7phcy:V6.12 medicationDispenseRequest

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationDispenseRequest

(Onderdeel van prescription/directTarget/prescribedMedication/productOf/)

3.1.9 medicationdispenserequest.png

Formaat:
<productOf>
   <medicationDispenseRequest>
     <statusCode … />
   [		<repeatNumber … /> ]
        <quantity … />
   [		<performer … /> ]
   </medicationDispenseRequest/>
</productOf>

Definitie: Een expliciet verzoek (bij een ambulant voorschrift) van de voorschrijver aan een verstrekker (die al dan niet benoemd wordt) om een bepaalde hoeveelheid van de voorgeschreven medicatie te verstrekken aan de patiënt of diens vertegenwoordiger.

Het element wordt niet gebruikt in de volgende gevallen:

 • Voor klinische medicatievoorschriften, omdat de (eventueel) te verstrekken medicatie dan wordt afgeleid uit de toedieningsverzoeken in het voorschrift.
 • Voor ambulante medicatievoorschriften zonder noodzaak tot verstrekking van medicatie, omdat de patiënt nog voldoende medicatie beschikbaar heeft.

Deze laatste categorie is nu nog vrij zeldzaam, omdat in die gevallen vaak helemaal geen medicatievoorschrift wordt verzonden. Het streven is echter om de toepassing van het voorschrift steeds meer onafhankelijk te maken van het al dan niet verstrekken van medicatie. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat het medicatiebeleid transparant blijft.

Het is overigens mogelijk om in het verstrekkingsverzoek aan te geven dat de verstrekking een aantal malen herhaald mag (of zelfs moet) worden (element <medicationDispenseRequest><repeatNumber>). Op deze manier kan één enkel verzoek dienen als specificatie voor het uitvoeren van meerdere (deel)verstrekkingen.

Bij elk verstrekkingsverzoek moet conditioneel worden aangegeven welke verstrekker (zie bij <performer>) geacht wordt de verstrekking uit te voeren. Hierbij gaat het niet zo zeer om de persoon maar om de instelling voor wie het verstrekkingsverzoek bedoeld is.