Basisgegevens GGZ - kwalificatie - Beschikbaarstellen BasisgegevensGGZ 2.0.14

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
31-08-2021 MM-2302 Kwalificatiescript omgezet van PDF-formaat naar wiki
29-04-2021 MM-1977 Verouderd verrichtingstype waarde vervangen met nieuwe code en waarde in Addendum Beschikbaarstellen BgGGZ
29-04-2021 MM-1769 Waarde bij ProbleemNaam is vervangen met recentere term (DSM-5)
23-02-2021 MM-1706 In kwalificatiemateriaal BgGGZ opmerkingen plaatsen dat scenario's 1.3 en 1.4 (voorlopig) buiten scope zijn
24-11-2020 MM-1423 Variabele T-datum in functionele en technische testscripts van BgGGZ doorvoeren
08-10-2020 MM-1493 Aanpassing kwalificatiemateriaal BgGGZ rond zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen (2017)
06-10-2020 MM-1493 Uitleg en aanpassing rond vervallen zib vrijheidsbeperkende maatregelen(2017), zie hfd.3 Behandelrestricties (aanvulling van 05-08-2021: dit correspondeert met Behandelrestricties op deze wiki-pagina)
27-08-2020 MM-1354 Datum is toegevoegd bij Anamnese/Woonsituatie
01-08-2020 MM-451 Correctie op incomplete SNOMED-code in zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen, zie hfd.3 soortinterventiecodelijst bij gedwongen Medicatie (aanvulling van 05-08-2021: dit correspondeert met Behandelrestricties op deze wiki-pagina)
01-08-2020 MM-1347 Referentie bovengrens en ondergrens bij Labuitslag waren verkeerd omgedraaid
16-03-2020 MM-1005 In de addenda bij 9. Uitslagen ontbreken de eenheden mmol/l achter de waardes en zijn nu teruggezet. Plus verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst verder géén inhoudelijke wijzigingen.
11-05-2020 MM-1110 Bij Wilsbekwaam stond de waarde 1 (i.p.v. True)
21-01-2020 MM-815 Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke wijzigingen). Consequent hanteren systeemrollen.

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is een XIS leverancier die wil kwalificeren op deze informatiestandaard. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR-server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

3 Begrippenlijst

Hier niet van toepassing.

4 Inleiding

Dit document bevat het te doorlopen script bij kwalificatie voor de systeemrol

 • Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ

binnen het MedMij afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een leverancier kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de aan GGZ gerelateerde set zorginformatiebouwstenen (zibs).
 4. Kennis en begrip en toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten en andere referenties die de Basisgegevens GGZ gebruikt.
 5. Kennis en begrip, en het naleven van de aandachtspunten zoals verderop op deze wiki-pafina beschreven in Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens.
 6. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 7. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de PGO gebruiker. De (kandidaat)deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 8. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden en uitgangspunten:

 • De kwalificatie voor de systeemrol Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ wordt per sectie uitgevoerd. De Basisgegevens GGZ omvat 10 secties, en 24 onderliggende zibs, die in dit script nader worden beschreven.
 • Voor de kwalificatie van de systeemrol Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ via de kwalificatiesimulator zijn de complete Basisgegevens GGZ het uitgangspunt. Een XIS kwalificeert bij ondersteuning van minimaal 90% oftewel 21 van de 24 onderliggende zibs.
 • Op technisch niveau moet per zib alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel) ingebouwd zijn. De vulling van deze data-elementen is afhankelijk van de klinische relevantie bepaald door de use case. In de praktijk stelt het XIS dan ook alle Basisgegevens GGZ die beschikbaar zijn. Voor zover deze aanwezig en vastgelegd worden in het specifieke zorgproces van dat XIS.
 • Voorafgaand aan kwalificatie wordt vastgesteld:
 1. welke zorgsetting de kwalificatie betreft: ambulante zorg of zorg met verblijf. Afhankelijk van deze zorgsetting is de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen niet verplicht (ambulant: totaal 23 zibs) of wel verplicht (verblijf: totaal 24 zibs). Voor deze zib geldt dat deze altijd bij de zorgsetting "zorg met verblijf" ingebouwd moet worden; de acceptabele marge van 90% geldt dus alleen voor de overige 23 zibs.
 2. welk deel van Basisgegevens GGZ in het specifieke zorgproces wordt vastgelegd in het kwalificerende XIS met indeling naar de 10 Basisgegevens GGZ kwalificatie-onderdelen en de 24 onderliggende zibs.

Raadpleeg voor overige specifieke voorwaarden de Toelichting Kwalificatie GGZ

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten worden verstuurd vanuit het XIS. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ.

4.4 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in Inhoudelijke gegevens scenario’s
 2. Maak in het XIS de Basisgegevens GGZ voor deze personen aan, gebruik hiervoor de Inhoudelijke gegevens scenario’s.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Basisgegevens GGZ
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR-server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
 5. Basisgegevens GGZ gegevens beschikbaarstellen conform de scenario’s.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem Basisgegevens GGZ beschikbaar kan stellen met gebruik van FHIR berichten Het systeem genereert technisch correcte berichten
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor persoon waarvoor -naast patiëntgegevens- geen Basisgegevens GGZ bekend zijn (scenario 1.2) Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat er geen gegevens aanwezig zijn voor bewuste persoon
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag voor Basisgegevens GGZ, die in de gebruikte XIS softwareversie niet conform Basisgegevens GGZ specificatie geïmplementeerd zijn (scenario 1.3) Het systeem maakt op correcte wijze kenbaar dat een bepaalde Basisgegevens GGZ sectie of zib niet conform Basisgegevens GGZ specificatie geïmplementeerd is.
Aantonen dat het systeem kan omgaan met een uitvraag die syntactisch fout is (scenario 1.4) Het systeem genereert correcte foutmelding

Scenario's (vraag aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt)

 • Scenario 1.1: Basisgegevens GGZ van persoon 1, zoals hieronder beschreven in Scenario 1.1
 • Scenario 1.2: Basisgegevens GGZ van persoon 2, zoals hieronder beschreven in Scenario 1.2 tot en met 1.4 (nauwelijks Basisgegevens GGZ aanwezig)

-- voorlopig buiten scope : scenario 1.3 & 1.4 --

 • Scenario 1.3: Basisgegevens GGZ van persoon 2, zoals hieronder beschreven in Scenario 1.2 tot en met 1.4 (Basisgegevens GGZ FHIR resources niet ondersteund in XIS)
 • Scenario 1.4: Basisgegevens GGZ van persoon 2, zoals hieronder beschreven in Scenario 1.2 tot en met 1.4(syntactisch foutief raadpleeg-bericht)

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

De Basisgegevens GGZ sectie Demografie en identificatie bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein. Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaar stellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen / afspreken. Als ergens staat T-100D betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

6.1 Scenario 1.1

Dit betreft persoon 1 zoals hieronder beschreven.

Met scenario 1.1 wordt getoetst of het XIS systeem Basisgegevens GGZ beschikbaar kan stellen met gebruik van FHIR berichten. Hieronder volgen de inhoudelijke gegevens conform de secties en zibs in de Basisgegevens GGZ.

6.1.1 Demografie en identificatie

Patiëntgegevens Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Patiënt
Naamgegevens
Voornamen Adam
Initialen A
Roepnaam Adam
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam
Geslachtsnaam
Voorvoegsels
Achternaam XXX_Bals
GeslachtsnaamPartner
VoorvoegselsPartner
AchternaamPartner
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Huisnummerletter
Huisnummertoevoeging
AanduidingBijNummer
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Gemeente
Land Nederland
AdditioneleInformatie
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Contactgegevens
Telefoonnummer 06-12345678
TelecomType Mobiel telefoonnummer
NummerSoort
EmailAdres XXX_Bals@hotmail.com
EmailSoort Privé e-mailadres
Identificatienummer 999911478
Geboortedatum 2-8-1964
Geslacht Man
MeerlingIndicator 0 Nee
OverlijdensIndicator 0 Nee
DatumOverlijden
Burgerlijke staat Inhoudelijke gegevens Persoon 1
BurgerlijkeStaat
BurgerlijkeStaat Gehuwd

6.1.2 Financiële informatie

Verzekeringsgegevens Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Betaler
BetalerPersoon
BetalerNaam
BankNaam
Bankcode
Rekeningnummer
Verzekeraar
BeginDatumTijd 1-1-2018
EindDatumTijd 31-1-2019
Verzekeringssoort Basis verzekerd
IdentificatieNummer 3332
OrganisatieNaam Menzis Zorgverzekeraar N.V.
VerzekerdeNummer 12345678
Adresgegevens Zie patiënt/persoonsgegevens in Demografie en identificatie
Contactgegevens Zie patiënt/persoonsgegevens in Demografie en identificatie

6.1.3 Behandelrestricties

Behandelaanwijzingen Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Behandelaanwijzing
Verificatie
Geverifieerd 1 Ja
GeverifieerdBij Patiënt
VerificatieDatum T – 180D
Behandeling Toediening van een bloedproduct
BehandelingToegestaan Nee
Beperkingen
BeginDatum T – 180D
EindDatum
Toelichting
Wilsverklaring zie Wilsverklaring hieronder
Wilsverklaringen Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Wilsverklaring
WilsverklaringType Behandelverbod
WilsverklaringDatum T – 750D
Aandoening::Probleem zie Klachten en diagnoses
WilsverklaringDocument
Toelichting
Vertegenwoordiger::Contactpersoon Zie contactgegevens in Contactpersonen
Juridische status Inhoudelijke gegevens Persoon 1
JuridischeStatus
JuridischeStatus In bewaringstelling (ibs)
vrijheidsbeperkende maatregelen Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Vrijheidsbeperkende maatregelen
Wilsbekwaam True
WilsbekwaamToelichting
Interventie
SoortInterventie Gedwongen medicatie

(Arguscode A4 of SNOMED CT 29211000146105 |Forced medication (procedure))1

Toestemming Geen instemming patiënt
AanvangEpisode T – 180D
EindeEpisode

1 Voor de SoortInterventieCodelijst dient de juiste versie [https://zibs.nl/wiki/VrijheidsbeperkendeMaatregelen-v3.2(2019NL)#SoortInterventieCodelijst] ingebouwd te worden (en voor dit voorbeeld met de SNOMED code 29211000146105. Dit is niet van toepassing als de ArgusInterventieCodeLijst en Argus Code A4 wordt gebruikt). N.B. alleen het tonen van de term “Gedwongen medicatie” is voldoende (dus zonder de code)

6.1.4 Contactpersonen

Contactpersonen Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Wilma
Initialen W
Roepnaam Wilma
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner
Geslachtsnaam
Voorvoegsels
Achternaam Lanen
GeslachtsnaamPartner
VoorvoegselsPartner
AchternaamPartner XXX_Bals
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Huisnummerletter
Huisnummertoevoeging
AanduidingBijNummer
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Gemeente
Land Nederland
AdditioneleInformatie
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Contactgegevens
Telefoonnummer 06-12345678
TelecomType Mobiel telefoonnummer
EmailAdres XXX_Lanen@hotmail.com
Rol Eerste relatie/contactpersoon
Relatie Echtgenote

6.1.5 Functionele status

Functionele/mentale status status Inhoudelijke gegevens Persoon 1
FunctioneleOfMentaleStatus
StatusNaam 365364005 bevinding betreffende vermogen om gevaarlijke gedachten te weerstaan
StatusWaarde 285254009 met moeite in staat om gevaarlijke gedachten te weerstaan
StatusDatum T – 185D
Toelichting
MedischHulpmiddel
FunctioneleOfMentaleStatus
StatusNaam 365364005 bevinding betreffende vermogen om gevaarlijke gedachten te weerstaan
StatusWaarde 285252008 Niet in staat om gevaarlijke gedachten te weerstaan
StatusDatum T – 180D
Toelichting
MedischHulpmiddel

6.1.6 Klachten en diagnoses

Problemen (incl. diagnose) Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Probleem
ProbleemAnatomischeLocatie
ProbleemLateraliteit
ProbleemType Diagnose
ProbleemNaam 251000119105 eenmalige episode van ernstige majeure depressieve stoornis
ProbleemBeginDatum T – 185D
ProbleemEindDatum
ProbleemStatus Actueel
VerificatieStatus Bevestigd
Toelichting

6.1.7 Middelengebruik

Drugsgebruik Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Drugsgebruik
StartDatum T – 40Y
StopDatum T – 21Y
Hoeveelheid 1x per dag
Toelichting
DrugsOfGeneesmiddelSoort Cannabis, wiet marihuana, hasj
DrugsGebruikStatus heeft in het verleden drugs gebruikt
Toedieningsweg Inhalatie (roken)
Alcoholgebruik Inhoudelijke gegevens Persoon 1
AlcoholGebruik
Toelichting Borrel voor het slapen gaan
AlcoholGebruikStatus Drinkt alcohol
StartDatum T – 40Y
StopDatum
Hoeveelheid 1 eenheid per dag
Tabakgebruik
TabakGebruik
Toelichting Echtgenote rookt ook.
SoortTabakGebruik Rookt sigaretten
TabakGebruikStatus Rookt dagelijks
StartDatum T – 40Y
StopDatum
Hoeveelheid 5 sigaretten per dag
PackYears 10

6.1.8 Sociale anamnese

Woonsituatie Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Woonsituatie
Toelichting
WoningType Eengezinswoning
Datum T – 4Y
Gezinssituatie Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Gezinssituatie
BurgerlijkeStaat zie burgerlijke staat in Demografie en identificatie
Gezinssamenstelling Samenwonend met partner
AantalKinderen 1
AantalKinderenInwonend 0
Zorgtaak
Toelichting
Kind
Geboortedatum 31-10-1990
Inwonend 0 Nee
Taalvaardigheid Inhoudelijke gegevens Persoon 1 !
Taalvaardigheid
CommunicatieTaal nl Nederlands
TaalvaardigheidBegrijpen Uitstekend
TaalvaardigheidSpreken Uitstekend
TaalvaardigheidLezen Uitstekend
Toelichting
Taalvaardigheid
CommunicatieTaal en Engels
TaalvaardigheidBegrijpen Goed
TaalvaardigheidSpreken Redelijk
TaalvaardigheidLezen Goed
Toelichting
Participatie in maatschappij Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ParticipatieInMaatschappij
Arbeidssituatie Senior ICT software ontwikkelaar, stuurt team van 10 junior collega's aan als enige senior, ervaart hierdoor veel druk.
Vrijetijdsbesteding O.a. lezen en gitaar spelen maar komt hier wegens drukke baan weinig aan toe.
SociaalNetwerk Hechte band met echtgenote en dochter, daarbuiten beperkt sociaal contact met collega's en buren. Geen contact meer met eigen familie (ouders, twee broers).
Hulp van anderen Inhoudelijke gegevens Persoon 1
HulpVanAnderen
SoortHulp Mantelzorg
Frequentie Dagelijks
Aard Mentale ondersteuning en dagbesteding
Toelichting
Hulpverlener
Zorgverlener
Mantelzorger::Contactpersoon zie Contactpersonen
Zorgaanbieder

6.1.9 Uitslagen

Laboratoriumuitslagen Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Laboratoriumuitslag
Laboratoriumuitslagen Inhoudelijke gegevens Persoon 1 !
LaboratoriumUitslag
Onderzoek 24360-0 hemoglobine & hematocriet panel
ResultaatStatus Definitief
ResultaatType Klinische chemie
Toelichting
Monster
Monstermateriaal Bloed
AfnameDatumTijd T – 180D 20:00
LaboratoriumTest
TestCode 718-7 Hemoglobine
TestDatumTijd T – 180D 22:00
TestUitslag 11.5 mmol/l
TestUitslagStatus Definitief
ReferentieBovengrens 16.0 mmol/l
ReferentieOndergrens 12.0 mmol/l
InterpretatieVlaggen Onder referentiewaarde
LaboratoriumTest
TestCode 20570-8 Hematocriet
TestDatumTijd T – 180D 22:00
TestUitslag 45%
TestUitslagStatus Definitief
ReferentieBovengrens 51%
ReferentieOndergrens 39%
InterpretatieVlaggen
Vragenlijsten Inhoudelijke gegevens Persoon 1
AlgemeneMeting
Onderzoek 273513009 Health of the Nation Outcome Scale (generic version) (assessment scale)
ResultaatStatus Definitief
Toelichting
MeetUitslag
MetingNaam 281113000 Health of the Nation Outcome Scale - summated (generic version) (assessment scale)
UitslagWaarde 24
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281115007 Health of the Nation Outcome Scale item 1 - aggressive/disruptive behavior (assessment scale)
UitslagWaarde 4
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281116008 Health of the Nation Outcome Scale item 2 - non-accidental self injury (assessment scale)
UitslagWaarde 4
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281117004 Health of the Nation Outcome Scale item 3 - alcohol/drug problem (assessment scale)
UitslagWaarde 1
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281118009 Health of the Nation Outcome Scale item 4 - cognitive problems (assessment scale)
UitslagWaarde 0
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281119001 Health of the Nation Outcome Scale item 5 - physical illness/disability (assessment scale)
UitslagWaarde 1
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281120007 Health of the Nation Outcome Scale item 6 - hallucinations/delusions (assessment scale)
UitslagWaarde 0
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281121006 Health of the Nation Outcome Scale item 7 - depressed mood (assessment scale)
UitslagWaarde 4
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281122004 Health of the Nation Outcome Scale item 8 - other mental/behavioral problems (assessment scale)
UitslagWaarde 4
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281123009 Health of the Nation Outcome Scale item 9 - relationship problems (assessment scale)
UitslagWaarde 3
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281124003 Health of the Nation Outcome Scale item 10 - activities of daily living (assessment scale)
UitslagWaarde 2
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281125002 Health of the Nation Outcome scale item 11 - living conditions (assessment scale)
UitslagWaarde 0
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
MeetUitslag
MetingNaam 281126001 Health of the Nation Outcomes scale item 12 - occupation/activities (assessment scale)
UitslagWaarde 1
Meetmethode
UitslagDatumTijd T – 179D
Verrichtingen Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Verrichting
VerrichtingStartDatum T – 180D
VerrichtingEindDatum T – 180D
VerrichtingAnatomischeLocatie
VerrichtingLateraliteit
VerrichtingType 84100007 Afnemen van anamnese
VerrichtingMethode
Indicatie::Probleem zie Klachten en diagnoses
Toelichting
MedischHulpmiddel
ProductType
ProductID
Toelichting
Locatie::Zorgaanbieder zie Zorgsetting: Zorginstelling
Uitvoerder::Zorgverlener zie Zorgsetting: Hoofdbehandelaar
Aanvrager::Zorgverlener zie Zorgsetting: Hoofdbehandelaar
Verslagen Inhoudelijke gegevens Persoon 1
TekstUitslag
TekstUitslagDatumTijd T – 180D
TekstUitslagResultaat Speciële anamnese

Sinds zeker een half jaar geleidelijk ontstane inmiddels al 4 weken bestaande somberheid, wanhoop, interesseverlies en anhedonie, continu, elke dag, merendeel van de dag. Sinds maanden inslaapstoornissen (> 1uur), doorslapen gaat goed, vroeg ontwaken +, eetlust afgenomen, wschl 2 kg kwijt, wschl dagschommel, schuldgevoelens naar ouders waarvan niet duidelijk wordt of die overmatig zijn, suicidale ideatie incl plan, angstig en paniekaanvallen gehad, merkt dat hij minder energie heeft. Zijn vrouw vindt hem motorisch onrustig.

Algemene indrukken
Mager, nerveus gespannen, vriendelijk contact maar verder afwerend
Cognitieve functies
Geen psychotische kenmerken, mn geen paranoidie, geen armoedewanen Evidente concentratieproblemen, inprenting en orientatie in TPP ongestoord Geen formele denkstoornissen Intelligentie geschat bovengemiddeld
Affectieve functies
Blanco VG, dus geen eerdere depressies, geen manieen of hypomanieen Familie niet belast met depressie, bipolairen, opnames, suicide
Conatieve functies
1 alcohol, geen VG met overmaat alcohol of THC, IVDU e.d.
Persoonlijkheid
Wschl perfectionistisch, geneigd tot hoge eisen, vgls vrouw regelmatig conflictvermijdend

Conclusie en beschrijvende diagnose
Eerste depressieve episode, ernstig, met vitaal kenmerk mogelijk in vorm van dagschommel, met forse suicidaliteit en suicidale Einengung, bij blanco voorgeschiedenis. Lijkt geluxeerd door langjarige conflicten in familiesfeer en overbelasting in werk

TekstUitslagStatus Definitief
TekstUitslagType procedure
Verrichting zie Verrichting hierboven

6.1.10 Zorgsetting

Huisarts Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Zorgverlener
Achternaam Vaste Huisarts 1
Specialisme 0101 Huisartsen, niet apotheekhoudend
ZorgverlenersRol Verwijzer
Zorgverlener.Adresgegevens .
Straat Valkendael
Huisnummer 45
Postcode 6245HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland
AdresSoort Werkadres
Zorgverlener.Contactgegevens .
Telefoonnummer +31434073576
TelecomType Vast telefoonnummer
NummerSoort Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres huisarts@huisarts.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres
Zorgverlener.Zorgaanbieder .
OrganisatieNaam Maatschap Vaste Huisarts
OrganisatieType Huisartspraktijk (zelfstandig of groepspraktijk)
Regiebehandelaar
Zorgverlener Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Achternaam Behandelend Psychiater
Specialisme 0329 Medisch specialisten, psychiatrie
ZorgverlenersRol Hoofdbehandelaar
Zorgverlener.Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 50
Postcode 6245HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland
AdresSoort Werkadres
Zorgverlener.Contactgegevens
Telefoonnummer +31433456789
TelecomType Vast telefoonnummer
NummerSoort Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres psychiatrie@ziekenhuis.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres
Zorgverlener.Zorgaanbieder
OrganisatieNaam zie Zorgaanbieder hieronder
OrganisatieType zie Zorgaanbieder hieronder
Overige behandelaars
Zorgverlener Inhoudelijke gegevens Persoon 1
Achternaam Behandelend Psycholoog
Specialisme 9405 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie
ZorgverlenerRol Behandelaar
Zorgverlener.Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 55
Postcode 6245HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland
AdresSoort Werkadres
Zorgverlener.Contactgegevens
Telefoonnummer +31432345678
TelecomType Vast telefoonnummer
NummerSoort Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres psycholoog@psycholoog.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres
Zorgverlener.Zorgaanbieder
OrganisatieNaam Zelfstandig Psycholoog
OrganisatieType Geestelijke Gezondheidszorg
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Inhoudelijke gegevens Persoon 1
ZorgaanbiederIdentificatienummer 12345678
OrganisatieNaam Behandelend Ziekenhuis
OrganisatieType Ziekenhuis
AfdelingSpecialisme 0629 Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen
OrganisatieLocatie
Zorgaanbieder.Adresgegevens
Straat Valkendael
Huisnummer 50
Postcode 6245HK
Woonplaats Maastricht
Land Nederland
AdresSoort Werkadres
Zorgaanbieder.Contactgegevens
Telefoonnummer +31431234567
TelecomType Vast telefoonnummer
NummerSoort Zakelijk telefoonnummer
EmailAdres ziekenhuis@ziekenhuis.nl
EmailSoort Zakelijk e-mailadres

6.2 Scenario 1.2 tot en met 1.4

Bij scenario’s 1.2 t/m 1.4 gaat het om Persoon 2 die in het XIS slechts bekend is met personalia. Er zijn geen nadere inhoudelijke Basisgegevens GGZ die ingevoerd en beschikbaargesteld kunnen worden. Met scenario 1.2 wordt getoetst of het XIS op correcte wijze kenbaar maakt dat er geen gegevens aanwezig zijn.

-- voorlopig buiten scope : scenario 1.3 & 1.4 --
Met scenario 1.3 (Basisgegevens GGZ FHIR resources niet ondersteund in XIS) wordt getoetst of het XIS op correcte wijze kenbaar maakt dat een bepaalde Basisgegevens GGZ sectie of zib niet conform Basisgegevens GGZ specificatie in het XIS systeem ondersteund wordt. Met scenario 1.4 wordt getoetst of het XIS op correcte wijze omgaat met een uitvraag die syntactisch fout is.

6.2.1 Demografie en identificatie

Patiëntgegevens Inhoudelijke gegevens Persoon 2
Patiënt
Naamgegevens
Voornamen Agnes
Initialen A
Roepnaam Agnes
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam
Geslachtsnaam
Voorvoegsels
Achternaam XXX_Walsen
GeslachtsnaamPartner
VoorvoegselsPartner
AchternaamPartner
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Huisnummerletter
Huisnummertoevoeging
AanduidingBijNummer
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Gemeente
Land Nederland
AdditioneleInformatie
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Contactgegevens
Telefoonnummer 06-23456789
TelecomType Mobiel telefoonnummer
NummerSoort
EmailAdres
EmailSoort
Identificatienummer 999911491
Geboortedatum 2-8-1964
Geslacht Vrouw
MeerlingIndicator 0 Nee
OverlijdensIndicator 0 Nee
DatumOverlijden