Medicatieproces - kwalificatie - Medicatiegegevens raadplegend systeem - Toedieningsafspraak

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol:

 • medicatiegegevens raadplegend systeem - toedieningsafspraak

De doelgroep van dit document is de leverancier die wil kwalificeren. De kwalificatie wordt uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator. Deze kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Medicatieproces 9.
 3. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in ‘Addenda_Raadplegen_toedieningsafspraak
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

Uit te voeren stappen

Voer voor ieder scenario de volgende stappen uit:

 1. Stuur een ‘raadplegen medicatiegegevens’ bericht met filtercriteria ‘Type = toedieningsafspraak’, voor de persoon genoemd in Persoonsgegevens. Sommige scenario’s geven aanvullende filtercriteria aan.
 2. De kwalificatiesimulator antwoordt met een ‘beschikbaarstellen medicatiegegevens’ bericht. De gegevens in dit bericht vindt u in Addenda_Raadplegen_toedieningsafspraak.
 3. Ontvang en verwerk de toedieningsafspraken in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van het systeem met de gegevens uit toedieningsafspraken, en leg deze vast in het Aanleverformat_Raadplegen_toedieningsafspraak.

Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 • de technische uitgaande berichten én
 • schermafdrukken.

De schermafdrukken moeten duidelijk maken dat de toedieningsafspraken juist getoond worden aan de eindgebruiker. De inhoud van de toedieningsafspraken is gespecificeerd in 'Addenda - Raadplegen Toedieningsafspraak'.

Leeswijzer

Ieder navolgend hoofdstuk beschrijft een set scenario’s met steeds dezelfde paragraafindeling:

 • Doel en verwacht resultaat,
 • Scenario’s.

Basis: raadplegen, tonen, filtercriteria (scenario 1)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem toedieningsafspraken op basis van verschillende filtermogelijkheden kan raadplegen (alle scenario’s)

Het systeem genereert technisch correcte berichten met inhoudelijk correcte parameters.

Aantonen dat het systeem de ontvangen informatie juist toont (alle scenario's)

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met een bericht waarin geen toedieningsafspraak is opgenomen (scenario 1.10).

Het systeem ontvangt en toont het (gebrek aan)resultaat.

Scenario’s

Scenario Beschrijving
1.1 Alle toedieningsafspraken van de patiënt, zonder aanvullende filter criteria.
1.2 * Specifieke toedieningsafspraken met hun identificaties als filter
1.3 * Toedieningsafspraken met een filter op meerdere product codes
1.4 Toedieningsafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum
1.5 Toedieningsafspraken met een filter op gebruiksperiode – einddatum
1.6 Toedieningsafspraken met een filter op gebruiksperiode – ingangsdatum én einddatum
1.7 * Een specifieke toedieningsafspraak met één identificatie als filter
1.8 * Toedieningsafspraken met een specifieke medicamenteuze behandeling als filter
1.9 * Toedieningsafspraken met een filter op één product code.
1.10 Een patiënt zonder toedieningsafspraken.
* Optionele scenario’s filtercriteria: Bij de scenario's voor filtercriteria zijn diverse scenario's aangemerkt als optioneel. Deze als optioneel aangemerkte filtercriteria zijn veelal van toepassing bij zorgverlener-zorgverlener communicatie en hebben minder toegevoegde waarde bij zorgverlener-PGO communicatie. Een PGO mag deze filtercriteria inbouwen (mochten ze toegevoegde waarde zien voor hun gebruikers om deze filter-functionaliteit te bieden), maar is niet verplicht dit te doen.

Medicamenteuze behandeling (scenario 2)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een antwoord met daarin meer dan één toedieningsafspraak- ieder in een eigen medicamenteuze behandeling (al getest in scenario 1.1).

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Aantonen dat het systeem kan omgaan met verschillende toedieningsafspraken in dezelfde medicamenteuze behandeling, en deze in samenhang kan tonen (scenario 2.1).

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Scenario's

Scenario Beschrijving
2.1 Patiënt met een medicamenteuze behandeling met 2 of meer toedieningsafspraken: een gewijzigde medicamenteuze behandeling met ook een reden voor de wijziging (reden afspraak)

Stop-toedieningsafspraken (scenario 3)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem correct omgaat met stoptoedieningsafspraken

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker. Een toedieningsafspraak die lang geleden gestopt is, hoeft niet ‘standaard’ getoond te worden. Wel kan de gebruiker deze vinden als die zelf ‘op zoek’ gaat, bijvoorbeeld door aanvullend te filteren op een periode lang(er) terug.

Aantonen dat het systeem correct omgaat met technische stop-toedieningsafspraken als onderdeel van een wijziging (al getest in scenario 2.1) Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker: als een wijziging. De technische stoptoedieningsafspraak wordt niet als zodanig getoond aan de eindgebruiker
Aantonen dat het systeem correct omgaat met ‘tijdelijk onderbreken’ toedieningsafspraken

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker: het onderscheid tussen definitief staken en tijdelijk onderbreken moet duidelijk zijn. Tijdelijk onderbreken toedieningsafspraken (die niet daarna definitief gestopt zijn) blijven actueel.

Scenario's

Scenario Beschrijving
3.1 Toedieningsafspraak met een bijbehorende stop-toedieningsafspraak
Een stop-toedieningsafspraak die lang (een jaar) geleden gestopt is.
Een ‘tijdelijk onderbreken’ toedieningsafspraak.
Een ‘tijdelijk-onderbreken’ toedieningsafspraak die sinds lang (7 maanden) geleden onderbroken is

Doseerschema’s en magistraal (scenario 4)

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem toedieningsafspraken met verschillende doseerschema’s correct toont.

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Aantonen dat het systeem een toedieningsafspraak met een ‘magistraal’ geneesmiddel (bereid geneesmiddel met ingrediënten) juist toont. Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Scenario's

Scenario Beschrijving
4.1 Toedieningsafspraken met diverse doseerinstructies.
Toedieningsafspraak met een magistraal geneesmiddel.

Specifieke inhoud (scenario 5)

Dit hoofdstuk toetst gegevens die in de vorige scenario’s nog niet (expliciet) aan bod zijn geweest.

Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem alle concepten uit de toedieningsafspraak correct toont.

Het systeem toont ontvangen informatie juist aan de eindgebruiker.

Scenario's

Scenario Beschrijving
5.1 Geannuleerde toedieningsafspraak
Toedieningsafspraak met:
 • relatie naar medicatieafspraak
Toedieningsafspraak met:
 • aanvullende informatie
 • toelichting

Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving
1.0 15 november 2018 Eerste versie voor MP9.0.6
2.0 1 februari 2019 Update addenda link. Addenda gegevens update naar MP9.0.7
2.1 26 september 2019 Optionele filterscenario’s en kleine tekstuele aanpassing addenda/aanleverformat naamgeving
2.2 4 maart 2021 Toevoegen scenarionummers in titel en toevoegen link naar addendum