Release notes Medicatieproces 9 versie 2.0.0

Uit informatiestandaarden
Versie door Tim Schuller (overleg | bijdragen) op 23 jun 2022 om 16:12
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

In de onderstaande tabellen staan de release notes voor deze versie opgenomen ten opzichte van de laatste release (Medicatieproces 9 2.0.0 bèta). Via de hyperlink komt u bij de bijbehorende issue in BITS.

Voor een overzicht van relevante wiki-pagina's voor Medicatieproces zie Landingspagina Medicatieproces

Een gerubriceerd overzicht van wijzigingen in MP9 2.0.0 ten opzichte van Medicatieproces 9.0.7 vindt u op deze wiki-pagina.

Functioneel ontwerp

Ontwerp op de wiki

Inhoudelijke aanpassingen

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen
BITS MP-257 Distributievorm is toegevoegd in toedieningsafspraak en opgenomen in alle transacties waar de toedieningsafspraak in is opgenomen. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal ToedieningsAfspraak
BITS MP-271 In bouwsteen Medicatieafspraak, onder element Gebruiksperiode, element Criterium toegevoegd, vaak het 'onzekerheidsvlaggetje' genoemd. In dit element kan worden aangegeven van welk criterium de start- en/of stopdatum afhankelijk is. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal MedicatieAfspraak
BITS MP-298 Tekst van hoofstuk 5.2.3 huidige medicatie aangepast in het FO. Hierin is het aantal maanden aangepast waarin medicatiegebruik getoond moet worden (als alleen medicatiegebruik bekend is) van drie naar dertien. "Wanneer er alleen medicatiegebruik bekend is wordt deze getoond als deze niet ouder is dan 13 maanden." Aanpassing doorgevoerd in de MP9.2.0 NL, ENG pagina's van het FO. Ontwerp MedicatieGebruik
BITS MP-300 In paragraaf 2.2.5.5 (wijzigen medicatie) is de verantwoordelijke voorschrijver toegevoegd als reden om de medicatieafspraak te wijzigen. Ontwerp MedicatieAfspraak
BITS MP-306 Er is besloten om de volgende acties bij dit punt te ondernemen: Use case 4.1.32 aanpassen en wijzigen mee nemen in de tekst. Er is een verwijzing opgenomen naar de use case over het wijzigen van iemand anders zijn MA. Use case toevoegen voor het wijzigen van andermans MA. Er is een nieuwe use case toegevoegd. Ontwerp MedicatieAfspraak
BITS MP-328 De werkwijze waarin een stop-MA zonder referentie naar een MA alle bouwstenen binnen een MBH stopt is aangepast. Dit is veranderd naar dat een stop-MA altijd een relatie moet hebben naar een MA mits een MA beschikbaar is. Als er geen MA beschikbaar is moet het mogelijk zijn om met een stop-MA de bouwstenen binnen een MBH te stoppen. Deze tekst is toegevoegd aan paragraaf 2.2.5.3. "Het is niet mogelijk om een stop-MA aan te maken zonder verwijzing naar de MA die gestopt moet worden, behalve als er geen MA beschikbaar is in de MBH om naar te verwijzen. Wanneer er alleen TA('s) en/of MGB('s) beschikbaar zijn in de MBH moet de voorschrijver deze kunnen stoppen met een stop-MA zonder relatie naar MA." De volgende zin stond in 2.2.5.4 en is verwijderd: "De stop-MA kan ook géén verwijzing bevatten, waarmee de complete medicamenteuze behandeling wordt onderbroken." Ontwerp MedicatieAfspraak
BITS MP-329 Om een toekomstige MA te beëindigen is de geannuleerd indicator toegevoegd. Deze indicator wordt gebruikt wanneer een voorschrijver een toekomstige MA wil annuleren. Paragraaf 2.2.5.7 is hierover toegevoegd aan het FO. Deze indicator is toegevoegd aan dataset en de relevante transacties. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak
BITS MP-358 In paragraaf 2.3.6.1 van het FO is de volgende zin verwijderd: Wanneer in de ambulante situatie de eerste uitgifte/medicatieverstrekking aan de patiënt later plaatsvindt dan afgesproken zal de ingangsdatum van de toedieningsafspraak afwijken van de ingangsdatum van de medicatieafspraak. Ontwerp ToedieningsAfspraak
BITS MP-367 Er is besloten om alinea 4.4.6 te verplaatsen naar het hoofdstuk met de use cases toedienen. Daarnaast is de tekst van de alinea aangepast zodat duidelijk is dat het in de use case gaat om het registreren van toedieningen door de patiënt. De aangepast alinea is nu te vinden onder 4.3.23. Ontwerp,Use cases
BITS MP-466 In het FO in tabel 4 in hoofdstuk 7 in kolom 'bouwstenen' zijn ook lengte en gewicht toegevoegd aangezien die onderdeel uitmaken van VMA transactie. Ontwerp Overig
BITS MP-470 De INR-waarde die bij een WDS hoort wordt voor nu in vrije tekst in toelichting opgenomen. Later zullen wij voor een duurzame oplossing kiezen waarbij er een relatie met Lab-bouwsteen opgenomen zal worden (zie MP-592). Ontwerp WisselendDoseerschema
BITS MP-508 In de dataset is onder VoorstelGegevens het element AntwoordMedicatieafspraak toegevoegd. Daarnaast is de transactie Antwoord voorstel medicatieafspraak (AVMA sturen/ ontvangen) toegevoegd onder de voorstelgegevens. Met deze transactie kan de voorschrijver reageren op een voorstel medicatieafspraak. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates Overig
BITS MP-534 In het functioneel ontwerp is de informatie over het gebruik van het wisselend doseerschema verplaatst naar 'voorschrijven'. Ook de use cases zijn opgenomen in het hoofdstuk dat bij voorschrijven hoort (4.1). De bouwsteen is toegevoegd in de algemene informatie in hoofdstuk 1. Ontwerp WisselendDoseerschema
BITS MP-537 Figuur is aangepast en direct in de huisstijl kleuren aangepast. In de figuur stonden nog de transacties MP-TGO, MP-TGS, MP-GBS en MP-GBO. Aanpassingen zijn doorgevoerd op de ontwikkelpagina NL en ENG van het FO. Ontwerp
BITS MP-565 De eis omtrent gecodeerd uitwisselen van samenstelling van magistralen is versoepeld voor te migreren historische gegevens waarvan de samenstelling van magistralen in het verleden alleen geregistreerd is via vrije tekst, in plaats van met ingrediëntcodes. Dataset,Ontwerp,Test materiaal MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek
BITS MP-569 In deze release zijn de transacties informeren over medicatiegebruik (sturen en ontvangen) verwijderd. Hiervoor kan de transactie sturen/ontvangen medicatiegegevens gebruikt worden. Ontwerp,Scenario's,XML materiaal MedicatieGebruik
BITS MP-596 In de dataset en het functioneel ontwerp zijn de verwijzingen dat toedienen en het wisselend doseerschema bèta onderdelen van de standaard zijn verwijderd. Dataset,Ontwerp MedicatieToediening gepland, WisselendDoseerschema
BITS MP-602 Het functioneel ontwerp bevatte een inconsistentie met de transactie voorstel verstrekkingsverzoek. De tekst in par 4.2.7 is daarom aangepast, zodat het overeenkomt met de transactie. Ontwerp Overig
BITS MP-604 In paragraaf 2.2.5 (voorschrijven) en 2.3.6 (ter hand stellen) is een aanpassing gedaan om de tekst beter aan te laten sluiten bij de afspraken vanuit implementatie. De tekst aangepast zodat duidelijk is dat medicatiebewaking plaatsvindt voordat de MA/TA beschikbaar wordt gesteld. Ontwerp MedicatieAfspraak
BITS MP-605 In het FO is in paragraaf 1.3.4 toegevoegd dat de MVE gebaseerd is op een MA (naast de TA en in ambulante setting de VV). Ontwerp MedicatieVerstrekking

Cosmetische en tekstuele aanpassingen

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen
BITS MP-267 Paragraaf 3.4 is toegevoegd in het FO. Hierin wordt het proces omtrent opname en ontslag omschreven. Ontwerp
BITS MP-366 Afbeelding voor 4.4.6 gemaakt. Afbeelding toegevoegd op de NL en ENG ontwikkelpagina. Door MP-367 is de tekst en afbeelding verplaatst naar 4.3.19. Besloten om use case 4.1.29 te verwijderen omdat we in paragraaf 1.3.3 aangeven dat parallelle MA's eigenlijk niet voor mogen komen. Om verwarring te voorkomen geen voorbeeld toevoegen wanneer dit wel voorkomt. Ontwerp, Use cases
BITS MP-505 Er is besloten om in het FO alleen de term GDS te gebruiken. De definities GDS en GDV beide gebruiken komt de leesbaarheid niet ten goede. In een toekomstig te ontwikkelen begrippenlijst kan toelichting gegeven worden op beide begrippen. Daarnaast kan aangegeven worden dat de term GDS gebruikt wordt maar dat hier ook GDV van toepassing kan zijn. Ontwerp
BITS MP-522 Bij paragraaf 1.3.4 is medicatietoediening toegevoegd in de opsomming van de bouwstenen die mogelijk een MBH kunnen creëren. Ontwerp MedicatieGebruik, MedicatieToediening
BITS MP-524 In hoofdstuk 7 tabel 3 in het Engelse FO is de omschrijving van voorschriftsturend aangepast van: "Sending verstrekkingsverzoek or request for processing of modifications to medicatieafspraak. Naar: "Sending a request to dispense medication (verstrekkingsverzoek) or process modifications to medicatieafspraak. Ontwerp
BITS MP-531 Correctie' aangepast naar 'foutieve registratie' in paragraaf 2.2.5.6. 'Correction' aangepast naar 'incorrect registration' in de engelse vertaling. Ontwerp
BITS MP-543 In het FO zijn de use case diagrammen voor voorschrijven en ter handstellen aangepast. Aanpassing doorgevoerd op de ontwikkel pagina NL en ENG van het FO. FO use case voorschrijven: De transactie MP-MGO en MP-MOR (medicatiegegevens ontvangen, raadplegen medicatieoverzicht) missen. Use case diagram aangepast en deze transactie toegevoegd. Informeren apotheker toegevoegd als groep. Transactie MP-MGS en MP-VOS daaraan toegevoegd. Sturen antwoord voorstel medicatieafspraak toegevoegd. Sturen antwoord voorstel verstrekkingsverzoek toegevoegd. Ontvangen medicatiegebruik verwijderd. FO use case ter hand stellen: diagrammen hadden nog afkorting vs ipv mve en gb ipv mgb. MP-VAS verplaatst naar informeren voorschrijver. De transactie MP-MGS miste. Use case diagram aangepast en deze transactie toegevoegd. Ontvangen medicatiegebruik verwijderd Ontwerp
BITS MP-586 Het activiteitendiagram in het functioneel ontwerp is bijgewerkt. De volgende wijzigingen zijn aangebracht: Er is toegevoegd dat een MA en TA geannuleerd kunnen worden. Het diagram bevat tevens de processen rondom 'informeren' (push-verkeer) (transactie sturen/afhandelen medicatievoorschrift en transacties rondom voorstelgegevens), naast het beschikbaarstellen van medicatiegegevens (pull-verkeer). Er is verduidelijkt dat VV alleen beschikbaar wordt gesteld aan de patiënt/cliënt, en niet aan andere zorgverleners. Ontwerp
BITS MP-588 In hoofdstuk 7 zijn de links in tabel 4 aangepast aan de nieuwe ART DECOR publicatie. Ontwerp
BITS MP-619 In paragraaf 5.2.4 en paragraaf 5.2.5 is een verwijzing naar de paragraaf '5.2.3 huidige medicatie' opgenomen. Dit betreft een verwijzing naar een oude pagina van het FO. Deze linkjes zijn hersteld. Ontwerp

Dataset & Transacties

Algemeen

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-442 In het attribuut Eigenschappen zijn ook in FHIR de mogelijke eenheden beperkt tot 'minuut' en 'uur'. Perioden met grotere eenheden dienen vastgelegd te worden via het data-element Frequentie. Data-element Interval, onder Gebruiksinstructie/Doseerinstructie/Toedieningsschema, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik. Zie ook MP-270 Dataset,Templates,XML materiaal
BITS MP-444 De dataset is opnieuw opgebouwd, gebruikmakende van de zibs 2020. Deze komen in FHIR in R4. Dit issue is voor de uitwerking van MP-310 voor FHIR. Dataset,Mapping,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal
BITS MP-445 De waardelijst behorende bij RedenWijzigenOfStoppen in MGB is aangepast ten opzichte van de zib-2020: Toevoeging 'Foutieve registratie', Toevoegen 'Leveringstekort van medicatie', Verwijderen 'Starten MBH', Verwijderen 'Mogelijke bijwerkingen' (valt onder conditie Overgevoeligheid). Dit issue is voor de uitwerking van MP-387 voor FHIR. Dataset,Templates
BITS MP-446 De terminologiekoppeling bij medicatieafspraak is gewijzigd naar SNOMED-code 33633005 voorschrijven van geneesmiddel (verrichting), in plaats van SNOMED-code 16076005 voorschrijven (verrichting). Medicatieafspraak. Dit issue is voor de uitwerking van MP-254 voor FHIR. Dataset,Terminologie
BITS MP-540 In de transacties medicatieoverzicht beschikbaarstellen en medicatieoverzicht raadplegen staan nu de systeem actoren medicatieoverzichtBeschikbaarstellend en medicatieoverzichtRaadplegend gekoppeld (ipv die voor medicatiegegevens). Scenario's Medicatieoverzicht
BITS MP-541 De omschrijving van de bouwstenen scenario's in ART-DECOR heeft nu een aanvullende toelichting over nut/noodzaak/toepassing van deze scenario's. Documentatie,Scenario's Medicatiebouwstenen

Medicatieafspraak (MA)

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-271 In bouwsteen Medicatieafspraak, onder element Gebruiksperiode, element Criterium toegevoegd, vaak het 'onzekerheidsvlaggetje' genoemd. In dit element kan worden aangegeven van welk criterium de start- en/of stopdatum afhankelijk is. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal MedicatieAfspraak Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift
BITS MP-329 Om een toekomstige MA te beëindigen is er op dit moment gekozen voor de geannuleerd indicator. Deze indicator wordt gebruikt wanneer een voorschrijver een toekomstige MA wil stoppen. Paragraaf 2.2.5.7 is hierover toegevoegd aan het FO. De geannuleerd indicator is toegevoegd aan de dataset en de relevante transacties. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift
BITS MP-334 De RedenWijzigen-StakenCodelijst die gebruikt wordt in de medicatieafspraak bevat naast de terminologie uit SNOMED de verkorte 'praktijktermen' (zie veld 'Omschrijving') die geschikt zijn voor de userinterface en overeenkomen met de termen uit NHG-Tabel 54-Reden stoppen of wijzigen voorschrift/G-Standaard. Dataset,G-standaard,Terminologie MedicatieAfspraak
BITS MP-381 Er zijn een paar SNOMED-koppelingen gewijzigd in de RedenWijzigen-StakenCodelijst in de medicatieafspraak en in de RedenWijzigen-StoppenGebruikCodelijst in medicatiegebruik, om te voldoen aan de richtlijn voor SNOMED-terminologiekoppelingen. Gewijzigd zijn: -wens patiënt 184003006 Patient requested treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling gewijzigd naar: 159711000146106 Patient requested modification of treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen. -foutieve registratie 62691000146103 Incorrect registration (procedure) - foutieve registratie gewijzigd naar: 159691000146109 Incorrect registration (finding) - foutieve registratie. -leveringstekort 705046008 Deficit of medication supply (finding) gewijzigd naar: 182856006 Drug not available - out of stock (finding) - geneesmiddel niet voorradig. -volgens afspraak 112211000146102 Patient accepted treatment (situation) - behandeling volgens afspraak met patiënt gewijzigd naar: 112221000146107 Patient takes medication as prescribed (finding) - medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak Dataset,Templates,Terminologie MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik
BITS MP-475 Vertaling van RedenWijzigenOfStaken is in MA, WDS en MGB aangepast naar: ReasonModificationOrDiscontinuation. Dataset MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-527 De omschrijving bij reden wijzigen of staken is aangepast in de MA en het WDS, omdat hier een fout in stond. Dataset MedicatieAfspraak, WisselendDoseerschema
BITS MP-536 De datasetconcepten voor het uitwisselen van aanvullende informatie bij MA en TA zijn als volgt gewijzigd: Medicatieafspraak/AanvullendeInformatie: uitbreiding van inhoud waardelijst met 'Bewust afwijken van leeftijdsgrenzen', 'Bewust van te lage nierfunctie voor deze dosering' en 'Bewust van eerder gemelde overgevoeligheid'. Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakAanvullendeInformatie: waardelijst is verwijderd, gewijzigd naar vrije tekst. Dataset,G-standaard,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak
BITS MP-539 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema en toedieningsafspraak is de waarde 'loopt in andere medicamenteuze behandeling' toegevoegd (SNOMED-code 160161000146108). Deze waarde dient gebruikt te worden bij het reconciliëren in de hybride situatie wanneer steeds meer systemen migreren naar MP9. Deze reden wordt meegegeven bij het stoppen van medicatiebouwstenen in het kader van 'ontdubbeling' van duplicate medicamenteuze behandelingen. Dataset,Scenario's,Templates,Test materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-548 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak, en medicatiegebruik is de waarde 'verandering in labwaarde' toegevoegd (SNOMED-code 160131000146104 Change in lab value (finding) - verandering in labwaarde). Deze waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een verslechterde nierfunctie. Dataset,Terminologie MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen) met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-565 De eis omtrent gecodeerd uitwisselen van samenstelling van magistralen is versoepeld voor te migreren historische gegevens waarvan de samenstelling van magistralen in het verleden alleen geregistreerd is via vrije tekst, in plaats van met ingrediëntcodes. Dataset,Ontwerp,Test materiaal MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek
BITS MP-573 Aanpassingen doorgevoerd in art-decor. Criterium is onderdeel van de: Medicatieafspraak->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie>Dosering->ZoNodig–>Criterium. WisselendDoseerschema->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie->Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Toedieningsafspraak->Gebruiksinstructie->Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Medicatiegebruik–>Gebruiksinstructie–>Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Voor alle scenario's de kardinaliteit aangepast naar 0..* Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-574 reden voor wijzigen van voorschrift (waarneembare entiteit). Onder Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken: 112231000146109 reden van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Gewijzigd naar 160121000146101 |reden voor wijzigen van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit) Dataset,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema

Wisselend doseerschema (WDS)

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-474 In het WDS is AfgesprokenGeneesmiddel toegevoegd. Zo wordt voldaan aan de eisen in de technische berichten en zo komt bij het zoeken op medicatiebouwstenen met een bepaald geneesmiddel ook het WDS mee in de resultaten. Dataset,Scenario's,Templates WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-475 Vertaling van RedenWijzigenOfStaken is in MA, WDS en MGB aangepast naar: ReasonModificationOrDiscontinuation. Dataset MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-527 De omschrijving bij reden wijzigen of staken is aangepast in de MA en het WDS, omdat hier een fout in stond. Dataset MedicatieAfspraak, WisselendDoseerschema
BITS MP-530 In de bouwsteen WDS is aan het data-element RedenWijzigenOfStaken een waardelijst toegevoegd die gebaseerd is op de RedenWijzigenOfStakenCodeLijst van de MA. Echter, een aantal codes zijn hierin wel verwijderd: overgevoeligheid (allergie, intolerantie of bijwerking), contra-indicatie, aanpassing toedieningswijze, indicatie vervallen, leveringstekort. Dataset WisselendDoseerschema
BITS MP-539 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema en toedieningsafspraak is de waarde 'loopt in andere medicamenteuze behandeling' toegevoegd (SNOMED-code 160161000146108). Deze waarde dient gebruikt te worden bij het reconciliëren in de hybride situatie wanneer steeds meer systemen migreren naar MP9. Deze reden wordt meegegeven bij het stoppen van medicatiebouwstenen in het kader van 'ontdubbeling' van duplicate medicamenteuze behandelingen. Dataset,Scenario's,Templates,Test materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-548 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak, en medicatiegebruik is de waarde 'verandering in labwaarde' toegevoegd (SNOMED-code 160131000146104 Change in lab value (finding) - verandering in labwaarde). Deze waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een verslechterde nierfunctie. Dataset,Terminologie MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen) met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-573 Aanpassingen doorgevoerd in art-decor. Criterium is onderdeel van de: Medicatieafspraak->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie>Dosering->ZoNodig–>Criterium. WisselendDoseerschema->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie->Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Toedieningsafspraak->Gebruiksinstructie->Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Medicatiegebruik–>Gebruiksinstructie–>Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Voor alle scenario's de kardinaliteit aangepast naar 0..* Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-574 reden voor wijzigen van voorschrift (waarneembare entiteit). Onder Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken: 112231000146109 reden van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Gewijzigd naar 160121000146101 |reden voor wijzigen van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Dataset,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-596 In de dataset en het functioneel ontwerp zijn de verwijzingen dat toedienen en het wisselend doseerschema bèta onderdelen van de standaard zijn verwijderd. Dataset,Ontwerp MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema

Verstrekkingsverzoek (VV)

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen) met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-560 In de bouwsteen verstrekkingsverzoek is het dataset concept verstrekkingsverzoekDatum opgenomen. Echter is dit niet alleen een datum maar een datumtijd. Daarom is de naam van dit concept aangepast naar verstrekkingsverzoekDatumTijd. Dataset,Mapping VerstrekkingsVerzoek
BITS MP-565 De eis omtrent gecodeerd uitwisselen van samenstelling van magistralen is versoepeld voor te migreren historische gegevens waarvan de samenstelling van magistralen in het verleden alleen geregistreerd is via vrije tekst, in plaats van met ingrediëntcodes. Dataset,Ontwerp,Test materiaal MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek

Toedieningsafspraak (TA)

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-257 Distributievorm is toegevoegd in toedieningsafspraak en opgenomen in alle transacties waar de toedieningsafspraak in is opgenomen. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal ToedieningsAfspraak Afhandelen medicatievoorschrift, Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht
BITS MP-369 Naam van het datasetconcept TA/RedenAfspraak is gewijzigd naar TA/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken. Tevens is omschrijving van dit datasetconcept aangepast. Dataset,Templates,XML materiaal ToedieningsAfspraak
BITS MP-370 Het element TA/RedenAfspraak met vrije tekst is gewijzigd naar TA/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken, met een waardelijst. De Toedieningsafspraak-RedenWijzigen-StakenCodelijst bevat alle waardes uit de waardelijst RedenWijzigen-StakenCodelijst die gekoppeld staat bij MA/RedenWijzigenOfStaken, aangevuld met de waardes substitutie, overgang naar GDS en medicatie niet verstrekt. Dataset,Mapping,Templates,Terminologie,Test materiaal,XML materiaal ToedieningsAfspraak
BITS MP-536 De datasetconcepten voor het uitwisselen van aanvullende informatie bij MA en TA zijn als volgt gewijzigd: Medicatieafspraak/AanvullendeInformatie: uitbreiding van inhoud waardelijst met 'Bewust afwijken van leeftijdsgrenzen', 'Bewust van te lage nierfunctie voor deze dosering' en 'Bewust van eerder gemelde overgevoeligheid'. Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakAanvullendeInformatie: waardelijst is verwijderd, gewijzigd naar vrije tekst. Dataset,G-standaard,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak
BITS MP-539 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema en toedieningsafspraak is de waarde 'loopt in andere medicamenteuze behandeling' toegevoegd (SNOMED-code 160161000146108). Deze waarde dient gebruikt te worden bij het reconciliëren in de hybride situatie wanneer steeds meer systemen migreren naar MP9. Deze reden wordt meegegeven bij het stoppen van medicatiebouwstenen in het kader van 'ontdubbeling' van duplicate medicamenteuze behandelingen. Dataset,Scenario's,Templates,Test materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-548 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak, en medicatiegebruik is de waarde 'verandering in labwaarde' toegevoegd (SNOMED-code 160131000146104 Change in lab value (finding) - verandering in labwaarde). Deze waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een verslechterde nierfunctie. Dataset,Terminologie MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen)met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-562 In dataset MP9.2.0.0 is de omschrijving bij het veld 'verstrekker' in de TA en MVE aangepast naar: TA: De verstrekker (zorgaanbieder) die de toedieningsafspraak heeft vastgelegd. MVE: De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheek (zorgaanbieder). Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheek. Dataset ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking
BITS MP-573 Aanpassingen doorgevoerd in art-decor. Criterium is onderdeel van de: Medicatieafspraak->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie>Dosering->ZoNodig–>Criterium. WisselendDoseerschema->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie->Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Toedieningsafspraak->Gebruiksinstructie->Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Medicatiegebruik–>Gebruiksinstructie–>Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Voor alle scenario's de kardinaliteit aangepast naar 0..* Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-574 reden voor wijzigen van voorschrift (waarneembare entiteit). Onder Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken: 112231000146109 reden van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Gewijzigd naar 160121000146101 |reden voor wijzigen van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Dataset,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema

Medicatieverstrekking (MVE)

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-562 In dataset MP9.2.0.0 is de omschrijving bij het veld 'verstrekker' in de TA en MVE aangepast naar: TA: De verstrekker (zorgaanbieder) die de toedieningsafspraak heeft vastgelegd. MVE: De verstrekker is in vrijwel alle gevallen een apotheek (zorgaanbieder). Het kan ook gaan om een webwinkel (online bestelling), een drogisterij of een buitenlandse apotheek. Dataset ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen) met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens

Medicatietoediening (MTD)

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-78 In de bouwsteen Medicatietoediening (MTD) zijn in het data-element "Toedieningssnelheid/aantal" de volgende data-elementen verwijderd: "minimumWaarde"en "maximumWaarde". In een toediening wordt alleen de daadwerkelijke snelheid vastgelegd. Scenario's,Templates MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-504 De patiënt is opgenomen als toediener bij de MTD in de transacties: Sturen medicatiegegevens, Beschikbaarstellen medicatiegegevens, Sturen medicatiebouwstenen > medicatietoediening, Beschikbaarstellen medicatiebouwstenen > medicatietoediening. Scenario's,Templates,Test materiaal MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-506 Voor de registratie en uitwisseling van prik- en plaklocaties bij medicatietoediening is een waardelijst ontwikkeld. Het betreft 46 verschillende locaties, voor intramusculaire en/of subcutane priklocaties en/of plaklocaties op de huid. Elke locatie wordt via een afbeelding van het menselijk lichaam aangegeven. Elke locatie is gecodeerd uit te wisselen met behulp van een SNOMED-code, in combinatie met lateraliteit indien van toepassing. Dataset,Scenario's MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-516 In de bouwsteen Medicatietoediening (MTD) is in het dataset concept VolgensAfspraakIndicator een relatie toegevoegd naar het zib concept AfwijkendeToediening. Hoewel de boolean logica is omgekeerd, gaat het semantisch het om hetzelfde gegeven (zie eventueel issue MP-393). Er is gekozen voor VolgensAfspraakIndicator vanwege consistentie met Medicatiegebruik (MGB). Dataset MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-517 In de bouwsteen MTD is het data-element Geannuleerd_indicator verwijderd omdat dit opgenomen kon worden in het data-element MedicatieToedieningStatus als "Canceled". Dataset MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-518 In MTD is bij ToedieningsDatumTijd de tekst bij de conditie aangepast zodat het hier ook over de toedien datum en tijd gaat en niet over de afspraak datum en tijd. Deze aanpassing is gedaan in de transacties Medicatiegegevens (sturen en beschikbaarstellen) en Medicatiebouwstenen (sturen en beschikbaarstellen). Scenario's MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-520 Bouwsteen medicatietoediening, alle transacties. De kardinaliteiten voor relatieMA/relatieTA/relatieWDS zijn zodanig aangepast dat maar één van deze drie in een medicatietoediening gevuld kan zijn. Scenario's,Templates MedicatieToediening uitgevoerd Medicatiegegevens
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen)met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-576 In de waardelijst MedicatieToedieningRedenVanAfwijken zijn de 'praktijktermen' voor elke SNOMED-code toegevoegd in het veld 'Omschrijving'. De Nederlandse voorkeursterm uit SNOMED is gebruikt om het veld 'Weergavenaam' te vullen. Nederlandse vertaling van 705046008 is in SNOMED gewijzigd naar 'onvoldoende medicatie op voorraad'. Dataset,Templates,Terminologie MedicatieToediening uitgevoerd
BITS MP-596 In de dataset en het functioneel ontwerp zijn de verwijzingen dat toedienen en het wisselend doseerschema bèta onderdelen van de standaard zijn verwijderd. Dataset,Ontwerp MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema

NB. Per abuis was er een doorgevoerde wijziging uit MP9 2.0 bèta niet opgenomen in een BITS issue, deze is achteraf aangemaakt en toegevoegd, zie MP-625: Het element DubbeleControleUitgevoerd is verwijderd uit de bouwsteen medicatietoediening.

Medicatiegebruik (MGB)

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-381 Er zijn een paar SNOMED-koppelingen gewijzigd in de RedenWijzigen-StakenCodelijst in de medicatieafspraak en in de RedenWijzigen-StoppenGebruikCodelijst in medicatiegebruik, om te voldoen aan de richtlijn voor SNOMED-terminologiekoppelingen. Gewijzigd zijn: -wens patiënt 184003006 Patient requested treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling gewijzigd naar: 159711000146106 Patient requested modification of treatment (situation) - verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen. -foutieve registratie 62691000146103 Incorrect registration (procedure) - foutieve registratie gewijzigd naar: 159691000146109 Incorrect registration (finding) - foutieve registratie. -leveringstekort 705046008 Deficit of medication supply (finding) gewijzigd naar: 182856006 Drug not available - out of stock (finding) - geneesmiddel niet voorradig. -volgens afspraak 112211000146102 Patient accepted treatment (situation) - behandeling volgens afspraak met patiënt gewijzigd naar: 112221000146107 Patient takes medication as prescribed (finding) - medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak. Dataset,Templates,Terminologie MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik
BITS MP-475 Vertaling van RedenWijzigenOfStaken is in MA, WDS en MGB aangepast naar: ReasonModificationOrDiscontinuation. Dataset MedicatieAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-548 In de waardelijsten voor het aangeven van de reden van wijzigen of staken van de medicatieafspraak, wisselend doseerschema, toedieningsafspraak, en medicatiegebruik is de waarde 'verandering in labwaarde' toegevoegd (SNOMED-code 160131000146104 Change in lab value (finding) - verandering in labwaarde). Deze waarde kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een verslechterde nierfunctie. Dataset,Terminologie MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-549 Bouwstenen transacties. Deze zijn bedoeld voor infrastructuren die (ook) werken met bouwsteenspecifieke transacties (bijvoorbeeld alleen voor medicatieafspraken). Dit betreft transacties waarmee raadplegen/beschikbaarstellen/sturen/ontvangen medicatiegegevens (waarin álle type bouwstenen zijn opgenomen) ook ingevuld zou kunnen worden. De transactiegroep 'Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen)' in scenario 'Medicatiegegevens' is uitgebreid en anders gerangschikt. Deze is geen onderdeel meer van scenario 'Medicatiegegevens', er zijn nu twee eigen scenario's: Medicatiebouwstenen (raadplegen/beschikbaarstellen), Medicatiebouwstenen (sturen/ontvangen) met daaronder een transactiegroep per bouwsteen. Scenario's MedicatieAfspraak, VerstrekkingsVerzoek, ToedieningsAfspraak, MedicatieVerstrekking, MedicatieGebruik, MedicatieToediening uitgevoerd, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens
BITS MP-569 In deze release zijn de transacties informeren over medicatiegebruik (sturen en ontvangen) verwijderd. Hiervoor kan de transactie sturen/ontvangen medicatiegegevens gebruikt worden. Ontwerp,Scenario's,XML materiaal MedicatieGebruik Informeren over medicatiegebruik
BITS MP-573 Aanpassingen doorgevoerd in art-decor. Criterium is onderdeel van de: Medicatieafspraak->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie>Dosering->ZoNodig–>Criterium. WisselendDoseerschema->Gebruiksinstructie>Doseerinstructie->Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Toedieningsafspraak->Gebruiksinstructie->Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Medicatiegebruik–>Gebruiksinstructie–>Doseerinstructie–>Dosering–>ZoNodig–>Criterium. Voor alle scenario's de kardinaliteit aangepast naar 0..* Scenario's,Templates,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema Medicatiegegevens, Medicatieoverzicht, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-574 reden voor wijzigen van voorschrift (waarneembare entiteit). Onder Toedieningsafspraak/ToedieningsafspraakRedenWijzigenOfStaken: 112231000146109 reden van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Gewijzigd naar 160121000146101 |reden voor wijzigen van toedieningsinstructies (waarneembare entiteit). Dataset,Templates,Terminologie,XML materiaal MedicatieAfspraak, ToedieningsAfspraak, MedicatieGebruik, WisselendDoseerschema
BITS MP-577 Voor MedicatiegebruikStopType stond een aparte waardelijst gekoppeld, met dezelfde inhoud als MedicatieafspraakStopType en ToedieningsafspraakStopType. Deze koppeling is vervangen door een koppeling naar dezelfde waardelijst als onder Medicatie- en Toedieningsafspraak. Dataset,Terminologie MedicatieGebruik

Overige bouwstenen (patiënt, (A)VMA, (A)VVV, etc.)

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-415 In verband met opiumvoorschriften is in alle relevante transacties de patient/adresgegevens optioneel toegevoegd. Technisch was het al mogelijk om een patiënt adres mee te geven. Scenario's Overig Afhandelen medicatievoorschrift, Medicatiegegevens, Medicatievoorschrift, Voorstelgegevens
BITS MP-460 Terminologiekoppeling VoorstelGegevens/Antwoord was afkomstig uit Medicatieproces observaties (17 Antwoord op voorstel), en dit is gecorrigeerd naar Medicatieproces acts. Er zijn drie codes gekoppeld (9 Antwoord op voorstel verstrekkingsverzoek; 11 Antwoord op voorstel; 10 Antwoord voorstel medicatieafspraak), gezien onder Antwoord zowel de concepten AntwoordVerstrekkingsverzoek als AntwoordMedicatieafspraak vallen. In de technische templates wordt één van deze drie codes gekozen. Dataset,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal Overig Voorstelgegevens
BITS MP-463 In de dataset is - voor de duidelijkheid - in de groep Queryparameters de filtering op identificatie van een bouwsteen en MBH-identificatie gesplitst. Dit was voorheen gecombineerd in één query parameter. Er is nu een parameter voor MBH-Identificatie toegevoegd. Dit is in alle relevante Raadpleeg transacties ook toegepast. Dataset,Scenario's Overig Medicatiegegevens
BITS MP-508 In de dataset is onder VoorstelGegevens het element AntwoordMedicatieafspraak toegevoegd. Daarnaast is de transactie Antwoord voorstel medicatieafspraak (AVMA sturen/ ontvangen) toegevoegd onder de voorstelgegevens. Met deze transactie kan de voorschrijver reageren op een voorstel medicatieafspraak. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates Overig Voorstelgegevens
BITS MP-529 Element documentgegevens > auteur > auteur is zorgvaanbieder > zorgaanbieder bevat nu ook een verwijzing naar zorgaanbieder in de 'bouwstenen' zodat dit aansluit bij de werkwijze in de rest van de dataset. Dataset,Scenario's Overig Medicatieoverzicht
BITS MP-580 In de dataset is onder voorstelgegevens > voorstel > auteur ook 'AuteurIsZorgaanbieder' toegevoegd als mogelijkheid. Deze mogelijkheid is ook opgenomen in de transactie sturen voorstel medicatieafspraak en sturen voorstel verstrekkingsverzoek. Zodat in het geval een VMA of VVV door de apotheker wordt gemaakt, de gegevens van de zorgaanbieder opgenomen kunnen worden. Dataset,Scenario's,Templates,XML materiaal Overig Voorstelgegevens
BITS MP-591 In de QueryParameters is onder Type de aantekening dat MTD en WDS bèta-bouwstenen zijn verwijderd. Dataset,Templates Overig Medicatiegegevens

Technisch ontwerp

Documentatie

Sleutel Release notes Component(en) Bouwsteen Transacties
BITS MP-245 Een paragraaf toegevoegd met de benodigde request om alle medicatiegegevens op te halen in de transactie ophalen medicatiegegevens. Documentatie Medicatiegegevens
BITS MP-268 In het CDA document voor voorschrift is een specifiekere SNOMED codering toegepast. Dit was al gepubliceerd in MP9 2.0.0bèta maar daar per abuis niet opgenomen in de release notes. Documentatie,Templates
BITS MP-356 Documentatie en mappings toegevoegd aan `Dosage.timing.repeat.count` en `Dosage.timing.repeat.countMax` in het FHIR-profiel mp-InstructionsForUse.DosingInstructions. Technische documentatie,Templates
BITS MP-379 FHIR-profielen zijn aangepast zodat ook eenheden uit G-standaard uitgewisseld kunnen worden. Technische documentatie,Templates
BITS MP-462 Op de wiki-pagina: [1] zijn doseervoorbeelden opgenomen. Algemeen,Documentatie
BITS MP-476 Het FHIR Technisch Ontwerp is uitgebreid met alle andere transacties binnen de standaard, waar deze eerst alleen raadplegen en beschikbaarstellen van medicatiegegevens en medicatieoverzicht bevatte. Technische documentatie,Templates,Test materiaal,XML materiaal
BITS MP-481 Op het Technisch Ontwerp van de FHIR implementatie zijn eisen aan het gebruik van identificatie toegevoegd om conversies van en naar HL7v3 te vergemakkelijken. Technische documentatie,Templates
BITS MP-541 De omschrijving van de bouwstenen scenario's in ART-DECOR heeft nu een aanvullende toelichting over nut/noodzaak/toepassing van deze scenario's. Documentatie,Scenario's Medicatiebouwstenen
BITS MP-593 Voor medicatieafspraak reden van voorschrijven is in HL7v3 het zib-2020 template voor probleem gekoppeld in plaats van een MP specifiek template. Documentatie,Templates MedicatieAfspraak