MedMij:V2019.01 ToelichtingKwalificatieBgZ

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Inleiding

Algemeen

Hier vindt u informatie over de kwalificatie van de Basisgegevensset Zorg, ofwel BgZ, binnen MedMij.

Deze pagina beschrijft de eisen voor zowel de raadplegende als beschikbaarstellende systemen.

De kwalificatie is ingericht aan de hand van BgZ secties en de onderliggende zibs. BgZ omvat 18 secties, en 28 onderliggende zibs.

Doelgroep

De doelgroep voor deze pagina bestaat uit:

 • Productmanagers, architecten, ontwerpers, bouwers en testers van PGO en XIS-leveranciers, regio-organisaties en Nictiz;
 • Vertegenwoordigers van patiënten, laboratoria en zorgverleners.

Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Raadplegen BgZ’ (PGO)

Hieronder volgen de uitgangspunten bij de kwalificatie van de systeemrol ‘Raadplegen BgZ’:

 • De BgZ is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • Een PGO raadpleegt altijd de gehele BgZ en daarmee dus alle secties (altijd alle FHIR searches).
 • Een PGO kan de gehele BgZ verwerken (gestructureerd opslaan in PGO database) en tonen. Dat geldt per zib voor alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel).
 • Een PGO biedt de persoon inzicht in de ontvangen respons. Als er géén gegevens beschikbaar gesteld worden, kan dat zijn omdat er geen informatie beschikbaar is in het XIS of vanwege een technische foutmelding. Er volgt bijvoorbeeld een foutmelding indien de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Het is een belangrijk inzicht voor de persoon als gegevens technisch niet beschikbaar gesteld kunnen worden.
 • Bij raadpleging BgZ wordt gebruik gemaakt van losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen.
 • Mocht een PGO alleen enkele losse secties van de BgZ willen raadplegen, dan kan een PGO dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dit staat dan los van systeemrol ‘raadplegen BgZ’.
 • Bij BgZ raadpleging geldt soms een specifieke filtering voor een zib. Labuitslagen is binnen BgZ bijvoorbeeld beperkt tot de bekende klinische chemie bepalingen, en daarvan de laatste uitslag. Andere usecases voor labuitslagen kunnen vanuit de separate informatiestandaard labuitslagen ondersteund worden.
 • De BgZ secties, en de volgorde daarvan, zoals ook aangehouden in de addenda van de kwalificatiescripts, bepalen niet hoe de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO. Voor kwalificatie moeten wel alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard getoond worden aan de gebruiker.
 • In de addenda van de kwalificatiescripts kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn, die via FHIR references resolved moeten worden. Bijvoorbeeld het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting, dat via PractitionerRole opgehaald kan worden. In het geval dat een dergelijk voorbeeld is uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is. Het uitgangspunt is dat alle references resolvable moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de technische ontwerp pagina.

Uitgangspunten voor de kwalificatie systeemrol ‘Beschikbaarstellen BgZ’ (XIS)

Hieronder volgen de uitgangspunten voor de kwalificatie van de systeemrol ‘Beschikbaarstellen BgZ’:

 • XIS geeft technisch correct antwoord op alle searches ongeacht of de gegevens in XIS beschikbaar zijn. XIS stelt alle gegevens beschikbaar voor zover aanwezig.
 • Mochten gegevens niet beschikbaar gesteld kunnen worden, dan is uit de respons voor de persoon te herleiden waardoor dit veroorzaakt wordt:
  • veroorzaakt door het ontbreken van de informatie
  • veroorzaakt doordat het XIS dit technisch niet kan leveren.
 • In het geval dat een vraag om gegevens goed wordt verwerkt door het XIS, volgt een respons met daarin 0 tot * FHIR resources die matchen aan de vraag. Als er dus 0 resources in zitten mag de persoon ervan uitgaan dat het XIS deze gegevens niet heeft, maar de vraag wel goed begrepen heeft.
 • Als er technisch iets niet goed gaat, stuurt het XIS conform de specificaties een foutcode terug samen met een OperationOutcome, waarin de oorzaak wordt getoond. Bijvoorbeeld dat de resource, een specifieke zib, niet wordt ondersteund in het XIS. Deze moet ingebouwd worden door het XIS. Hierop wordt het XIS ook gekwalificeerd.
 • Mocht XIS alleen enkele losse secties van de BgZ beschikbaar willen / kunnen stellen, dan kan XIS dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dan kwalificeert een XIS voor die informatiestandaard, maar niet voor BgZ. Dit komt overzichtelijkheid ten goede voor persoon en PGO.
 • Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld welke BgZ-gegevens het XIS ondersteunt.
 • BgZ gegevens die in XIS vastgelegd worden, dienen ook ontsloten te worden.
 • Idealiter ondersteunt een BgZ beschikbaarstellend systeem de gehele BgZ, maar om een XIS tegemoet te komen, kan een XIS kwalificatie starten bij ondersteuning van minimaal 14 van de 18 BgZ secties of 20 van de 28 onderliggende Zibs. Dit wijkt bewust af van het uitgangspunt voor PGO, omdat in het zorgproces dat het XIS ondersteunt, doorgaans niet de gehele BgZ vastgelegd hoeft te worden. In tegenstelling tot PGO waarin de persoon een zo compleet mogelijk overzicht van zorggegevens wil hebben. Tijdens de kwalificatie moet het XIS alle ondersteunde delen laten zien. Voor alle ondersteunde delen moet het XIS slagen voor kwalificatie.
  • Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case.
 • Als een XIS na kwalificatie meer of minder BgZ secties of zibs gaat ondersteunen leidt dit tot een wijziging van de applicatie die herkwalificatie noodzakelijk maakt. Meer informatie over herkwalificatie is te vinden op de herkwalificatie pagina.
 • XIS leverancier ondersteunt ‘Beschikbaarstellen BgZ’ vanaf een bepaalde softwareversie. Deze versie kan binnen het VIPP-programma (module A3) gebruikt worden voor de bepaling van de financiering per ziekenhuis.

Samenvatting

De gehele BgZ wordt als usecase gehanteerd, en de kwalificatie is daarop ingericht.

Binnen MedMij kan worden gekwalificeerd voor de systeemrollen ‘raadplegen BgZ’ en ‘beschikbaarstellen BgZ’.

De gehele BgZ wordt geraadpleegd via losse queries. Er wordt geen gebruik gemaakt van FHIR bundle bij raadplegen en beschikbaarstellen.

PGO kwalificeert als de gehele BgZ geraadpleegd, verwerkt en getoond kan worden.

XIS kwalificeert bij beschikbaarstellen van minimaal 14 van de 18 BgZ secties. Of 20 van de 28 onderliggende zibs.

Bijlage: Documenthistorie

Paginahistorie

Datum Omschrijving
30-09-2019
 • Verwijderen zin over aanvulling specificaties OperationOutcomes (MM-358)
 • Nadere uitwerking van de BgZ kwalificatietoelichting voor XIS (MM-359)
15-04-2019
 • Nadere toelichting ten aanzien van FHIR references toegevoegd. Gerelateerd aan BITS-issue (MM-220)
 • Nadere toelichting ten aanzien van sortering BgZ secties toegevoegd. Gerelateerd aan BITS-issue (MM-193)
02-11-2018
 • Nadere toelichting zib data-elementen toegevoegd.
 • Paginahistorie toegevoegd.