Functioneel Ontwerp Basisgegevens GGZ 1.1.3 (op basis van zibs release 2017)

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

GGZ
Naar medmij.nl
AfsprakenstelselFunctioneelTechnischAfspraken-Functioneel-Technisch


1 Inleiding

1.1 Algemeen

Deze pagina beschrijft het functioneel ontwerp voor de uitwisseling van Basisgegevens GGZ op basis van een selectie zorginformatiebouwstenen (zibs) binnen MedMij. De algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen kan hier gevonden worden.

Binnen het VIPP GZZ programma zijn een drietal modules opgenomen:

 • Module "Patiënt & Informatie": de Basisgegevens GGZ is bedoeld voor deze module.
 • Module "Patiënt & Medicatie": hiervoor wordt verwezen naar het functioneel ontwerp voor Medicatieproces 9.0.
 • Module "Patiënt & eHealth".

Voor de module "Patiënt & Informatie" is een lijst van verplichte zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld die geschikt zijn verklaard voor de GGZ sector, de Basisgegevens GGZ. Deze lijst omvat momenteel alleen de reeds beschikbare zibs (publicatie 2017) met minimale inhoud en structuur als opmaat naar een volwaardige GGZ informatiestandaard (in ontwikkeling door GGZ Nederland en Nictiz). De lijst van zibs en hierop gebaseerd specificaties vertoont enige overlap met de Basisgegevensset Zorg (BgZ) maar is zeker niet hetzelfde: zie Informatie voor een nadere toelichting over het samenstellen van de inhoud.

De use cases voor de toekomstige GGZ informatiestandaard zijn nog niet omschreven, echter staat voor het VIPP GGZ programma het perspectief van de patiënt centraal. Het doel van deze pagina is dan ook om de uitwisseling van de Basisgegevens GGZ met de patiënt te omschrijven.

1.2 Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina wijkt niet af van de algemene doelgroep van de MedMij functionele ontwerpen, die hier gevonden kan worden.

1.3 Kaders en uitgangspunten

1.3.1 Richtlijn

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.2 Infrastructuur

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.3.3 Geografische reikwijdte

Geen nadere specificatie, anders dan genoemd in de algemene inleiding van de MedMij functionele ontwerpen.

1.4 Kwalificatie

Het Nictiz Kwalificatiecentrum voert kwalificaties uit voor MedMij. Voor het kwalificeren voor MedMij hanteren we een specifieke procedure. Gebruik de toolkit ‘Kwalificeren voor MedMij’ om je goed te informeren. In het stappenplan lees je welke stappen je moet doorlopen en vind je alle benodigde informatie en materialen om soepel door het kwalificatieproces heen te gaan.


Op deze wikipagina vind je al het benodigde kwalificatiemateriaal per use case:

- Addendum: beschrijft welke gegevens uitgewisseld moeten worden

- Kwalificatiescript: hierin staan de scenario’s die moeten worden uitgevoerd

- Aanleverformat: in dit format vul je de testlinks van Touchstone in en vul je alle screenshots aan.

- Beoordelingsformulier: beschrijft op welke aspecten er wordt beoordeeld


Lees dit goed door:

- Alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard moeten worden getoond aan de gebruiker. De voorbeelden van zorggegevens die zijn uitgewerkt in de verschillende addenda van de kwalificatiescripts bepalen niet hoe de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO. Tenzij dit specifiek beschreven staat.

- In de addenda kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn die via FHIR references resolved moeten worden. Voorbeeld: het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting moet via PractitionerRole worden opgehaald. Als in het addenda een voorbeeld staat uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is.

- Het uitgangspunt is dat alle references resolvable moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de technische ontwerp pagina.

1.4.1 Basisgegevensset Zorg 2.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


1.4.2 Labuitwisseling 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


1.4.3 Medicatieproces 9.0

1.4.3.1 Medicatiegegevens
1.4.3.2 Medicatieoverzicht
1.4.3.3 Verstrekkingenvertaling


1.4.4 AllergieIntolerantie 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


1.4.5 eAfspraak 1.1


1.4.6 Zelfmetingen 1.2

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


1.4.7 PDF/A 1.2

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


1.4.8 Huisartsgegevens 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik


1.4.9 Basisgegevens GGZ 1.1

Oud vanaf nu niet meer in gebruik

1.4.10 Specifieke informatie over deze kwalificatie

Specifieke informatie over de kwalificatie van de transacties 'Raadplegen GGZ' en 'Beschikbaarstellen GGZ' is hier te vinden.

2 Use Cases

2.1 Use case 1: Raadplegen Basisgegevens GGZ in persoonlijke gezondheidsomgeving

2.1.1 Doel en relevantie

Het voor patiënten mogelijk maken regie op hun eigen gezondheid te nemen door inzicht te geven in de Basisgegevens GGZ die over henzelf gaan.

2.1.2 Domein

Basisgegevens GGZ in het domein van zorgaanbieders en patiënten.

2.1.3 Context

Het gaat om het elektronisch en gestructureerd beschikbaar maken van de Basisgegevens GGZ vanuit een zorgaanbiederssysteem (XIS) naar een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deze pagina bevat (verwijzingen naar) beschrijvingen van:

 • informatie,
 • bedrijfsrollen (actoren),
 • proces,
 • systemen,
 • systeemrollen,
 • transactiegroepen en transacties, inclusief de inhoud van deze transacties.

De beschrijving is infrastructuur-onafhankelijk.

2.1.4 Informatie

De Basisgegevens GGZ bestaat uit een selectie van 24 zibs. Deze zibs vormen samen een verzameling van gegevens die binnen de GGZ sector toepasbaar zijn. Hierbij bestaat de selectie voorlopig alleen uit reeds bestaande zibs (publicatie 2017) die voor de GGZ sector geschikt zijn met een minimale inhoud en structuur zoals te vinden in dit overzicht. Bij de ontwikkeling van de volwaardige GGZ informatiestandaard wordt dit nader gespecificeerd, met nadere uitwerking van GGZ-specifieke gegevens die nog niet gedekt worden door bestaande zibs. De Basisgegevens GGZ zal in de toekomst hiermee worden aangevuld. De huidige lijst aan geselecteerde zibs komt voor een deel overeen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ), maar voor een deel ook niet: het gaat om twee aparte sets. Zie het overzicht van de inhoud voor een nadere toelichting.

Medicatiegegevens vallen buiten de Basisgegevens GGZ, omdat hiervoor gebruik wordt gemaakt van het reeds bestaande Medicatieproces 9.0 (zie hier voor uitwisseling medicatiegegevens in PGO).

In de bestaande zibs valt de zogenaamde juridische status en vertegenwoordiging binnen de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Voor de GGZ sector is het loskoppelen van dit gegeven (als losstaande zib) van groot belang, omdat deze ook relevant is buiten de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. In de verdere uitwerking van de Basisgegevens GGZ is het element JuridischeStatus losgekoppeld van de verdere zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen. Deze loskoppeling wordt tevens als wijzigingsverzoek behandeld bij de nieuwe publicatie zibs: de huidige uitwerking loopt op deze toekomstige ontwikkeling vooruit.

In de MedMij FHIR implementatie gids staat de technische representatie van de betreffende zibs in zogenaamde FHIR profielen. In dit overzicht is te zien welk FHIR profiel bij welke zib hoort.

2.1.5 Bedrijfsrollen

Deze use case onderscheidt twee bedrijfsrollen, namelijk de Patiënt en de Zorgaanbieder zoals te zien in onderstaande tabel.

Bedrijfsrol Activiteit
Patiënt Wil de eigen Basisgegevens GGZ raadplegen
Zorgaanbieder Stelt de Basisgegevens GGZ beschikbaar

Bedrijfsrollen Basisgegevens GGZ

Onderstaande afbeelding toont de verschillende activiteiten uit de procesbeschrijving die door de bedrijfsrollen worden uitgevoerd.

Activiteitendiagram Raadplegen GGZ

Activiteitendiagram Raadplegen GGZ

2.1.6 Procesbeschrijving

2.1.6.1 Patient journey - Jelmer Postma

De 'patient journey' van Jelmer Postma beschrijft enkele momenten waarop je als patiënt zijnde inzicht kan of zou willen hebben in zijn/haar Basisgegevens GGZ.

In zijn PGO kan Jelmer doorlezen wat de huisarts voorgeschreven heeft en vindt hij de verwijzing voor een psycholoog. Hij zoekt een psycholoog uit en maakt een afspraak waarbij hij de verwijzing bijvoegt.
‘Pling’, Jelmer krijgt van zijn PGO een reminder dat hij morgen om 10.00 zijn eerste afspraak heeft bij de psycholoog. Tevens kan hij vanuit zijn PGO een vragenlijst invullen voor de psycholoog over zijn klachten, gezondheid en verwachtingen. Wat zijn huisarts al vermoedde, wordt door de psycholoog bevestigd.
Gedurende de sessie komen er onverwerkte zaken uit zijn jeugd boven. Deze zijn zo heftig dat Jelmer in een acute depressie belandt. Zijn vriendin Karin geeft aan dat Jelmer op het moment niet thuis kan wonen en samen met de huisarts nemen ze het besluit dat Jelmer voor korte duur opgenomen wordt bij een GGZ-instelling in de buurt. Hier wordt een nieuw behandelplan opgesteld waarin groepstherapie een onderdeel gaat worden. Jelmer heeft Karin gemachtigd om in zijn PGO te kijken zodat ze onder andere het behandelplan in kan zien en ze goed betrokken wordt.
De opname in de GGZ-instelling is van korte duur. Vanaf nu wordt Jelmer ambulant behandeld door een reguliere GGZ-instelling. Gelukkig is deze met 5 minuten fietsen van huis lekker dichtbij. De psychiater van de instelling schrijft een overdracht voor zijn nieuwe hoofdbehandelaar. Zowel Karin als Jelmer kunnen via het PGO inzien wat daarin staat. Daarom weten ze nu dat de medicatie is aangepast.

2.1.6.2 Proces

Het stuk van het proces waar het in deze use case om gaat is:

 • Het systeem van een zorgaanbieder (XIS) stelt de Basisgegevens GGZ van de patiënt beschikbaar aan het systeem van een patiënt (PGO).

Deze paragraaf vervolgt met een beschrijving van precondities, proces stappen, en post condities.

2.1.6.2.1 Preconditie

De patiënt heeft toestemming gegeven voor het elektronisch uitwisselen van de Basisgegevens GGZ tussen het betreffende XIS en het eigen PGO.

De Basisgegevens GGZ, of een gedeelte van de Basisgegevens GGZ, welke de persoon wil inzien, bestaat en de zorgaanbieder wil deze beschikbaar stellen.

Soms zijn er valide redenen om de Basisgegevens GGZ, of gedeeltes daarvan, tijdelijk nog niet beschikbaar te stellen aan de patiënt. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlener deze eerst zelf wil interpreteren en/of er eerst met de patiënt over wil spreken.
Een patiënt kan steeds zelf het initiatief nemen om de Basisgegevens GGZ op te halen, maar het is ook mogelijk dat een PGO geconfigureerd is om dit 'automatisch' te doen. Dit maakt voor de scope van deze use case beschrijving geen verschil.
2.1.6.2.2 Proces stappen
 • Het systeem van de patiënt (PGO) raadpleegt het systeem van de zorgaanbieder (XIS) voor de Basisgegevens GGZ van de patiënt.
 • Het systeem van de zorgaanbieder (XIS) maakt (een deel van) de Basisgegevens GGZ beschikbaar voor de patiënt.
 • De patiënt gebruikt de persoonlijke gezondheidsomgeving om de Basisgegevens GGZ in te zien.
2.1.6.2.3 Post conditie

De persoon kan de Basisgegevens GGZ inzien via een persoonlijke gezondheidsomgeving.

2.1.7 Systemen & Systeemrollen

Zowel de persoon als de zorgaanbieder maken ieder gebruik van een informatiesysteem:

 • PGO (patiënt)
 • XIS (zorgaanbieder)


Deze systemen kennen ieder verschillende systeemrollen, die het uitwisselen van gegevens tussen deze systemen mogelijk maken. Hier gaat het om de Basisgegevens GGZ van zorgaanbieder naar de persoon.

Systeem Naam systeemrol Afkorting Omschrijving
PGO GGZRaadplegend MM-1.1.3-GGR-FHIR Raadplegen Basisgegevens GGZ bij zorgaanbieder
XIS GGZBeschikbaarstellend MM-1.1.3-GGB-FHIR Beschikbaar stellen Basisgegevens GGZ aan de patiënt

Zie ook onderstaande afbeelding.

Componenten diagram

Componenten diagram van systemen en systeemrollen

2.1.8 Transacties & Transactiegroepen

Het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende systeemrollen gebeurt op basis van transacties. Een transactiegroep is een verzameling van bij elkaar horende transacties (bijvoorbeeld een vraag- en antwoordbericht). Onderstaande tabel biedt een overzicht voor deze use case.

Transactiegroep Transactie Systeemrol Systeem Bedrijfsrol Technisch
GGZ (PULL) Raadplegen GGZ MM-1.1.3-GGR-FHIR PGO Patiënt GGZ in FHIR
Beschikbaarstellen GGZ MM-1.1.3-GGB-FHIR XIS Zorgaanbieder

2.1.9 Use case diagram

Onderstaande afbeelding toont bedrijfsrollen, activiteiten, systeemrollen, transacties en transactiegroep in samenhang.

Use case diagram raadplegen Basisgegevens GGZ

Use case diagram raadplegen Basisgegevens GGZ

3 Functionaliteit

Er zijn geen aanwijzingen/eisen voor functionaliteit van de systemen.

4 Verantwoordelijkheid voor informatie

Er zijn geen specifieke toevoegingen over verantwoordelijkheden voor informatie.

5 Afschermen van gegevens

Er zijn geen afspraken over het afschermen van gegevens.

6 Infrastructuur

Er zijn geen afspraken over een specifieke infrastructuur waarop de informatie wordt uitgewisseld.

7 Referenties

Auteur(s) Titel Versie Datum Bron Organisatie

Referenties

8 Bijlage: Documenthistorie

8.1 Release notes

In onderstaande tabel staan de wijzigingen voor deze informatiestandaard. Zie de Ontwerpen landingspagina voor wijzigingen die op alle informatiestandaarden van toepassing zijn.

Release Versie BITS issue Omschrijving
2019.01
1.1.3 MM-346 Ongeldig discriminator pad in code slicing in ZIB Verrichting
MM-294 Naam mapping binnen div. FHIR profielen aangepast conform ZIB: HCIM LaboratoryTestResult-v4.1(2017EN).
MM-252 FreedomRestrictingMeasures incorrecte terminologie in profiel en technisch ontwerp pagina
1.1.1 MM-206 Reference vanuit Observation naar Specimen Isolate onjuist.
1.1.0 MM-143 Aanpassing modellering Procedure.performer in het profiel voor HCIM Verrichting.
MM-118 Profiel naam zib-Product niet passend bij Zib FarmaceutischProduct.
MM-100 Mapping CBV naar SNOMED codes.
MM-99 Interval heeft Period maar geen PeriodUnit op simplifier.
MM-50 Contact ondersteunt geen klinische contacten.
2018.06 1.0.0 MM-128 CanceledIndicator possible values.
MM-66 Update mappings LaboratoriumUitslag in DiagnosticReport en Observation.
MM-55 Profile for HCIM TobaccoUse was missing a specification for PackYears unit - profile updated to 2.0.1.
MM-54 Wrong SNOMED code in search URL for FunctionalOrMentalStatus in BgZ and GGZ.

8.2 Paginahistorie

Release Datum Omschrijving
2019.01 27-06-2019
 • Toevoeging release notes voor patches. Ophogen versie nummers naar 1.1.3.
2019.01 11-04-2019
 • Toelichting over de verschillende modules van het VIPP GGZ programma, waarvan de Basisgegevens GGZ 1 module beslaat.
 • Toevoeging transactie specificaties op ART-DECOR.
2019.01 28-03-2019
 • Plaatsen release notes behorende bij patch 1.
 • Versienummer systeemrol codes ophogen met 1 patch nummer.
2019.01 11-03-2019
 • Wijzigingen gepubliceerd in versie 2019.01, zie release notes.
 • Verplaatsing release notes naar functionele pagina.
2018.06 01-11-2018
 • Toevoeging verwijzing naar gepubliceerde VIPP GGZ regeling en uitgangspunten voor kwalificatie.
2018.06 15-10-2018
 • Aanpassing versienummer in titel.
 • Toevoeging documenthistorie.
2018.06 26-09-2018
 • Toevoeging toelichting over de inhoud m.b.t. overlap en verschillen met de Basisgegevensset Zorg (BgZ).
2018.06 10-09-2018
 • Eerste conceptversie.