Functioneel ontwerp eOverdracht 4.0-rc.20

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de informatiestandaard eOverdracht 4.0-rc.20. De eOverdracht is een set van patiëntgegevens gericht op de verpleegkundige overdracht en is van belang om de continuïteit en veiligheid van zorg te kunnen waarborgen. Het overdragen van patiëntgegevens betreft hier het overdragen van zorg door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de keten tussen verschillende zorgaanbieders. De overdracht is een eindevaluatie van het zorgproces tot aan dat moment en met de overdracht worden de verantwoordelijkheden formeel overgedragen. Een goede overdracht voorkomt fouten en bespaart tijd. Het overdragen van patiënten is onderdeel van de dagelijkse verpleegkundige praktijk en vormt een belangrijke schakel om de zorg op een veilige manier te continueren. Patiënten hebben te maken met verschillende zorgaanbieders. Bij elke overplaatsing is het van belang dat de gegevens met de juiste kwaliteit, zonder registratielast, worden overgedragen. Daarom zijn afspraken gemaakt over welke gegevens van belang zijn bij de verpleegkundige overdracht en hoe deze gegevens moeten worden vastgelegd in het elektronisch dossier en vervolgens uitgewisseld in digitale vorm. De afspraken zijn vastgelegd in deze informatiestandaard. Via deze pagina worden de kaders en uitgangspunten evenals de totstandkoming met betrekking tot de eOverdracht nader toegelicht.

Het functioneel ontwerp beschrijft voor alle uitwisselscenario's (in dit document use cases genoemd) uit de informatiestandaard de transacties, transactiegroepen, de systemen, de systeemrollen en de bedrijfsrollen van zorgverleners of patiënten. Daarvoor worden de eisen gegeven voor het sturen of ontvangen van gegevens. In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op wat een use case inhoudt. Per use case zijn de nadere details beschreven. Voor meer informatie over informatiestandaarden en hoe deze worden ontwikkeld, zie de Nictiz webpagina voor informatiestandaarden. Voor de verklaring van de begrippen die voorkomen in het functioneel ontwerp wordt verwezen naar het begrippenoverzicht op de Nictiz website.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners met name verpleegkundigen en verzorgenden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn en proces

De V&VN richtlijn "Verpleegkundige verslaglegging en overdracht" (omvat alle zorginhoudelijke normen en afspraken t.a.v. de verpleegkundige overdracht. Deze richtlijn is momenteel in de commentaarfase.

Voor een methodologische beschrijving van de totstandkoming van de eOverdracht v3.x, zie Methode ontwikkeling eOverdracht.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

FHIR specificaties voor deze informatiestandaard zijn uitgewerkt in de FHIR Implementation Guide eOverdracht v4.0.

1.3.3 Wettelijke kaders

eOverdracht is een gegevensset met richtlijnen voor implementatie in FHIR. Overeenkomstig de lagen van interoperabiliteit zijn aanvullende afspraken nodig om in de praktijk te komen tot implementatie van een informatieoverdracht. Daarbij gelden altijd de wettelijke kaders als uitgangspunt. Overeenkomstig de eis uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal een Data Privacy Impact Assessment (DPIA) voor iedere gegevensverwerking onderdeel moeten zijn van de implementatie. Op basis hiervan moet worden bepaald wat er in een bepaalde use case uitgewisseld kan en mag worden.

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Kwalificatie introductie

Op basis van dit FO en de daarbij behorende dataset is een kwalificatiescript opgesteld. Het opstellen van kwalificatiescripts valt buiten de scope van dit FO. Voor meer informatie zie de websitepagina over Nictiz kwalificaties.

2 Use Cases

Een use case is een specifieke beschrijving van een praktijksituatie in de zorg waarbij voor een concrete situatie het uitwisselen van informatie wordt beschreven aan de hand van actoren (mensen, systemen) en transacties (welke informatie wordt wanneer uitgewisseld). Een use case is een verbijzondering van een specifiek onderdeel van het zorgproces. Een informatiestandaard kan bestaan uit één of meerdere use cases. Iedere use case koppelt met een scenario in ART-DECOR. Wanneer verschillende use cases gebruik maken van hetzelfde scenario kan een andere indeling gewenst zijn, bijvoorbeeld op basis van proces. In dit FO wordt elke use case geanalyseerd en uitgewerkt.

2.1 Algemeen

In de eOverdracht wordt een onderscheid gemaakt in drie doelgroepen:

 • Overdracht voor kinderen van 0-1 jaar
 • Overdracht voor kinderen van 1-18 jaar
 • Overdracht voor volwassenen van 18 jaar en ouder

Het onderscheid tussen de drie doelgroepen betreft de selectie van zibs die op onderdelen verschillen per doelgroep. De opbouw van de onderdelen en secties komen zoveel mogelijk overeen.

De eOverdracht kan worden onderverdeeld in de use cases Verpleegkundige aanmelding en Verpleegkundige overdracht:

 1. Verpleegkundige aanmelding: in deze fase wordt de patiënt door versturende organisatie aangemeld bij een volgende organisatie (=ontvangende organisatie). De ontvangende organisatie beoordeelt de zorgvraag en bevestigt de aanmelding of wijst deze af. Het aanmeldbericht betreft een subselectie van het overdrachtsbericht. De aanmelding is optioneel en met name relevant in die use cases waarbij vraag en aanbod op elkaar moet worden afgestemd, zoals bij overdracht van ziekenhuis naar VVT.
 2. Verpleegkundige overdracht: in deze fase wordt de patiënt door de versturende organisatie overgedragen aan de ontvangende organisatie. Indien van toepassing is de aanmelding in dat geval bevestigd.

Voor een overzicht van de zibs die in de use cases worden uitgewisseld zie algemeen overzicht van de inhoudelijke opbouw. Voor een overzicht van de zibs die in de use case Verpleegkundige aanmelding worden uitgewisseld zie inhoudelijke opbouw van het aanmeldbericht.

2.1.1 Bedrijfsrollen

Bedrijfsrol (actor) Beschrijving bedrijfsrol
versturende zorgorganisatie de verpleegkundige/verzorgende van zorgorganisatie die de cliënt/patiënt overdracht naar een andere zorgorganisatie
ontvangende zorgorganisatie de verpleegkundige/verzorgende van de zorgorganisatie die de overdracht van de cliënt/patiënt ontvangt

Voor de eOverdracht worden gegevens uitgewisseld tussen organisaties. Dit kan tussen organisaties die behoren tot een andere sector of organisaties die behoren tot dezelfde sector. Daarbij kan elke zorgorganisatie binnen de sector zowel de rol van ontvangende als sturende organisatie vervullen.

Soort organisaties:

 • Ziekenhuis
 • Wijkverpleging
 • Verpleeghuis
 • Revalidatie
 • Verstandelijk gehandicapten zorg
 • Lichamelijk gehandicapten zorg
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Dagbesteding
 • Hospice
 • JGZ
 • Justitiële inrichting

2.2 Use Case 1 - Verpleegkundige aanmelding

2.2.1 Doel en relevantie

Het doel van de Aanmelding is het vaststellen of de over te dragen cliënt of patiënt kan worden geplaatst bij de ontvangende organisatie op basis van een korte samenvatting van de zorgbehoefte.

2.2.2 Proces en Context (pre- en postproces)

2.2.2.1 Preproces

Er is vastgesteld of er toestemming (impliciet of expliciet) is voor het delen van persoonsgegevens van de aan te melden patiënt of cliënt met de ontvangende organisaties. Indien er geen toestemming is voor het delen van persoonsgegevens biedt het aanmeldbericht de mogelijkheid om het aanmeldbericht geanonimiseerd beschikbaar te stellen. Hierin wordt alleen de postcode gevuld om te kunnen bepalen welk team zorg kan leveren.

2.2.2.2 Proces

 • Verpleegkundige/verzorgende overlegt met patiënt (en/of diens naasten) t.a.v. welke zorgorganisatie zij vervolgzorg wil ontvangen.
 • De (transfer) verpleegkundige van versturende organisatie zorgt dat er een aanmeldbericht klaar staat t.b.v. verzoek aan ontvangende organisatie of zij zorg kunnen leveren op een x-moment.
 • Het XIS van versturende organisatie verstuurt het aanmeldbericht naar het XIS van de ontvangende organisatie.
  • Het is mogelijk om tegelijkertijd aan meerdere organisaties een aanmeldbericht te versturen.
 • Verpleegkundige/verzorgende van de ontvangende organisatie ontvangt een melding dat het aanmeldbericht klaar staat.
 • Verpleegkundige van de ontvangende organisatie (s) beoordeelt op basis van het aanmeldbericht en de beschikbare capaciteit binnen de organisatie of de zorg kan worden geleverd op het gevraagde moment.
 • Via XIS wordt een antwoordbericht verstuurd:
  • Ontvanger is akkoord met de aanmelding
  • Ontvanger stelt alternatieve datum voor
  • Ontvanger is niet akkoord met de aanmelding
 • Het antwoordbericht van de ontvangende partij bepaalt de volgende stap in de aanmelding:
  • Als de ontvangende organisatie niet akkoord gaat (dus geen zorg kan leveren) begint het proces van aanmelding opnieuw met het verzoek tot vervolgzorg aan een andere organisatie.
  • Als de ontvangende organisatie een alternatieve datum voorstelt, zal de versturende organisatie moeten bepalen of dit akkoord is.
   • Zo ja, dan start de versturende organisatie een nieuwe aanmelding bij dezelfde ontvangende organisatie met de alternatieve datum.
   • Zo nee, dan annuleert de sturende organisatie de aanmelding en begint het proces van aanmelding opnieuw bij een andere ontvangende organisatie.
 • Als de ontvangende organisatie akkoord is met aanmelding kan de volgende stap in het overdrachtsproces van start gaan: het overdrachtsproces. De sturende organisatie bevestigt de aanmelding. In XIS van ontvangende organisatie is de volgende melding beschikbaar:
  • Versturende organisatie bevestigt dat deze akkoord is met overdracht
 • Toekomstige functionaliteit: de versturende organisatie kan de aanmelding annuleren na het sturen van het aanmeldbericht, niet alleen als reactie op een voorgestelde alternatieve datum zoals hierboven beschreven, maar ook ongeacht het antwoord van de ontvangende organisatie of voordat dit antwoord is ontvangen, bijvoorbeeld omdat de versturende organisatie beslist om patiënt aan een andere organisatie over te dragen. In het XIS van de ontvangende organisatie wordt een melding getoond:
  • Versturende organisatie heeft de aanmelding geannuleerd
 • Toekomstige functionaliteit: de ontvangende organisatie kan de aanmelding annuleren na het sturen van het antwoord door het sturen van een nieuw antwoord. In het XIS van de sturende organisatie wordt een melding getoond:
  • Ontvangende organisatie heeft de aanmelding geannuleerd

In het Technisch Ontwerp is bovenstaand scenario uitgewerkt gebruikmakend van een Notified Pull patroon. Hierbij stelt de versturende organisatie de diverse berichten beschikbaar voor raadplegen en bijwerken door de ontvangende organisatie.

2.2.2.3 Postproces

De versturende en ontvangende zorgorganisaties hebben overeenstemming bereikt over het al dan niet overdragen van de patiënt of cliënt.

2.2.3 Bedrijfsrollen en UML activity diagram

De bedrijfsrollen voor deze use case zijn beschreven in Bedrijfrollen.

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activity diagram use case 1- Verpleegkundige aanmelding

2.2.4 Informatieoverdracht

2.2.4.1 Systemen & Systeemrollen

Zowel de versturende als de ontvangende zorgorganisatie maken ieder gebruik van een XIS. Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
XIS Versturende zorgorganisatie Aanmeldbericht sturend systeem VPK-VAS-FHIR Sturen van verpleegkundig aanmeldbericht
XIS Ontvangende zorgorganisatie Aanmeldbericht ontvangend systeem VPK-VAO-FHIR Ontvangen van verpleegkundig aanmeldbericht

Zie ook onderstaande afbeelding.

Component diagram use case 1 - Aanmelding

2.2.4.2 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep. Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case. In de tabel zijn referenties opgenomen naar de specificaties in Art-Decor.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Bedrijfsrol
Aanmeldbericht Sturen aanmeldbericht VPK-VAS-FHIR Versturende zorgorganisatie
Antwoordbericht aanmelding Sturen antwoordbericht VPK-VAO-FHIR Ontvangende zorgorganisatie
Bevestiging aanmelding Sturen bevestiging verpleegkundige aanmelding (deze transactie bevat geen concepten) VPK-VAS-FHIR Sturende zorgorganisatie
Annulering aanmelding Sturen annulering verpleegkundige aanmelding (deze transactie bevat geen concepten) VPK-VAS-FHIR Sturende zorgorganisatie

2.2.4.3 Samenhang bedrijfsrollen, activiteiten, transacties, systeemrollen en transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen voor use case 1: Verpleegkundige aanmelding.

Use case diagram Use case 1 - Verpleegkundige aanmelding

2.3 Use Case 2 - Verpleegkundige overdracht

2.3.1 Doel en relevantie

Het doel van de Verpleegkundige overdracht is het versturen van een set van patiëntgegevens gericht op de verpleegkundige overdracht, om de continuïteit en veiligheid van zorg te kunnen waarborgen.

2.3.2 Proces en Context (pre- en postproces)

2.3.2.1 Preproces

Er is toestemming voor het delen van persoonsgegevens van de over te dragen cliënt of patiënt met de ontvangende zorgorganisatie. Sturende en ontvangende zorgorganisatie zijn overeengekomen dat de patiënt kan worden overgedragen op de datum overplaatsing.

2.3.2.2 Proces

Bij de overdracht is het bij de versturende organisatie bekend welke organisatie de zorg overneemt na ontslag/ beëindigen zorg door de versturende organisatie. Dit kan bevestigd zijn in de aanmeldfase van de eOverdracht, indien van toepassing. Een andere mogelijkheid is dat de patiënt na consult van een arts een afspraak heeft om op een x-moment te worden opgenomen in een ziekenhuis of indien de behandelend arts met een andere behandelaar afspreekt om de patiënt over te dragen aan een andere organisatie. Processtappen:

 • Verpleegkundige/verzorgende zorgt dat de alle relevante gegevens (waaronder het zorgplan) up to date zijn bijgewerkt in het XIS voor ontslag.
 • In XIS wordt op basis van de beschikbare gegevens het overdrachtsbericht gevuld. Niet alle secties zijn verplicht om in te vullen, op basis van de actuele patiëntproblemen maakt de verpleegkundige/verzorgende een inschatting welke gegevens relevant zijn om over te dragen. Als er aanvullende documenten zijn (bijv. uitvoerverzoek) kan dit meegestuurd worden in het overdrachtsbericht.
 • De (transfer) verpleegkundige/verzorgende van versturende organisatie controleert het overdrachtsbericht en, indien compleet, zorgt dat het bericht klaar staat voor verzending.
 • Het XIS van de versturende organisatie verstuurt het overdrachtsbericht naar het XIS van de ontvangende organisatie.
 • Het XIS van de versturende organisatie ontvangt een ontvangstbevestiging van het XIS van de ontvangende organisatie.
 • Verpleegkundige/verzorgende van de ontvangende organisatie ontvangt een melding dat het overdrachtsbericht klaar staat.
 • Het XIS van ontvangende organisatie toont de gegevens van het overdrachtsbericht in het XIS.
 • De verpleegkundige/verzorgende van de ontvangende organisatie beoordeelt de gegevens en bepaalt hoe de gegevens worden opgeslagen, c.q. hergebruikt in het XIS.
 • Op basis van de gegevens uit de overdracht en de intake van de patiënt wordt de zorg gecontinueerd.

In het Technisch Ontwerp is bovenstaand scenario uitgewerkt gebruikmakend van een Notified Pull patroon. Hierbij stelt de versturende organisatie het overdrachtbericht en de ontvangstbevestiging beschikbaar voor raadplegen en bijwerken door de ontvangende organisatie.

2.3.2.3 Postproces

De ontvangende zorgorganisatie heeft het overdrachtsbericht ontvangen.

2.3.3 Bedrijfsrollen en UML activity diagram

De bedrijfsrollen voor deze use case zijn beschreven in Bedrijfrollen.

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activity diagram use case 2 - Verpleegkundige overdracht

2.3.4 Informatieoverdracht

2.3.4.1 Systemen & Systeemrollen

Zowel de versturende als de ontevangende zorgorganisatie maken ieder gebruik van een XIS. Deze systemen kennen ieder een systeemrol, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maakt.

Systeem Naam systeemrol Systeemrolcode Omschrijving
XIS Versturende zorgorganisatie Overdrachtsbericht sturend systeem VPK-VOS-FHIR Sturen van verpleegkundig overdrachtsbericht
XIS Ontvangende zorgorganisatie Overdrachtsbericht ontvangend systeem VPK-VOO-FHIR Ontvangen van verpleegkundig overdrachtsbericht

Zie ook onderstaande afbeelding.

Component diagram use case 2 - Verpleegkundige overdracht

2.3.4.2 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties, een verzameling van transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht) vormt een zogeheten transactiegroep. Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case. In de tabel zijn referenties opgenomen naar de specificaties in Art-Decor.

Transactiegroep Transactie Systeemrolcode Bedrijfsrol
Overdrachtsbericht volwassenen Sturen overdrachtsbericht volwassenen VPK-VOS-FHIR Versturende zorgorganisatie
Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht volwassenen (deze transactie bevat geen concepten) VPK-VOO-FHIR Ontvangende zorgorganisatie
Overdrachtsbericht kindzorg 0-1 jaar Sturen overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar VPK-VOS-FHIR Versturende zorgorganisatie
Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar (deze transactie bevat geen concepten) VPK-VOO-FHIR Ontvangende zorgorganisatie
Overdrachtsbericht kindzorg 1-18 jaar Sturen overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar VPK-VOS-FHIR Versturende zorgorganisatie
Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar (deze transactie bevat geen concepten) VPK-VOO-FHIR Ontvangende zorgorganisatie

2.3.4.3 Samenhang bedrijfsrollen, activiteiten, transacties, systeemrollen en transactiegroepen

Onderstaande afbeelding toont de samenhang tussen de bedrijfsrollen, bedrijfsprocessen, systeemrollen transacties en transactiegroepen voor use case 2: Verpleegkundige Overdracht.

Use case diagram Use case 2: Verpleegkundige overdracht

3 Aanvullende informatie

3.1 Bekende problemen

3.1.1 Afspraken patiënt: Contact.BeginDatumTijd en EindDatumTijd

De betekenis van Contact.BeginDatumTijd bij afwezigheid van EindDatumTijd in de eOverdracht wijkt af van de specificaties in de zib Contact 3.1 (zib2017) omdat deze zib hier voor toekomstige contacten gebruikt wordt.

In de zib betekent de afwezigheid van EindDatumTijd dat het contact op de BeginDatumTijd heeft plaatsgevonden of nog loopt. In de eOverdracht betekent de afwezigheid van EindDatumTijd dat het Contact op de BeginDatumTijd zal beginnen en dat niet geregistreerd is wanneer het contact zal eindigen.

3.2 Binding van waardelijsten

De eOverdracht 4.0 is voor het grootste gedeelte samengesteld uit zibs uit de ZIB Publicatie2017. Deze bevat geen specificaties voor de sterkte van de bindings van de waardelijsten. Voor de eOverdracht 4.0 gelden de specificaties zoals ze zijn opgenomen in de FHIR-profielen waarmee de eOverdracht 4.0 is geïmplementeerd (te vinden via het Technisch Ontwerp).

3.3 Niet-gecodeerde informatie

De zibs vereisen vaak dat informatie gecodeerd wordt uitgewisseld. Implementerende partijen dienen hun best te doen om deze coderingen door te voeren, maar er kunnen situaties ontstaan waarbij dat niet mogelijk is. Ook kunnen zich situaties voordoen in de zorgpraktijk die niet ondervangen worden door één van de waarden in het gespecificeerd waardebereik van de code. In deze gevallen, mits het FHIR-profiel dit toestaat, dient (SHOULD) die informatie als vrije tekst te worden uitgewisseld op de volgende manier:

 • Bij elementen van datatype CodeableConcept:
  • voor element.coding wordt de code OTH gebruikt uit codesysteem http://hl7.org/fhir/v3/NullFlavor.
  • de tekstuele informatie wordt ondergebracht in element.text.

Ontvangende systemen dienen (SHOULD) om deze reden altijd de vrije tekst in concept.text te ondersteunen, naast de gecodeerde informatie in concept.coding.

Deze aanpak kan alleen gebruikt worden als de binding-sterkte van de waardelijst niet required is, of als de waardelijst de code OTH bevat. In andere situaties moet (SHALL) een code uit de waardelijst gekozen worden.

4 Referenties

Nr Auteur(s) Titel Datum
1 V&VN Kinderverpleegkunde, Stichting Pal, Stichting KinderThuisZorg, Stichting Kind en Ziekenhuis Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg: Op weg naar participatie in de samenleving. 2013
2 Programmateam Registratie aan de bron Architectuurdocument volume 1: De grondbeginselen van zorginformatiebouwstenen en hoe ze gebruikt kunnen worden 2016
3 Smeele F Beheer afspraken Zorginformatiebouwstenen (zib's) 2017
4 Vreeke E, Klein Wolterink G Zorg voor kinderen in beeld Vooronderzoek kinddimensie. 2015
5 Het Medische Kindzorgsysteem

5 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen die in elke patchrelease zijn doorgevoerd. Wil je informatie ontvangen over aankomende en uitgebrachte patchreleases, dan kan je je aanmelden via de Nictiz-website.

Versie BITS issue Omschrijving
4.0-rc20 MM-5026 In ConceptMap AllergieStatusCodelijst-to-allergy-status is het onjuiste target-codesysteem gecorrigeerd.
MM-5023 De technische controle op het Coding-datatype is in al het test- en kwalificatiemateriaal aangepast, zodat 'Coding' daadwerkelijk met een hoofdletter gespeld wordt.
EOVDR-504 In het technisch ontwerp en op de testscript-pagina's zijn links toegevoegd naar de voorbeeldmaterialen van de profielen die gebruikt worden in de informatiestandaard.
EOVDR-501 De links in het functioneel ontwerp naar de ART-DECOR-publicatie zijn aangepast naar de versie voor eOverdracht 4.0-rc.20.
EOVDR-497 De wonddrain-fixtures in scenario 1.1 van het testmateriaal zijn aangepast naar de juiste profielen zib-Wound-MedicalDevice en zib-Wound-MedicalDeviceProduct in plaats van hun basisprofielen zib-MedicalDevice en zib-MedicalDeviceProduct.
EOVDR-496 Zorgaanbieder.Adresgegevens en Zorgaanbieder.Contactgegevens van de ontvangende organisatie zijn verwijderd uit de transacties Sturen Overdrachtsbericht (Volwassenen, kinderen 0-1 jaar en kinderen 1-18 jaar), uit de bijbehorende test- en kwalificatiescripts en uit het CC-formulier.
EOVDR-493 Voor Contactpersoon.Naamgegevens.Voornaam, Contactpersoon.Naamgegevens.Initialen, en Contactpersoon.Naamgegevens.Roepnaam is de vrijheidsgraad "Kwalificatie is niet verplicht" opgenomen in het CC-formulier.

Voor Contactpersoon.Naamgegevens.Voornaam en Contactpersoon.Naamgegevens.Roepnaam is de vrijheidsgraad "Semantische afwijking toegestaan" opgenomen in het CC-formulier.

EOVDR-470 Voor Adresgegevens.Land en Adresgegevens.AdditioneleInformatie is de vrijheidsgraad "Kwalificatie is niet verplicht" opgenomen in het CC-formulier.
EOVDR-469 Voor de elementen Zorgaanbieder.Telefoonnummers, Zorgaanbieder.Emailadressen, Zorgverlener.Telefoonnummers en Zorgverlener.Emailadressen is de vrijheidsgraad "Lagere kardinaliteit toegestaan" opgenomen in het CC-formulier.
EOVDR-468 Voor Zorgverlener.Naamgegevens.Voornaam, Zorgverlener.Naamgegevens.Initialen, en Zorgverlener.Naamgegevens.Roepnaam is de vrijheidsgraad "Kwalificatie is niet verplicht" opgenomen in het CC-formulier.

Voor Zorgverlener.Naamgegevens.Voornaam en Zorgverlener.Naamgegevens.Roepnaam is de vrijheidsgraad "Semantische afwijking toegestaan" opgenomen in het CC-formulier.

EOVDR-466 Voor Betaler.Verzekeraar.Identificatienummer is de vrijheidsgraad "Kwalificatie is niet verplicht" opgenomen in CC-formulier.
EOVDR-465 Voor Betaler.Verzekeraar.Verzekering.Verzekeringsoort is de vrijheidsgraad "Kwalificatie is niet verplicht" opgenomen in CC-formulier.
EOVDR-464 Voor de elementen Probleem.ProbleemAnatomischeLocatie en Probleem.ProbleemLateraliteit is de vrijheidsgraad "Kwalificatie is niet verplicht" opgenomen in het CC-formulier.
EOVDR-462 Het element Lichaamslengte.Positie is verwijderd uit de transacties Sturen Overdrachtsbericht Volwassenen, Kinderen 0-1 jaar en Kinderen 1-18 jaar, de bijbehorende test- en kwalificatiescripts en uit het CC-formulier.
EOVDR-460 Voor Probleem.Einddatum is de vrijheidsgraad "Kwalificatie is niet verplicht" opgenomen in het CC-formulier.
EOVDR-455 Voor Alert.AlertType is de vrijheidsgraad "Vaste waarde toegestaan" opgenomen in het CC-formulier.
EOVDR-454 Voor Alert.BeginDatumTijd is de vrijheidsgraad "Afwijkende inhoud toegestaan" opgenomen in het CC-formulier.
EOVDR-453 Geen wijziging van de standaard. Bij kwalificatie moet aangetoond worden dat het AlertType dat is opgenomen in het kwalificatiescript, kan worden geregistreerd en uitgewisseld. Afwijkingen zijn niet (meer) toegestaan.
EOVDR-452 Voor Probleem.VerificatieStatus is de vrijheidsgraad "Kwalificatie is niet verplicht" opgenomen in het CC-formulier.
EOVDR-451 Voor Zorgaanbieder.Adresgegevens.Adressoort is de vrijheidsgraad "Vaste waarde toegestaan" opgenomen in het CC-formulier.
EOVDR-450 Het element Patiënt.Meerlingindicator is verwijderd uit de transactie Sturen Overdrachtsbericht Volwassenen, uit het CC-formulier en uit kwalificatiescript 1.1b en testscripts 1.1 en 1.1b.
4.0-rc19 EOVDR-489 In de Composition-resources van het testmateriaal zijn de ontbrekende referenties naar DeviceUseStatement-resources toegevoegd.
EOVDR-463 Het element Adresgegevens.Gemeente is verwijderd uit het formulier CC. Dit element was per ongeluk blijven staan.
4.0-rc18 EOVDR-420 In enkele Condition-fixtures voor testscenario 1.1 werden verkeerde SNOMED-codes gebruikt. Deze fixtures zijn aangepast conform de functionele omschrijving van het testscenario.
EOVDR-440 De datum van de AllergieIntolerantie-fixtures zijn aangepast conform het functionele kwalificatiescript.
EOVDR-441 De onjuiste referentie naar .device in een test-fixture voor zib Respiration is verwijderd. 
EOVDR-443 Voor de resource van zib-Stoma is een DeviceUsestatement met bijbehorende references toegevoegd aan het testmateriaal.  
4.0-rc17 EOVDR-428 In de kwalificatie-fixture voor de patient was de opbouw van de achternaam verkeerd gespecificeerd. Dit is aangepast.
EOVDR-444 Er is een (functieloze) fix toegevoegd aan de scripts voor het zendend XIS om een bug in Touchstone te omzeilen.
MM-4852 De volgorde van de zib-mapping-declaraties is aangepast in de FHIR STU3 profielen, zodat de mapping naar de 2017-versie van de zib als default getoond wordt in Simplifier.
MM-4887 Een overbodige controle op de syntax van referenties is verwijderd uit alle technische TestScripts.
4.0-rc16 EOVDR-164 In de Touchstone-testen voor het zendend systeem werd een statische fixture gebruikt in update-operations van de Task. Hierdoor kwam de Task in deze update niet overeen met de Task die het zendend systeem beheert. Dit is aangepast zodat de daadwerkelijke Task van het zendende systeem gebruikt wordt.
EOVDR-412 Diverse references in de test-fixtures waren incorrect. Dit is gecorrigeerd.
EOVDR-417 In een van de kwalificatie-fixtures voor nl-core-relatedperson ontbrak het .relationship-element. Dit is toegevoegd.
EOVDR-418 In diverse test-fixtures ontbrak de display-waarde bij referenties en in codings. Dit is gecorrigeerd.
EOVDR-419 De test-fixtures voor zib AbilityToWashOneSelf hadden een spelfout in hun meta.profile-claim. Dit is gecorrigeerd.
EOVDR-421 In enkele test-fixtures stond een datum die niet overeen kwam met het functionele script. Deze fixtures zijn gecorrigeerd.
EOVDR-422 In de test-fixture voor zib FeedingTubeSystem ontbrak de referentie naar de zorgverlener toegevoegd. Deze is toegevoegd.
4.0-rc15 EOVDR-405 In de AdvanceNotice- en NursingHandoff-profielen was op slice administrativeData.personalData.RelatedPerson aangegeven dat het om de "Legal representative" gaat. Dit klopt niet, het gaat om contactpersonen in het algemeen. Dit commentaar is dan ook verwijderd.
EOVDR-410 De datums in de Encounter-fixtures van het kwalificatiemateriaal zijn omgezet van vaste datums naar datums gerelateerd aan het moment van uitvoeren, in overeenstemming met het functionele materiaal.
EOVDR-411 Twee slides zijn uit het aanleverformaat worden verwijderd: één slide van contact want er zijn nog maar twee i.p.v. drie contacten in de scripts. En de slide van MentaleStatus is verwijderd, want deze is niet verplicht voor de kwalificatie. 
MM-4791 In de ConceptMap van AllergieCategorie is '419199007 subsumes biologic' vervangen door '419199007 specializes biologic'.
MM-4821 Aan de overkoepelende FHIR-IG is uitleg toegevoegd waaróm een display-waarde bij een reference verplicht/verwacht is. Ook is de opmerking toegevoegd dat de display-waarde niet weggelaten moet worden als deze bv. privacyproblemen zou geven, maar dat hier een expliciete melding verwacht wordt dat deze gemaskeerd is.
MM-4830 In diverse extensies en datatype-profielen stond het StructureDefinition.kind-veld niet correct ingevuld. Dit is aangepast.
4.0-rc14 EOVDR-387 In CapabilityStatements waren de .interaction-elementen onjuist geformatteerd. Dit is aangepast.
EOVDR-388 Op de kwalificatiescript-pagina's werd per abuis gesproken over "test" in plaats van "kwalificatie". Dit is aangepast.
EOVDR-391 Vanuit de Composition-resources moet op verschillende plekken naar DeviceUseStatement-resources gerefereerd worden. De Composition-profielen gaven dit niet overal correct aan. Dat is gecorrigeerd.
EOVDR-394 De Mentale Status is geen onderdeel van de Inzicht-verplichting. Om dit duidelijker aan te geven, is dit onderdeel verwijderd uit de test- en kwalificatiescripts die zich op de InZicht-regeling richten.
EOVDR-395 In zowel het kwalificatiescenario van 1.1b als de testscenario's 1.1 en 1.1b zijn de contactpersonen anders dan "eerste-" of "tweede relatie" verwijderd uit Patient.contact en als een RelatedPerson-resource aangemaakt geïncludeerd.
EOVDR-397 In scenario 1.1b van de technische testscript was er ten onrechte een Patient.communication-element opgenomen. Deze is verwijderd.
MM-4772 Spelfouten opgelost en andere kleine aanpassingen doorgevoerd.
MM-4781 Het type-element van extensie zib-TreatmentDirective-TreatmentPermitted is gecorrigeerd van "primitive-type" naar "complex-type".
4.0-rc13 MM-4601 In het profiel voor zib-Payer is de definitie uit FHIR core op Coverage.period aangepast zodat er niet langer gesproken wordt over een ontbrekende Coverage.period.end, omdat dit veld niet kan ontbreken.
EOVDR-384 In testscript 1.1 voor het overdrachtsbericht is de onjuiste code voor Wond.Drain:MedischHulpmiddel.ProductType in testscript 1.1 vervangen.
EOVDR-383 In de wiki versie van testscenario 1.4 voor het Aanmeldbericht is VerpleegkundigeInterventie.Medisch Hulpmiddel verwijderd. 
EOVDR-380 Op de wiki pagina Opbouw aanmeldbericht is de foute vermelding dat Algemene Patienten Context leeg is weggehaald.
4.0-rc12 EOVDR-375 Op de wikipagina Opbouw eOverdracht aanmeldbericht is "NAW gegevens patient" vervangen door een nadere specificatie.
EOVDR-357 De positie-code in de bloeddruk resources van testscript 1-1(b) zijn aangepast naar de correcte code. 
EOVDR-355 In de kwalificatiescripts van cert-1-1b zijn de referenties binnen de PractitionerRole gewijzigd naar de juiste Organization resource. 
EOVDR-350 Op de kwalificatie-pagina werden de teksten rond testen en kwalificatie door elkaar gebruikt en om dit duidelijker van elkaar te scheiden, zijn de delen rond testen overgezet naar een aparte test-pagina.
EOVDR-347 Er is een known issue geplaatst op het functioneel ontwerp: de betekenis van BeginDatumTijd indien geen EindDatumTijd wordt meegegeven is in de eOverdracht afwijkend van de specificatie van de zib.
EOVDR-238 In de SNOMED release van 31-03-2023 is de inactieve refset opnieuw actief gemaakt en de inhoud gelijk gemaakt aan die van de nieuwe refset. De zib AllergieIntolerantie en de eOverdacht zijn niet gewijzigd. In het functioneel ontwerp is melding gemaakt van deze oplossing.
4.0-rc11 EOVDR-262 De waardenlijst van Patientproblemen.Probleem.ProbleemType (in de paragraaf Verpleegkundige context zorgplan) is beperkt tot alleen de waarde "Diagnose" in de Art-Decor specificaties.
EOVDR-330 Bij de release notes op de wiki is een link geplaatst naar het aanmeldformulier voor mailings rond de patchrelease.
EOVDR-331 Het concept Contact.RedenContact.AfwijkendeUitslag is verwijderd uit de functionele specificaties van de transacties (Art-Decor), de functionele specificaties van de test- en kwalificatiescenario's en uit de Touchstone-materialen.
EOVDR-332 In het test- en kwalificatiemateriaal zijn de Contacten met ContactType = "anders" verwijderd.
EOVDR-335 In de fixture voor de contactpersoon van kwalificatiescript 1-1b is de foutieve referentie naar de Patient-resource gecorrigeerd.
MM-4640 In een example-instance voor zib-FeedingPatternInfant was in de .code van .component.valueQuantity "6/d" gezet. Dit is gecorrigeerd naar "1/d".
4.0-RC10 MM-4198 De foutieve referentie naar een ConceptMap in het profiel zib-LaboratoryTestResult-Observation-profiel is gecorrigeerd.
MM-3841 De bearer tokens voor testpatiënten in de Touchstone-scripts worden voortaan vanuit één enkel configuratiebestand beheerd.
EOVDR-309 In het profiel eOverdracht-Task was een fixed code per abuis op het element .fixedString geplaatst. Dit is gecorrigeerd.
EOVDR-278 In de Encounter-fixtures was in de .class-elementen een extensie aangebracht met dezelfde code als .class zelf. Deze overbodige extensie is verwijderd.
EOVDR-277 Specificatie over gebruik van tekst bij gecodeerde concepten indien geen code beschikbaar toegevoegd aan het functioneel ontwerp.
EOVDR-267 Voor de Sending XIS-scripts die communicatie in JSON testen, zijn de XML-fixtures omgezet naar JSON en gebruikt bij het sturen.
EOVDR-255 In de zib Infuus is de container Toedieningssyteem uit de functionele specificaties van de eOverdracht transacties verwijderd, omdat deze een verplichte referentie naar de zib MedicatieToediening2 bevat. De container is ook verwijderd uit testscenario 1.1. 
EOVDR-39 In the Task profile, the concept Sturende organisatie::Zorgaanbieder has now been mapped to both .requester.agent and .requester.onBehalfOf, allowing to specify a health professional on .requester.agent. Guidance has been added that this is about the action, not the content. In the Composition profiles, guidance has been added to Composition.author that this element is about the person or device authoring the transfer request. zib-MedicalDeviceProduct has been added as a target profile.
4.0-RC9 MM-3840 Underscores in de id van een TestScript rule zijn vervangen door streepjes.
EOVDR-258 In het Aanleverformat voor de schermprints van Sturen en Ontvangen Overdrachtsbericht, overlap met BgZ, kwalificatiescenario 1.1b zijn sheets toegevoegd voor 3e Contact en 2e Voedingsadvies.
EOVDR-254 De .context van de NeedsOfPatientAndRelatedPersons binnen het eOverdracht-package is gecorrigeerd zodat deze bruikbaar is conform de Composition-profielen.
EOVDR-252 Aan het Functioneel Ontwerp is een paragraaf toegevoegd in een nieuw hoofdstuk "Aanvullende informatie" van het Functioneel Ontwerp over de specificaties van de bindings van de waardenlijsten. De boodschap is dat de binding specificaties in de FHIR profielen leidend zijn, wegens het ontbreken ervan in de specificaties van zib 2017.
EOVDR-249 Er is open slicing toegepast op de elementen van de Task en Composition die een fixed value hebben op .system en .code, zodat het mogelijk is aanvullende .coding's te gebruiken. Dit betreft o.a. alle .sections van de Composition-resources. Daarnaast is het .code-element in het Task profiel aangepast en het .type-element van de Composition-profielen.
EOVDR-244 Op wiki pagina V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen, in voetnoot bij Medische Diagnose.Probleem toegevoegd dat Medische diagnose.Probleem.ProbleemType alleen Diagnose mag zijn.
EOVDR-239 De ontbrekende RelatedPerson-resource voor "Betaler persoon" in testscenario 1.3b is toegevoegd. De typefout in de referentie vanuit eOverdracht-NursingHandoff-Adults-eov-test-1-4b-01 naar nl-core-organization-eov-test-1_4b-03 is gecorrigeerd.
EOVDR-237 Op het technisch ontwerp zijn de broken links naar de CapabilityStatements gecorrigeerd.
4.0-RC8 MM-3800 In extension zib-FreedomRestrictingIntervention-LegallyCapable, the slice legallyCapableComment is now only required if the patient is not capable.
MM-3727 The targetProfile element has been removed from element DeviceUseStatement.extension:reasonReference in zib-Respiration-AdministeredOxygen-AdministrationDevice, because it was invalid.
EOVDR-240 Testpatiënten 1.5. tot en met 1.8 zijn toegevoegd aan TouchStone
EOVDR-236 De FHIRpath voor het controleren van .input is gecorrigeerd, zodat deze meerdere .code.codings ondersteunt
EOVDR-225 In the FHIR profile for the nursing handoff (Overdrachtsbericht), the cardinality for the Practitioner and PractitionerRole have been widened to 0..1 and 0..* respectively.
EOVDR-222 In all of the Composition profiles, the wrong discriminator for Composition.section:generalPatientContext.section:lifeStance has been adjusted to 'profile/resolve()', in line with the other slices.
EOVDR-221 In all of the Composition profiles, the fixed .section.code SNOMED/365867006 is added to the legalSituation slices.
4.0-RC7 EOVDR-211 In enkele fixtures van de testmaterialen (scenario 1.1b) is de onjuiste referentie naar de Patient-resource gecorrigeerd, waardoor ze met het authorisatie-token voor deze test kunnen worden opgevraagd.
EOVDR-208 In de test- en kwalificatiescripts voor het verzendende XIS is profielvalidatie aangezet voor de Task en de documents die worden opgeleverd. In de test- en kwalificatiescripts voor het ontvangende XIS is profielvalidatie aangezet voor de Task-updates.
EOVDR-204 De verouderde contactinformatie is aangepast in de profielen voor eOverdracht en de zib2020-preadopt-profielen.
EOVDR-202 Aan het implementatieadvies rondom de notificatie is de opmerking toegevoegd dat het de verwachting is dat de request met authorisatie wordt uitgevoerd. Dit is ook geïmplementeerd in de notificatie binnen de Toucshstone-scripts.
EOVDR-201 Omdat Touchstone niet om kan gaan met de variabele requests die kunnen volgen op het ophalen van de Composition-resources, is een workaround geïmplementeerd in de technische test- en kwalificatiescripts. Voor ontvangende XIS'en is er een versie zonder en met $document-operation, waarbij de versie zonder eerder stopt. Voor verzendende XIS'en zijn de scripts zodanig opgeknipt dat de vervolg-requests na de Composition buiten het script vallen.
EOVDR-196 In de transacties van de technische TestScripts zijn de client en server gecorrigeerd. De resource requests en notificaties hebben nu de juiste oorsprong en het juiste endpoint.
EOVDR-190 In de AdvanceNotice- en NursingHandoff-profielen is, in navolging van de functionele specificaties, de kardinaliteit van Composition.section voor de Legalsituation verruimd naar 1..*.
EOVDR-189 De link bij het testscript van scenario 1.2 is gecorrigeerd, zodat de omschrijving bij het script nu te lezen is. 
EOVDR-171 De niet-functionerende hyperlinks naar de SNOMED reference-sets op het functioneel ontwerp zijn weer werkend gemaakt, door de datum elementen uit de links te verwijderen
EOVDR-167 In het technisch ontwerp is een implementatieadvies opgenomen over het uitwisselen van een PDF voor ongestructureerde informatie van de eOverdracht door middel van een extra .section in de eOverdracht-Compositions met daarin een .entry voor een enkele DocumentReference resource.
4.0-RC6 EOVDR-184 Origin element en destination element toevoegen aan het testscript die zorg voor het klaarzetten van een Task resource.
EOVDR-169 Toevoegen technische scripts voor testscenario 1.1 op Touchstone
EOVDR-166 In section "Partial workflow", the initial Task.status is changed from accepted to in-progress.
EOVDR-163 Aan de notificatie-stap in de Touchstone-scripts voor zendende XIS'en wordt een origin en destination toegevoegd. Hierdoor blokkeert de testexecutie totdat het zendende XIS de notificatie uitvoert.
EOVDR-162 In scenario 1.1 in Verpleegkundige Interventie "wisselen van positie van patiënt" verwijzing naar Probleem met id eodv-1-1-probleem-03 (inverse psoriasis) vervangen door eodv-1-1-patientprobleem-03 (decubitus).
EOVDR-158 In het profiel op zib-FreedomRestrictingIntervention wordt de binding op reasonCode gecorrigeerd naar de zib-waardelijst.
EOVDR-153 Op de pagina's voor kwalificatie en op het TO worden links toegevoegd naar de zib-voorbeelden en testmaterialen op Github zodat ontwikkelaars voorbeeldmateriaal hebben voor de FHIR-resources in eOverdracht,
EOVDR-34 De coderingen voor respectievelijk het aanmeldbericht en het overdrachtbericht worden aangepast naar SNOMED/721915006 en SNOMED/11171000146100. Dit wordt doorgevoerd in de Composition-profielen en in De .input-slices van de Task.
4.0-RC5 EOVDR-154 Op de landingspagina is het release candidate nummer van de laatste publicatie van eOverdracht gewijzigd, dus 4.0-RC5 bij FO, TO en Kwalificatiepagina. Ook op de betreffende pagina's worden de wijzigingen aangebracht in de titel. De URL blijft gelijk.
EOVDR-152 Paragraaf "op te leveren materialen" in de kwalificatiescripts: aanwijzigingen toegevoegd over link(s) naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone) en het gebruik van het aanleverformat.
EOVDR-150 Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast, aantal voorbeelden uitgebreid van 1 naar 2.
EOVDR-143 Beschrijving van het kwalificatieproces opgenomen in nieuwe paragraaf "Kwalificatieproces" op de kwalificatiepagina
EOVDR-140 Art-Decor publicatie: in transacties Overdracht kind 0-1 jaar en Overdracht kind 1-18 jaar, Probleem.Lateraliteit en Probleem.AnatomischeLocatie verwijderd uit Mentale Status.Probleem
EOVDR-137 Art-Decor publicatie: kardinaliteit Voedingsadvies binnen Specificatie Gezondheidstoestand.Voeding/Vocht verhoogd van 0..1 naar 0..*. FHIR profiel: kardinaliteit van NutritionAdvice verhoogd van 0..1 naar 0..*. Test en Kwalificatiemateriaal: aantal voorbeelden van Voedingsadvies verhoogd van 1 naar 2.
EOVDR-133 Art Decor publicatie: In MentaleStatus.Probleem: waardenlijst bij ProbleemType aangepast van {symptoom} naar {symptoom, klacht, functionele beperking, complicatie}. Test en kwalificatiemateriaal (Wiki en Touchstone): voorbeelden MentaleStatus aangepast.
EOVDR-130 Art-Decor publicatie: kardinaliteit secties "Algemene Patiënten Context" en "Verpleegkundige context: specificatie gezondheidstoestand" verlaagd van 1..1 naar 0..1 in ALLE transacties van eOverdracht. Deze aanpassing ook gedaan voor de secties generalPatientContext en healthState in de FHIR profielen.
EOVDR-70 Het notified pull-mechanisme voor de eOverdracht is aangepast. De notificatie dient nu de resource.id van de Task te bevatten, en de pull bestaat niet langer uit een search maar uit een directe read gebaseerd op deze resource.id.
4.0-RC4 EOVDR-136 De wiki pagina's https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht en https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bevatten links naar een verouderde Art-Decor publicatie. Uit oogpunt van onderhoud zijn deze vervangen door een verwijzing naar de landingspagina
EOVDR-135 Testscenario 1.1b is gepubliceerd op Touchstone. Voor informatie over Touchstone binnen de eOverdracht-context is een handleiding gepubliceerd. Een verwijzing hiernaar is op de kwalificatiepagina opgenomen.
EOVDR-134 De term pre-kwalificatie wordt niet meer gebruikt door Nictiz. 'Pre-kwalificatie' is vervangen door 'test'.
EOVDR-132 In Kwalificatiescripts - overdracht ontvangend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ en overdracht sturend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ, downloadable Aanleverformat voor screenhots toegevoegd aan scenariotabel in paragraaf "Scenario's". Hiernaar verwezen vanuit paragraaf "Op te leveren materialen".
EOVDR-131 Op de wiki pagina https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_aanmeldbericht is de zib JuridischeStatus verplaatst van de sectie Medische context naar Algemene Patienten Context.
4.0-RC3 EOVDR-124 Add ge prefix to _lastUpdated search parameter in Task search invocation.
EOVDR-123 In the Nursing Handoff profiles, the cardinality's for zib Stoma and zib AdvanceDirective have been adjusted from 0..1 to 0..* to align with the changes in the dataset.
EOVDR-122 (Pre-)kwalificatiemateriaal - 2 testscripts voor Aanmeldfase toegevoegd
EOVDR-121 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.5 tot en met 1.11 toegevoegd voor pre-kwalificatie
EOVDR-120 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Kwalificatiescript en scenario 1.1b toegevoegd voor 14 met BgZ overlappende zibs
EOVDR-119 Functioneel ontwerp - Inperkingen van waardenlijsten voor Diagnoses.Probleem.ProbleemNaam en ProbleemStatus, Voorgeschiedenis.Probleem.ProbleemNaam en MentaleStatus.Probleem.ProbleemType vermeld in voetnoten op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen.
EOVDR-118 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Naam en Contactgegevens toegevoegd aan Uitvoerder.Verzorger::Contactpersoon in Verpleegkundige Interventie bij Patiëntprobleem #04.
EOVDR-117 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle testscenario's, alle voorkomens van Naamgegevens: Initialen gelijk gemaakt aan eerste letters van de Voornamen  
EOVDR-115 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1(b): in ContactMet::Zorgverlener.Specialisme, UZI codering van Ergotherapeut vervangen door AGB codering 
EOVDR-114 (Pre-)kwalificatiemateriaal - RedenContactTekst toegevoegd aan AfsprakenPatient.Contact
EOVDR-113 ART-DECOR publicatie - Dataset: waardenlijst bij Mentale Status.Probleem.ProbleemType ingeperkt tot alleen Symptoom. ProbleemType ook toegevoegd aan Mentale Status.Probleem in Testscenario's 1.1(b). Voetnoot bij Mentale Status.Probleem op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen uitgebreid.
EOVDR-112 Functioneel Ontwerp - Op https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/vpk:V4.0_Opbouw_eOverdracht_algemeen bij Mentale Status.Probleem: Probleemtype Bevinding vervangen door type Symptoom
EOVDR-111 ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder.Adresgegevens.AdresSoort aangepast van 0..1 naar 1..1 conform zib definitie. AdresSoort toegevoegd aan 2e voorkomens Behandelaar::Zorgverlener.Zorgaanbieder in testscenario's 1.1 en 1.1b.
EOVDR-109 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Woonplaats en AdresSoort toegevoegd aan Behandelaar#2::Zorgverlener.Zorgaanbieder
EOVDR-107 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.1 en 1.1b: Land verwijderd uit adresgegevens Ontvangende organisatie::Zorgaanbieder en Behandelaar.Zorgaanbieder
EOVDR-105 Functioneel ontwerp - In procesbeschrijving verpleegkundige aanmelding, bij bullets over het annuleren van het aanmeldbericht en het annuleren van een antwoordbericht vermeld dat dit toekomstige functionaliteit betreft. 
EOVDR-104 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Taalvaardigheid.CommunicatieTaal: onjuiste code (is 3 posities moet 2 posities zijn) en ontbrekende weergavenaam gecorrigeerd
EOVDR-103 ART-DECOR publicatie - Kardinaliteiten van VermogenTotDrinken, -Eten, -ZichWassen en -ZichKleden in de overdracht transacties aangepast van 0..1 naar 0..{*}.{*} Binnen deze zibs, de kardinaliteiten van DrinkBeperking, EetBeperking, TeWassenLichaamsdeel en TeKledenLichaamsdeel teruggebracht van 0.. naar 0..1. Testscenario 1.1 aangepast.

FHIR-profielen voor Nursing Handoff aangepast.

EOVDR-102 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.2b: tweede telefoonnummer en e-mail adres toegevoegd aan Sturende Organisatie.Zorgverlener.Contactgegevens. Foutief e-mail adres gecorrigeerd in Ontvangende Organisatie.Zorgaanbieder.Contactgegevens.
EOVDR-101 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Alle scenario's: ABG codes voor ZorgaanbiederIdentificatienummer en ZorgverlenerIdentificatienummer gecorrigeerd conform conventie AGB codes (eerste twee cijfers geven het specialisme aan).
EOVDR-100 Added zib-AllergyIntolerance profile to the list of profiles in the FHIR Implementation Guide.
EOVDR-99 ART-DECOR publicatie - Dataset: tijdstempelprecisie Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel.Begindatum gecorrigeerd van "alleen jaar" naar "tenminste jaar".
EOVDR-98 ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie toegevoegd aan VermogenTotMondverzorging.MedischHulpmiddel in de de transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar. 
EOVDR-97 ART-DECOR publicatie - Verwijzing naar Behandelaar::Zorgverlener toegevoegd aan Darmfunctie.Incontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel en Stoma.Stomamateriaal::MedischHulpmiddel in de overdracht transacties.
EOVDR-96 ART-DECOR publicatie - Lateraliteit en AnatomischeLocatie van Sondesysteem.MedischHulpmiddel verwijderd uit de Overdracht transacties.
EOVDR-94 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen MedischHulpmiddel toegevoegd aan Mobiliteit 
EOVDR-91 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: tweede voorkomen van Rol toegevoegd aan Contactpersoon
EOVDR-90 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Tweede voorkomen Taalvaardigheid toegevoegd
EOVDR-89 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Contactgegevens patiënt toegevoegd aan Testscenario 1.2
EOVDR-88 (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
EOVDR-87 (Pre-)kwalificatiemateriaal - In test- en kwalificatiescripts, aandachtspunt toegevoegd voor bijlagen (Wilsverklaring.WilsverklaringDocument en Wond.Wondfoto).
EOVDR-86 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b), 1.4(b): Niet-verplichte velden in Behandelaar verwijderd
EOVDR-85 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.3(b) en 1.4(b): niet-verplichte inhoud verwijderd
EOVDR-84 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Dekking Darmfunctie compleet gemaakt door Frequentie, FaecesContinentie en Incontinentiemateriaal toe te voegen aan Testscenario 1.8
EOVDR-82 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: tweede voorkomen van VermogenTotVerpleegtechnischHandelen opgenomen
EOVDR-81 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Mobiliteit.MedischHelpmiddel.ProductType SNOMED code vervangen door SNOMED term
EOVDR-80 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: Blaasfunctie.Incontinentiemateriaal: Product ID vervangen door Product type
EOVDR-79 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.ProductID tekst "GTIN voorbeeld" vervangen door een voorbeeld van een GTIN code
EOVDR-78 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1b: inhoud voor Mentale Status toegevoegd
EOVDR-75 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario's 1.2b, 1.3(b) en 1.4(b) : typfout in Medische Diagnose.Probleemnaam hersteld
EOVDR-74 (Pre-)kwalificatiemateriaal  Testscenario's 1.3 en 1.4 hernoemd in 1.3b en 1.4b (suffix b = alleen geschikt voor (pre)kwalificatie overlap BgZ)
EOVDR-69 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.1: in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik.VerpleegkundigeInterventie, Interval vervangen door Frequentie.
EOVDR-68 (Pre-)kwalificatiemateriaal - Testscenario 1.3: 2e voorkomen van Betaler toegevoegd; Verzekeraar verwijderd uit 1e voorkomen.
EOVDR-67 In all three Nursing Handoff profiles, the coding for the "Skin" section has been corrected to SNOMED code 106076001
4.0-RC2 EOVDR-64 Kwalificatiemateriaal - kwalificatiepagina (met link vanaf landingspagina) en testscripts toegevoegd voor de Overdracht transacties (volledig en overlap BgZ)
EOVDR-63 Functioneel ontwerp - pagina opbouw eOverdracht algemeen: links naar (documentatie over) de referentiesets in de voetnoten vervangen door links naar de referentiesets zelf in de internationale SNOMED browser.
EOVDR-61 ART-DECOR publicatie - In transactie Sturen Overdrachtbericht kinderen 0-1 jaar,  Patient verwijderd uit Uitvoerder in alle voorkomens van Verpleegkundige Interventie
EOVDR-60 ART-DECOR publicatie - Kardinaliteit van HorenHulpmiddel::MedischHulpmiddel.AnatomischeLocatie gecorrigeerd van 0..*. naar 0..1 conform specificatie zib.
EOVDR-58 ART-DECOR publicatie - In alle transacties, de concepten Verificatiestatus, AnatomischeLocatie en Lateraliteit verwijderd uit MentaleStatus.Probleem
EOVDR-57 ART-DECOR publicatie - In HorenHulpmiddel.MedischHulpmiddel, concept Lateraliteit verwijderd (is al verwerkt in de waardenlijst van MedischHulpmiddel.AnatomischeLocatie)
EOVDR-56 ART-DECOR publicatie - Niet-relevante concepten Lateraliteit en AnatomischeLocatie in Infuus..Randapparaat::MedischHulpmiddel uit de transacties verwijderd
EOVDR-55 ART-DECOR publicatie - In alle transacties, Patient verwijderd uit Verpleegkundige Interventie.Uitvoerder in VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik
EOVDR-54 ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt, VermogenTotVerpleegtechnischHandelen.VerpleegkundigeInterventie.UItvoerder.Zorgverlener verwijderd
EOVDR-53 ART-DECOR publicatie - In transacties Sturen overdrachtsbericht volwassenen, kinderen 0-1 jaar en kinderen 0-18 jaar kardinaliteit Stoma gewijzigd van 0..1 naar 0..*
EOVDR-52 ART-DECOR publicatie - In alle voorkomens van de sub-bouwsteen Contactgegevens in alle transacties, de kardinaliteiten gelijk getrokken: Telefoonnummers 0..*/Telefoonnummer 1..1 en Email adressen 0..*/E-mail adres 1..1
EOVDR-51 ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt, kardinaliteit Wilsverklaring gewijzigd van 0..1 naar 0..*
EOVDR-50 ART-DECOR publicatie - Verificatiestatus verwijderd uit Patiëntprobleem.Probleem in alle transacties
EOVDR-49 ART-DECOR publicatie - In alle voorkomens van VerpleegkundigeInterventie.Uitvoerder kardinaliteit van Zorgverlener, Verzorger en Patient gewijzigd van 0..1R naar 0..1C: precies 1 van de 3 concepten moet gekozen worden.
EOVDR-48 ART-DECOR publicatie - Datumtijdstempelprecisie voor Begin- en Einddatum in de zib Probleem en Begindatum in AllergieIntolerantie en MedischHulpmiddel toegevoegd.
EOVDR-47 ART-DECOR publicatie - Engelse weergavenamen van (voor eOverdracht gespecialiseerde) waardenlijsten van zib Probleem vervangen door NL vertaling
EOVDR-46 ART-DECOR publicatie - In alle transacties waarin deze voorkomt: in HulpVanAnderen/Hulpverlener, kardinaliteit van Zorgverlener, Mantelzorger en Zorgaanbieder zo gespecificeerd dat zij elkaar uitsluiten.
EOVDR-45 ART-DECOR publicatie - In Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar en Sturen Aanmeldbericht: kardinaliteit  SturendeOrganisatie.Zorgaanbieder.ZorgaanbiederIdentificatienummer op 1..1 gezet.
EOVDR-44 ART-DECOR publicatie - In alle transacties, binnen zib Betaler: kardinaliteit Persoon en Verzekeraar 1..1C gemaakt
EOVDR-43 ART-DECOR publicatie - In alle transacties, Overlijdensindicator en Datum Overlijden uit zib Patient verwijderd
EOVDR-42 ART-DECOR publicatie - In Art-Decor dataset, status zib Algemene Meting op Geannuleerd gezet
EOVDR-41 ART-DECOR publicatie - In alle transactiespecificaties in Art-Decor, benaming rollen gelijk gemaakt aan benaming  systeemrollen zoals gebruikt in functioneel ontwerp
EOVDR-40 ART-DECOR publicatie - Container Gezondheidstoestand verwijderd uit Zorgresultaat.UitkomstVanZorg in transacties Sturen Overdrachtsbericht volwassenen, Sturen Overdrachtsbericht kinderen 0-1 jaar en Sturen Overdrachtsbericht kinderen 1-18 jaar
4.0-RC1 niet van toepassing Eerste 4.0 versie: