Functioneel Ontwerp PDF/A 2.0

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Issue icon.png

Dit is een werkpagina.

De gepubliceerde versie kan hier gevonden worden: https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vcurrent_Ontwerpen

PDF/A
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Voor de uitwisseling van documentgebaseerde, ongestructureerde medische gegevens of gezondheidsinformatie gebruikt MedMij de PDF/A-standaard. PDF/A is een ISO-gestandaardiseerde variant van het gewone PDF-formaat. Het formaat is specifiek ontwikkeld voor correcte weergave van de inhoud op langere termijn. Het beoogt statische paginainhoud weer te geven en is geschikt voor het opslaan van digitale documenten waar inhoud en context niet meer van mag veranderen. Zo kunnen patiënt en zorgverlener alvast allerlei ongestructureerde gezondheidsinformatie uitwisselen zonder te hoeven wachten tot dat deze gestructureerd opgeleverd kunnen worden. De standaard PDF/A kent de use cases Raadplegen en Sturen. Algemene informatie betreffende use cases kan gevonden worden op de pagina Ontwerpen MedMij.

Let op! De huidige standaard PDF/A Raadplegen 1.2 zal vooralsnog niet worden aangepast. Deze pagina is vooral voor de nieuwe use case PDF/A Sturen versie 2.0. De gepubliceerde versie van PDF/A Raadplegen kan hier gevonden worden: PDF/A Raadplegen versie 1.2

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

2 Use Cases

Deze sectie vervolgt met de volgende use cases:

2.1 Use case: Raadplegen gezondheidsinformatie in PDF/A door patiënt

Let op! De huidige standaard PDF/A Raadplegen 1.2 zal vooralsnog niet worden aangepast. De gepubliceerde versie van PDF/A Raadplegen kan hier gevonden worden: PDF/A Raadplegen versie 1.2

2.2 Use case: Sturen gezondheidsinformatie in PDF/A door patiënt

Let op! De huidige standaard PDF/A Raadplegen 1.2 zal vooralsnog niet worden aangepast. De onderstaande paragraaf betreft de nieuwe use case PDF/A Sturen versie 2.0. De gepubliceerde versie van PDF/A Raadplegen kan hier gevonden worden: PDF/A Raadplegen versie 1.2

2.2.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door gezondheidsinformatie te delen met zorgverleners. Het is niet mogelijk om alle informatie direct gestructureerd te kunnen sturen. Dit ontwerp beschrijft het uitwisselen van ongestructureerde digitale informatie in PDF/A formaat.

2.2.2 Domein

Documenten en ongestructureerde gezondheidsinformatie in een PDF/A formaat in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.2.3 Context

Het gaat om het elektronisch beschikbaar maken van een document of documenten in PDF/A formaat vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar zorgaanbiederssysteem (XIS). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.2.4 Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn voor de standaard PDF/A Sturen, zijn gedefinieerd op het platform ART-DECOR in het project Documentuitwisseling.

2.2.4.1 Sturen van gezondheidsinformatie in PDF/A

Het sturen van een gezondheidsinformatie gaat van een specifieke patiënt naar een specifieke organisatie in de zorg (bijvoorbeeld een zorgaanbieder).

Om uitwisseling van PDF/A-bestanden tot stand te brengen, neemt MedMij zoveel mogelijk over van het MHD-profiel (Mobile access to Health Documents) van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) dat een RESTful / HTTP-interface definieert naar een XDS-omgeving met behulp van HL7 FHIR STU3-bronnen. De informatie-elementen voor het beschikbaarstellen van een PDF/A worden beschreven in het IHE MHD-profiel.

De inhoud van de transactie gaat om de volgende HL7 FHIR STU3 informatie modellen en Zorginformatiebouwstenen:

2.2.5 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil gezondheidsinformatie in PDF/A formaat sturen
Zorgaanbieder Ontvangt gezondheidsinformatie in PDF/A formaat

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram PFD/A sturen

Activiteitendiagram PDF/A sturen

2.2.6 Procesbeschrijving

2.2.6.1 'Patient journey' - Roos Dalstra

Een voorbeeldsituatie die de meerwaarde schetst van het sturen van PDF/A vanuit het PGO is de 'patient journey' van Roos Dalstra. Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het sturen van een PDF/A document rol kan spelen.

De internist in dienst die nacht wil graag weten welke medicatie Roos gebruikt. Aangezien Roos alles heeft bijgehouden in haar persoonlijke gezondheidsomgeving kan zij het ziekenhuis haar medicatiegegevens laten zien door deze in een PDF/A-document te sturen naar het ziekenhuisinformatiesysteem. Hierdoor heeft de internist een snel en accuraat overzicht van de huidige medicatie van Roos.

Wanneer een XIS niet in staat is om het medicatieoverzicht gestructureerd te ontvangen, zou het PGO het medicatieoverzicht in een PDF/A kunnen sturen. Zo heeft de arts wel gelijk de beschikking over het medicatieoverzicht.

2.2.6.2 'Patient journey' - Jelmer Postma

Een tweede voorbeeld waarbij de meerwaarde van raadplegen en sturen van PDF/A vanuit het PGO is de 'patient journey' van Joost Postma. Hieronder een voor Jelmer relevante situatie waarbij het sturen van een PDF/A document rol kan spelen.

Nadat bij Jelmer de depressie is vastgesteld en hij een tijdje in GGZ-instelling heeft gewoond, gaat Jelmer nu behandeld worden door een reguliere GGZ-instelling. Het initiële plan van de bedrijfsarts, de verslagen van de sessies met de psycholoog, het laatste behandelplan en de overdracht van de psychiater voor zijn nieuwe behandelaar kan Jelmer als PDF/A raadplegen in zijn PGO. Jelmer heeft alle documenten opgeslagen in zijn PGO. Vanuit zijn PGO kan Jelmer dan de documenten als PDF/A sturen aan zijn nieuwe begeleider. Alle betrokkenen hebben op deze wijze inzicht in de informatie rond Jelmer zijn ziekte, waarmee zijn herstel zo spoedig mogelijk kan verlopen.

2.2.6.3 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een patiënt (PGO) stuurt de PDF/A naar het systeem van een zorgverlener (XIS).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.2.6.3.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van gezondheidsinformatie in PDF/A tussen eigen persoonlijke gezondheidsomgeving en het betreffende XIS.

De patiënt wil zijn gezondheidsinformatie sturen en de zorgaanbieder ontvangt deze.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om zijn gezondheidsinformatie te sturen.
2.2.6.3.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt gezondheidsinformatie in PDF/A formaat naar een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt een PDF/A van de patiënt.
2.2.6.3.3 Post conditie

De patiënt heeft zijn gezondheidsinformatie in PDF/A formaat gestuurd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.2.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om een document of documenten PDF/A van patiënt naar zorgaanbieder. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Syteem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO DocumentcollectieSturend MM-2.0.0-DCS-FHIR Sturen PDF/A document naar zorgaanbieder
XIS DocumentcollectieOntvangend MM-2.0.0-DCO-FHIR Ontvangen PDF/A document van de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram PDFA sturen

Componenten diagram PDF/A Sturen

2.2.8 Transacties en Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
PDFA (PUSH) Sturen PDF/A Document(en) MM-2.0.0-DCS-FHIR PGO Patiënt PDF/A in FHIR
Ontvangen PDF/A Document(en) MM-2.0.0-DCO-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.2.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram PFD/A sturen

Use case diagram PDF/A sturen

3 Functionaliteit

3.1 Raadplegen

Let op! De huidige standaard PDF/A Raadplegen 1.2 zal vooralsnog niet worden aangepast. De gepubliceerde versie van PDF/A Raadplegen kan hier gevonden worden: PDF/A Raadplegen versie 1.2

3.2 Sturen

Bij Sturen van PDF/A door een PGO worden de PDF/A documenten direct in het bericht als een (binair) bestand meegezonden. Er wordt dus niet gewerkt met referenties zoals bij Raadplegen PDF/A het geval is.

De XIS zal het bericht ontvangen en het PDF/A afleveren bij de Ontvanger (vaak de zorgverlener) die in het bericht is opgenomen. Hoe het afleveren aan de XIS kant van de PDF/A naar een zorgverlener plaatsvindt wordt niet door de informatiestandaard bepaald.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
- Mobile access to Health Documents (MHD) - 10-05-2019 (wijzigingsdatum) Mobile access to Health Documents (MHD) Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)
- FHIR STU 3 Resource Index FHIR STU 3 (v3.0.1) 19-04-2017 Resource Index Hl7
- Zorginformatie bouwstenen ZIB Publicatie 2017(NL) 23-12-2018 (wijzigingsdatum) Zorginformatie bouwstenen Nictiz

8 Bijlage: Documenthistorie

8.1 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2018.06 1.1.0 MM-49 Beschikbaarstellen van referenties alleen via dezelfde geraadpleegde resourceserver met de benodigde autorisatie.

8.2 Paginahistorie

Release Datum Omschrijving
 ? 22-07-2019
 • Use case PDF/A Sturen toegevoegd.
2019.01 28-03-2019
 • Versienummer systeemrolcodes ophogen met 1 patchnummer.
2019.01 11-03-2019
 • Wijzigingen gepubliceerd in versie 2019.01, zie release notes.
 • Verplaatsing release notes naar functionele pagina.
2018.06 15-10-2018
 • Functionaliteit toegevoegd voor BITS issue MM-49.
 • Systeemrollen versie van 1.0.0. naar 1.1.0.
2018.06 15-10-2018
 • Documenthistorie toegevoegd.
 • Versie toegevoegd in de titel.