prescription.directTarget.prescribedMedication.therapeuticAgentOf

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

prescription.directTarget.prescribedMedication.therapeuticAgentOf

3.1.18 prescribedmedicationtherapeuticagentof.png

Het element <therapeuticAgentOf> en diens subelementen bevatten instructies voor toediening van de medicatie aan de patiënt (al dan niet door de patiënt zelf). Dit vormt, samen met de aanduiding van de medicatiesoort, de essentie van de afspraak die de voorschrijver met of ten behoeve van de patiënt heeft gemaakt. Elk subelement onder <therapeuticAgentOf> wordt aangeduid met de term toedieningsverzoek, waarbij de feitelijke instructies worden aangeduid met de CMET A_MedicationAdministrationRequest.

Het element <therapeuticAgentOf> is verplicht en kan herhaald voorkomen. Deze herhaling duidt specifieke toedieningsinstructies binnen de totale gebruiksperiode aan. Elk voorkomen van het element heeft betrekking op één set toedieningskenmerken, waardoor er dus meerdere toedieningsverzoeken aansluitend of parallel ontstaan. Deze ontstaan door variaties in doseerschema, doseerhoeveelheid en/of toedieningsweg, en door de manier waarop in HL7v3 een variabele gebruiksfrequentie wordt aangeduid.

In de volgende situaties ontstaan meerdere parallelle toedieningsverzoeken:
 • A) Vast doseerschema, maar wisselende doseerhoeveelheid binnen de dag ⇒ meerdere parallelle toedieningsverzoeken, één per doseerhoeveelheid.
 • B) Variabele gebruiksfrequentie ⇒ twee parallelle toedieningsverzoeken, één voor het vaste en één voor het variabele deel van de gebruiksfrequentie.

In de volgende situaties ontstaan meerdere sequentiële toedieningsverzoeken:

 • C) Vast doseerschema, wisselende doseerhoeveelheid binnen de periode ⇒ meerdere toedieningsverzoeken, één per doseerhoeveelheid.
 • D) Wisselend doseerschema ⇒ meerdere sequentiële toedieningsverzoeken. Binnen elk sequentieel toedieningsverzoek kunnen door wissselende doseerhoeveelheden binnen de dag of door een variabele gebruiksfrequentie parallelle splitsingen ontstaan.

Em.png

Het feit dat elke wisseling van doseerschema (een periode met een vaste spreiding van toedieningen) leidt tot een apart toedieningsverzoek is niet vanzelfsprekend. In principe zou, zolang de doseerhoeveelheid gelijk is bij elke toediening, een willekeurige serie doseerschema’s kunnen worden gecombineerd in het element <medicationAdministrationRequest> <effectiveTime> van de CMET A_MedicationAdministrationRequest (zie medicationAdministrationRequest.effectivetime). Dit zou echter constructies opleveren die door ontvangers toch opgesplitst moeten worden, zodat is besloten elk toedieningsverzoek te beperken tot één doseerschema.

Voorbeelden van gebruiksinstructies met één toedieningsverzoek:

 • gebruik bekend
 • 3x daags 2 tabletten
 • 3x daags 2 tabletten zo nodig
 • 3x daags 2 tabletten, om 08:00, 13:00 en 18:00
 • 1x daags 1 tablet gedurende 21 dagen, dan 7 dagen niet

Voorbeelden van gebruiksinstructies met parallelle toedieningsverzoeken:

 • per dag 4 tabletten; ’s-ochtends 1, ’s middags 2, ’s avonds 1 tablet
 • 2x daags 1 tablet, om 08:00 en 18:00, en 1x daags 2 tabletten, om 13:00
 • 1 tot 3x daags 2 tabletten (variabele gebruiksfrequentie = 1x vast, 2x zo nodig)

Voorbeelden van gebruiksinstructies met sequentiële toedieningsverzoeken:

 • Eerste dag 4 tabletten, tweede dag 3, derde dag 2, vierde dag 1 tablet
 • Eerste week 2x daags 2 tabletten, tweede week 1x daags 2 tabletten
 • Eerste week 2x daags 2 tabletten, tweede week 1x daags 1 tablet

Voorbeelden met zowel parallelle als sequentiële toedieningsverzoeken:

 • Eerste week 1-2x daags 1 tablet, tweede week 1x daags 2 tabletten
 • Eerste week ’s ochtends 1, ’s middags 2, ’s avonds 3 tabletten, tweede week ‘s ochtends 1, ’s middags 1, ’s avonds 1 tablet

Em.png

Toedieningsverzoeken worden standaard beschouwd als parallel.

Dat wil zeggen dat als er een volgorde in de tijd moet worden aangeduid (zoals bij alle sequentiële toedieningsverzoeken), er bij het doseerschema een gebruiksinterval moet staan dat aangeeft hoe het toedieningsverzoek zich verhoudt tot de rest. Dat moet een interval met minimaal een begindatum zijn (geankerd interval), zodat de volgorde direct duidelijk is. Als sprake is van een interval met alleen een duur (zwevend interval), dan is de aanname dat dit toedieningsverzoek parallel loopt met andere ‘zwevende’ toedieningsverzoeken.

Zie verder bij het element <medicationAdministrationRequest><effectiveTime> bij de beschrijving van de CMET A_MedicationAdministrationRequest in medicationAdministrationRequest.effectivetime.

De volgorde van herhalingen is niet relevant binnen XML. Er mag dus geen enkele aanname worden gedaan over tijdsvolgorde op basis van XML volgorde.

Em.png

Gelijkblijvende gegevens worden herhaald bij ieder toedieningsverzoek

Het bestaan van herhalende <therapeuticAgentOf> elementen betekent ook dat gegevens die voor alle herhalingen gelden, elke keer herhaald moeten worden. Concreet betekent dit dat de volgende elementen herhaald voor kunnen komen:

 • <text>, indien deze de set toedieningsverzoeken als geheel beschrijft;
 • gebruiksduur (IVL_TS binnen <effectiveTime>) bij parallelle verzoeken;
 • <routeCode>, indien een expliciete toedieningsweg is aangegeven;
 • <maxDoseQuantity>, indien een maximale dosering is aangegeven;
 • <support2>, indien er aanvullende instructies bij de toediening zijn;
 • <precondition>, indien er sprake is van ‘zo nodig’ voor de gehele set.

XML voorbeeld:

<prescribedMedication>
 <therapeuticAgentOf>
 <medicationAdministrationRequest></medicationAdministrationRequest>
 </therapeuticAgentOf>
 <therapeuticAgentOf>
 <medicationAdministrationRequest></medicationAdministrationRequest>
 </therapeuticAgentOf>
</prescribedMedication>