Use cases vitale functies en zelfmetingen, publicatie 2017.04

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
Zelfmetingen
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch

Inleiding

Deze pagina beschrijft use cases voor de patiënt in relatie tot zelfmetingen van vitale functies die een patiënt kan verzamelen en delen door middel van een PGO. De vitale functies van de mens zijn de lichaamsfuncties die de persoon vitaal of ook wel in leven houden, voorbeelden zijn ademhaling en circulatie (hartslag en bloeddruk).

Momenteel bestaat er geen standaard voor zelfmeet gegevens van de vitale functies. Het doel van deze pagina is om verschillende uitwisseling scenario's van zelfmeet gegevens met de patiënt te beschrijven voor gebruik in MedMij.

Zoals op deze pagina aangegeven, gebruikt MedMij zorginformatiebouwstenen (ZIB's) als leidraad voor de inhoud van informatie uitwisseling. Voor uitwisseling van zelfmeet gegevens gaat het om de volgende ZIB's:

 • Patiënt
 • Ademhaling
 • Bloeddruk
 • Hartfrequentie
 • Lichaamsgewicht
 • Lichaamslengte
 • Lichaamstemperatuur
 • O2Saturatie
 • Pijnscore
 • Polsfrequentie

Use Cases

Use case: Raadplegen metingen betreffende de vitale functies door patiënt

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de vitale functie meetwaarden die over henzelf gaan.

Domein

Metingen betreffende vitale functies in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de meetwaarden van vitale functies vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn.

Raadplegen meetwaarden

Informatie elementen in de vraag om meetwaarden van vitale functies.

 • Patient identificatienummer
 • Periode (startdatum - einddatum)
 • Type (soort meetwaarden, bijvoorbeeld bloeddruk)

Dit betreft de filtermogelijkheden (query paramaters) in de vraag om meetwaarden van de vitale functies.

Beschikbaar stellen meetwaarden meetwaarden

Informatie elementen in meetwaarden van vitale functies staan hieronder. Het betreffen de Zorginformatiebouwstenen die te vinden zijn op https://zibs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina.

 • Patiënt
 • Ademhaling
 • Bloeddruk
 • Hartfrequentie
 • Lichaamsgewicht
 • Lichaamslengte
 • Lichaamstemperatuur
 • O2Saturatie
 • Pijnscore
 • Polsfrequentie

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil meetwaarden van vitale functies raadplegen
Zorgaanbieder Stelt meetwaarden van vitale functies beschikbaar

Bedrijfsrollen Medicatieoverzicht

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Meetwaarden vitale functies

Activiteitendiagram Raadplegen meetwaarden vitale functies

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Thomas van Beek

Het verhaal van de 'patient journey' van Thomas van Beek vindt u hier. Hieronder een voor Thomas relevante situatie waarbij het raadplegen van meetwaarden betreffende de vitale functie een rol speelt.

Voordat Thomas zijn consult bij de internist heeft om de resultaten door te spreken worden er een aantal andere waarden getest. Zijn gewicht en zijn bloeddruk worden opgemeten. De laboratoriumwaarden zijn al bekend voordat de internist ze aan Thomas mee kan delen. Alhoewel Thomas zoals gezegd zo min mogelijk met zijn ziekte bezig wil zijn, vindt hij de jaarlijkse controle heel belangrijk. Hij vindt het dan ook heel erg handig om de resultaten van de onderzoeken een dag van tevoren al in te zien in zijn PGO. Hij kan zich zo goed voorbereiden en zal niet meer verrast zijn over de resultaten als zijn internist deze voorlegt.

'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier. Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het raadplegen van meetwaarden betreffende de vitale functie een rol speelt.

Na het ontslag komt de informatie over de opnameperiode vanuit het ziekenhuis beschikbaar in de PGO, zodat zij een goed beeld heeft van haar opname en haar medicatie. Dit kan zij ook delen met haar naasten

Roos kan na haar opname haar vitale waarden gemeten in ziekenhuis raadplegen. Zo beschikt zij over deze informatie die ze als referentiewaarden kan gebruiken.

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de gevraagde meetwaarden van de vitale functies beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van vitale functie meetwaarden tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De patiënt wil de meetwaarden van de vitale functies inzien en de zorgaanbieder stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de meetwaarden op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt meetwaarden van de vitale functies naar een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt meetwaarden van de vitale functies op voor de patiënt.
 • De zorgverlener gebruikt zijn systeem om de meetwaarden van de vitale functies in te zien.
Post conditie

De patiënt heeft de meetwaarden vitale functies geraadpleegd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgaanbieder)
 • PGO (patiënt)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om medicatieoverzichten van zorgaanbieder naar patiënt.

Een PGO vervult de volgende systeemrol:

 • MeetwaardenVitaleFunctiesRaadplegend Systeem in FHIR [MM-1.0.0-MVR-FHIR].

Een XIS vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • MeetwaardenVitaleFunctiesBeschikbaarstellend Systeem in FHIR [MM-1.0.0-MVB-FHIR]

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
Meetwaarden Vitale Functies(PULL) Raadplegen meetwaarden vitale functies MM-1.0.0-MVR-FHIR PGO Patiënt Meetwaarden vitale functies in FHIR
Beschikbaarstellen meetwaarden vitale functies MM-1.0.0-MVB-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen meetwaarden vitale functies

Use case diagram

Use case: Sturen zelfmetingen van de vitale functies door patiënt

Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door het kunnen delen van hun zelfmeet gegevens met de zorgverlener.

Domein

Zelfmetingen betreffende vitale functies in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de zelfmeetwaarden van vitale functies vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) naar een zorgaanbiederssysteem (XIS) . Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

Informatie

De informatie-elementen die van toepassing zijn

Sturen zelfmetingen

Informatie elementen in zelfmetingen betreffende vitale functies staan hieronder. Het betreffen Zorginformatiebouwstenen die te vinden zijn op https://zibs.nl/wiki/ZIB_Hoofdpagina.

 • Patiënt
 • Ademhaling
 • Bloeddruk
 • Hartfrequentie
 • Lichaamsgewicht
 • Lichaamslengte
 • Lichaamstemperatuur
 • O2Saturatie
 • Pijnscore
 • Polsfrequentie

Ontvangen zelfmetingen

Het ontvangende systeem stuurt een ontvangstbevestiging van de zelfmetingen.

Bedrijfsrollen

Deze use case kent twee bedrijfsrollen.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil zelfmetingen van vitale functies sturen
Zorgaanbieder Ontvangt zelfmetingen van vitale functies

Bedrijfsrollen Medicatieoverzicht

Onderstaande afbeelding toont de bedrijfsrollen en de activiteiten die zij uitvoeren.

Activiteitendiagram Raadplegen Meetwaarden vitale functies

Activiteitendiagram sturen zelfmetingen vitale functies

Procesbeschrijving

'Patient journey' - Roos Dalstra

Het verhaal van de 'patient journey' van Roos Dalstra vindt u hier.

Hieronder een voor Roos relevante situatie waarbij het sturen van zelfmetingen betreffende de vitale functie een rol speelt.

Sinds een aantal maanden maakt Roos gebruik van een online persoonlijke gezondheidsomgeving. Daarin houdt ze onder andere haar bloedglucosewaarden bij. Daarnaast moet ze zich dagelijks wegen in verband met haar hartfalen. Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Het hart pompt niet genoeg bloed rond, hierdoor kun je vocht vasthouden. Om dit te monitoren weegt Roos zich dagelijks, en houdt ze haar gewicht bij in haar persoonlijke gezondheidsomgeving. Wanneer haar gewicht toeneemt, dan krijgt ze een signaal vanuit haar PGO, omdat dit zou kunnen duiden op het vasthouden van vocht. Doordat Roos de huisarts toestemming heeft gegeven om haar gegevens te delen kan informatie worden uitgewisseld. Als er bijvoorbeeld iets in de medicatie wordt gewijzigd, dan ziet Roos dit in haar persoonlijke gezondheidsomgeving terug. De huisarts kan op zijn beurt de gegevens die Roos heeft ingevoerd bekijken, bijvoorbeeld met een handige grafiek die haar bloedsuikers over de afgelopen periode laat zien

Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een patiënt (PGO) stelt zelfmetingen van de vitale functies beschikbaar aan het systeem van een zorgaanbieder (XIS).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van zelfmetingen van de vitale functies tussen het betreffende XIS en de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

De zorgaanbieder wil de zelfmetingen van de vitale functies inzien en de patiënt stelt dit ook beschikbaar.

Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de meetwaarden te sturen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de beschrijving van deze use case geen verschil.
Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) stuurt zelfmetingen van de vitale functies naar een XIS.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) ontvangt en verwerkt de zelfmetingen van de patiënt.
 • De zorgaanbieder gebruikt de het XIS om de zelfmetingen van de vitale functies in te zien.
Post conditie

De patiënt heeft zelfmetingen gestuurd via de persoonlijke gezondheidsomgeving.

Systemen & Systeemrollen

Zowel zorgaanbieder als patiënt maken gebruik van een informatiesysteem:

 • XIS (zorgaanbieder)
 • PGO (patiënt)

Deze systemen hebben één of meer systeemrollen. Een systeemrol maakt het uitwisselen van bepaalde gegevens mogelijk. Hier gaat het om medicatieoverzichten van zorgaanbieder naar patiënt.

Een PGO vervult de volgende systeemrol:

 • ZelfmetingenVitaleFunctiesSturend Systeem in FHIR [MM-1.0.0-ZVS-FHIR].

Een XIS vervult in deze use case de volgende systeemrol:

 • ZelfmetingenVitaleFunctiesOntvangend Systeem in FHIR [MM-1.0.0-ZVO-FHIR]

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram

De kwalificatie van informatiesystemen vindt plaats op basis van systeemrollen.

Transacties, Transactiegroepen en systeemrollen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol
Zelfmetingen Vitale Functies(PUSH) Sturen zelfmetingen van vitale functies MM-1.0.0-ZVS-FHIR PGO Patiënt
Ontvangen zelfmetingen vitale functies MM-1.0.0-ZVO-FHIR XIS Zorgaanbieder

Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram sturen zelfmetingen vitale functies

Use case diagram

Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie
AUTEUR(S) TITEL VERSIE DATUM BRON ORGANISATIE

Referenties


Paginahistorie

Versie Datum Omschrijving
VERSIE DATUM OMSCHRIJVING

Paginahistorie