Medicatieproces 9.1.0 - kwalificatie - voorschrift ontvangend systeem - MP-VOO

Uit informatiestandaarden
Versie door Marijke van Geijn (Overleg | bijdragen) op 31 mrt 2020 om 14:32 (Scenario’s)

Ga naar: navigatie, zoeken

Issue icon.png

Deze pagina is nog in bewerking

Naar nictiz.nl

Inhoud

1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • VOorschrift Ontvangend systeem (MP-VOO) medicatieafspraak met of zonder verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht, nierfunctiewaarde.

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 (waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties).
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

2 Uit te voeren stappen

Voer – voor ieder scenario in de 'Scenarioset' hoofdstukken – de volgende stappen uit:

 1. De kwalificatiesimulator verstuurt een ‘Voorschrift sturen’ bericht voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens.
 2. Ontvang het ‘Voorschrift sturen’ bericht en toon de gegevens uit het bericht op het scherm en maak schermafdrukken.
 3. Beantwoord de kwalificatiesimulator met een ‘ontvangstbevestiging medicatievoorschrift’ bericht.

3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. schermafdrukken én
 2. de technische uitgaande berichten.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens correct ontvangen en verwerkt worden en de applicatie de samenhang tussen de bouwstenen bevat (samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).

4 Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 1. Doel en verwacht resultaat
 2. Scenario’s
 3. Inhoudelijke gegevens

4.1 Doel en verwacht resultaat

Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.

4.2 Scenario's

In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven.

Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel. Indien er voor een scenario screenshots aangeleverd moeten worden, dan staat dat aangegeven.
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.

4.3 Inhoudelijke gegevens

Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier ontvangt als voorschrift ontvangend systeem. Dit zijn de gegevens voor medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, lengte, gewicht en laboratoriumuitslag (nierfunctiewaarde).

4.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties. Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.

4.5 Datum T

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

4.6 OID's

De identificaties hebben de volgende root OID’s

Omschrijving OID
Medicamenteuze behandeling 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1
Medicatieafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1
Toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.422037009.1
Medicatiegebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.6.1
Verstrekkingsverzoek 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.1
Medicatieverstrekking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.373784005.1
Laboratoriumuitslag (Nierfunctiewaarde) ​2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.24030.1
Lengte 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23023.1
Gewicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.23028.15 Scenarioset 1: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - gebruiksperiode/extra VV

5.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan ontvangen (alle scenario’s).

Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat de medicatieafspraak gebruiksperiode correct wordt ontvangen

Het systeem gaat correct om met ingangsdatum, duur, einddatum.

Aantonen dat er extra VV bij een bestaande MA kan worden ontvangen

Het systeem gaat correct om met een nieuw VV bij een bestaande MA.

Aantonen dat eenheid dosis correct verwerkt wordt

Het systeem gaat correct om met de eenheden dosis/stuks.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

5.2 Scenario’s

5.3 Inhoudelijke gegevens
6 Scenarioset 2: medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek - andere elementen

6.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met basale inhoud medicatieafspraken en verstrekkingsverzoeken kan ontvangen (alle scenario’s).

Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens.
Medicatieafspraak: gebruiksinstructie omschrijving, afspraakdatum, voorschrijfeenheden, voorschrijven op PRK, MA id, MBH id.
Verstrekkingsverzoek: referentie naar MA, VV id, MBH id, te verstrekken hoeveelheid, beoogd verstrekker.

Aantonen dat andere elementen van de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek correct worden ontvangen

Het systeem gaat correct om met aanvullende instructie, toelichting, aanvullende informatie, aanvullende wensen, reden van voorschrijven (verplichting voor 23 geneesmiddelen), toedieningsweg (afwijkende toedieningsweg).

Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

6.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
2.1 Aanvullende instructie (MA) MBH_VO_aanvullendeinstructie MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA MBH_VO_aanvullendeinstructie_VV
2.2 Toelichting (MA), toelichting (VV) MBH_VO_toelichting MBH_VO_toelichting_MA MBH_VO_toelichting_VV
2.3 Reden van voorschrijven (MA) MBH_VO_redenvanvoorschrijven MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA MBH_VO_redenvanvoorschrijven_VV
2.4 Aanvullende informatie (MA), aanvullende wensen (VV) MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_VV
2.5 Toedieningsweg (MA) MBH_VO_Toedieningsweg MBH_VO_Toedieningsweg_MA MBH_VO_Toedieningsweg_VV

6.3 Inhoudelijke gegevens
7 Scenarioset 3: medicatievoorschriften met stop-medicatieafspraken (staken, wijzigen, onderbreken)

7.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met stop-medicatieafspraken (staken) Het systeem verwerkt een stop-medicatieafspraak (staken) correct
Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-medicatieafspraken als onderdeel van een wijziging Het systeem verwerkt een technische stop-medicatieafspraak in het geval van een wijziging op correcte wijze. De technische stop-medicatieafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de reden wijzigen of staken Het systeem toont de reden wijzigen of staken.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met tijdelijk onderbreken Het systeem verwerkt een stop-medicatieafspraak (onderbreken) correct
Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

7.2 Scenario’s

LET OP: onderstaande scenario's hebben betrekking op de reeds in scenario 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 ontvangen medicatieafspraken.

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
3.1 Stop-medicatieafspraak, met reden staken
LET OP: deze stopt de medicatieafspraak van scenario 2.1
MBH_VO_aanvullendeinstructie MBH_VO_aanvullendeinstructie_MA_staken n.v.t
3.2 Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) met VV
LET OP: dit is een wijziging van de medicatieafspraak van scenario 2.2
MBH_VO_toelichting MBH_VO_toelichting_MA_wijzigingmetVV
MBH_VO_toelichting_MA_techstaken
MBH_VO_toelichting_VV_extra
3.3 Wijziging medicatieafspraak, met reden wijziging (stop-ma + nieuwe ma) zonder VV
LET OP: dit is een wijziging van de medicatieafspraak van scenario 2.3
MBH_VO_redenvanvoorschrijven MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_wijzigingzonderVV
MBH_VO_redenvanvoorschrijven_MA_techstaken
n.v.t
3.4 Onderbreken medicatieafspraak
LET OP: deze onderbreekt de medicatieafspraak van scenario 2.4
MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen MBH_VO_aanvullendeinformatiewensen_MA_onderbreken n.v.t

7.3 Inhoudelijke gegevens
8 Scenarioset 4: medicatievoorschrift met lengte en gewicht

8.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met lengte en gewicht kan ontvangen. Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

8.2 Scenario’s

8.2.1 Scenario’s A

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id Lengte id Gewicht id
4.1 Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (zonder eigen id) MBH_VO_Lengte_Gewicht MBH_VO_Lengte_Gewicht_MA_1 MBH_VO_Lengte_Gewicht_VV_1 n.v.t n.v.t

8.2.2 Scenario’s B

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id Lengte id Gewicht id
4.2 Medicatievoorschrift, met lengte en gewicht (als persistente bouwstenen) MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_MA MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_VV MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_Lengte MBH_VO_Lengte_Gewicht _Persistent_Gewicht

8.3 Inhoudelijke gegevens: Scenario 4A


8.4 Inhoudelijke gegevens: Scenario 4B
9 Scenarioset 5: medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde

9.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem medicatievoorschriften met nierfunctiewaarde kan ontvangen. Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

9.2 Scenario’s

9.2.1 Scenario’s A

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id Laboratoriumuitslag id
5.1 Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (zonder eigen id) MBH_VO_Nierfunctie MBH_VO_Nierfunctie_MA_1 MBH_VO_Nierfunctie_VV_1 n.v.t

9.2.2 Scenario’s B

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id Laboratoriumuitslag id
5.2 Medicatievoorschrift, met Nierfunctiewaarde (als persistente bouwsteen) MBH_VO_Nierfunctie _Persistent MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_MA MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_VV MBH_VO_Nierfunctie _Persistent_Nierfunctie


9.3 Inhoudelijke gegevens: Scenario 5A


9.4 Inhoudelijke gegevens: Scenario 5B
10 Scenarioset 6: medicatievoorschriften met diverse doseerschema's

10.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met verschillende doseerschema’s.

Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens.

Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

10.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
6.1 Variabele frequentie MBH_VO_variabelefrequentie MBH_VO_variabelefrequentie_MA MBH_VO_variabelefrequentie_VV
6.2 Interval MBH_VO_interval MBH_VO_interval_MA MBH_VO_interval_VV
6.3 Variabele hoeveelheid (1) MBH_VO_variabelehoeveelheid MBH_VO_variabelehoeveelheid_MA MBH_VO_variabelehoeveelheid_VV
6.4 Zonder keerdosis MBH_VO_zonderkeerdosis MBH_VO_zonderkeerdosis_MA MBH_VO_zonderkeerdosis_VV
6.5 Bijzondere keerdosis MBH_VO_bijzonderekeerdosis MBH_VO_bijzonderekeerdosis_MA MBH_VO_bijzonderekeerdosis_VV
6.6 Variabele hoeveelheid (2) MBH_VO_variabelehoeveelheid2 MBH_VO_variabelehoeveelheid2_MA MBH_VO_variabelehoeveelheid2_VV
6.7 Tijdstippen IsFlexibel "Ja" MBH_VO_tijdstippen MBH_VO_tijdstippen_MA MBH_VO_tijdstippen_VV
Tijdstippen IsFlexibel "Nee" MBH_VO_tijdstippenExact MBH_VO_tijdstippenExact_MA MBH_VO_tijdstippenExact_VV
6.8 Weekdagen MBH_VO_weekdagen MBH_VO_weekdagen_MA MBH_VO_weekdagen_VV
6.9 Dagdeel MBH_VO_dagdeel MBH_VO_dagdeel_MA MBH_VO_dagdeel_VV
6.10 Cyclisch schema MBH_VO_cyclischschema MBH_VO_cyclischschema_MA MBH_VO_cyclischschema_VV
6.11 Afbouw schema en doseerduur MBH_VO_afbouwschema MBH_VO_afbouwschema_MA MBH_VO_afbouwschema_VV
6.12 Variabele frequentie en maximum MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_MA MBH_VO_variabelefrequentieenmaximum_VV
6.13 Toedieningssnelheid MBH_VO_toedieningssnelheid MBH_VO_toedieningssnelheid_MA MBH_VO_toedieningssnelheid_VV
6.14 Toedieningsduur MBH_VO_toedieningsduur MBH_VO_toedieningsduur_MA MBH_VO_toedieningsduur_VV
6.15 Zo nodig MBH_VO_zonodig MBH_VO_zonodig_MA MBH_VO_zonodig_VV

10.3 Inhoudelijke gegevens
11 Scenarioset 7: medicatievoorschriften met magistraal/eigen artikel

11.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met magistralen.

Het systeem ontvangt en toont inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en).

Aantonen dat het systeem correct omgaat met medicatieafspraken met eigen artikelen (90 miljoen nummers).

Het systeem ontvangt en toont correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en).

Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

11.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
7.1 Alle ingrediënten MBH_VO_magistraalalleingredienten MBH_VO_magistraalalleingredienten_MA MBH_VO_magistraalalleingredienten_VV
7.2 Actief ingrediënt MBH_VO_magistraalactieveingredient MBH_VO_magistraalactieveingredient_MA MBH_VO_magistraalactieveingredient_VV
7.3 90 miljoen nummer MBH_VO_magistraal90miljoennr MBH_VO_magistraal90miljoennr_MA MBH_VO_magistraal90miljoennr_VV

11.3 Inhoudelijke gegevens
12 Scenarioset 8: medicatievoorschriften op basis van andermans medicatieafspraak

12.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat er een voorschrift op basis van een medicatieafspraak van een ander ontvangen kan worden Het systeem ontvangt en verwerkt de medicatieafspraak met kopie indicator correct. NOG VOOR ZORGEN DAT ORIGINELE MA OOK AL ONTVANGEN IS
Aantonen dat er een stop-medicatieafspraak op basis van een medicatieafspraak van een ander ontvangen kan worden Het systeem ontvangt en verwerkt de stop-medicatieafspraak correct. NOG VOOR ZORGEN DAT ORIGINELE MA OOK AL ONTVANGEN IS
Aantonen dat er een wijziging op basis van een medicatieafspraak van een ander ontvangen kan worden Het systeem ontvangt en verwerkt een technische stop-medicatieafspraak en nieuwe medicatieafspraak correct. NOG VOOR ZORGEN DAT ORIGINELE MA OOK AL ONTVANGEN IS
Aantonen dat het systeem een correcte samenhang van de Medicatiebouwstenen binnen de MBH kan weergeven Het systeem toont de gegevens correct.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ingezien kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

12.2 Scenario’s

*LET OP: van scenario 8.0 zelf zijn geen screenshots nodig. Echter moeten de gegevens uit scenario 8.0 wel terug te zien zijn in de screenshots van scenario 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 binnen de medicamenteuze behandeling waartoe ze behoren.

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
8.0* Ontvangen van alle initiële (andermans) oorspronkelijke bouwstenen MBH_VO_VVandermansMA
MBH_VO_stakenandermansMA
MBH_VO_onderbrekenandermansMA
MBH_VO_wijzigenandermansMA
MBH_VO_VVandermansMA_MA
MBH_VO_stakenandermansMA_MA1
MBH_VO_onderbrekenandermansMA_MA1
MBH_VO_wijzigenandermansMA_MA1
MBH_VO_VVandermansMA_VV0
MBH_VO_stakenandermansMA_VV0
MBH_VO_onderbrekenandermansMA_VV0
MBH_VO_wijzigenandermansMA_VV0
8.1 Verstrekkingsverzoek onder andermans medicatieafspraak MBH_VO_VVandermansMA MBH_VO_VVandermansMA_MA
LET OP: dit is een reeds bekende MA maar dan met kopie indicator
MBH_VO_VVandermansMA_VV
8.2 Stoppen andermans medicatieafspraak MBH_VO_stakenandermansMA MBH_VO_stakenandermansMA_MA2
n.v.t
8.3 Onderbreken andermans medicatieafspraak MBH_VO_onderbrekenandermansMA MBH_VO_onderbrekenandermansMA_MA2
n.v.t
8.4 Wijzigen andermans medicatieafspraak MBH_VO_wijzigenandermansMA MBH_VO_wijzigenandermansMA_MA2
MBH_VO_wijzigenandermansMA_MA_techstaken
n.v.t

12.3 Inhoudelijke gegevens
13 Scenarioset 9: medicatievoorschriften met verstrekkingsverzoek - overige elementen

13.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksperiode Het systeem kan omgaan met verbruiksperiode ingangsdatum, duur en einddatum.
Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen Het systeem kan omgaan met herhalingen en afleverlocatie.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

13.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
9.1 Logistieke verbruiksperiode MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_start_eind MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_MA MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_start_eind_VV
MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_eind MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_eind_MA MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_eind_VV
MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_MA MBH_VO_logistiekeverbruiksperiode_duur_dagen_VV
9.2 Herhalingen MBH_VO_herhalingen MBH_VO_herhalingen_MA MBH_VO_herhalingen_VV
9.3 Afleverlocatie MBH_VO_afleverlocatie MBH_VO_afleverlocatie_MA MBH_VO_afleverlocatie_VV

13.3 Inhoudelijke gegevens
14 Scenarioset 10: medicatievoorschriften met medicatieafspraak o.b.v. HPK of ZI-nr

14.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met voorschriften op andere geneesmiddelniveaus Het systeem biedt de mogelijkheid om voorschriften op HPK of ZI-nr niveau te ontvangen.
Aantonen dat de gegevens in het systeem ontvangen kunnen worden (alle scenario's)

Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het inzien van de gegevens.

14.2 Scenario’s

Scenario Beschrijving MBH id MA id VV id
10.1 HPK geneesmiddel MBH_VO_HPKvoorschrijven MBH_VO_HPKvoorschrijven_MA MBH_VO_HPKvoorschrijven_VV
10.2 ZI-nr geneesmiddel MBH_VO_ZINRvoorschrijven MBH_VO_ZINRvoorschrijven_MA MBH_VO_ZINRvoorschrijven_VV

14.3 Inhoudelijke gegevens
15 Documenthistorie

Datum Omschrijving
februari 2020 Draft