Functioneel ontwerp Geboortezorg v3.0

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de kernset Neonatologie binnen de Geboortezorg. De use case voor deze gegevens is het aanleveren van gegevens over ziekten en behandelingen van pasgeborenen (t/m 28 dagen) door neonatologen aan de Landelijke Neonatologie Registratie (LNR). De LNR dient via de kernset Neonatologie 3.0 aangeleverd te worden. Informatie over het aanleveren is hier te vinden.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers en testers van XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van zorgverleners in de Geboortezorg, met name neonatologen.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

De Gegevensrichtlijn Aanlevering Kernset Geboortezorg beschrijft een belangrijk deel van de informatieverwerking voor de monitoring van de perinatale zorg: de aanlevering van perinatale gegevens vanuit de verloskunde aan Perined en RIVM (Peridos). Zij maakt deel uit van de PWD Informatiestandaard [[1]]. De PWD Informatiestandaard is opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland (ZiN) en heeft als doel de eenduidige digitale gegevensverwerking te ondersteunen voor en door de zorgontvangers, de zwangere/kraamvrouw en haar kind(eren), en de zorgverleners, zoals verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen. Dit ter verbetering van de perinatale zorgverlening en voor de rapportage van gegevens voor screening, perinatale registraties en wetenschappelijk onderzoek. Nictiz beheert deze standaard namens de betrokken organisaties: KNOV, NVOG, NVK, CPZ, BO geboortezorg, RIVM, Perined, Patiëntenfederatie Nederland.

De Landelijke Neonatale Registratie, met aanlevering van de Kernset Neonatologie 3.0, is echter nog niet meegenomen in deze gegevensrichtlijn.

De PWD standaard is uitgewerkt op ART DECOR [[2]].

Een onderdeel van de PWD Informatiestandaard zijn de scenario's die veel voorkomende situaties in de geboortezorg beschrijven, waaronder de aanlevering van de Kernset Neonatologie. Bij dit scenario wordt op deze pagina de use case beschreven.

1.3.2 Infrastructuur

De berichten beschreven in deze informatiestandaard kunnen over elke willekeurige infrastructuur worden getransporteerd. De specificatie van de infrastructuur en het berichttransport is buiten scope van deze informatiestandaard.


1.3.3 Wettelijke kaders

Voor elk scenario is een gegevensset gedefinieerd. Overeenkomstig de lagen van interoperabiliteit zijn aanvullende afspraken nodig voor de implementatie van informatie overdracht in de praktijk. Hierbij gelden altijd de wettelijke kaders als uitgangspunt. Interoperabiliteit en wet- en regelgeving is uitgewerkt in het Handboek Interoperabiliteit [[3]] ontwikkeld in het VIPP programma Babyconnect, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.4 Kwalificatie

1.4.1 Kwalificatie introductie

Op deze informatiestandaard is een Nictiz kwalificatie van toepassing. Kwalificatie vindt plaats per systeemrol. Welke systeemrollen dat betreft vindt u verderop op deze pagina.

Voor meer informatie, stuur een mail naar 'kwalificatie@nictiz.nl'.


2 Use cases

2.1 Procesbeschrijving

Het totale zorgproces voor de geboortezorg: van (pre)conceptie tot 8 weken na de bevalling, inclusief de overdracht naar bijvoorbeeld JGZ, kinderarts of huisarts. Als basis van de geboortezorg wordt de landelijke Zorgstandaard Integrale Geboortezorg gebruikt.Dit betekent dat er al veel afspraken zijn over het zorgproces. Elk individueel zorgproces in de geboortezorg bestaat uit een keten van een aantal zorgstappen. De keten van zorgstappen kan per zwangerschap verschillen. Een uitwerking van deze processen is te vinden in het Functioneel ontwerp [[4]] en in hoofdstuk 8 van het Handboek Interoperabiliteit [[5]] ontwikkelt door het VIPP programma Babyconnect. Het totale proces is weergegeven is een afbeelding [[6]] die in beide documenten is opgenomen als bijlage.

Dit ontwerp beperkt zich tot het aanleveren van de Kernset Neonatologie 3.0 door de Kinderarts aan de Landelijke Neonatale Registratie. De aanlevering vindt periodiek plaats; deadlines voor de aanlevering worden gepubliceerd op de website van Perined.

2.2 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van gegevens vanuit een zorgverlenerssysteem (XIS), de bron, naar het systeem van de Landelijke Neonatale Registratie, het doelsysteem. Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.3 Use case 1: Sturen Kernset Neonatologie 3.0 aan Landelijke Neonatale Registratie

2.3.1 Doel en relevantie

Al tientallen jaren leggen verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen hun gegevens over geboortezorg in de Perinatale Registratie vast. Doel: inzicht te krijgen in de kwaliteit van de door hen geleverde zorg en deze te verbeteren. De Landelijke Neonatale Registratie is het deel van de Perinatale Registratie dat specifiek gericht is op kinderartsen.

2.3.2 Informatie

Het scenario Kernset Neonatologie 3.0 in ART-DECOR beschrijft de berichten die worden uitgewisseld.

2.3.3 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Neonatoloog en de Registratie zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Neonatoloog Verstuurt de Kernset Neonatologie
Registratie Ontvangt de Kernset Neonatologie

Bedrijfsrollen Sturen Kernset Neonatologie 3.0 aan Landelijke Neonatale Registratie

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activity Diagram Sturen LNR.png

Activiteitendiagram Raadplegen gegevens voorgaande en huidige zwangerschap

2.3.4 Systemen & Systeemrollen

Zowel de neonatale als de Landelijke Neonate Registratie gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (neonatoloog)
 • LNR (Landelijke Neonatale Registratie)

Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de Kernset Neonatologie van de neonatoloog naar de Landelijke Neonatale Registratie. De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Het XIS van de neonatoloog vervult de volgende systeemrol:

 • Nationale Kernset sturend Ssysteem in FHIR [GZ-NKS-CDA].

Het XIS van de Landelijke Neonatale Registratie vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • Nationale Kernset ontvangend systeem in FHIR [GZ-NKO-CDA].

Component diagram Sturen LNR.png

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

2.3.5 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Kernset Neonatologie Kernset Neonatologie GZ-NKS-CDA XIS Neonatoloog Neonatoloog Kernset Neonatologie CDA ClinicalDocument
Response GZ-NKO-CDA Landelijke Neonatale Registratie Registratie

2.3.6 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram Sturen Kernset Neonatologie 3.0

Use case diagram Sturen Kernset Neanatologie 3.0