mp:V9.0.7 testgegevens medicatieoverzicht beschikbaarstellen MA BEPERKT

Uit informatiestandaarden
Versie door Marijke van Geijn (overleg | bijdragen) op 18 mei 2020 om 09:23 (Scenario’s)
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Medicatieproces 9.0.7 - Pre-kwalificatie testgegevens - medicatieoverzicht beschikbaarstellend systeem BEPERKT (MA)- MP-MOB}}


Naar nictiz.nl

1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script voor het testen voor de systeemrol:

 • MedicatieOverzicht Beschikbaarstellend systeem (MP-MOB) BEPERKT medicatieafspraak.

De doelgroep van dit document is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie voor VIPP GGZ module B2.3 MedicatieOverzicht Beschikbaarstellend systeem (MP-MOB) medicatieafspraak BEPERKT.
Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van screenshots is geen onderdeel van het testen.

Deze test omvat niet de volledige systeemrol medicatieoverzicht beschikbaarstellen zoals gespecificeerd in de informatiestandaard, maar omvat een beperkte scope:

 • wél eigen relevante medicatieafspraken
 • géén relevante medicatieafspraken van anderen
 • géén relevante toedieningsafspraken
 • géén relevant medicatiegebruik

1.1 Adviezen voor pre-kwalificatie test

Een leverancier kan gebruik maken van de pre-kwalificatie test, waarbij de volgende punten van belang zijn:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De pre-kwalificatie test documentatie bevat de gegevens die de leverancier zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden.
 5. Deze pre-kwalificatie test toetst geen infrastructurele eisen.

1.2 Aanvullende adviezen

Een leverancier kan starten met deze test, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Leverancier is reeds gekwalificeerd voor de systeemrol VOorschrift Sturend systeem (MP-VOS) ** óf
 • Leverancier is reeds gekwalificeerd voor de systeemrol MedicatieGegevens Beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) medicatieafspraak **

**binnen dezelfde berichten technologie (HL7v3 of FHIR)

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:

 1. Voer de gegevens van alle bouwstenen medicatieafspraak in voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 2. De simulator verstuurt een 'Medicatieoverzicht raadplegen' bericht.
 3. Ontvang het 'Medicatieoverzicht raadplegen' bericht en beantwoord deze met een 'Medicatieoverzicht beschikbaarstellen' bericht.
 4. HIER TEKST VAN ART DECOR/ TOUCHSTONE STAPPEN OM TE KUNNEN TESTEN (GROENE BOLLETJES ETC)?

3 Op te leveren materialen

Niet van toepassing voor het testen.

4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens

4.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.

4.2 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

4.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier beschikbaar moet stellen als medicatieoverzicht beschikbaarstellend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak.

4.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

4.5 Sturend/beschikbaarstellend systeem

Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:

 • Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 • Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, toedieningsafspraak, medicatieverstrekking, medicatiegebruik): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een toedieningsafspraak en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend/beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen betreft op andermans medicamenteuze behandeling.

4.6 Datum T

T is een datum die we tijdens de pre-kwalificatie test nader invullen / afspreken. Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

5 Scenarioset 0: medicatieoverzicht versus medicatiegegevens

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem onderscheid kan maken tussen MP-MGB en MP-MOB

Het systeem genereert technisch correcte berichten met de juiste bouwstenen als inhoud.

5.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id
0.0a
Systeemrol controle (MP-MGB versus MP-MOB): medicatieoverzicht beschikbaarstellen
tsMBH_907_QA1-GSA
tsMBH_907_QA2-GSA
tsMBH_907_QA3-GSA
tsMBH_907_QA4-GSA
tsMBH_907_QA5-GSA
tsMBH_907_QA6-GSA
tsMBH_907_QA1_MA-GSA
tsMBH_907_QA2_MA-GSA
tsMBH_907_QA3_MA-GSA
tsMBH_907_QA4_MA-GSA
tsMBH_907_QA5_MA-GSA
tsMBH_907_QA6_MA-GSA
Scenario Beschrijving
0.1 Systeemrol controle (MP-MGB versus MP-MOB): medicatiegegevens beschikbaarstellen
LET OP: het betreft hier scenario 0.1 uit Medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MP-MGB) - Medicatieafspraak

5.3 Inhoudelijke gegevens
6 Scenarioset 1: medicatieoverzicht zonder medicatie

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een medicatieoverzicht waarin geen medicatieafspraak is opgenomen

Het systeem genereert technisch correcte berichten.

6.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id
1.0a
Geen relevante medicatieafspraken
tsMBH_907_dosis_stuks-LTA tsMBH_907_dosis_stuks_MA-LTA


6.3 Inhoudelijke gegevens
7 Scenarioset 2: eigen medicatieafspraken

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem de juiste medicatieafspraken kan opleveren

Het systeem genereert technisch correcte berichten met de correcte medicatieafspraken.

Aantonen dat medicatieafspraken die niet (meer) relevant zijn voor het medicatieoverzicht, niet opgeleverd worden

Het systeem genereert technisch correcte berichten met de correcte medicatieafspraken.

7.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id
2.0a
Huidige medicatieafspraken, gestopte medicatie en toekomstige medicatieafspraken
tsMBH_907_aanvullendeinstructie-LTB
tsMBH_907_toelichting-LTB
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven-LTB
tsMBH_907_chronisch-LTB
tsMBH_907_Lengte_Gewicht_2-LTB
tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind-LTB
tsMBH_907_aanvullendeinstructie_MA_staken-LTB
tsMBH_907_aanvullendeinstructie_MA-LTB
tsMBH_907_toelichting_MA_wijzigingmetVV-LTB
tsMBH_907_toelichting_MA_techstaken-LTB
tsMBH_907_toelichting_MA-LTB
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV-LTB
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken-LTB
tsMBH_907_redenvanvoorschrijven_MA-LTB
tsMBH_907_chronisch_MA-LTB
tsMBH_907_Lengte_Gewicht_2_MA-LTB
tsMBH_907_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA-LTB


7.3 Inhoudelijke gegevens
8 Scenarioset 3: eigen medicatieafspraken (onderbreken en gebruiksduur)

8.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem de juiste medicatieafspraken kan opleveren

Het systeem genereert technisch correcte berichten met de correcte medicatieafspraken.

Aantonen dat medicatieafspraken die niet (meer) relevant zijn voor het medicatieoverzicht, niet opgeleverd worden

Het systeem genereert technisch correcte berichten met de correcte medicatieafspraken.

8.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id
3.0a optioneel
Onderbroken medicatieafspraak
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen-LTC
tsMBH_907_Lengte_Gewicht-LTC
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken-LTC
tsMBH_907_aanvullendeinformatiewensen_MA-LTC
tsMBH_907_Lengte_Gewicht_MA_onderbreken-LTC
tsMBH_907_Lengte_Gewicht_MA_1-LTC
3.1a optioneel
Medicatieafspraak met gebruiksperiode met gebruiksduur
tsMBH_907_start_duur2-LTD tsMBH_907_start_duur2_MA-LTD


8.3 Inhoudelijke gegevens 3.0a

8.4 Inhoudelijke gegevens 3.1a
9 Documenthistorie

Datum Omschrijving
DRAFT

Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': medicatieoverzicht BEPERKT MA addendum.