D_MIM REPC_DM000001NL Eerste lijns zorgdomein model

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Primary Care V6.10_HL7v3-domeinspecificatie_Primary_Care.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

D_MIM REPC_DM000001NL Eerste lijns zorgdomein model

Dit hoofdstuk omvat een algemene beschrijving van het D-MIM (core structure) voor het Primary Care domein. De herkomst van het D-MIM wordt hier vermeld. De relevante delen van het D-MIM worden weergegeven in een afbeelding m.b.v. een statisch model.

HL7v3 artefacttype D-MIM
HL7v3 gestructureerde naam Primary Care Domain Model NL
Herkomst AORTA, gebaseerd op [MEDEUR]

Het domeinmodel REPC_DM000001NL is de uitwerking van het huisartsendomein zoals beschreven in het Ontwerp Huisartswaarneemgegevens. Het model beschrijft een groot deel van de gegevens in het huisartsdossier.


Figuur 1 REPC DM000001NL.png
Figuur 1 REPC_DM000001NL


Het Primary Care model (PRICA) kent als ingang een PrimaryCareProvision (PCP) in de „Event mood‟ omdat het in de eerstelijnscommunicatie van (deel)dossiers vrijwel altijd om een registratie van medische handelingen gaat. Deels gaat het om statische informatie, gegevens die in de loop van de tijd redelijk stabiel blijven en rechtstreeks te koppelen zijn aan de patiënt (overgevoeligheden), deels gaat het om dynamische informatie, de registratie van het beloop in de tijd (registratie van anamnese en lichamelijk onderzoek, voorschriften, correspondentie, uitslagen; dit alles al dan niet verder gestructureerd in de vorm van SOEP, journaal en/of episodes).

Een PCP bevat op hoofdlijnen: episodedefinities (weer te geven als een samenstel van episodes-of-condition en diagnoses, afhankelijk van de definitie die zender of ontvanger hanteert ten aanzien van episode of probleem), consulten (encounters) met dossierregels (activities), eventueel consultloze dossierregels (activities), contra-indicaties en allergieën (waaronder alle ongewenste groepen). Contacten kunnen vervolgens weer vrije tekst-regels bevatten, voorschriften (medication-combined-order), diagnoses, metingen (observaties) en verwijzingen (referral) met ontslaginformatie.

De verschillende onderdelen van het model worden hierna kort beschreven.