Opbouw eOverdracht kinderen 1 - 18 jaar v3.0

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Opbouw van de verpleegkundige overdracht: kinderen 1-18 jaar

In de overdracht dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn (deze indeling is afgeleid van de gegevens die in het elektronisch dossier bij elkaar worden vermeld):

  1. Administratieve gegevens
  2. Algemene patiënten context
  3. Medische context
  4. Verpleegkundige context: zorgplan
  5. Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand

Elk onderdeel is uitgewerkt in secties. Op deze manier kunnen de gegevens geclusterd worden in het overdrachtsbericht. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de overdracht volledig is. Het gaat hierbij overigens om het structuren van de overdracht en dus niet om de structuur binnen het elektronisch zorgdossier. De (sturende) leverancier weet hoe de gegevens moeten worden aangeleverd voor de overdracht. De (ontvangende) leverancier kan deze gegevens gestructureerd inlezen en plaatsen in de gekozen structuur van het elektronisch zorgdossier. Op deze pagina is een overzicht gemaakt van elk van deze vijf onderdelen, de bijbehorende secties (kolom 1), de uitwerking/toelichting (kolom 2) en de naam van de bijbehorende zib (kolom 3).

Let op: Niet alle secties en zib’s zijn verplicht om in te vullen. Op basis van de klachten en de gezondheidstoestand van de patiënt en de actuele patiëntproblemen bij ontslag wordt de overdracht gevuld.


Administratieve gegevens

Secties Uitwerking/toelichting Naam bijbehorende zib Versie zib
Datum overplaatsing Datum waarop patiënt overgeplaatst is van de sturende naar ontvangende organisatie. Datum/tijd veld
Persoonsgegevens NAW gegevens van de patiënt Patiënt v3.1(2017NL)
Zorgverzekeraar Betaler v3.1(2017NL)
Contactpersoon/wettelijke vertegenwoordiger van patiënt Contactpersoon v3.1(2017NL)
Sturende organisatie Naam van de sturende zorgorganisatie Zorgaanbieder v3.1.1(2017NL)
Naam verpleegkundige/verzorgende uit de sturende zorgorganisatie Zorgverlener v3.2(2017NL)
Ontvangende organisatie Naam van de ontvangende zorgorganisatie Zorgaanbieder v3.1.1(2017NL)
Naam verpleegkundige/verzorgende uit de ontvangende zorgorganisatie Zorgverlener v3.2(2017NL)

Algemene patiënten context

Secties Uitwerking/toelichting Naam bijbehorende zib Versie zib
Gezinssituatie kind Gegevens over gezinssituatie van het kind, zoals verschillende gezinsvormen (denk aan éénoudergezin, verschillende gezinssituatie bij vader en moeder), aanwezigheid van broertjes en zusjes. Om zowel de gezinssituatie bij de vader als de moeder apart te kunnen beschrijven wordt de zib twee keer gebruikt GezinssituatieKind v1.1(2017NL)
Woonomgeving Informatie over soort woning en evt. aanpassingen Woonsituatie v3.1(2017NL)
Levensovertuiging Informatie over religie, cultuur Levensovertuiging v3.1(2017NL)
Wens van de patiënt beschreven t.a.v. zelfbeschikking Wilsverklaring v3.1(2017NL)
Sociale omgeving Arbeidssituatie, vrijetijdsbesteding, sociaal netwerk ParticipatieinMaatschappij v3.1(2017NL)
Soort hulp die patiënt heeft, aard, frequentie HulpVanAnderen v3.0(2017NL)
Communicatie Informatie over beheersing taal, zowel mondeling als schriftelijk. Ook kan extra informatie worden toegevoegd t.a.v. alternatieve manieren om te communiceren met patiënt (relevant bij mensen met uitingsbeperking) Taalvaardigheid v3.1(2017NL)

Medische context

Secties Uitwerking/toelichting Naam bijbehorende zib Versie zib
Behandelaar Naam en functie van de hoofdbehandelaar Zorgverlener v3.2(2017NL)
Medische diagnose Relevante medische diagnose die ten grondslag ligt aan de zorg op basis van diagnosethesaurus Probleem v4.1(2017NL)
Voorgeschiedenis Relevant 'medische' voorgeschiedenis Probleem v4.1(2017NL)
Allergie Gegevens over allergie voor bepaalde stoffen AllergieIntolerantie v3.2(2017NL)
Let op O.a. gegevens over infectierisico (zoals MRSA) en kindermishandeling kunnen worden gemeld Alert v3.2(2017NL)
Vrijheidsbeperking Informatie over juridische status en welke vrijheidsbeperkende interventies van toepassing zijn (conform Argus registratie uit GGZ) VrijheidsbeperkendeMaatregelen v3.1(2017NL)
Meetwaarden Laatst gemeten bloeddruk Bloeddruk v3.1(2017NL)
Laatst gemeten polsfrequentie Polsfrequentie v3.1(2017NL)
Laatst gemeten lichaamstemperatuur Lichaamstemperatuur v3.1(2017NL)
Laatst gemeten ademhalingsfrequentie en evt. gebruik van O2 Ademhaling v3.1(2017NL)
Laatst gemeten gewicht Lichaamsgewicht v3.1(2017NL)
Laatst gemeten lengte Lichaamslengte v3.1(2017NL)
Beschrijving van meetwaarden waar geen ZIB voor is uitgewerkt, maar waar wel gestructureerd informatie over dient te worden overgedragen (bijv risicoschaal voor vallen) AlgemeneMeting v3.0(2017NL)
Pijnscore Laatst gemeten pijnmeting en pijnbeleving. Het gebruikte pijnscore instrument is afhankelijk van leeftijdsgroep Pijnscore

ComfortScore

FLACCpijnScore

ChecklistPijnGedrag

v3.1(2017NL)

v1.0(2017NL)

v1.0(2017NL)

v1.0(2017NL)

Verpleegkundige context: zorgplan

Secties Uitwerking/toelichting Naam bijbehorende zib Versie zib
Actuele patiëntproblemen Actuele patiëntproblemen afkomstig uit de SNOMED CT subset kernset patiëntproblemen. Indien er gewerkt wordt met classificaties NANDA, Omaha of ICF wordt verwezen naar de mapping. Er is altijd mogelijkheid om niet gemapte problemen toe te voegen als vrije tekst.

Gekoppeld aan elk actueel patiëntprobleem zijn de doelen (gewenst zorgresultaat zoals dat met de patiënt is besproken) en de verpleegkundige interventies/acties die relevant zijn voor het continueren van de zorg.

Probleem

Behandeldoel VerpleegkundigeInterventie

v4.1(2017NL)

v3.1(2017NL) v3.1(2017NL)

Zorgresultaat Bereikt zorgresultaat, deze is gekoppeld aan problemen en wordt alleen gebruikt indien de informatie niet nader is uitgewerkt bij 'specificatie gezondheidssituatie' UitkomstVanZorg v3.1(2017NL)
Afspraken patiënt Specifieke, tijdsgebonden afspraken met/voor de patiënt, denk aan gepland onderzoek, afspraak polikliniek OverdrachtGeplandeZorgActiviteit v3.1(2017NL)
Wensen en behoeften patiënt en/of naasten Informatie over wat voor patiënt en/of naasten van belang is in de zorg. Bij de overdracht van kind & gezin is dit een verplicht item. Dit komt voort uit het programma Medisch KindZorgsysteem [18] Vrije tekst veld n.v.t.

Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand

Secties Uitwerking/toelichting Naam bijbehorende zib Versie zib
Zelfzorg Mogelijkheid van de patiënt om zelf te kunnen drinken en evt. gebruikte hulpmiddelen VermogenTotDrinken v3.1(2017NL)
Mogelijkheid om zich zelf te kunnen voeden en evt. gebruikte hulpmiddelen VermogenTotEten v3.1(2017NL)
Mogelijkheid tot zelfstandig gebitsverzorging VermogenTotMondverzorging v3.1(2017NL)
Mogelijkheid tot het zich zelf kunnen wassen VermogenTotZichWassen v3.1(2017NL)
Mogelijkheid tot het zich zelf kunnen aan- en uitkleden VermogenTotZichKleden v3.1(2017NL)
Mogelijkheid tot het kunnen zorgdragen voor uiterlijke verzorging, zoals huid, haar, nagels VermogenTotUiterlijkeVerzorging v1.0(2017NL)
Mogelijkheid om zelfstandig naar het toilet te gaan en zich te verzorgen VermogenTotToiletgang v3.1(2017NL)
Beschrijving of patiënt hulp nodig heeft bij het gebruik van medicatie VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik v1.0(2017NL)
Beschrijving of patiënt/naasten hulp nodig heeft bij het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen: dit is gericht op bekwaamheid van het kind (indien mogelijk) en/of ouders/verzorgers die deze handelingen uitvoeren bij het kind VermogenTotVerpleegtechnische Handelingen v1.0(2017NL)
Toelichting zelfzorg. Vrije tekst veld n.v.t.
Mobiliteit Informatie over mate van zelfstandigheid t.a.v. houding, (trap)lopen, transfer en het gebruik van hulpmiddelen bij mobiliteit Mobiliteit v3.1(2017NL)
Voeding/vocht Informatie over dieet en/of consistentie van voeding Voedingsadvies v3.1(2017NL)
Waarde van ondervoedingsscore bij kinderen StrongKidsScore v1.0(2017NL)
Beschrijving van totale hoeveelheid vocht in en uit onder vermelding van tijdseenheid Vochtbalans v1.0(2017NL)
Sondesysteem, soort sonde, sondevoeding SondeSysteem v3.2(2017NL)
Infuus, toedieningssysteem, type katheter, infuusvloeistof; voor het infuusbeleid wordt verwezen naar medicatietoediening Infuus v3.2(2017NL)
Uitscheiding Informatie over urine, continentie van urine en gebruikte medisch hulpmiddel, zoals katheter Blaasfunctie v3.1(2017NL)
Informatie over defecatie, continentie, consistentie, kleur en gebruikte medisch hulpmiddel Darmfunctie v3.1(2017NL)
Stomatype, locatie van de stoma Stoma v3.2(2017NL)
Huid Brandwond: beschrijving van de gradatie van brandwond de locatie, aard van de wond en behandeling Brandwond v3.2(2017NL)
Decubituswond: beschrijving van de categorie, locatie, aard van de wond en behandeling van decubitus wond. DecubitusWond v3.2(2017NL)
Huidletsel waarbij onderscheid wordt gemaakt in incontinentie, smetten, eczeem. Daarbij wordt beschreven wat de locatie, aard en behandeling van de huidaandoening is Huidaandoening v3.2(2017NL)
Overige wonden; waarbij onderscheid gemaakt wordt in zeven soorten wonden, waaronder chirurgische wond en diverse soorten ulcera. Per wond wordt beschreven wat de locatie, aard en behandeling van de huidaandoening is Wond v3.1(2017NL)
Zintuigen Informatie over hoor-functie van patiënt en evt. hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt FunctieHoren v3.1(2017NL)
Informatie over zicht van patiënt en evt. hulpmiddelen die hierbij worden gebruikt FunctieZien v3.1(2017NL)
Ziektebeleving Informatie over hoe patiënt en naasten omgaan met ziekteproces Ziektebeleving v3.1(2017NL)
Mentale status Beschrijving van de geestelijke gezondheidstoestand anders dan een actueel probleem (hetzij in het verleden, of tijdens de opname) met betrekking tot de volgende onderwerpen:

Oriëntatie in plaats, tijd, persoon

Geheugen korte/ lange termijn

Denktempo

Acute verwardheid

Bewustzijn

Aandacht

Sombere/hypomane/manische stemming

Probleem v4.1(2017NL)
Ontwikkeling kind Gegevens over de status van de ontwikkeling van het kind (0-18 jaar) op hoofdlijnen, met als doel inzicht te krijgen in hoeverre het kind is in zijn ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, sociaal en verstandelijk, zodat de zorg daarop kan worden afgestemd. Deze zib vervangt niet het Van Wiechen onderzoek voor kinderen van 0-4 jaar. OntwikkelingKind v1.1(2017NL)
Voortplanting Informatie over voortplanting van de patiënt Zwangerschap v3.1(2017NL)
Overige bijzonderheden kind Informatie over overige bijzonderheden van het kind bijv. slaaprituelen Vrije tekst veld n.v.t.