MedMij:V2020.01/ToelichtingKwalificatieGGZ

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

Algemeen

Hier vindt u informatie over de kwalificatie van de Basisgegevens GGZ op basis van het VIPP GGZ programma binnen MedMij.

Deze pagina beschrijft de eisen voor zowel de raadplegende als beschikbaarstellende systemen.

De kwalificatie is ingericht aan de hand van Basisgegevens GGZ secties en de onderliggende zibs. De Basisgegevens GGZ omvat 10 secties, en 24 onderliggende zibs. (Momenteel 23 zibs, zie melding verderop)

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van PGO en XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Raadplegen Basisgegevens GGZ’ (PGO)

Hieronder volgen de uitgangspunten bij de kwalificatie van de systeemrol ‘Raadplegen Basisgegevens GGZ’:

 • De Basisgegevens GGZ is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • Een PGO raadpleegt altijd de gehele Basisgegevens GGZ en daarmee dus alle secties (altijd alle FHIR searches).
 • Een PGO kan de gehele Basisgegevens GGZ verwerken (gestructureerd opslaan in PGO database) en tonen. Dat geldt per zib voor alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel).
 • De set van de gegevensdienst is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • Een PGO dient alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard te tonen aan de gebruiker. De uitzonderingen per gegevensdienst zijn beschreven in de bijbehorende functionele ontwerpen.
 • Een PGO biedt de persoon inzicht in de ontvangen respons. Als er géén gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dat zijn omdat er geen informatie beschikbaar is in het XIS of vanwege een technische foutmelding. Er volgt bijvoorbeeld een foutmelding indien de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Het is een belangrijk inzicht voor de persoon als gegevens technisch niet beschikbaar gesteld kunnen worden.
 • Een PGO biedt de persoon inzicht in herkomst van de verzamelde gegevens, en wanneer deze gegevens verzameld zijn. Dit betreft concepten die meer technisch van aard zijn, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn. Dit betreffen de metagegevens zoals gelogd door de PGO bij ontvangst van de geraadpleegde gegevens.
 • Bij raadpleging Basisgegevens GGZ wordt gebruik gemaakt van losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen.
 • Mocht een PGO alleen enkele losse secties van de Basisgegevens GGZ willen raadplegen, dan kan een PGO dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dit staat dan los van systeemrol ‘raadplegen Basisgegevens GGZ’.
 • Bij Basisgegevens GGZ raadpleging geldt soms een specifieke filtering voor een zib. Labuitslagen is binnen Basisgegevens GGZ bijvoorbeeld beperkt tot de bekende klinische chemie bepalingen, en daarvan de laatste uitslag. Andere usecases voor labuitslagen kunnen vanuit de separate informatiestandaard labuitslagen ondersteund worden.
 • De Basisgegevens GGZ secties, en de volgorde daarvan, zoals ook aangehouden in de addenda van de kwalificatiescripts, bepalen niet hoe de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO. Voor kwalificatie moeten wel alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard getoond worden aan de gebruiker.
 • In de addenda van de kwalificatiescripts kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn, die via FHIR references resolved moeten worden. Bijvoorbeeld het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting, dat via PractitionerRole opgehaald kan worden. In het geval dat een dergelijk voorbeeld is uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is. Het uitgangspunt is dat alle references resolvable moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de technische ontwerp pagina.

Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ’ (XIS)

Hieronder volgen de uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ’:

 • Een DVZA dient de gehele gegevensdienst te ondersteunen. Uitzonderingen worden toegelicht in de bijbehorende functionele ontwerpen en kwalificatiescripts.
 • Een DVZA geeft technisch correct antwoord op alle searches ongeacht of de gegevens in XIS beschikbaar zijn. XIS stelt alle gegevens beschikbaar voor zover aanwezig.
 • Mochten gegevens niet beschikbaar gesteld kunnen worden, dan is uit de respons voor de persoon te herleiden waardoor dit veroorzaakt wordt:
  • veroorzaakt door het ontbreken van de informatie
  • veroorzaakt doordat het XIS dit technisch niet kan leveren.
 • In het geval dat een vraag om gegevens goed wordt verwerkt door het XIS, volgt een respons met daarin 0 tot * FHIR resources die matchen aan de vraag. Als er dus 0 resources in zitten mag de persoon ervan uitgaan dat het XIS deze gegevens niet heeft, maar de vraag wel goed begrepen heeft.
 • Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt de DVZA conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Deze foutcode moet ingebouwd worden door het XIS. Hierop wordt de DVZA ook gekwalificeerd.
 • Mocht XIS alleen enkele losse secties van de Basisgegevens GGZ beschikbaar willen / kunnen stellen, dan kan XIS dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dan kwalificeert een XIS voor die informatiestandaard, maar niet voor Basisgegevens GGZ. Dit komt overzichtelijkheid ten goede voor persoon en PGO.
 • Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld welke Basisgegevens GGZ het XIS ondersteunt.
 • Basisgegevens GGZ gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.
 • Idealiter ondersteunt een Basisgegevens GGZ beschikbaarstellend systeem de gehele Basisgegevens GGZ, maar om een XIS tegemoet te komen, kwalificeert een XIS bij ondersteuning van minimaal 90% oftewel 21 van de 24 onderliggende zibs. Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele Basisgegevens GGZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben.
  • NB: afhankelijk van de zorgsetting "ambulante zorg" versus "zorg met verblijf" is de zib VrijheidsBeperkendeMaatregelen niet verplicht (ambulant: totaal 23 zibs) of wel verplicht (verblijf: totaal 24 zibs). Voor deze zib geldt dat deze altijd bij de zorgsetting "zorg met verblijf" ingebouwd moet worden; de acceptabele marge van 90% geldt dus alleen voor de overige 23 zibs.
 • Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.
 • Als een XIS na kwalificatie meer of minder Basisgegevens GGZ secties of zibs gaat ondersteunen leidt dit tot een wijziging van de applicatie die herkwalificatie noodzakelijk maakt. Meer informatie over herkwalificatie is te vinden op de herkwalificatie pagina.
 • XIS leverancier ondersteunt ‘Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het VIPP-programma (module A2) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per zorginstelling.

Samenvatting

De gehele Basisgegevens GGZ wordt als usecase gehanteerd, en de kwalificatie is daarop ingericht.

Binnen MedMij kan worden gekwalificeerd voor de systeemrollen ‘raadplegen Basisgegevens GGZ’ en ‘beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ’.

De gehele Basisgegevens GGZ wordt geraadpleegd via losse queries. Er wordt geen gebruik gemaakt van FHIR bundle bij raadplegen en beschikbaarstellen.

PGO kwalificeert als de gehele Basisgegevens GGZ geraadpleegd, verwerkt en getoond kan worden.

XIS kwalificeert bij beschikbaarstellen van minimaal 21 van de 24 onderliggende zibs. (Momenteel dus 23 zibs, zie Let op melding hierboven)

Paginahistorie

Datum Omschrijving
31-10-2021
 • Waarschuwingsmelding toegevoegd dat de informatie op deze pagina niet meer actueel is. Gerelateerd aan BITS-issue MM-2337
31-10-2020
 • Uitleg en aanpassing rond vervallen zib vrijheidsbeperkende maatregelen(2017). Gerelateerd aan BITS-issue MM-1461
31-08-2020
 • Toevoeging uitgangspunt inzake herleidbaarheid bij Raadplegen. Gerelateerd aan BITS-issue MM-1119
06-04-2020
 • Toevoegingen uitgangspunten bij Raadplegen en Beschikbaarstellen. Gerelateerd aan BITS-issue MM-359
 • o.a. punt over herkwalificatie ontbrak.
30-09-2019
 • Tekstcorrectie ten aanzien van OperationOutcome. Gerelateerd aan BITS-issue MM-358
 • Paginahistorie toegevoegd.