatiegebruik)

Er lopen verschillende issues rondom de reden wijzigen staken. Deze zal daarom in MP9 2.0.0 weer kleine wijzigingen kennen. Dit betekent dat eerdere wijzigingen (in 9.1.0 en MP9 2.0.0bèta) minder relevant zijn:

 • Issue MP-75 Bouwsteen medicatieafspraak en medicatiegebruik. Reden wijzigen stoppen: toelichting als omschrijving toegevoegd in de conceptlijst.
 • Issue MP-154 en MP-280 De gekoppelde waardelijst RedenWijzigen-StakenCodelijst bevat de volgende wijziging (ten opzichte van de eerder gekoppelde waardelijst Reden wijzigen of staken:
  • Toegevoegd: Foutieve registratie
  • Toegevoegd: Leveringstekort van medicatie (zie ook MP-262) == Niet opgenomen: Starten medicamenteuze behandeling
  • Niet opgenomen: (Mogelijke) bijwerking (dit valt onder de reden Overgevoeligheid)
  • Niet opgenomen: Volgens afspraak (dit hoort bij de medicatiebouwsteen Medicatiegebruik)
 • Issue ZIB-888 MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik2, ToedieningsAfspraak, Verstrekkingsverzoek. Items in waardelijsten 'RedenWijzigenOfStoppenGebruik' van SNOMED CT codes voorzien en DCM::DefinitionCodes van de medicatie zibs gelijk getrokken aan de wijzigingen reeds doorgevoerd in MedicatieProces (MP).

Doseerinstructie/toedieningsschema in FHIR

Met Issue MP-347 wordt vanaf MP9 2.0.0bèta het toedieningsschema ook in HL7v3 met een stuk FHIR uitgedrukt. Dit maakt eerdere wijzigingen die gaan over HL7v3-templates op dit gebied niet meer relevant:

 • Issue MP-79 Bouwsteen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik, concept 'Doseerinstructie'. Diverse mogelijkheden in een cyclisch schema waren niet gedefinieerd in de templates. Dit is hersteld.
 • Issue MP-97 Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik. Een combinatie van meer dan één keer toedieningsduur met eventueel toedieningstijd was niet gedefinieerd in het template. Dit is toegevoegd.

Overig

Bouwstenen transacties

Bouwstenen transacties zijn gemaakt voor infrastructuren die werken met transacties waarbij 1 type bouwsteen (bijvoorbeeld alleen medicatieafspraak) ondersteund wordt.

 • Issue MP-92 De informatiestandaard had nog geen bouwsteen transacties (voor het beschikbaarstellen van 1 type bouwsteen, bijvoorbeeld medicatieafspraken). Er waren al wel organizer templates. De transacties zijn nu ook aangemaakt.
 • Issue MP-107 De bouwstenen organizers kenden geen velden voor inhoudsverantwoordelijke en dossierhoudend zorgverlener, deze zijn toegevoegd om closed warnings meldingen te voorkomen.
 • Issue MP-171 In het organizer template 9289 om bouwstenen medicatiegebruik op te leveren stond een foutief template id. Dit is hersteld.

Verstrekkingenvertaling

 • Issue MP-94 Transactie beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling, de kardinaliteit van verstrekker / organisatienaam was onterecht 1..1, dit is hersteld naar 0..1.
 • Issue MP-98 Transactie beschikbaarstellen verstrekkingenvertaling, de medicamenteuze behandeling identiticatie ontbrak in de transactie, maar is wel nodig. Hersteld in de transactie. Geen aanpassing nodig in bericht templates.

Patiënt

 • Issue MP-95 Patiënt. Het template voor patiënt stelde BSN verplicht, dit is echter te streng voor het persoonsdomein (MedMij). Template voor patiënt op alle plaatsen aangepast naar de zib2017 versie van CDA recordTarget SDTC NL.

Transactie Medicatieoverzicht

 • Issue MP-140 Transactie medicatieoverzicht. Patient/adresgegevens. Deze stond op 0..1, maar een patiënt kan meerdere adressen hebben. Daarom aangepast naar 0..*. Geen effect op HL7-templates, hier konden al meerdere adressen worden meegegeven.

Voorsteltransacties

 • Issue MP-180 Transactie van data-elementen LengteDatumTijd, onder Lichaamslengte, en GewichtDatumTijd, onder Lichaamsgewicht. In de transactie 'sturen medicatievoorschrift' en 'sturen voorstel medicatieafspraak' is de kardinaliteit en conformance gewijzigd naar 0 .. 1 Required (in plaats van 1 … 1 Required).

Zib probleem

De zib probleem is toegepast bij medicatieafspraak/reden van voorschrijven. Het enige gebruikte element in MP9 daarin is probleemNaam. Voor de volledigheid hieronder echter wel de zib release notes voor de zib probleem (van zibs-2017 naar zibs-2020).

 • Issue ZIB-816 Probleem 2019-1 Tekstuele aanpassing in definitie ProbleemAnatomischeLocatieProbleemAnatomischeLocatie
 • Issue ZIB-687 Probleem Het concept VerificatieStatus is inderdaad niet opgenomen in de CDA templates voor de zib Probleem. Voor de publicatie van de CDA specificaties voor BgZ prerelease 2017 is er een afspraak gemaakt om dit concept niet mee te nemen. Deze en de alle andere afspraken zijn opgenomen in de ART-DECOR BgZ-project bij de projectinformatie /versie-informatie https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-project--bgz2017-
 • Issue ZIB-661 Probleem In 'ProbleemNaamCodelijst' aan DSM-5 OID 2.16.840.1.113883.6.344 toegevoegd.
 • Issue ZIB-627 Probleem 2018-2 "Bevinding" toegevoegd aan de ProbleemTypeCodelijst.
 • Issue ZIB-624 Probleem, Verrichting In het element ProbleemNaam een noot toegevoegd, dat het een codestelsel alsook een Waardelijst mag zijn.
 • Issue ZIB-987 Probleem OID van het ICD10 codestelsel in waardelijst ProbleemNaam gewijzigd naar 2.16.840.1.113883.6.3.2 ICD10, Dutch Translation
 • Issue ZIB-963 Probleem 2019-2 Definitie van concept ProbleemBeginDatum is aangepast om duidelijker te maken dat bij type diagnose het gaat om de datum waarop de diagnose gesteld is en niet om de begindatum van het probleem, symptoom etc.
 • Issue ZIB-908 Probleem, Verrichting Ontbrekende OIDs toegevoegd voor NZa-codes, CBV-codes, DHD verrichtingenthesaurus en bij zib probleem die van de DHD diagnosethesaurus. Verwijzing naar niet bestaande referentiesets in SNOMED CT verwijderd.
 • Issue ZIB-1202 Probleem. In de definitie van ProbleemBeginDatum 'aandoening' weggehaald omdat het in lijst met probleem types staat.
 • Issue ZIB-1175 Probleem Omdat er een nieuwe zib is gemaakt voor contraIndicatie medicatieveiligheid is tabel 40 uit de waardelijst van ProbleemNaam verwijderd.
 • Issue ZIB-1147 Probleem Item NadereSpecificatieProbleemNaam (ST) toegevoegd aan informatiemodel.
 • Issue ZIB-1133 Probleem 2020 Bij ProbleemNaamCodelijst opgenomen: Conceptnaam: Alle waarden Codestelselnaam: ggz-diagnoselijst Codesysteem OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35

Cosmetische issues / tekstuele verbeteringen

Cosmetische issues / tekstuele verbeteringen zijn wijzigingen waarbij de informatiestandaard en/of zib beter/scherper is geworden, maar eigenlijk zonder functioneel of technisch effect. Met andere woorden: de intentie/bedoeling van de informatiestandaard en/of zib is ongewijzigd.

 • Issue MP-52 Tekstueel in dataset: Bij omschrijving 'Gebruiksinstructie' is een dubbele zin verwijderd.
 • Issue MP-58 Bouwsteen medicatieafspraak. De kardinaliteit van de groep 'Ketenzorg relaties' stond onterecht op 0..* (de onderliggende concepten waren al 0..*). Gecorrigeerd in de transacties Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Voorschrift.
 • Issue MP-80 Bouwsteen medicatieafspraak, toedieningsafspraak en medicatiegebruik, concept 'Stoptype'. De items in de Stoptype waardelijst hebben nu nog maar één term (tijdelijk/definitief), dit is conform zibs.
 • Issue MP-89 Dataset, omschrijving doseerduur in dataset aangepast.
 • Issue MP-93 Bouwsteen verstrekkingsverzoek, het concept 'aantal herhalingen' refereerde in de omschrijving expliciet naar 'te verstrekken hoeveelheid', maar geldt ook voor 'verbruiksperiode'. Dit is verduidelijkt. Geen effect op bericht templates.
 • Issue MP-108 Sommige organizer templates misten een valueSet voor statusCode. Het betreft een cosmetische wijziging in template omdat xsd dit al afdwingt.
 • Issue MP-112 Functionele verduidelijking van omschrijving welke codes voor ingredientcode gebruikt mogen worden in dataset/transacties.
 • Issue 376: Tekstuele wijziging in toelichting bij template voor reden van voorschrijven. Hier stond per abuis nog 'reden medicamenteuze behandeling'. Dit is hersteld.
 • Issue 377: POC-bevinding. Schematron controleert niet op aanwezig zijn van tijd bij MA-afspraakdatum. Er is een warning toegevoegd in het bestaande template.
 • Issue 379: Verduidelijking van schematron waarschuwingsteksten voor het opnemen generiekere coderingen (G-std). Aangepast in het bestaande template.
 • Issue MP-126, en MP-172: er was een deprecated SNOMED code voor patiënt/overlijdensindicator. Maar omdat we deze niet gebruiken in MP9 transacties, geen impact voor MP9.
 • Issue MP-173 Toedieningsschema, onder Gebruiksinstructie/Dosering, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik. In het omschrijvingsveld is de verwijzing naar het niet-bestaande data-element AantalToedieningen verwijderd.
 • Issue MP-185 XML voorbeelden op wiki en in publicatie bijgewerkt zodat toedieningsweg altijd terugkomt bij de tekstuele omschrijving van de gebruiksinstructie.
 • Issue MP-190 MP-9, template geneesmiddel. De waarschuwing voor het onterecht opnemen van name/desc is verbeterd. Deze verschijnt nu alleen nog bij een codering van ZI-nummer, HPK, PRK, GPK, SSK, SNK.
 • Issue MP-191 In de voorbeeld fragmentjes in de templates voor 's middags, 's avonds en 's nachts ontbrak het xml element period. Dit is hersteld.
 • Issue MP-202 In de gekoppelde waardelijsten (Aanvullende informatie voor MA, Aanvullende informatie toedieningsafspraak, Aanvullende informatie voor VS, Aanvullende wensen voor VV) is bij een aantal codes de toevoeging 'voorlopig' verwijderd, gezien deze codes inmiddels definitief in de G-standaard opgenomen zijn.
 • Issue MP-209 Het omschrijvingsveld bij het toedieningsschema is aangepast bij de medicatieafspraak, toedieningsafspraak, wisselend doseerschema en medicatiegebruik, zodat deze aansluit op de huidige elementen en werkwijze.
 • Issue MP-272 In het functioneel ontwerp is de term 'einddatum' vervangen door 'stopdatum' wanneer het de medicatieafspraak betreft. Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document.
 • Issue MP-321 Naam van de transactie is gewijzigd van 'Ontvangstbevestiging Antwoord voorstel' naar 'Ontvangstbevestiging Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek'.
 • Issue ZIB-906 MedicatieGebruik2. Typo in alias van codelijst RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst is aangepast en de missende 'e' toegevoegd.
 • Issue ZIB-911 part.Product 2020 Spellingfout engelse vertaling 'Farmaceutical' ipv 'Pharmaceutical' gecorrigeerd op diverse plaatsen (aliassen en notes).
 • Issue ZIB-797 part.Product. In tekst de volgende zin verwijderd: “Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.”.
 • Issue ZIB-796 part.Product Tekstaanpassingen van beschrijving concept 'ProductCode'.
 • Issue ZIB-789 part.Product Omschrijving element 'Ingredientcode' aangepast en ExampleValue gewijzigd in een beter voorbeeld.
 • Issue ZIB-792 part.Product Omschrijving concept 'IngredientHoeveelheid' als ook de tagged value DCM::ExampleValue aangepast
 • Issue ZIB-781 part.Product Tekstuele aanpassing
 • Issue ZIB-795 part.Product DCM::ExampleValue (voorbeeld) aangepast naar bestaande code PRK 67903 PARACETAMOL TABLET 500MG
 • Issue ZIB-804 part.Product Op de wiki pagina van de zib leek het element op het verkeerde inspring niveau te staan. Dit is echter al in een eerdere prerelease opgelost.
 • Issue ZIB-782 part.GebruiksInstructie 2020 Kleine tekstuele aanpassing (b-codes uit Tabel25 wordt G-standaard bst362).
 • Issue ZIB-799 part.GebruiksInstructie Verwijzing van Toedieningsduur naar subzib Range gewijzigd in een verwijzing naar de subzib Tijdsinterval. Naam, Alias, de DCM::ReferenceConceptId tag aangepast. Dit is voor MP een cosmetisch Issue omdat in de MP transacaties toedieningsduur hetzelfde gebruikt wordt als voorheen.
 • Issue ZIB-1032 part.GebruiksInstructie Definitie 'Doseerduur' aangepast mbt het leeg laten van het element
 • Issue ZIB-637 part.GebruiksInstructie Beschrijving van Toedieningsduur is gewijzigd naar: "De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen."
 • Issue ZIB-785 part.GebruiksInstructie. Omschrijving van element 'Keerdosis::Bereik' aangepast tot eenvoudige definitie zonder instructies voor implementatie.
 • Issue ZIB-786 part.GebruiksInstructie. Beschrijving van elementen waarin werd gerefereerd naar 'huisartsenstandaard WCIA tabel 25' gewijzigd in 'NHG-tabel Gebruiksvoorschrift'
 • Issue ZIB-787 part.GebruiksInstructie. Nadere instructie toegevoegd aan 'instructions' met betrekking tot de g-standaard en item 'ToedieningsWeg'
 • Issue ZIB-644 part.GebruiksInstructie.Tekst bij element 'Aanvullende instructie' is aangepast.
 • Issue ZIB-805 part.Bereik. UML datamodel is aangepast zodat ook in het informatiemodel duidelijk is dat er een keuze moet worden gemaakt tussen een nominale- OF een minimale en maximale waarde
 • Issue ZIB-900 part.Adresgegevens , part.Contactgegevens. Typo in engelse tekst in waarde binnen AdresTypeCodelijst aangepast. "Tempory address" moet zijn "Temporary address"
 • Issue ZIB-952 Zorgverlener. Kardinaliteit element Contactgegevens gewijzigd van 0..*, naar 0..1
 • Issue ZIB-704 Zorgverlener Naam van het dataelement ZorgverlenersRol is gewijzigd in ZorgverlenerRol
 • Issue ZIB-1011 Verstrekkingsverzoek Definitie van 'AantalHerhalingen' verder verduidelijkt
 • Issue ZIB-762 Contactpersoon. De zib ContactPersoon wordt breder gebruikt dan de naam aangeeft, namelijk als bij de zorg van de patiënt betrokken (niet medisch professioneel) persoon. De beschrijvingen zijn zo aangepast dat duidelijk is dat deze bredere toepassing mogelijk is.