Functioneel ontwerp Geboortezorg v2.3

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inhoud

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de Prio1 gegevens binnen de Geboortezorg. Prio1 gegevens is een minimale set aan gegevens over de voorgaande zwangerschap(pen) en huidige zwangerschap. De informatie is gebaseerd op de Informatiestandaard Geboortezorg PWD versie 2.3. Meer over deze informatiestandaard is te vinden op [1].

Een bekende use case voor deze gegevens is een vrouw die aan het bevallen is waar een verloskundige bij komt die niet haar eigen verloskundige is.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners in de Geboortezorg, met name verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden.

1.3 Gegevens

De gegevens zijn uitgewerkt in een dataset. De huidige versie hiervan is 2.3. Ondertussen wordt er gewerkt aan een versie 3.2 waarin zorginformatiebouwstenen (zibs) of geboortezorgspecifieke bouwstenen (CIMs) zijn opgenomen. Door de werkgroep Eenheid van Taal is vastgesteld dat er zibs van publicatie 2017 [2] gebruikt kunnen worden in de geboortezorg. In de onderstaande use cases (met de bijbehorende paragraaf Transacties & Transactiegroepen) zijn in de Technische kolom terug te vinden welke zibs hierin worden gebruikt.

1.4 Kaders en uitgangspunten

1.4.1 Richtlijn

De basis voor de uitwerking zijn 1) de Zorgstandaard Integrale geboortezorg [3] en 2) de PWD Informatiestandaard [4]. De PWD Informatiestandaard is opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland (ZiN) en heeft als doel de eenduidige digitale gegevensverwerking te ondersteunen voor en door de zorgontvangers, de zwangere/kraamvrouw en haar kind(eren), en de zorgverleners, zoals verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Dit ter verbetering van de perinatale zorgverlening en voor de rapportage van gegevens voor screening, perinatale registraties en wetenschappelijk onderzoek. Nictiz beheert deze standaard namens de betrokken organisaties: KNOV, NVOG, NVK, CPZ, BO geboortezorg, RIVM, Perined, Patiëntenfederatie Nederland. De PWD standaard is uitgewerkt op ART-DECOR [5].

Een onderdeel van de PWD Informatiestandaard zijn de scenario's die veel voorkomende situaties in de geboortezorg beschrijven. Bij deze scenario's zijn op deze pagina use cases beschreven. Bij deze use cases is aangegeven of een bericht is gespecificeerd in ART-DECOR dan wel in een ander document.

1.4.2 Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.

NB: FHIR-specificaties met bijbehorende kwalificatiematerialen voor de verschillende gegevenssets worden wel uitgewerkt in de FHIR Implementation Guide voor de berichten waarvoor direct zicht is op verdere implementatie (bijv. via proeftuinen).

1.4.3 Wettelijke kaders

Voor elk scenario is een gegevensset gedefinieerd. Overeenkomstig de lagen van interoperabiliteit zijn aanvullende afspraken nodig voor de implementatie van informatie overdracht in de praktijk. Hierbij gelden altijd de wettelijke kaders als uitgangspunt. Interoperabiliteit en wet- en regelgeving is uitgewerkt in het Handboek Interoperabiliteit [6] ontwikkeld in het VIPP programma Babayconnect, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.5 Kwalificatie

1.5.1 Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz-kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Welke systeemrollen dat betreft vindt u verderop op deze pagina.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@nictiz.nl'.

1.5.2 Kwalificatiescripts

1.5.2.1 Reguliere Bevalling

 • Prio1 huidige zwangerschap en Prio1 vorige zwangerschap [Gebz:V2.3_Kwalificatie|Geboortezorg Kwalificatie]

2 Use cases

2.1 Procesbeschrijving

Babyconnect omvat het totale zorgproces voor de geboortezorg: van (pre)conceptie tot 8 weken na de bevalling, inclusief de overdracht naar bijvoorbeeld JGZ, kinderarts of huisarts. Als basis van de geboortezorg wordt de landelijke Zorgstandaard Integrale Geboortezorg gebruikt. Dit betekent dat er al veel afspraken zijn over het zorgproces. Elk individueel zorgproces in de geboortezorg bestaat uit een keten van een aantal zorgstappen. De keten van zorgstappen kan per zwangerschap verschillen. Een uitwerking van deze processen is te vinden in het Functioneel ontwerp [7] en in hoofdstuk 8 van het Handboek Interoperabiliteit [8] ontwikkeld door het VIPP programma Babyconnect. Het totale proces is weergegeven is een afbeelding [9] die in beide documenten is opgenomen als bijlage.

2.2 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van gegevens vanuit een zorgverlenerssysteem (XIS), de bron, naar een ander zorgverlenerssysteem (XIS), het doelsysteem. Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.3 Use case 1: Raadplegen minimale gegevens vrouw bij begin reguliere bevalling (prio1)

2.3.1 Doel en relevantie

Het voor zorgverleners mogelijk maken om minimale gegevens over de voorgaande zwangerschap(pen) en huidige zwangerschap in te zien.

2.3.2 Informatie

2.3.2.1 Raadplegen gegevens voorgaande zwangerschap(pen) en huidige zwangerschap

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query paramaters) gedefinieerd voor het raadplegen van gegevens voorgaande zwangerschap(pen) en huidige zwangerschap. In overleg met gebruikers is een minimale dataset voor prio1 vastgesteld die te vinden is op ART-DECOR. Zie volgende paragraaf.

2.3.2.2 Beschikbaar stellen gegevens voorgaande zwangerschap(pen) en huidige zwangerschap

De gegevens betreffende voorgaande zwangerschap(pen) en huidige zwangerschap gebaseerd op dataset 2.3 zijn uitgewerkt als een transactie op ART-DECOR [10]. Er is een scenario aangemaakt genaamd BCpilot met de volgende transacties:

 • Prio1 huidige zwangerschap; Essentiële gegevens van de huidige zwangerschap
 • Prio1 vorige zwangerschap; Essentiële gegevens van de vorige zwangerschap

2.3.3 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Zorgverlener Bron en de Zorgverlener Ontvanger zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Zorgverlener Bron Stelt de gegevens over de voorgaande zwangerschap(pen) en huidige zwangerschap beschikbaar
Zorgverlener Ontvanger Wil de gegevens over de voorgaande zwangerschap(pen) en huidige zwangerschap raadplegen

Bedrijfsrollen Voorgaande zwangerschap(pen) & Huidige zwangerschap prio1

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Act1 Raadplegen voorgaande en huidige zwangerschap.png

Activiteitendiagram Raadplegen gegevens voorgaande zwangerschap(pen) en huidige zwangerschap

2.3.4 Systemen & Systeemrollen

Zowel de zorgverlener Bron als de zorgzorgverlener Ontvanger maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (Zorgverlener Bron)
 • XIS (Zorgverlener Ontvanger)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de gegevens over de voorgaande en huidige zwangerschap van zorgverlener Bron naar de zorgverlener Ontvanger. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Het XIS van de Zorgverlener Ontvanger vervult de volgende systeemrol:

 • GegevensVoorgaande&HuidigeZwangerschapRaadplegend Systeem in FHIR [GZ-2.3-Prio1R-FHIR].

Het XIS van de zorgverlener Bron vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • GegevensVoorgaande&HuidigeZwangerschapBeschikbaarstellend Systeem in FHIR [GZ-2.3-Prio1B-FHIR].

ComponentPrio1.png

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

2.3.5 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Gegevens voorgaande en huidige zwangerschap (PULL) BCPilot Prio1: Raadplegen gegevens voorgaande en huidige zwangerschap GZ-2.3-Prio1R-FHIR XIS Zorgverlener Ontvanger Zorgverlener Ontvanger Prio1 gegevens in FHIR (Huidig en Vorig)
BCPilot Prio1: Beschikbaarstellen gegevens voorgaande en huidige zwangerschap GZ-2.3-Prio1B-FHIR XIS Zorgverlener Bron Zorgverlener Bron

2.3.6 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien Prio1gegevens

Use case diagram inzien gegevens voorgaande zwangerschap(pen) en huidige zwangerschap

2.4 Use case 2: Registratie Geboortezorg kernset

2.4.1 Doel en relevantie

2.4.2 Informatie

2.4.2.1 Registratie geboortezorg kernset

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query paramaters) gedefinieerd voor registratie geboortezorg kernzet.

2.4.2.2 Registratie van geboortezorg kernset

De gegevens betreffende registratie geboortezorg kernset is gebaseerd op dataset 2.3 en zijn uitgewerkt als een transactie op ART-DECOR [[11]].

2.4.3 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Zorgverlener Bron en de Zorgverlener Ontvanger zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Zorgverlener Bron Stelt de gegevens van de geboortezorg kernset beschikbaar
Zorgverlener Ontvanger Wil de gegevens van de geboortezorg kernset raadplegen

Bedrijfsrollen gegevens over de geboortezorg kernset

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

2.4.4 Systemen & Systeemrollen

Zowel de Zorgverlener Bron als de Zorgverlener Ontvanger maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (Zorgverlener Bron)
 • XIS (Zorgverlener Ontvanger)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Zie hiervoor use case 1.

Het XIS van de Zorgverlener Bron vervult de volgende systeemrol:

 • GeboortezorgKernsetRegistratie

Zie componentendiagram bij use case 1.

2.4.5 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Gegevens geboortezorg kernset(PULL) Registratie gegevens geboortezorg kernset GZ-1.1.1-BirthCCR-FHIR XIS Zorgverlener Bron Zorgverlener Bron Gegevens geboortezorg kernset gegevens in FHIR [[12]]

2.4.6 Use case diagram

In bewerking

2.5 Use case 3: Raadplegen gegevens kraamzorg door verloskundige

2.5.1 Doel en relevantie

Het voor de verloskundige mogelijk maken om gegevens over van de kraamzorg in te zien. Dit vindt plaats op verschillende momenten:

 • Na het huisbezoek van de kraamzorg (ongeveer bij 30 weken zwangerschap).
 • Tijdens de kraamweek, dagelijks waarna de verloskundige kan besluiten om op extra huisbezoek te gaan.

2.5.2 Informatie

2.5.2.1 Raadplegen gegevens van de kraamzorg

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query paramaters) gedefinieerd voor het raadplegen van kraamzorggegevens. In overleg met gebruikers zijn de gegevens die de verloskundigen van de kraamzorg wil inzien vastgesteld.

2.5.2.2 Beschikbaarstellen van de kraamzorg gegevens

De gegevens betreffende de kraamweek zijn gebaseerd op dataset 3.1 en zijn uitgewerkt als een transactie op ART-DECOR [[13]]. Er is een scenario aangemaakt genaamd Gegevens kraamzorg - verloskundige.

2.5.3 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Zorgverlener Bron en de Zorgverlener Ontvanger zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Zorgverlener Bron Stelt de gegevens van de kraamzorg beschikbaar
Zorgverlener Ontvanger Raadplegen van kraamzorggegevens

Bedrijfsrollen gegevens over de kraamzorg gegevens

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen van kraamzorg gegevens

Activiteitendiagram Raadplegen van kraamzorg gegevens

2.5.4 Systemen & Systeemrollen

Zowel de Zorgverlener Bron als de Zorgverlener Ontvanger maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (Zorgverlener Bron)
 • XIS (Zorgverlener Ontvanger)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Zie hiervoor use case 1.

Het XIS van de Zorgverlener Ontvanger vervult de volgende systeemrol:

 • KraamzorgGegevensRaadplegend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-MidwifeR-FHIR].

Het XIS van de Zorgverlener Bron vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • KraamzorgGegevensBeschikbaarstellend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-MidwifeB-FHIR].

Zie componentendiagram bij use case 1.

2.5.5 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Gegevens kraamzorg(PULL) Raadplegen kraamzorg gegevens GZ-1.1.1-MidwifeR-FHIR XIS Zorgverlener Ontvanger Zorgverlener Ontvanger Gegevens kraamzorg gegevens in FHIR [[14]]
Beschikbaarstellen kraamzorg gegevens GZ-1.1.1-MidwifeB-FHIR XIS Zorgverlener Bron Zorgverlener Bron

2.5.6 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen kraamzorg gegevens

Use case diagram raadplegen kraamzorg gegevens

2.6 Use case 4: Raadplegen gegevens over de bevalling door kraamverzorgende

2.6.1 Doel en relevantie

Het voor kraamverzorgende mogelijk maken om gegevens over de bevalling in te zien.

2.6.2 Informatie

2.6.2.1 Raadplegen gegevens over de huidige bevalling, het partusverslag

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query paramaters) gedefinieerd voor het raadplegen van het partusverslag. In overleg met gebruikers zijn de gegevens die in een partusverslag worden vermeld vastgesteld.

2.6.2.2 Beschikbaarstellen van het partusverslag

De gegevens betreffende voorgaande en huidige zwangerschap gebaseerd op dataset 2.3 zijn uitgewerkt als een transactie op ART-DECOR [[15]]. Er is een scenario aangemaakt genaamd Bevallingsgegevens.

2.6.3 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Zorgverlener Bron en de Zorgverlener Ontvanger zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Zorgverlener Bron Stelt de gegevens over de bevalling beschikbaar
Zorgverlener Ontvanger Wil de gegevens over de bevalling raadplegen

Bedrijfsrollen gegevens over de bevalling

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Act4 Raadplegen gegevens bevalling.png

Activiteitendiagram Raadplegen gegevens over de bevalling

2.6.4 Systemen & Systeemrollen

Zowel de Zorgverlener Bron als de Zorgverlener Ontvanger maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (Zorgverlener Bron)
 • XIS (Zorgverlener Ontvanger)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Zie hiervoor use case 1.

Het XIS van de Zorgverlener Ontvanger vervult de volgende systeemrol:

 • PartusverslagRaadplegend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-PartusR-FHIR].

Het XIS van de Zorgverlener Bron vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • PartusverslagBeschikbaarstellend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-PartusB-FHIR].

Zie componentendiagram bij use case 1.

2.6.5 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Gegevens voorgaande en huidige zwangerschap(PULL) Raadplegen gegevens bevalling GZ-1.1.1-PartusR-FHIR XIS Zorgverlener Ontvanger Zorgverlener Ontvanger Gegevens bevalling gegevens in FHIR [[16]]
Beschikbaarstellen gegevens bevalling GZ-1.1.1-PartusB-FHIR XIS Zorgverlener Bron Zorgverlener Bron

2.6.6 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram Raagplegen gegevens bevalling

Use case diagram raadplegen gegevens bevalling

2.7 Use case 5: Raadplegen Echouitslagen

2.7.1 Doel en relevantie

2.7.2 Informatie

2.7.2.1 Raadplegen gegevens over de huidige bevalling, het partusverslag

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query paramaters) gedefinieerd voor het raadplegen van Echouitslagen.

2.7.2.2 Beschikbaarstellen van Echouitslagen

De gegevens betreffende echouitslagen gebaseerd op dataset 2.3 zijn uitgewerkt als een transactie op ART-DECOR [[17]]. Er is een scenario aangemaakt genaamd Echouitslagen.

2.7.3 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Zorgverlener Bron en de Zorgverlener Ontvanger zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Zorgverlener Bron Stelt de gegevens van de echouitslagen beschikbaar
Zorgverlener Ontvanger Wil de gegevens van de echouitslagen raadplegen

Bedrijfsrollen gegevens over de echouitslag

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Act5 Raadplegen echouitslagen.png

Activiteitendiagram Raadplegen gegevens echouitslag

2.7.4 Systemen & Systeemrollen

Zowel de Zorgverlener Bron als de Zorgverlener Ontvanger maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (Zorgverlener Bron)
 • XIS (Zorgverlener Ontvanger)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Zie hiervoor use case 1.

Het XIS van de Zorgverlener Ontvanger vervult de volgende systeemrol:

 • EchouitslagRaadplegend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-PregUSR-FHIR].

Het XIS van de Zorgverlener Bron vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • EchouitslagBeschikbaarstellend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-PregUSB-FHIR].

Zie componentendiagram bij use case 1.

2.7.5 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Gegevens Echouitslag(PULL) Raadplegen gegevens echouitslag GZ-1.1.1-PregUSR-FHIR XIS Zorgverlener Ontvanger Zorgverlener Ontvanger Gegevens Echouitslag gegevens in FHIR [[18]]
Beschikbaarstellen Echouitslag gegevens GZ-1.1.1-PregUSB-FHIR XIS Zorgverlener Bron Zorgverlener Bron

2.7.6 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram Raadplegen Echouitslagen

Use case diagram Raadplegen Echouitslageb

2.8 Use case 6: Voorgaande zwangerschap samenvatting

2.8.1 Doel en relevantie

2.8.2 Informatie

2.8.2.1 Raadplegen gegevens voorgaande zwangerschap samenvatting

Er zijn geen specifieke filtermogelijkheden (query paramaters) gedefinieerd voor het raadplegen van de voorgaande zwangerschap samenvatting.

2.8.2.2 Beschikbaarstellen van Voorgaande zwangerschap samenvatting

De gegevens betreffende echouitslagen gebaseerd op dataset 2.3 zijn uitgewerkt als een transactie op ART-DECOR [[19]]. Er is een scenario aangemaakt genaamd Voorgaande zwangerschap samenvatting.

2.8.3 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Zorgverlener Bron en de Zorgverlener Ontvanger zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Zorgverlener Bron Stelt de gegevens van de voorgaande zwangerschap samenvatting beschikbaar
Zorgverlener Ontvanger Wil de gegevens van de voorgaande zwangerschap samenvatting raadplegen

Bedrijfsrollen gegevens over de voorgaande zwangerschap samenvatting

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Act6 Raadplegen voorgaande zwangerschap samenvatting.png

Activiteitendiagram Raadplegen voorgaande zwangerschap samenvatting

2.8.4 Systemen & Systeemrollen

Zowel de Zorgverlener Bron als de Zorgverlener Ontvanger maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (Zorgverlener Bron)
 • XIS (Zorgverlener Ontvanger)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Zie hiervoor use case 1.

Het XIS van de Zorgverlener Ontvanger vervult de volgende systeemrol:

 • VoorgaandeZwangerschapSamenvattingRaadplegend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-PPregnR-FHIR].

Het XIS van de Zorgverlener Bron vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • VoorgaandeZwangerschapSamenvattingBeschikbaarstellend Systeem in FHIR [GZ-1.1.1-PPregnB-FHIR].

Zie componentendiagram bij use case 1.

2.8.5 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
voorgaande zwangerschap samenvatting(PULL) Raadplegen voorgaande zwangerschap samenvatting GZ-1.1.1-PPregnR-FHIR XIS Zorgverlener Ontvanger Zorgverlener Ontvanger Gegevens voorgaande zwangerschap samenvatting in FHIR [[20]]
Beschikbaarstellen voorgaande zwangerschap samenvatting GZ-1.1.1-PPregnB-FHIR XIS Zorgverlener Bron Zorgverlener Bron

2.8.6 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram inzien voorgaande zwangerschap samenvatting gegevens

Use case diagram inzien gegevens voorgaande zwangerschap samenvatting