BgZ:V1.0 BgZ MSZ Kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Kwalificatieniveaus

De eisen aan systemen zijn opgebouwd in kwalificatieniveaus. Dit schept de mogelijkheid systemen te kwalificeren op een bepaald niveau, en geeft een groeipad naar volledige ondersteuning van de BgZ. Kwalificatieniveau VN-0 is randvoorwaardelijk, dit wordt niet afzonderlijk beoordeeld, maar altijd samen met een van de hogere niveaus. Zie ook Bijlage: dekkingsgraad zibs voor definities per zib van minimaal, intermediair en maximaal.

Bij het overnemen moet sprake zijn van reconciliatie, waardoor geen conflicterende of dubbele informatie ontstaat. Of dit gebeurt door automatisch ontdubbelen en overnemen of door handmatig reconciliëren en overnemen wordt niet voorgeschreven. Leveranciers en instellingen kunnen hier eigen keuzes in maken. Vaststellen dat geen conflicterende of dubbele informatie ontstaat is wel onderdeel van de kwalificatie, dus minimaal moeten gebruikers de mogelijkheid hebben dubbele of onjuiste informatie niet over te nemen (bijvoorbeeld door diagnoses uit een probleemlijst aan of uit te vinken vóór het overnemen).

Niveau Gegevensverstrekkend systeem Gegevensontvangend systeem
KN-0 Technische connectiviteit, een BgZ kunnen versturen/beschikbaar stellen. Technische connectiviteit, een BgZ kunnen ontvangen/raadplegen.
KN-1 3 zibs op niveau "minimaal" kunnen delen. Metagegevens op documentniveau toevoegen. De hele BgZ, met alle informatie erin, kunnen tonen.
KN-2 De zib Patient op niveau "maximaal" en 6 andere zibs op niveau "intermediair" kunnen delen. Als VN-1, en de zib Patient en 3 andere zibs op niveau "minimaal" kunnen overnemen.
KN-hoger later in te vullen

Voor ieder kwalificatieniveau geldt voor de dekkingsgraad van de zibs een "Pas toe of Leg uit" beleid. Wanneer in een instelling een bepaald element uit een zib niet gebruikt wordt (bijvoorbeeld in een zelfstandige kliniek waar een bepaald element nooit van belang is), kan met een goede onderbouwing dit onderdeel niet van toepassing zijn voor die instelling. Dit geldt met name voor instellingen die niet het hele spectrum van zorg aanbieden, zoals zelfstandige klinieken.

Bijlage: dekkingsgraad zibs

Bij opleveren of overnemen van gegevens kunnen alle of een deel van de gegevens in de zib opgeleverd c.q. overgenomen worden. In deze bijlage wordt een aanzet gegeven tot zinnige gedeeltelijk reconciliatie, met de volgende opties:

  1. minimaal: zonder overnemen van deze gegevens heeft reconciliatie geen zin
  2. intermediair: de essentiële gegevens worden overgenomen
  3. maximaal: alle gegevens worden overgenomen

Van een systeem dat reconciliatie implementeert, wordt verwacht dat aangegeven kan worden welke optie (of een andere) gevolgd wordt.

 Demografie en identificatie

Patient Minimaal Maximaal
Naamgegevens x x
Adresgegevens x x
Contactgegevens x
Identificatienummer x x
Geboortedatum x x
Geslacht x x
MeerlingIndicator x
OverlijdensIndicator x
DatumOverlijden x

Financiële informatie

Betaler Minimaal Intermediair Maximaal
BetalerPersoon x x x
BetalerNaam x x x
Bankgegevens x x
BankNaam x x
Bankcode x x
Rekeningnummer x x
Verzekeraar x x x
Verzekering x x x
BeginDatumTijd x
EindDatumTijd x
Verzekeringssoort x
IdentificatieNummer x x x
OrganisatieNaam x x x
VerzekerdeNummer x x x
Adresgegevens x
Contactgegevens x

Behandelrestricties

Behandelaanwijzingen en wilsverklaringen mogen alleen of helemaal gestructureerd, of alleen tekstueel overgenomen worden. Een deel overnemen is onvoldoende borging voor de wens van de patiënt.

Contactpersonen

Contactpersoon Minimaal Intermediair Maximaal
Naamgegevens x x x
Contactgegevens x x x
Adresgegevens x x
Rol x x
Relatie x

Functionele status

FunctioneleOfMentaleStatus Minimaal Intermediair Maximaal
StatusNaam x x x
StatusWaarde x x x
StatusDatum x x x
Toelichting x x
Hulpmiddel::MedischHulpmiddel x

Klachten en diagnoses

Probleem Minimaal Intermediair Maximaal
ProbleemAnatomischeLocatie x
ProbleemLateraliteit x
ProbleemType x x x
ProbleemNaam x x x
ProbleemBeginDatum x x
ProbleemEindDatum x x
ProbleemStatus x x
VerificatieStatus x
Toelichting x x

Sociale anamnese

Woonsituatie Minimaal Intermediair Maximaal
Toelichting x x
WoningType x x x
DrugsGebruik x
WaarnemingGebruik x
StartDatum x
StopDatum x
Hoeveelheid x
Toelichting x x
DrugsOfGeneesmiddelSoort x x x
DrugsGebruikStatus x x
Toedieningsweg x x
AlcoholGebruik x
Toelichting x x
AlcoholGebruikStatus x x x
WaarnemingGebruik x
StartDatum x
StopDatum x
Hoeveelheid x x x
TabakGebruik x
Toelichting x x
SoortTabakGebruik x x x
TabakGebruikStatus x x x
WaarnemingGebruik x
StartDatum x
StopDatum x
Hoeveelheid x
PackYears x
Voedingsadvies x
DieetType x x x
Consistentie x
Toelichting x x

Waarschuwingen

Alert Minimaal Intermediair Maximaal
Conditie::Probleem x x x
AlertNaam x x x
BeginDatumTijd x
AlertType x

Allergieën

AllergieIntolerantie Minimaal Intermediair Maximaal
VeroorzakendeStof x x x
AllergieCategorie x x x
AllergieStatus x
BeginDatumTijd x
MateVanKritiekZijn x x
LaatsteReactieDatumTijd x
Toelichting x x
Reactie x x
Symptoom x x
SpecifiekeStof x
ReactieBeschrijving x x
Ernst x x
WijzeVanBlootstelling x
ReactieTijdstip x

Medicatie

Medicatieafspraak Minimaal Intermediair Maximaal
Voorschrijver::Zorgverlener x x x
RedenVanVoorschrijven::Probleem x x
Lichaamsgewicht x
Lichaamslengte x
Afgesprokengeneesmiddel::FarmaceutischProduct x x x
Gebruiksinstructie x x x
MedicatieafspraakDatumTijd x x x
Gebruiksperiode::TijdsInterval x x x
GeannuleerdIndicator x x
MedicatieafspraakStopType x
RedenMedicatieafspraak x x
MedicatieafspraakAanvullendeInformatie x
Toelichting x x
Toedieningsafspraak
Verstrekker::Zorgaanbieder x x x
GeneesmiddelBijToedieningsAfspraak::FarmaceutischProduct x x x
Gebruiksinstructie x x x
ToedieningsafspraakDatumTijd x x x
RedenAfspraak x
Gebruiksperiode::TijdsInterval x x x
Medicatieafspraak x
ToediengingsafspraakStopType x
GeannuleerdIndicator x x
ToedieningsafspraakAanvullendeInformatie x
Toelichting x
MedicatieGebruik x
Voorschrijver::Zorgverlener x x x
Gebruiksproduct::FarmaceutischProduct x x x
Gebruiksinstructie x x x
MedicatieGebruikDatumTijd x x x
Gebruiksperiode::TijdsInterval x x x
VolgensAfspraakIndicator x
GebruikIndicator x
RedenGebruik x x
MedicatieGebruikStopType x
RedenWijzigenOfStoppenGebruik x
Toelichting x x

Medische hulpmiddelen

MedischHulpmiddel Minimaal Intermediair Maximaal
Product x x x
ProductID x x x
ProductType x x x
ProductOmschrijving x x
BeginDatum x x x
Indicatie::Probleem x
Toelichting x x
AnatomischeLocatie x
Lateraliteit x
Locatie::Zorgaanbieder x
Zorgverlener x

Vaccinaties

Vaccinatie Minimaal Intermediair Maximaal
ProductCode x x x
Dosis x x
VaccinatieDatum x x
GewensteDatumHervaccinatie x
Toediener::Zorgverlener x
Toelichting x x

Vitale functies

Bloeddruk Minimaal Intermediair Maximaal
Meetmethode x x
ManchetType x x
MeetLocatie x
DiastolischEindpunt x
SystolischeBloeddruk x x x
DiastolischeBloeddruk x x x
GemiddeldeBloeddruk x
BloeddrukDatumTijd x x x
Toelichting x x
Houding x x
Lichaamsgewicht x
GewichtWaarde x x x
Toelichting x x
GewichtDatumTijd x x x
Kleding x
Lichaamslengte x x x
LengteWaarde x x
LengteDatumTijd x x
Toelichting x
Positie x x

Uitslagen

Labuitslagen zijn niet in detail uitgewerkt voor reconciliatie.

Minimaal betekent dit overnemen van de testcode, datum en uitslag. Aangezien de BgZ alleen de laatste klinische waarde bevat, is maximaal (alles overnemen) waarschijnlijk zelden van veel meerwaarde, dat is alleen het geval wanneer meer uitslagen worden doorgegeven.

Verrichtingen

Verrichting Minimaal Intermediair Maximaal
VerrichtingStartDatum x x x
VerrichtingEindDatum x
VerrichtingAnatomischeLocatie x
VerrichtingLateraliteit x
Indicatie::Probleem x x
VerrichtingType x x x
VerrichtingMethode x x
MedischHulpmiddel x x
Locatie::Zorgaanbieder x x x
Uitvoerder::Zorgverlener x x x
Aanvrager::Zorgverlener x

Contacten

Contact Minimaal Intermediair Maximaal
ContactType x x x
ContactMet::Zorgverlener x x x
Locatie::Zorgaanbieder x x
BeginDatumTijd x x x
EindDatumTijd x x
RedenContact x x x
Probleem x x x
Verrichting x x
AfwijkendeUitslag x x
Herkomst x
Bestemming x

Zorgplan

Een zorgplan mag alleen of helemaal gestructureerd, of alleen tekstueel overgenomen worden. Een deel overnemen is onvoldoende borging voor continuïteit van de zorg.

Zorgverleners

Zorgverlener Minimaal Intermediair Maximaal
ZorgverlenerIdentificatienummer x x
Naamgegevens x x x
Specialisme x x x
Adresgegevens x
Contactgegevens x x
Zorgaanbieder x x
ZorgverlenersRol x x