Beeldbeschikbaarheid - kwalificatie V0.4.0 Concept

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Kwalificatie introductie

De informatiestandaard Beeldbeschikbaarheid kent Nictiz kwalificaties. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. De leverancier kan kwalificeren voor de volgende systeemrollen:

 • Raadplegen Tijdlijn data (BBS-TDR)
 • Beschikbaarstellen Tijdlijn data (BBS-TDB)
 • Raadplegen Beelden (BBS-BR)
 • Beschikbaarstellen Beelden (BBS-BB)
 • Raadplegen Verslagen (BBS-VR)
 • Beschikbaarstellen Verslagen (BBS-VB)
 • Sturen Beelden (BBS-BS)
 • Ontvangen Beelden (BBS-BO)
 • Sturen Verslagen (BBS-VS)
 • Ontvangen Verslagen (BBS-VO)

Bij de kwalificatie beoordeelt Nictiz

 • Bij een raadplegend systeem: de inhoud van het raadplegend bericht.
 • Bij een beschikbaarstellend systeem: de inhoud van het antwoord op het raadplegend bericht
 • Bij een sturend systeem: de inhoud van het gestuurde bericht
 • Bij een ontvangend systeem: de beschikbaarheid van de ontvangen gegevens in het zorginformatiesysteem

Object van de kwalificatie is een specifieke versie van het zorginformatiesysteem (of een combinatie van zorginformatiesystemen) tegen een specifieke versie van de informatiestandaard. In het geval van tussenkomst van een broker beoordeelt Nictiz de berichten die door de broker worden samengesteld, in combinatie met de registratie c.q. de beschikbaarheid van de gegevens in de zorginformatiesystemen, eventueel aangevuld met die in het systeem van de broker.

Voor meer informatie, stuur een mail naar het kwalificatiecentrum.

2 Kwalificatieproces

Voor kwalificatie voor Beeldbeschikbaarheid doorlopen Nictiz en de leverancier de volgende stappen:

 • Na aanmelding voor kwalificatie door de leverancier nodigt Nictiz de leverancier uit voor een intakegesprek. In het intakegesprek geeft Nictiz uitleg over het proces en de procedures rond communicatie over het proces.
 • Nictiz zet een BITS-project op voor deze kwalificatie. De leverancier en Nictiz registreren bevindingen en vragen met betrekking tot de kwalificatie in dit project. Zowel Nictiz als de leverancier kunnen tickets openen.
 • De leverancier vult het CCG-formulier (ConformiteitsCheck Gegevensdienst) in voor de transactie van Beeldbeschikbaarheid waarvoor zij willen kwalificeren. Het CCG-formulier is een lijst van alle concepten (uit de zibs) die in de Beeldbeschikbaarheid transactie zijn opgenomen. De leverancier geeft voor elk concept aan of dit kan worden gevuld vanuit de bronsyste(e)m(en). De leverancier hecht het CCG-formulier aan het daarvoor bestemde ticket in het BITS project, dit wordt door Nictiz aangemaakt.
 • Nictiz en de leverancier bespreken het CCG-formulier.
 • Nictiz beoordeelt de ernst van de afwijkingen en koppelt de conclusies terug in het CCG-formulier. Voor afwijkingen waarvoor Nictiz een toelichting nodig of waarvoor aanvullende afspraken moeten worden gemaakt opent Nictiz een specifiek ticket, dat ook in het CCG formulier terug te vinden is middels een link.
 • De leverancier start met de testfase.

'* De leverancier deelt via de BITS omgeving de links naar de testresultaten in Gazelle met Nictiz.'

 • De leverancier start na succesvolle afronding van de testfase met de kwalificatiefase.

'* De leverancier deelt de op te leveren producten (schermafdrukken en links naar de testresultaten in Gazelle met Nictiz. Hiervoor worden aparte tickets aangemaakt door Nictiz voor de aanlevering van de betreffende materialen. '

 • Nictiz beoordeelt de opgeleverde kwalificatieproducten en maakt BITS tickets aan voor eventuele bevindingen. Een bevinding kan ook een vereiste toelichting van de leverancier zijn.
 • Bij positief resultaat vermeldt Nictiz de kwalificatie in het overzicht kwalificatie-resultaten en ontvangt de leverancier een oorkonde.
 • Bij negatief resultaat worden afspraken gemaakt over de oplossing van de bevindingen en een hertest gepland. In sommige gevallen kan Nictiz besluiten tot een conditionele kwalificatie, waarbij afspraken worden gemaakt over de termijnen waarop de bevindingen worden opgelost door de leverancier.

Voor de test- en kwalificatiefases zijn aparte scripts aanwezig in de simulatieomgeving. De test- en kwalificatiescripts zijn functioneel beschreven in Beeldbeschikbaarheid kwalificatiescripts en testmateriaal. De testscripts bevatten een uitgebreidere set voorbeeldberichten (scenario’s) dan de kwalificatiescripts.

3 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie et cetera.
 2. Kennis en begrip van de Informatiestandaard Beeldbeschikbaarheid.
 3. Kennis, begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals beschreven in het Beeldbeschikbaarheid kwalificatiescripts en testmateriaal.
 4. De kwalificatiedocumentatie bevat de gegevens die de kwalificerende partij zelf invoert. Het is van belang dat de gegevens juist ingevoerd worden. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum et cetera) leiden tot vertraging en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 5. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De leverancier levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 6. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.
 7. De leverancier die wil kwalificeren heeft de door Nictiz beschikbaar gestelde testscripts doorlopen gebruikmakend van de simulator en kan daarvan de resultaten overleggen.

4 Aansluiten op Gazelle

Nictiz stelt het testsysteem Gazekke beschikbaar voor het testen van systeemrollen als onderdeel van het kwalificatieproces.
Leveranciers die willen kwalificeren kunnen Gazelle eveneens gebruiken in de ontwikkel- en testfase voor het vroegtijdig testen en/of valideren van de IHE berichten.
Informatie over het aansluiten op Gazelle, vind je in de Handleiding Gazelle.

5 Beeldbeschikbaarheid kwalificatiescripts en testmateriaal

Dit hoofdstuk bevat de scripts voor kwalificaties en testdoeleinden.

5.1 Testscripts

Voor de volgende systeemrollen en transacties is het testmateriaal nog in ontwikkeling:


5.2 Kwalificatiescripts

Om te kwalificeren voor één van de systeemrollen voor het uitwisselen van het overdrachtsbericht in combinatie met een specifieke variant van het overdrachtsbericht moet de leverancier het kwalificatiescript voor die combinatie doorlopen.
De volgende kwalificatiescripts voor het overdrachtsbericht zijn beschikbaar:

De volgende kwalificatiescripts voor het overdrachtsbericht zijn in ontwikkeling:

5.3 CCG formulier