Wijzigingen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V1.0.1.0_HL7v3-domeinspecificatie_Care_Provision.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Bijlage G

Waarschuwing:Titelweergave "Inleiding" overschrijft eerdere titelweergave "Bijlage G".

Inleiding

Aangezien de gezondheidszorg en dus ook de jeugdgezondheidszorg niet stilstaat, zijn er een aantal generieke afspraken gemaakt om tussentijdse wijzingen wel door te kunnen voeren zonder dat er wijzigingen in de schema’s plaats vinden. Het gaat hier om wijzigingen in de basis dataset tussen twee officiële releases in. In principe geldt voor wijzigingen in de basis dataset dat deze pas worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuwe release plaatsvindt (één keer per jaar). Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij er niet gewacht kan worden op de nieuwe release. Te denken is bijvoorbeeld aan een nieuw vaccinatie soort. Er kan in een proces van drie maanden besloten worden dat er een nieuw vaccinsoort bijkomt. Het toedienen van dit vaccin moet wel worden geregistreerd en bij een dossieroverdracht mee overgedragen worden. In een dergelijke situatie kan niet worden gewacht op een nieuwe release, want dan zou er in het ergste geval gedurende negen maanden informatie verloren gaan. Vandaar dat er voor tussentijdse cruciale wijzigingen in de basis dataset onderling afspraken zijn gemaakt om het gewijzigde gegeven toch over te kunnen dragen, zonder dat de technische specificaties, zoals de XML-schema’s, de schematron en implementatiehandleiding aangepast worden.

Soorten wijzigingen die er kunnen optreden in de basis data set:

  1. BDS item wordt toegevoegd
  2. BDS item wordt verwijderd
  3. Waarde uit waardendomein wordt verwijderd
  4. Waarde wordt toegevoegd aan waardendomein
  5. Nieuw waardendomein
  6. Datatype wordt gewijzigd

Conversie

Hoe elementen geconverteerd moeten worden die geregistreerd zijn voordat de wijziging is doorgevoerd.

Verzender

Welke procedure gevolgd moet worden bij het verzenden van berichten.

Ontvanger

Welke procedure gevolgd moet worden bij het ontvangen van berichten.

Waarschuwing:Titelweergave "Mechanismen Niet-BDS elementen" overschrijft eerdere titelweergave "Inleiding".

Mechanismen Niet-BDS elementen

Een applicatie kan elementen opslaan die niet gekoppeld zijn aan een BDS nummer. Van deze elementen wordt de omschrijving van het element opgeslagen (bijvoorbeeld ‘lengte moeder’) en de omschrijving van de waarde (bijvoorbeeld ‘173 cm’).

Converteren naar een niet-BDS element

Een BDS element kan worden omgezet naar een niet-BDS element. Als omschrijving van het niet-BDS element wordt de omschrijving van het BDS element genomen zoals die in de BDS database staat. De waarde wordt omgezet naar tekst, afhankelijk van het type van het BDS element.

Alphanumeriek

Dezelfde waarde wordt gebruikt.

Boolean

De waarden ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Onbekend’ worden gebruikt.

Datum

De waarde wordt omgezet in het formaat dd-mm-jjjj, gevolgd door hh:mm als er ook een tijdstip is gespecificeerd.

Keuzelijst

De displayname van de keuze wordt gebruikt. Het is verplicht om displaynames van keuzes mee te sturen in een bericht.

Numeriek

De waarde wordt gebruikt, gevolgd door de eenheid als deze is gespecificeerd.

Periode

Het formaat begin t/m eind wordt gebruikt, waarbij begin en eind als datums geformatteerd zijn.

Versturen als niet-BDS element

Een element wordt naar het NonBDSData gedeelte van het bericht gemapt. Hoe dit moet staat beschreven in de implementatiehandleiding.

Verwerken als niet-BDS element

De gegevens worden als niet-BDS element opgeslagen. Behalve de gegevens in het NonBDSData gedeelte van het bericht kunnen ook andere elementen op deze manier worden verwerkt. Deze elementen worden op dezelfde manier geconverteerd naar een niet-BDS element als hierboven beschreven. Waarschuwing:Titelweergave "Wijzigingen" overschrijft eerdere titelweergave "Mechanismen Niet-BDS elementen".

Wijzigingen

BDS element wordt toegevoegd

Conversie

Niet van toepassing

Verzender

Het is van belang of het toegevoegde element een observatie element is of niet. Een element is een observatie element als het gemapt wordt naar een van de volgende HL7-paden.

CareProvisionRequest.sequelTo.CareProvisionEvent.component. {choiceboxEncounter}.{choiceboxActivities}.pertinentInformation. RubricCluster.component.{choiceboxCluster}.Observation
CareProvisionRequest.sequelTo.CareProvisionEvent.component2. {A_PasgeboreneGegevens}.NeonateData.component4.NeonateObservations
CareProvisionRequest.sequelTo.CareProvisionEvent.pertinentInformation. {A_Zwangerschap}.PregnancyCondition.component1.PregnancyObservations

Als het toegevoegde element een observatie element is, dan wordt het element verstuurd volgens het HL7-pad. De omschrijving van het element wordt hierbij meegestuurd. In het andere geval wordt het element als niet-BDS element verstuurd.

Ontvanger

De ontvanger controleert of er een waarde is gespecificeerd op de plek in het bericht waar het verwijderde element heen mapte. Als dit zo is, wordt de waarde als niet-BDS element verwerkt.

BDS item wordt verwijderd

Conversie

Elementen met dit BDS nummer die al geregistreerd zijn worden omgezet naar niet-BDS elementen.

Verzender

Niet van toepassing.

Ontvanger

De ontvanger controleert of er een waarde is gespecificeerd op de plek in het bericht waar het verwijderde element heen mapte. Als dit zo is, wordt de waarde als niet-BDS element verwerkt.

Waarde wordt toegevoegd aan waardendomein

Conversie

Bestaande elementen worden niet geconverteerd.

Verzender

Het element wordt verstuurd met het nieuwe versienummer van het waardendomein.

Ontvanger

Elementen waarvan de OID van het waardendomein herkend wordt, maar het versienummer niet, worden als niet-BDS element verwerkt.

de waarde wordt herkend het element wordt op de gebruikelijke manier verwerkt
de waarde wordt niet herkend het element wordt als niet-BDS element verwerkt

Waarde wordt verwijderd uit waardendomein

Conversie

Elementen die al geregistreerd zijn en als waarde de verwijderde waarde hebben, worden omgezet naar een niet-BDS element. De overige elementen worden niet geconverteerd.

Verzender

Het element wordt verstuurd met het nieuwe versienummer van het waardendomein.

Ontvanger

De ontvanger volgt dezelfde procedure als beschreven bij de wijziging ‘Waarde wordt toegevoegd aan waardendomein’.

Nieuw waardendomein

Conversie

Elementen met dit BDS nummer die al geregistreerd zijn worden omgezet naar niet-BDS elementen.

Verzender

Het element wordt met het nieuwe waardendomein verstuurd.

Ontvanger

Elementen waarvan de OID van het waardendomein niet herkend wordt, worden als niet-BDS elementen verwerkt.

Datatype wordt gewijzigd

Conversie

Elementen met dit BDS nummer die al geregistreerd zijn worden omgezet naar niet-BDS elementen.

Verzender

Het element wordt met het nieuwe datatype verstuurd.

Ontvanger

Elementen waarvan het datatype niet wordt herkend, worden als niet-BDS elementen verwerkt.