mp:V9.2 kwalificatie medicatiegegevens beschikbaarstellen MVE: verschil tussen versies

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{DISPLAYTITLE:Medicatieproces 9 2.0 - kwalificatie - medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MVE)- MP-MGB}} __NUMBEREDHEADINGS__ Bestand:Nictiz_logo_PO_r...')
 
(Tekst vervangen door " Deze pagina is niet langer in gebruik.")
(Label: Vervangen)
 
Regel 1: Regel 1:
{{DISPLAYTITLE:Medicatieproces 9 2.0 - kwalificatie - medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem (MVE)- MP-MGB}}
 
  
__NUMBEREDHEADINGS__
+
Deze pagina is niet langer in gebruik.
[[Bestand:Nictiz_logo_PO_rechts_rgb.png |link=https://www.nictiz.nl/|rechts|Naar nictiz.nl]]
 
 
 
== Inleiding ==
 
Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:
 
* '''''M'''edicatie'''G'''egevens '''B'''eschikbaarstellend systeem (MP-MGB) '''verstrekking'''''.
 
De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren.
 
De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten
 
verzenden en ontvangen.
 
 
 
=== Algemene voorwaarden voor kwalificatie ===
 
Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 
# Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 
# Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9 ([[Landingspagina_Medicatieproces|waaronder het functioneel ontwerp en de functionele en technische specificaties]]).
 
# Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in dit document.
 
# De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. '''''Onjuist ingevoerde gegevens''''' (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 
# Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 
# Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.
 
 
 
=== Aanvullende voorwaarden voor kwalificatie ===
 
Een leverancier kan starten met deze kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:
 
* Leverancier is reeds gekwalificeerd voor de systeemrol '''''V'''oorschrift''' A'''fhandeling '''S'''turend systeem (MP-VAS)
 
 
 
== Uit te voeren stappen ==
 
Voer – voor ieder 'Scenarioset' hoofdstuk – de volgende stappen uit:
 
# Voer de gegevens van alle bouwstenen verstrekkingsverzoek in voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens (en maak hier schermafdrukken van als dit staat aangegeven).
 
# De kwalificatiesimulator verstuurt een 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht.
 
# Ontvang het 'Medicatiegegevens raadplegen' bericht en beantwoord deze met een 'Medicatiegegevens beschikbaarstellen' bericht.
 
 
 
== Op te leveren materialen ==
 
De op te leveren materialen bestaan uit:
 
# de technische uitgaande berichten (voor alle scenario’s) én
 
# schermafdrukken (voor de aangegeven scenario's).
 
De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de gegevens ingevoerd kunnen worden en de applicatie de samenhang tussen de bouwstenen bevat (samenhang is in ieder geval belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH).
 
 
 
== Leeswijzer ==
 
Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:
 
# Doel en verwacht resultaat
 
# Scenario’s
 
# Inhoudelijke gegevens
 
 
 
===Doel en verwacht resultaat===
 
Het doel geeft aan wat er met behulp van de scenario's in het betreffende hoofdstuk getest wordt en wat er door het XIS aangetoond moet worden.<br>
 
Per doel is aangegeven wat het verwachte resultaat is.
 
 
 
===Scenario's===
 
In deze paragraaf zijn alle scenario's van het betreffende hoofdstuk beschreven. <br>
 
 
 
Bij sommige scenario's staat aangegeven dat deze optioneel zijn. Dit betekent dat deze niet verplicht zijn om uit te voeren bij de kwalificatie indien deze niet van toepassing zijn voor het XIS. Als twee scenario's gemarkeerd zijn met een sterretje dan geldt dat één van de twee scenario's verplicht is en de andere optioneel. Indien er voor een scenario screenshots aangeleverd moeten worden, dan staat dat aangegeven.<br>
 
De beschrijving bevat aanvullende informatie en instructies.<br>
 
Bij elk scenario staan de id's van de Medicamenteuze Behandeling en de bouwstenen vermeld zoals die ook terug te vinden zijn in de paragraaf "Inhoudelijke gegevens" van het betreffende hoofdstuk.
 
 
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
Dit onderdeel bevat de ‘Persoonsgegevens’ zoals naam, adres en woonplaats, maar ook een (fictief) Burgerservicenummer (BSN). Daarnaast bevat deze paragraaf de specifieke gegevens die de leverancier beschikbaar moet stellen als medicatiegegevens beschikbaarstellend systeem. Dit zijn de gegevens voor verstrekkingsverzoek.
 
 
 
=== Gebruikersschermen===
 
Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen (immers: juist gebruikersvriendelijkheid is iets waarop leveranciers moeten kunnen concurreren), mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) is terug te vinden. Dit betekent dat bouwstenen behorende bij dezelfde medicamenteuze behandeling als zodanig herkenbaar moeten zijn. Een applicatie hoeft niet de (technische) identificatie van een MBH te tonen (noch die van andere bouwstenen), maar wel de uitwerking daarvan: namelijk in samenhang getoonde bouwstenen en bouwsteen instantiaties.
 
Samenhang en correcte verwerking is onder andere belangrijk voor de medicamenteuze behandeling (MBH), wijzigingen en stops.
 
 
 
=== Sturend/beschikbaarstellend systeem===
 
Het sturend/beschikbaarstellend systeem voert de gegevens uit de paragrafen "Inhoudelijke gegevens" in het XIS in en levert de resulterende berichten op voor kwalificatie. Voor een sturend/beschikbaarstellend systeem geldt dat sommige gegevens door dit systeem bepaald mogen worden:
 
 
 
* Zorgverlener, zorgaanbieder (denk aan verstrekker, voorschrijver). Dit mag een eigen (test)zorgverlener en organisatie zijn.
 
* Identificatie van medicamenteuze behandeling, medicatiebouwstenen (medicatieafspraak, verstrekkingsverzoek, verstrekking, medicatieverstrekking, medicatiegebruik): verwacht wordt dat hier 'eigen' identificaties aan worden toegekend in een eigen identificatiesysteem (eigen OID). De onderlinge referenties moeten natuurlijk wel kloppen (dus een verstrekking en een medicatieverstrekking blijven horen bij dezelfde medicamenteuze behandeling als de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek vanuit de voorschrijver). De identificatie van medicamenteuze behandeling mag niet door het sturend/beschikbaarstellend systeem bepaald worden indien het aanpassingen betreft op andermans medicamenteuze behandeling.
 
 
 
===Datum T===
 
T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige/kwalificatie datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.
 
 
 
==Scenarioset 0: filtercriteria==
 
 
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
| Doel|| Verwacht resultaat
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat het systeem verstrekkingen op basis van verschillende filterqueries kan opleveren (alle scenario’s) ||
 
Het systeem genereert technisch correcte berichten op basis van filterqueries.
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
| Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen verstrekking is opgenomen||
 
Het systeem genereert technisch correcte berichten.
 
 
 
|}
 
 
 
=== Scenario’s ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|overview-MGB-0 }}
 
 
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|patient-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset0-0-1 }}
 
 
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset0-0-1 }}
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
 
 
== Scenarioset 1: verstrekking basale inhoud - extra MVE ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
| Doel|| Verwacht resultaat
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat het systeem verstrekkingen met basale inhoud beschikbaar kan stellen (alle scenario’s).||
 
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens. <br>Verstrekking: referentie naar VV, MVE id, MBH id, verstrekte hoeveelheid, PRK, HPK, GPK, verstrekker.
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat er meerdere MVEs behorende bij één MA beschikbaar gesteld kunnen worden||
 
Het systeem gaat correct om met meerdere MVEs.
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden||
 
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
 
 
 
|}
 
 
 
=== Scenario’s ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|overview-MGB-1 }}
 
 
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|patient-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset1-1-1 }}
 
 
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset1-1-1 }}
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
 
 
== Scenarioset 2: verstrekking basale inhoud - andere elementen ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
| Doel|| Verwacht resultaat
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat het systeem verstrekkingen met basale inhoud beschikbaar kan stellen (alle scenario’s).||
 
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens. <br>Verstrekkingsverzoek: referentie naar VV, MVE id, MBH id, verstrekte hoeveelheid, verstrekker.
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat andere elementen van het verstrekking correct worden gebruikt||
 
Het systeem gaat correct om met toelichting, aanvullende informatie.
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden||
 
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
 
 
 
|}
 
 
 
=== Scenario’s ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|overview-MGB-2 }}
 
 
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|patient-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset2-2-1 }}
 
 
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset2-2-1 }}
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset2-2-2 }}
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
 
 
== Scenarioset 3 ==
 
 
 
Niet van toepassing voor deze kwalificatie.
 
 
 
== Scenarioset 4 ==
 
Niet van toepassing voor deze kwalificatie.
 
<br>
 
<br>
 
== Scenarioset 5 ==
 
Niet van toepassing voor deze kwalificatie.
 
<br>
 
<br>
 
 
 
== Scenarioset 6 ==
 
Niet van toepassing voor deze kwalificatie.
 
 
 
== Scenarioset 7: verstrekkingen met magistraal/eigen artikel ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
| Doel|| Verwacht resultaat
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met verstrekkingen met magistralen. ||
 
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met geneesmiddelen geregistreerd als ingrediënt(en).
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met verstrekkingen met eigen artikelen (90 miljoen nummers). ||
 
Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte gegevens, met een 90 miljoen nummer en ingrediënt(en). 
 
|-style="vertical-align:top; style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden||
 
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
 
|}
 
 
 
=== Scenario’s ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|overview-MGB-7 }}
 
 
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|patient-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset7-7-1optioneel }}
 
 
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset7-7-1optioneel }}
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset7-7-2optioneel }}
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset7-7-3optioneel }}
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
 
 
== Scenarioset 8 ==
 
Niet van toepassing voor deze kwalificatie.
 
 
 
== Scenarioset 9: beschikbaar stellen verstrekking - overige elementen ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
| Doel|| Verwacht resultaat
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met de verbruiksduur|| Het systeem kan omgaan met verbruiksduur ingangsdatum, duur en einddatum.
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met overige elementen|| Het systeem kan omgaan met distributievorm en afleverlocatie.
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden||
 
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
 
|}
 
 
 
=== Scenario’s ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|overview-MGB-9 }}
 
 
 
  als scenario 9.1 ondersteund wordt, dan dienen ze alledrie (9.1a, 9.1b en 9.1c) uitgevoerd te worden
 
 
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|patient-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset9-9-1aoptioneel }}
 
 
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset9-9-1aoptioneel }}
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset9-9-1boptioneel }}
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset9-9-1coptioneel }}
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset9-9-2optioneel }}
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset9-9-3optioneel }}
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
 
 
== Scenarioset 10: verstrekking o.b.v. ZI-nr ==
 
=== Doel en verwacht resultaat ===
 
 
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
| Doel|| Verwacht resultaat
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat het systeem correct omgaat met verstrekkingsverzoeken op andere geneesmiddelniveaus||Het systeem kan verstrekkingsverzoeken op ZI-nr niveau opleveren.
 
|-style="vertical-align:top;|style="background-color: white;"
 
|Aantonen dat de gegevens in het systeem ingevoerd kunnen worden||
 
Het systeem biedt de eindgebruiker de mogelijkheid tot het invoeren van de gegevens.
 
|}
 
 
 
=== Scenario’s ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|overview-MGB-10 }}
 
 
 
=== Inhoudelijke gegevens ===
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|patient-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset10-10-1optioneel }}
 
 
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset10-10-1optioneel }}
 
{{#lst:mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|mbhs-mg-mgr-mg-MVE-Scenarioset10-10-2optioneel }}
 
<br>
 
<br>
 
<br>
 
 
 
== Documenthistorie ==
 
{| class="wikitable"
 
|-style="background-color: #1F497D;; color: white; text-align:left;"
 
| Datum||Omschrijving
 
|-style="vertical-align:top; background-color: #E3E3E3;;"
 
|style="background-color: white;"|november 2020
 
|style="background-color: white;"|Draft
 
|}
 
 
 
<font style="color: #B5B5B5;">
 
Deze pagina maakt gebruik van diverse sections uit addendum 'database': [[mp:V9.2.0_kwalificatie_medicatiegegevens_MVE_addendum|<font style="color: #B5B5B5;">''medicatiegegevens MVE addendum''</font>]]. </font>
 

Huidige versie van 2 sep 2021 om 06:25

Deze pagina is niet langer in gebruik.