BgZ 2017 - Kwalificatie 1.0

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Inleiding

Dit document beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrollen:

 • Sturend en Beschikbaarstellend Systeem
 • Raadplegend en Ontvangend Systeem

De eisen voor sturen en beschikbaar stellen zijn gelijk: omdat er geen infrastructuur gekwalificeerd wordt, betreft het het aanmaken van een correct document. Ook voor een raadplegend en ontvangend systeem zijn de eisen gelijk.

1.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van de BgZ2017
 2. Kennis en begrip van de aan de standaard gerelateerde zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), versie 2017.
 3. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardelijsten en andere referenties die de standaard gebruikt.
 4. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

1.2 Uit te voeren stappen

Voer de volgende stappen uit:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de inhoudelijke gegevens.
 2. Maak in het XIS de aanlevering voor deze personen aan, gebruik hiervoor de inhoudelijke gegevens.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens.

Voer – voor scenario Tonen – de volgende stappen uit:

 1. Toon de BgZ gegevens.

1.3 Op te leveren materialen

De op te leveren materialen bestaan voor alle scenario’s uit:

 1. het technische uitgaande CDA document
 2. schermafdrukken.

2 Beschikbaar stellen en raadplegen BgZ

2.1 Doel en verwacht resultaat

Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem de BgZ 2017 uit kan wisselen Het systeem genereert technisch correcte berichten.
Aantonen dat het systeem de BgZ2017 kan tonen Het systeem toont de BgZ correct.
Aantonen dat het systeem de BgZ2017 kan verwerken Het systeem verwerkt de BgZ correct.

De kwalificatie geschiedt per hoofdstuk van de BgZ. Doel is voor alle hoofdstukken te kwalificeren, maar het is mogelijk deelkwalificaties te doen voor systemen die (nog) niet alle hoofdstukken ondersteunen. Deelkwalificaties worden als volgt beoordeeld:

 • 0: Het systeem ondersteunt dit hoofdstuk niet.
 • 1: Het systeem heeft nog fouten in dit hoofdstuk.
 • 2: Het systeem heeft geen fouten in dit hoofdstuk maar de gegevens zijn nog onvolledig.
 • 3: Het systeem ondersteunt dit hoofdstuk, waarbij de gegevens visueel correct getoond worden, maar nog niet alle juiste coderingen gebruikt worden. (Bijvoorbeeld: labuitslagen worden zo uitgewisseld dat ze in een tabel voor de zorgverlener medisch inhoudelijk correct zijn, maar nog niet de vereiste LOINC codes uit de Nederlandse Labcodeset hebben.) Er is geen gevaar voor medisch onjuiste informatie, maar reconciliatie is niet mogelijk.
 • 4: Het systeem ondersteunt dit hoofdstuk volledig met juiste coderingen.

Kwalificatie op niveau 3. ondersteunt het Inzien van de BgZ. Kwalificatie op niveau 4. ondersteunt het Verwerken van de BgZ. De lagere niveaus zijn geen basis voor uitwisseling, maar dienen om inzicht te geven in de voortgang van de ondersteuning van de hele BgZ.

2.2 Scenario’s

De verschillende testscenario's zijn gerelateerd aan de Systeemrollen:

Scenario Beschrijving Systeemrollen
1 Leveren BgZ Vastleggend, Sturend Systeem en Beschikbaarstellend Systeem
2 Inzien BgZ Verwerkend Systeem
3 Overnemen BgZ Verwerkend Systeem

De eisen aan een Vastleggend, Sturend Systeem en Beschikbaarstellend Systeem zijn het in kunnen voeren van de BgZ gegevens van de testpatiënten, en deze gestructureerd uit kunnen wisselen met CDA en/of FHIR. De wijze van uitwisseling zelf valt buiten deze kwalificatie. In het geval van CDA is het aan kunnen leveren van een CDA document voor kwalificatie voldoende.

De eisen aan een Verwerkend Systeem vallen uiteen in:

 • Inzien: het kunnen tonen van een BgZ, bijvoorbeeld met een viewer, aan een zorgverlener.
 • Overnemen: het kunnen verwerken (reconciliëren) van een BgZ in het eigen EPD.

2.2.1 Leveren BgZ

De eisen voor het leveren van de gehele BgZ bestaan uit leveren van de BgZ voor testpatiënt A en B.

Dat betreft alle onder deelkwalificatie genoemde onderdelen. Per hoofdstuk van de BgZ zijn deelkwalificaties mogelijk. Daarbij geeft een leverancier aan dit deel van de BgZ gereed te hebben en hiervoor te willen kwalificeren. Einddoel is ondersteunen van de gehele BgZ, maar gezien de omvang is een alles-of-niets kwalificatie geen goed groeipad. Voor iedere deelkwalificatie moeten beide testpatiënten (A en B) gekwalificeerd worden voor dit onderdeel.

2.2.2 Inzien BgZ

Voor kwalificatie voor het Inzien van de BgZ krijgt een leverancier twee BgZ documenten aangeleverd, voor testpatiënt A en B. Vervolgens dient de leverancier door schermafdrukken aan te tonen dat de gehele BgZ getoond kan worden. Voor Inzien zijn er geen deelkwalificaties: de gehele BgZ dient getoond te worden.

Een leverancier doorloopt dus de volgende stappen:

 • BgZ ontvangen van testpatiënt A en B
 • Schermafdrukken tonen van testpatiënt A en B

2.2.3 Overnemen BgZ

Voor kwalificatie voor het Overnemen van de BgZ krijgt een leverancier twee BgZ documenten aangeleverd, voor testpatiënt A en B. Vervolgens dient de leverancier door schermafdrukken aan te tonen dat de gehele BgZ getoond kan worden, dat zijn alle onderdelen voor de deelkwalificaties. Voor het tonen dient de leverancier duidelijk te maken middels schermafdrukken dat de gegevens onderdeel zijn van het eigen informatiesysteem, dus dat ze zijn overgenomen en getoond worden in de normale schermen van het informatiesysteem. Een losstaande viewer die alleen de BgZ toont is hier niet toegestaan. De informatie dient verwerkt te zijn en duidelijk integraal onderdeel van het eigen dossier te zijn. Eventueel kan op andere wijze aanvullende informatie gevraagd worden die de claim van Overnemen onderbouwt.

Een onderdeel van de kwalificatie van Overnemen is het opleveren van de BgZ van testpatiënt A en B uit het eigen informatiesysteem. Een leverancier doorloopt dus de volgende stappen:

 • BgZ ontvangen van testpatiënt A en B
 • Schermafdrukken tonen van testpatiënt A en B
 • BgZ leveren testpatiënt A en B

Daarbij zal nagegaan worden of de informatie van de overgenomen BgZ overeenkomt met die van de geleverde BgZ.

Voor Overnemen zijn deelkwalificaties mogelijk.

2.2.4 Deelkwalificaties

BgZ hoofdstuk Kwalificatie
1. Demografie en identificatie Deelkwalificatie mogelijk
2. Financiële informatie Deelkwalificatie mogelijk
3. Behandelrestricties Deelkwalificatie mogelijk
4. Contactpersonen Geen kwalificatie op dit moment
5. Functionele status Deelkwalificatie mogelijk
6. Klachten en diagnoses Deelkwalificatie mogelijk
7. Sociale anamnese Deelkwalificatie mogelijk
8. Waarschuwingen Deelkwalificatie mogelijk
9. Allergieën Deelkwalificatie mogelijk
10. Medicatie Voor Medicatie wordt de kwalificatie gedaan volgens de eisen in Kwalificatie Medicatieproces 9.0.7
11. Medische hulpmiddelen Deelkwalificatie mogelijk
12. Vaccinaties Deelkwalificatie mogelijk
13. Vitale functies Deelkwalificatie mogelijk
14. Uitslagen Deelkwalificatie mogelijk
15. Verrichtingen Deelkwalificatie mogelijk
16. Contacten Deelkwalificatie mogelijk
17. Zorgplan Geen kwalificatie op dit moment

3 Inhoudelijke gegevens

3.1 Testpatiënt A

Leverancier levert de volgende gegevens aan:

3.1.1 Demografie en identificatie

Patient (Patient) [bgz-patA]
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Dennis
Initialen (Initials) D
Roepnaam (GivenName) Dennis
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Janse
GeslachtsnaamPartner (LastNamePartner)
AchternaamPartner (PartnerLastName) Erelies
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Huweelstraat
Huisnummer (HouseNumber) 15
AanduidingBijNummer (HouseNumberIndication) Tegenover (code = 'to' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode (Postcode) 1248 CC
Woonplaats (PlaceOfResidence) Barendrecht
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdditioneleInformatie (AdditionalInformation) Tijdelijk adres
AdresSoort (AddressType) Tempory Address (code = 'TMP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) +316-11122233
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) djanse@test.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer (PatientIdentificationNumber) 999999151 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum (DateOfBirth) 2 feb 1950
Geslacht (Gender) Male (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
MeerlingIndicator (MultipleBirthIndicator) Nee
OverlijdensIndicator (DeathIndicator) Nee
BurgerlijkeStaatRC (MaritalStatusRC) [bgz-patA-marital]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
BurgerlijkeStaat (MaritalStatus) Married (code = 'M' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.2')

3.1.2 Financiële informatie

Betaler (Payer) [bgz-patA-payer]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Verzekeraar (InsuranceCompany)
Verzekering (Insurance)
BeginDatumTijd (StartDateTime)
EindDatumTijd (EndDateTime)
Verzekeringssoort (InsuranceType) Aanvullend verzekerd (code = 'A' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
IdentificatieNummer (IdentificationNumber) 3343 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
OrganisatieNaam (OrganizationName) ONVZ Zorgverzekeraar
VerzekerdeNummer (InsurantNumber) 88664422
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) De Molen
Huisnummer (HouseNumber) 66
AanduidingBijNummer (HouseNumberIndication) Tegenover (code = 'to' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode (Postcode) 3990 GD
Woonplaats (PlaceOfResidence) Houten
Gemeente (Municipality) Houten
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 030-6396222
TelecomType (TelecomType) Land Line (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) vd@onvz.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')

3.1.3 Behandelrestricties

BehandelAanwijzing (TreatmentDirective) [bgz-patA-treatmentdir]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Verificatie (Verification)
Geverifieerd (Verified) Ja
GeverifieerdBij (VerifiedWith) Patient (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieDatum (VerificationDate)
Behandeling (Treatment) Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): MRI
BehandelingToegestaan (TreatmentPermitted) Ja, maar met beperkingen (code = 'JA_MAAR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Beperkingen (Restrictions) eerst overleg met de partner
Toelichting (Comment) voor behandeling "MRI"; beperking geldt tot aan ontslag uit het ziekenhuis
Wilsverklaring (AdvanceDirective)
referentie:Wilsverklaring (reference:AdvanceDirective) zib-2017-bgz-patA-advdir
Wilsverklaring (AdvanceDirective) [bgz-patA-advdir]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
WilsverklaringType (LivingWillType) Levenswensverklaring (code = 'LW' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
WilsverklaringDatum (LivingWillDate) 16 sep 2012
Aandoening (Disorder)
referentie:Probleem (reference:Problem)
Vertegenwoordiger (Representative)
referentie:Contactpersoon (reference:Contact) zib-2017-bgz-patA-contactperson1
WilsverklaringDocument (LivingWillDocument) ZHVtbXktd2lsc3ZlcmtsYXJpbmcgRGVubmlzIEphbnNlLnBkZg==
Toelichting (Comment) gescand document

3.1.4 Contactpersonen

Contactpersoon (Contact) [bgz-patA-contactperson1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Dirk
Initialen (Initials) D
Roepnaam (GivenName) Dirk
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Janse
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) +316-22668899
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) dirk.janse@test.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Huweelstraat
Huisnummer (HouseNumber) 15
AanduidingBijNummer (HouseNumberIndication) Tegenover (code = 'to' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Postcode (Postcode) 1248 CC
Woonplaats (PlaceOfResidence) Barendrecht
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol (Role) Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie (Relationship) Son (code = 'SONC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Contactpersoon (Contact) [bgz-patA-contactperson2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Els
Initialen (Initials) E
Roepnaam (GivenName) Els
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Voorvoegsels (Prefix) de
Achternaam (LastName) Groot
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 06-12345678
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) Els.degroot@test.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Gaaspelwede
Huisnummer (HouseNumber) 16
Postcode (Postcode) 1247 BB
Woonplaats (PlaceOfResidence) Hellevoetsluis
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol (Role) Anders (code = '9' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie (Relationship) Daughter in-law (code = 'DAUINLAW' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

3.1.5 Functionele status

FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patA-funcment1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
StatusNaam (StatusName) gehoorverlies (code = '15188001' in codeSystem 'SNOMED CT')
StatusWaarde (StatusValue) licht (code = '255604002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
StatusDatum (StatusDate) 1 feb 2012
Toelichting (Comment) Licht beperkend
Hulpmiddel (MedicalDevice)
referentie:MedischHulpmiddel (reference:MedicalDevice) zib-2017-bgz-patA-medDevice1
FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patA-funcment2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
StatusNaam (StatusName) vermogen om zich te verplaatsen (code = '301438001' in codeSystem 'SNOMED CT')
StatusWaarde (StatusValue) ernstig (code = '24484000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
StatusDatum (StatusDate)
Toelichting (Comment) Mag nog niet op loopgips steunen

3.1.6 Klachten en diagnoses

Probleem (Problem) [bgz-patA-problem1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProbleemType (ProblemType) Symptom (code = '418799008' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) dyspnoe (code = '267036007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate)
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem (Problem) [bgz-patA-problem2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) allergisch astma (code = '389145006' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate)
ProbleemEindDatum (ProblemEndDate)
ProbleemStatus (ProblemStatus) Inactive (code = '73425007' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Known absent (code = '410516002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting (Comment) Patiënt meende dat kortademigheid optrad als reactie op noten.
Probleem (Problem) [bgz-patA-problem3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) Longen (code = '181216001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) astma (code = '195967001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate)
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting (Comment) Kortademig
Probleem (Problem) [bgz-patA-problem4]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) oor (code = '368567003' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Functional Limitation (code = '248536006' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) gehoorverlies (code = '15188001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 8 maa 2012
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting (Comment) Slechthorend door harde muziek
Probleem (Problem) [bgz-patA-problem5]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) Enkel (code = '70258002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Left (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) fractuur van enkel (code = '16114001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate)
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting (Comment) Op een bal gaan staan tijdens het voetballen.

3.1.7 Sociale anamnese

Woonsituatie (LivingSituation) [bgz-patA-living]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Toelichting (Comment) Geen lift
WoningType (HouseType) Appartement of flatwoning (code = 'FLATW' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1')
DrugsGebruik (DrugUse) [bgz-patA-druguse]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
WaarnemingGebruik (ObservationOfUse)
StartDatum (StartDate)
StopDatum (StopDate)
Hoeveelheid (Amount) 1/mo
Toelichting (Comment) Op feesten
DrugsOfGeneesmiddelSoort (DrugOrMedicationType) Methylenedioxymethamphetamine (substance) (code = '288459003' in codeSystem 'SNOMED CT')
DrugsGebruikStatus (DrugUseStatus) Misused drugs in past (finding) (code = '44870007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toedieningsweg (RouteOfAdministration) ORAAL (code = '9' in codeSystem 'G-Standaard TH007 Toedieningswegen')
AlcoholGebruik (AlcoholUse) [bgz-patA-alcohol]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Toelichting (Comment) flesje bier
AlcoholGebruikStatus (AlcoholUseStatus) Current drinker of alcohol (finding) (code = '219006' in codeSystem 'SNOMED CT')
WaarnemingGebruik (ObservationOfUse)
StartDatum (StartDate)
Hoeveelheid (Amount) 1 /d
TabakGebruik (TobaccoUse) [bgz-patA-tobacco]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Toelichting (Comment) Havana
SoortTabakGebruik (TypeOfTobaccoUsed) Cigar smoker (finding) (code = '59978006' in codeSystem 'SNOMED CT')
TabakGebruikStatus (TobaccoUseStatus) Occasional cigarette smoker (finding) (code = '230059006' in codeSystem 'SNOMED CT')
WaarnemingGebruik (ObservationOfUse)
StartDatum (StartDate)
Hoeveelheid (Amount) 1 {cigars}/wk
PackYears (PackYears) 6

3.1.8 Waarschuwingen

Alert (Alert) [bgz-patA-alert1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
AlertNaam (AlertName) Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): agressieve patiënt
BeginDatumTijd (StartDateTime)
AlertType (AlertType) alert (code = '74018-3' in codeSystem 'LOINC')
Alert (Alert) [bgz-patA-alert2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
AlertNaam (AlertName) Methicillin resistant staphylococcus aureus carrier (code = '432415000' in codeSystem 'SNOMED CT')
AlertType (AlertType) alert (code = '74018-3' in codeSystem 'LOINC')

3.1.9 Allergieën

AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patA-allergy1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
VeroorzakendeStof (CausativeAgent) Noten (code = '294904000' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieCategorie (AllergyCategory) Propensity to adverse reactions to food (code = '418471000' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieStatus (AllergyStatus) Active (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
BeginDatumTijd (StartDateTime) 29 mei 1976
MateVanKritiekZijn (Criticality) Severe (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
LaatsteReactieDatumTijd (LastReactionDateTime) 18 aug 2012
Toelichting (Comment) Niet allergisch voor cashewnoten
Reactie (Reaction)
Symptoom (Symptom) Anaphylaxis (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
SpecifiekeStof (SpecificSubstance) Pecannoten (code = '260189007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ReactieBeschrijving (ReactionDescription) Bewusteloos wegens wegvallen bloeddruk.
Ernst (Severity) Severe (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
WijzeVanBlootstelling (RouteOfExposure) Oraal (code = '738956005' in codeSystem 'SNOMED CT')
ReactieTijdstip (ReactionTime) 18 aug 2012
AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patA-allergy2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
VeroorzakendeStof (CausativeAgent) penicillines (code = '035' in codeSystem 'G-Standaard TH122 Ongewenste groepen')
AllergieCategorie (AllergyCategory) Propensity to adverse reactions to drug (code = '419511003' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieStatus (AllergyStatus) Active (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
BeginDatumTijd (StartDateTime)
MateVanKritiekZijn (Criticality) Mild (code = '255604002' in codeSystem 'SNOMED CT')
LaatsteReactieDatumTijd (LastReactionDateTime)
Toelichting (Comment) Alleen voor amoxicilline
Reactie (Reaction)
Symptoom (Symptom) Nausea and vomiting (code = '16932000' in codeSystem 'SNOMED CT')
SpecifiekeStof (SpecificSubstance) Amoxicilline (code = '023167' in codeSystem 'G-Standaard SNK')
Ernst (Severity) Mild (code = '255604002' in codeSystem 'SNOMED CT')
WijzeVanBlootstelling (RouteOfExposure) Oraal (code = '738956005' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patA-allergy3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) BSN 999999151
VeroorzakendeStof (CausativeAgent) Latex (code = '111088007' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieCategorie (AllergyCategory) Allergy to substance (code = '419199007' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieStatus (AllergyStatus) Completed (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
BeginDatumTijd (StartDateTime)
MateVanKritiekZijn (Criticality) Moderate (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
LaatsteReactieDatumTijd (LastReactionDateTime)
Reactie (Reaction)
Symptoom (Symptom) Itching of skin (code = '418363000' in codeSystem 'SNOMED CT')
ReactieBeschrijving (ReactionDescription) Huidproblemen
Ernst (Severity) Mild (code = '255604002' in codeSystem 'SNOMED CT')
WijzeVanBlootstelling (RouteOfExposure) via de huid (code = '448598008' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.1.10 Medicatie

Wordt nader ingevuld.

3.1.11 Medische hulpmiddelen

MedischHulpmiddel (MedicalDevice) [bgz-patA-medDevice1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Product (Product)
ProductID (ProductID) 9321502032612 (code = '9321502032612' in codeSystem '1.3.160')
ProductType (ProductType) Gehoorapparaat (code = '360283003' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProductOmschrijving (ProductDescription) Inwendig gehoorapparaat
BeginDatum (StartDate) 8 maa 2012
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patA-problem4
Toelichting (Comment) Apparaat niet zichtbaar
AnatomischeLocatie (AnatomicalLocation) Oor (code = '368567003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit (Laterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) Huisartsenpraktijk Rotterdam
Zorgverlener (HealthProfessional)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf1
MedischHulpmiddel (MedicalDevice) [bgz-patA-medDevice2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Product (Product)
ProductID (ProductID) 5055785706734 (code = '5055785706734' in codeSystem '1.3.160')
ProductType (ProductType) Rolstoel (code = '58938008 ' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProductOmschrijving (ProductDescription) Niet-gemotoriseerde rolstoel
BeginDatum (StartDate)
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patA-problem5
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
Zorgverlener (HealthProfessional)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf2

3.1.12 Inentingen

Vaccinatie (Vaccination) [bgz-patA-vaccin1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProductCode (ProductCode) Tetanusvaccin (code = 'J07AM01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Dosis (Dose) 2 ml
VaccinatieDatum (VaccinationDate) 3 apr 2019
GewensteDatumHervaccinatie (PreferedDateForRevaccination) 3 apr 2020
Toediener (Administrator)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf1
Toelichting (Comment) Gebeten door een hond
Vaccinatie (Vaccination) [bgz-patA-vaccin2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ProductCode (ProductCode) Hepatitis A+B-vaccin (code = 'J07BC20' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Dosis (Dose) 1 ml
VaccinatieDatum (VaccinationDate) 2 maa 2015
GewensteDatumHervaccinatie (PreferedDateForRevaccination) 2 apr 2015
Toediener (Administrator)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf1
Toelichting (Comment) Reis door Indonesië

3.1.13 Vitale functies

Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patA-bloodpressure1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Meetmethode (MeasuringMethod) Non-invasive (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ManchetType (CuffType) Groot (code = 'L' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
MeetLocatie (MeasuringLocation) Right upper arm structure (code = '368209003' in codeSystem 'SNOMED CT')
DiastolischEindpunt (DiastolicEndpoint) Phase 4 (code = '255271000' in codeSystem 'SNOMED CT')
SystolischeBloeddruk (SystolicBloodPressure) 140 mm[hg]
DiastolischeBloeddruk (DiastolicBloodPressure) 85 mm[hg]
BloeddrukDatumTijd (BloodPressureDateTime)
Houding (Position) Sitting position (code = '33586001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patA-bloodpressure2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
Meetmethode (MeasuringMethod) Non-invasive (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ManchetType (CuffType) Standaard (code = 'STD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
MeetLocatie (MeasuringLocation) Right upper arm structure (code = '368209003' in codeSystem 'SNOMED CT')
DiastolischEindpunt (DiastolicEndpoint) Phase 4 (code = '255271000' in codeSystem 'SNOMED CT')
SystolischeBloeddruk (SystolicBloodPressure) 120 mm[hg]
DiastolischeBloeddruk (DiastolicBloodPressure) 71 mm[hg]
BloeddrukDatumTijd (BloodPressureDateTime)
Houding (Position) Sitting position (code = '33586001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patA-bodyweight1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
GewichtWaarde (WeightValue) 79 kg
GewichtDatumTijd (WeightDateTime)
Kleding (Clothing) Fully dressed (code = 'FULL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')
Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patA-bodyweight2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
GewichtWaarde (WeightValue) 78 kg
GewichtDatumTijd (WeightDateTime)
Kleding (Clothing) Fully dressed (code = 'FULL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')
Lichaamslengte (BodyHeight) [bgz-patA-bodyheight]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
LengteWaarde (HeightValue) 183 cm
LengteDatumTijd (HeightDateTime) 1 nov 2018
Positie (Position) Orthostatic body position (code = '10904000' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.1.14 Uitslagen

LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patA-labresult1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Hemoglobin A1c [Mass/volume] in Blood (code = '41995-2' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime)
TestUitslag (TestResult) 8.1 mmol/l
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 9.9 mmol/l
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 7.4 mmol/l
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Hematocrit [Volume Fraction] of Blood (code = '20570-8' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime)
TestUitslag (TestResult) 0.39 l/l
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 0.46 l/l
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 0.36 l/l
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Leukocytes [#/volume] in Blood (code = '26464-8' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime)
TestUitslag (TestResult) 6.6E+9 /l
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 4.0E+9 /l
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 11.0E+9 /l
Monster (Specimen)
Monsternummer (SpecimenId) 9876
Monstervolgnummer (SpecimenNumberExtension) 2
Containertype (ContainerType) Bloedbuis (code = '700957004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Monstermateriaal (SpecimenMaterial) Bloed (code = '87612001' in codeSystem 'SNOMED CT')
AfnameDatumTijd (CollectionDateTime)
AnatomischeLocatie (AnatomicalLocation) gehele regio cubiti (code = '76248009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit (Laterality) Left (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Onderzoek (PanelOrBattery) Hemocytometrie (code = '58410-2' in codeSystem 'LOINC')
ResultaatStatus (ResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ResultaatType (ResultType) Chemistry (code = '275711006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf3
LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patA-labresult2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Hemoglobin A1c [Mass/volume] in Blood (code = '41995-2' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime)
TestUitslag (TestResult) 8.9 mmol/l
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 9.9 mmol/l
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 7.4 mmol/l
Monster (Specimen)
Monsternummer (SpecimenId) 9877
Monstervolgnummer (SpecimenNumberExtension) 2
Containertype (ContainerType) Bloedbuis (code = '700957004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Monstermateriaal (SpecimenMaterial) Bloed (code = '87612001' in codeSystem 'SNOMED CT')
AfnameDatumTijd (CollectionDateTime)
AnatomischeLocatie (AnatomicalLocation) gehele regio cubiti (code = '76248009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit (Laterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ResultaatType (ResultType) Chemistry (code = '275711006' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.1.15 Verrichtingen

Verrichting (Procedure) [bgz-patA-procedure1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate)
VerrichtingEindDatum (ProcedureEndDate)
VerrichtingAnatomischeLocatie (ProcedureAnatomicalLocation) Enkel (code = '70258002' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerrichtingLateraliteit (ProcedureLaterality) Left (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patA-problem5
VerrichtingType (ProcedureType) Operatieve behandeling fractuur van de malleolus (code = '111501000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
Uitvoerder (Performer)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf2
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf3
Verrichting (Procedure) [bgz-patA-procedure2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate)
VerrichtingAnatomischeLocatie (ProcedureAnatomicalLocation) Enkel (code = '70258002' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerrichtingLateraliteit (ProcedureLaterality) Left (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patA-problem5
VerrichtingType (ProcedureType) Aanleggen van loopgips voor onderbeen (code = '122531000146102' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf2

3.1.16 Contacten

Contact (Encounter) [bgz-patA-encounter1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ContactType (ContactType) Emergency (code = 'EMER' in codeSystem 'HL7 ActCode')
ContactMet (ContactWith)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf2
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime)
EindDatumTijd (EndDateTime)
RedenContact (ContactReason)
Probleem (Problem)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patA-problem5
Herkomst (Origin) Home (code = '264362003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Contact (Encounter) [bgz-patA-encounter2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ContactType (ContactType) Inpatient (code = 'IMP' in codeSystem 'HL7 ActCode')
ContactMet (ContactWith)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf3
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime)
EindDatumTijd (EndDateTime)
RedenContact (ContactReason)
Verrichting (Procedure)
referentie:Verrichting (reference:Procedure) zib-2017-bgz-patA-procedure1
Bestemming (Destination) Rehabilitation hospital (code = '80522000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Contact (Encounter) [bgz-patA-encounter3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ContactType (ContactType) Ambulatory (code = 'AMB' in codeSystem 'HL7 ActCode')
ContactMet (ContactWith)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patA-healthProf2
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime)
RedenContact (ContactReason)
Verrichting (Procedure)
referentie:Verrichting (reference:Procedure) zib-2017-bgz-patA-procedure1

3.1.17 Zorgplan

Wordt nader ingevuld.

3.1.18 Zorgverleners

Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patA-healthProf1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 88776655 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Ria Alexandra
Initialen (Initials) R.A.
Roepnaam (GivenName) Ria
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Slot
GeslachtsnaamPartner (LastNamePartner)
VoorvoegselsPartner (PartnerPrefix) de
AchternaamPartner (PartnerLastName) Beer
Specialisme (Specialty) Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Talmastraat
Huisnummer (HouseNumber) 84
Huisnummerletter (HouseNumberLetter) B
Postcode (Postcode) 3071 AS
Woonplaats (PlaceOfResidence) Rotterdam
Gemeente (Municipality) Rotterdam
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 06-12345767
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) r.a.slot@huisarts.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) Huisartsenpraktijk Rotterdam
Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patA-healthProf2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 45678912 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Jeroen Hendrik Robert
Initialen (Initials) J.H.R.
Roepnaam (GivenName) Jeroen
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Peters
GeslachtsnaamPartner (LastNamePartner)
VoorvoegselsPartner (PartnerPrefix) van
AchternaamPartner (PartnerLastName) Beek
Specialisme (Specialty) Orthopedisch chirurg (code = '01.032' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Dr. Molewaterplein
Huisnummer (HouseNumber) 40
Postcode (Postcode) 3015 GD
Woonplaats (PlaceOfResidence) Rotterdam
Gemeente (Municipality) Rotterdam
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 06-23412345
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) j.peters@hospital.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
ZorgverlenersRol (HealthProfessionalRole) Responsible Party (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patA-healthProf3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999151
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 12345678 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Alfred Bart
Initialen (Initials) A.B.
Roepnaam (GivenName) Alfred
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Bakker
Specialisme (Specialty) Spoedeisende hulp arts (code = '01.071' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Dr. Molewaterplein
Huisnummer (HouseNumber) 40
Postcode (Postcode) 3015 GD
Woonplaats (PlaceOfResidence) Rotterdam
Gemeente (Municipality) Rotterdam
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 06-33334444
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) a.b.bakker@hospital.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
ZorgverlenersRol (HealthProfessionalRole) Attender (code = 'ATND' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

3.2 Testpatiënt B

Leverancier levert de volgende gegevens aan:

3.2.1 Demografie en identificatie

Patient (Patient) [bgz-patB]
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Maria Francisca
Initialen (Initials) M.F.
Roepnaam (GivenName) Maria
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner (code = 'NL4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Voorvoegsels (Prefix) van 't
Achternaam (LastName) Hoen
GeslachtsnaamPartner (LastNamePartner)
AchternaamPartner (PartnerLastName) Verheul
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Steenstraat
Huisnummer (HouseNumber) 143
Huisnummerletter (HouseNumberLetter) A
Huisnummertoevoeging (HouseNumberAddition) II
Postcode (Postcode) 6584 YZ
Woonplaats (PlaceOfResidence) Molenhoek
Gemeente (Municipality) Mook en Middelaar
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) +316-10101010
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) francisca@maria.org
EmailSoort (EmailAddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer (PatientIdentificationNumber) 999999072 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum (DateOfBirth) 16 apr 1956
Geslacht (Gender) Female (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
MeerlingIndicator (MultipleBirthIndicator) Ja
OverlijdensIndicator (DeathIndicator) Nee
BurgerlijkeStaatRC (MaritalStatusRC) [bgz-patB-marital]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
BurgerlijkeStaat (MaritalStatus) Domestic partner (code = 'T' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.2')

3.2.2 Financiële informatie

Betaler (Payer) [bgz-patB-payer]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Verzekeraar (InsuranceCompany)
Verzekering (Insurance)
BeginDatumTijd (StartDateTime)
EindDatumTijd (EndDateTime)
Verzekeringssoort (InsuranceType) Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
IdentificatieNummer (IdentificationNumber) 3313 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
OrganisatieNaam (OrganizationName) Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
VerzekerdeNummer (InsurantNumber) 98765432
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Spoorlaan
Huisnummer (HouseNumber) 298
Postcode (Postcode) 5017 JZ
Woonplaats (PlaceOfResidence) Tilburg
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 0134622025
TelecomType (TelecomType) Land Line (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) info@interpolis.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')

3.2.3 Behandelrestricties

BehandelAanwijzing (TreatmentDirective) [bgz-patB-treatmentdir]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Verificatie (Verification)
Geverifieerd (Verified) Ja
GeverifieerdBij (VerifiedWith) Patient (code = '116154003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieDatum (VerificationDate) 7 jul 2017
Behandeling (Treatment) Cardiopulmonary resuscitation (procedure) (code = '89666000' in codeSystem 'SNOMED CT')
BehandelingToegestaan (TreatmentPermitted) Nee (code = 'NEE' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
BeginDatum (StartDate) 7 jul 2007
Wilsverklaring (AdvanceDirective)
referentie:Wilsverklaring (reference:AdvanceDirective) zib-2017-bgz-patB-advdir
Wilsverklaring (AdvanceDirective) [bgz-patB-advdir]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
WilsverklaringType (LivingWillType) Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
WilsverklaringDatum (LivingWillDate) 7 jul 2007
WilsverklaringDocument (LivingWillDocument) ZHVtbXktd2lsc3ZlcmtsYXJpbmcgTWFyaWEgdmFuICd0IEhvZW4ucGRm

3.2.4 Contactpersonen

Contactpersoon (Contact) [bgz-patB-contactperson1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Peter
Initialen (Initials) P.
Roepnaam (GivenName) Peer
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner (code = 'NL4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Verheul
GeslachtsnaamPartner (LastNamePartner)
VoorvoegselsPartner (PartnerPrefix) van 't
AchternaamPartner (PartnerLastName) Hoen
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 0611119999
TelecomType (TelecomType) Mobile Phone (code = 'MC' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
NummerSoort (NumberType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) peer@verheul.org
EmailSoort (EmailAddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Steenstraat
Huisnummer (HouseNumber) 143
Huisnummerletter (HouseNumberLetter) A
Huisnummertoevoeging (HouseNumberAddition) II
Postcode (Postcode) 6584 YZ
Woonplaats (PlaceOfResidence) Molenhoek
Gemeente (Municipality) Mook en Middelaar
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol (Role) Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie (Relationship) Domestic partner (code = 'DOMPART' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Contactpersoon (Contact) [bgz-patB-contactperson2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Puck
Initialen (Initials) P.
Geslachtsnaam (LastName)
Voorvoegsels (Prefix) van 't
Achternaam (LastName) Hoen
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Straatweg
Huisnummer (HouseNumber) 11
Postcode (Postcode) 1256 DC
Woonplaats (PlaceOfResidence) Venlo
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Rol (Role) Tweede relatie/contactpersoon (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie (Relationship) Daughter (code = 'DAUC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

3.2.5 Functionele status

FunctioneleOfMentaleStatus (FunctionalOrMentalStatus) [bgz-patB-funcment]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
StatusNaam (StatusName) Muscle weakness of upper limb (finding) (code = '713512009' in codeSystem 'SNOMED CT')
StatusWaarde (StatusValue) matig (code = '6736007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
StatusDatum (StatusDate)
Toelichting (Comment) krachtsvermindering rechterarm na CVA
Hulpmiddel (MedicalDevice)
referentie:MedischHulpmiddel (reference:MedicalDevice) zib-2017-bgz-patB-medDevice

3.2.6 Klachten en diagnoses

Probleem (Problem) [bgz-patB-problem1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) hypertensieve aandoening (code = '38341003' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate)
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem (Problem) [bgz-patB-problem2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) BRCA1-genmutatie positief (code = '412734009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate)
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem (Problem) [bgz-patB-problem3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemType (ProblemType) Complaint (code = '409586006' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) postmenopauzale status (bevinding) (code = '76498008' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate)
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem (Problem) [bgz-patB-problem4]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Left (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) ischemisch cerebrovasculair accident (code = '432504007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 1 jul 2010
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem (Problem) [bgz-patB-problem5]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) structuur van rechter mamma (lichaamsstructuur) (code = '73056007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Symptom (code = '418799008' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) palpabele weerstand in mamma (code = '2271000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 4 maa 2019
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Suspected (code = '415684004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem (Problem) [bgz-patB-problem6]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Diagnosis (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) maligne neoplasma van mamma (code = '254837009' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate) 28 maa 2019
ProbleemStatus (ProblemStatus) Active (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerificatieStatus (VerificationStatus) Confirmed present (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem (Problem) [bgz-patB-problem7]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProbleemAnatomischeLocatie (ProblemAnatomicalLocation) structuur van rechter mamma (lichaamsstructuur) (code = '73056007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemLateraliteit (ProblemLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemType (ProblemType) Complication (code = '116223007' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemNaam (ProblemName) postoperatieve wondinfectie (code = '58126003' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProbleemBeginDatum (ProblemStartDate)
ProbleemEindDatum (ProblemEndDate)
ProbleemStatus (ProblemStatus) Inactive (code = '73425007' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.2.7 Sociale anamnese

Woonsituatie (LivingSituation) [bgz-patB-living]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
WoningType (HouseType) Eengezinswoning (code = 'EENGEZW' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1')
DrugsGebruik (DrugUse) [bgz-patB-druguse]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
DrugsGebruikStatus (DrugUseStatus) Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): onbekend
AlcoholGebruik (AlcoholUse) [bgz-patB-alcohol]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Toelichting (Comment) Mevrouw drinkt niet meer sinds ze weet dat ze drager BRCA1-genmutatie is.
AlcoholGebruikStatus (AlcoholUseStatus) Ex-drinker (finding) (code = '82581004' in codeSystem 'SNOMED CT')
WaarnemingGebruik (ObservationOfUse)
StartDatum (StartDate)
StopDatum (StopDate)
Hoeveelheid (Amount) 14 {glasses}/wk
TabakGebruik (TobaccoUse) [bgz-patB-tobacco]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
TabakGebruikStatus (TobaccoUseStatus) Ex-smoker (finding) (code = '8517006' in codeSystem 'SNOMED CT')
WaarnemingGebruik (ObservationOfUse)
StartDatum (StartDate)
StopDatum (StopDate)
Voedingsadvies (NutritionAdvice) [bgz-patB-nutrition]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
DieetType (DietType) eiwitrijk
Toelichting (Comment) In verband met lage spiermassa

3.2.8 Waarschuwingen

Alert (Alert) [bgz-patB-alert1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
AlertNaam (AlertName) Other (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Mevrouw kan rechterarm niet goed gebruiken
BeginDatumTijd (StartDateTime) 3 jul 2010
AlertType (AlertType) condition (code = '75323-6' in codeSystem 'LOINC')
Alert (Alert) [bgz-patB-alert2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Conditie (Condition)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem4
BeginDatumTijd (StartDateTime) 4 maa 2010

3.2.9 Allergieën

AllergieIntolerantie (AllergyIntolerance) [bgz-patB-allergy]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
VeroorzakendeStof (CausativeAgent) wespengif (code = '256440004' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieCategorie (AllergyCategory) Allergy to substance (code = '419199007' in codeSystem 'SNOMED CT')
AllergieStatus (AllergyStatus) Completed (code = 'completed' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
BeginDatumTijd (StartDateTime)
MateVanKritiekZijn (Criticality) Severe (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
LaatsteReactieDatumTijd (LastReactionDateTime) 2 aug 2015
Toelichting (Comment) Patiënt heeft succesvolle desensitisatie ondergaan.
Reactie (Reaction)
Symptoom (Symptom) Anaphylaxis (code = '39579001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ReactieBeschrijving (ReactionDescription) Sterk verlaagde bloeddruk en ademfrequentie.
Ernst (Severity) Severe (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.2.10 Medicatie

Wordt nader ingevuld.

3.2.11 Medische hulpmiddelen

MedischHulpmiddel (MedicalDevice) [bgz-patB-medDevice]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Product (Product)
ProductID (ProductID) Moving arm support (code = '7350030255912' in codeSystem '1.3.160')
ProductType (ProductType) armsteun (code = '462914001' in codeSystem 'SNOMED CT')
ProductOmschrijving (ProductDescription) armondersteuning bij eten en drinken en computerwerk
BeginDatum (StartDate) 3 feb 2016
Toelichting (Comment) Vanwege spierzwakte rechterarm
AnatomischeLocatie (AnatomicalLocation) structuur van membrum superius (code = '53120007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit (Laterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) Huisartsenpraktijk Molenhoek
Zorgverlener (HealthProfessional)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf1

3.2.12 Inentingen

Vaccinatie (Vaccination) [bgz-patB-vaccin]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ProductCode (ProductCode) rabiësvaccin (code = 'J07BG01' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.73')
Dosis (Dose) 1 ml
VaccinatieDatum (VaccinationDate) 3 jan 2017
Toediener (Administrator)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf1
Toelichting (Comment) fietsreis naar Vietnam

3.2.13 Vitale functies

Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patB-bloodpressure1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Meetmethode (MeasuringMethod) Non-invasive (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ManchetType (CuffType) Standaard (code = 'STD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
MeetLocatie (MeasuringLocation) Left upper arm structure (code = '368208006' in codeSystem 'SNOMED CT')
SystolischeBloeddruk (SystolicBloodPressure) 120 mm[hg]
DiastolischeBloeddruk (DiastolicBloodPressure) 78 mm[hg]
BloeddrukDatumTijd (BloodPressureDateTime)
Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patB-bloodpressure2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Meetmethode (MeasuringMethod) Non-invasive (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ManchetType (CuffType) Standaard (code = 'STD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
MeetLocatie (MeasuringLocation) Left upper arm structure (code = '368208006' in codeSystem 'SNOMED CT')
SystolischeBloeddruk (SystolicBloodPressure) 130 mm[hg]
DiastolischeBloeddruk (DiastolicBloodPressure) 80 mm[hg]
BloeddrukDatumTijd (BloodPressureDateTime)
Bloeddruk (BloodPressure) [bgz-patB-bloodpressure3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
Meetmethode (MeasuringMethod) Non-invasive (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
ManchetType (CuffType) Standaard (code = 'STD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
MeetLocatie (MeasuringLocation) Left upper arm structure (code = '368208006' in codeSystem 'SNOMED CT')
SystolischeBloeddruk (SystolicBloodPressure) 150 mm[hg]
DiastolischeBloeddruk (DiastolicBloodPressure) 94 mm[hg]
BloeddrukDatumTijd (BloodPressureDateTime)
Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patB-bodyweight1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
GewichtWaarde (WeightValue) 68 kg
GewichtDatumTijd (WeightDateTime) 4 maa 2019
Kleding (Clothing) Minimal dressed (code = 'MINIMAL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')
Lichaamsgewicht (BodyWeight) [bgz-patB-bodyweight2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
GewichtWaarde (WeightValue) 54 kg
GewichtDatumTijd (WeightDateTime)
Kleding (Clothing) Minimal dressed (code = 'MINIMAL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')
Lichaamslengte (BodyHeight) [bgz-patB-bodyheight]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
LengteWaarde (HeightValue) 176 cm
LengteDatumTijd (HeightDateTime) 4 maa 2019
Positie (Position) Orthostatic body position (code = '10904000' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.2.14 Uitslagen

LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patB-labresult1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Monocytes [#/volume] in Blood (code = '26484-6' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime)
TestUitslag (TestResult) 0.43E+9 /l
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 1.00E+9 /l
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 0.3E+9 /l
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Lymphocytes [#/volume] in Blood by Manual count (code = '732-8' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime)
TestUitslag (TestResult) 0.86E+9 /l
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ReferentieBovengrens (ReferenceRangeUpperLimit) 3.50E+9 /l
ReferentieOndergrens (ReferenceRangeLowerLimit) 1.00E+9 /l
InterpretatieVlaggen (ResultFlags) Below reference range (code = '281300000' in codeSystem 'SNOMED CT')
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Large granular lymphocytes [Presence] in Blood (code = '59808-6' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime)
TestUitslag (TestResult) +
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
Monster (Specimen)
Monstermateriaal (SpecimenMaterial) Serum (code = '67922002' in codeSystem 'SNOMED CT')
AfnameDatumTijd (CollectionDateTime)
Afnameprocedure (CollectionMethod) venapunctie voor bloedtest (code = '28520004' in codeSystem 'SNOMED CT')
ResultaatStatus (ResultStatus) Final (code = 'final' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ResultaatType (ResultType) Hematology (code = '252275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf2
LaboratoriumUitslag (LaboratoryTestResult) [bgz-patB-labresult2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
LaboratoriumTest (LaboratoryTest)
TestCode (TestCode) Cancer Ag 15-3 [Presence] in Serum or Plasma (code = '2007-3' in codeSystem 'LOINC')
TestDatumTijd (TestDateTime)
TestUitslag (TestResult) 13 E/ml
TestUitslagStatus (TestResultStatus) Preliminary (code = 'preliminary' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
Monster (Specimen)
Monstermateriaal (SpecimenMaterial) serum of plasma (code = '122592007' in codeSystem 'SNOMED CT')
AfnameDatumTijd (CollectionDateTime)
ResultaatStatus (ResultStatus) Preliminary (code = 'preliminary' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1')
ResultaatType (ResultType) Chemistry (code = '275711006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf2

3.2.15 Verrichtingen

Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate) 1 jul 2010
VerrichtingEindDatum (ProcedureEndDate) 1 jul 2020
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem4
VerrichtingType (ProcedureType) Intraveneuze trombolyse exclusief bij acute diepe trombose (code = '77381000146102' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) VieCuri
Uitvoerder (Performer)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional)
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf1
Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate) 2 jul 2010
VerrichtingEindDatum (ProcedureEndDate) 2 jul 2020
VerrichtingAnatomischeLocatie (ProcedureAnatomicalLocation) structuur van intracranieel bloedvat (code = '281138005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem4
VerrichtingType (ProcedureType) mechanische trombectomie van arteria carotis interna links (code = '84581000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerrichtingMethode (ProcedureMethod) fluoroscopisch geleide percutane mechanische trombectomie van sinus durae matris (code = '439625002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
Uitvoerder (Performer)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf4
Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate)
VerrichtingEindDatum (ProcedureEndDate)
VerrichtingAnatomischeLocatie (ProcedureAnatomicalLocation) structuur van mamma (code = '76752008' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerrichtingLateraliteit (ProcedureLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem6
VerrichtingType (ProcedureType) mastectomie met huidreductie (code = '172043006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
Uitvoerder (Performer)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf3
Aanvrager (Requester)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf2
Verrichting (Procedure) [bgz-patB-procedure4]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
VerrichtingStartDatum (ProcedureStartDate)
VerrichtingAnatomischeLocatie (ProcedureAnatomicalLocation) structuur van mamma (code = '76752008' in codeSystem 'SNOMED CT')
VerrichtingLateraliteit (ProcedureLaterality) Right (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Indicatie (Indication)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem7
VerrichtingType (ProcedureType) incisie en drainage van diep abces (code = '103751000146104' in codeSystem 'SNOMED CT')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis

3.2.16 Contacten

Contact (Encounter) [bgz-patB-encounter1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ContactType (ContactType) Inpatient (code = 'IMP' in codeSystem 'HL7 ActCode')
ContactMet (ContactWith)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) behandelend arts
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime)
EindDatumTijd (EndDateTime)
RedenContact (ContactReason)
Verrichting (Procedure)
referentie:Verrichting (reference:Procedure) zib-2017-bgz-patB-procedure3
Herkomst (Origin) Home (code = '264362003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Bestemming (Destination) Home (code = '264362003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Contact (Encounter) [bgz-patB-encounter2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ContactType (ContactType) Emergency (code = 'EMER' in codeSystem 'HL7 ActCode')
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime)
EindDatumTijd (EndDateTime)
RedenContact (ContactReason)
Probleem (Problem)
referentie:Probleem (reference:Problem) zib-2017-bgz-patB-problem7
Herkomst (Origin) Home (code = '264362003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Contact (Encounter) [bgz-patB-encounter3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ContactType (ContactType) Inpatient (code = 'IMP' in codeSystem 'HL7 ActCode')
ContactMet (ContactWith)
referentie:Zorgverlener (reference:HealthProfessional) zib-2017-bgz-patB-healthProf3
Locatie (Location)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
BeginDatumTijd (StartDateTime)
EindDatumTijd (EndDateTime)
RedenContact (ContactReason)
Verrichting (Procedure)
referentie:Verrichting (reference:Procedure) zib-2017-bgz-patB-procedure4
Bestemming (Destination) Home (code = '264362003' in codeSystem 'SNOMED CT')

3.2.17 Zorgplan

Wordt nader ingevuld.

3.2.18 Zorgverleners

Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf1]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 00131313 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Anna
Initialen (Initials) A.
Roepnaam (GivenName) Anna
Naamgebruik (NameUsage) Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam (code = 'NL3' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Voorvoegsels (Prefix) de
Achternaam (LastName) Vries
GeslachtsnaamPartner (LastNamePartner)
AchternaamPartner (PartnerLastName) Bijns
Specialisme (Specialty) Huisarts (code = '01.015' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Dorpsstraat
Huisnummer (HouseNumber) 1
Postcode (Postcode) 6585 XY
Woonplaats (PlaceOfResidence) Molenhoek
Gemeente (Municipality) Mook en Middelaar
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 077-1234567
TelecomType (TelecomType) Land Line (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
EmailAdressen (EmailAddresses)
EmailAdres (EmailAddress) Bijns.DeVries@HPMolenhoek.nl
EmailSoort (EmailAddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) Huisartsenpraktijk Molenhoek
Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf2]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 00141414 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Johanna
Initialen (Initials) J.
Roepnaam (GivenName) Joke
Naamgebruik (NameUsage) Unknown (code = 'UNK' in codeSystem 'HL7 NullFlavor')
Geslachtsnaam (LastName)
Voorvoegsels (Prefix) de
Achternaam (LastName) Bruin
Specialisme (Specialty) Internist (code = '01.016' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Land (Country) Nederland (code = 'NL' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 2768
TelecomType (TelecomType) Pager (code = 'PG' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
ZorgverlenersRol (HealthProfessionalRole) Responsible Party (code = 'RESP' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf3]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 00151515 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Antonius Franciscus
Initialen (Initials) A.F.
Roepnaam (GivenName) Ton
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Zoomers
Specialisme (Specialty) Chirurg (code = '01.014' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 2769
TelecomType (TelecomType) Pager (code = 'PG' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
ZorgverlenersRol (HealthProfessionalRole) Performer (code = 'PRF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')
Zorgverlener (HealthProfessional) [bgz-patB-healthProf4]
Gegevenselement Waarde
referentie:Patient (reference:Patient) 999999072
ZorgverlenerIdentificatienummer (HealthProfessionalIdentificationNumber) 00161616 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens (NameInformation)
referentie:Naamgegevens (reference:NameInformation)
Voornamen (FirstNames) Horst
Initialen (Initials) H.
Roepnaam (GivenName) Horst
Naamgebruik (NameUsage) Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam (LastName)
Achternaam (LastName) Bontrager
Specialisme (Specialty) Neurochirurg (code = '01.025' in codeSystem 'RoleCodeNL - zorgverlenertype (personen)')
Adresgegevens (AddressInformation)
referentie:Adresgegevens (reference:AddressInformation)
Straat (Street) Nimweger Strasse
Huisnummer (HouseNumber) 285
Postcode (Postcode) 47560
Gemeente (Municipality) Kranenburg
Land (Country) Duitsland (code = 'DE' in codeSystem '1.0.3166.1.2.2')
AdresSoort (AddressType) Primary Home (code = 'HP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens (ContactInformation)
referentie:Contactgegevens (reference:ContactInformation)
Telefoonnummers (TelephoneNumbers)
Telefoonnummer (TelephoneNumber) 024-1234567
TelecomType (TelecomType) Land Line (code = 'LL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1')
NummerSoort (NumberType) Work Place (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Zorgaanbieder (HealthcareProvider)
referentie:Zorgaanbieder (reference:HealthcareProvider) naam eigen ziekenhuis
ZorgverlenersRol (HealthProfessionalRole) Performer (code = 'PRF' in codeSystem 'HL7 ParticipationType')

4 Documenthistorie

4.1 Paginahistorie

Datum BITS issue Omschrijving