Basisgegevensset Zorg - kwalificatie - Raadplegen Basisgegevensset Zorg 3.1.16

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Versiebeheer

Versiebeheer
Datum BITS issue Omschrijving
31-10-2021 MM-2446 De tekst van de paragraaf 'Specifieke voorwaarden bij kwalificatie' is in overeenstemming gebracht met de corresponderende paragrafen in de kwalificatiescripts voor de BgLZ en BgGGZ- (géén toevoegingen).
31-08-2021 MM-2294 Kwalificatiescript omgezet van PDF-formaat naar wiki
01-08-2020 MM-1119 Scenario 1.3 toegevoegd t.b.v. de herleidbaarheid van gegevens

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is een PGO leverancier die wil kwalificeren op de systeemrol ‘Raadplegen BgZ’ binnen het MedMij afsprakenstelsel.

De basis is de BgZ op basis van de publicatie van de specificaties BgZ zibs 2017

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Deze bladzijde bevat de te doorlopen scripts bij kwalificatie voor de systeemrol ‘Raadplegen BgZ’ binnen het MedMij afsprakenstelsel. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen. Er wordt gebruik gemaakt van testpatiënten met fictieve BSN's.

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een (kandidaat-) deelnemer kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 6. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De (kandidaat-) deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 7. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Zie voor de algemene uitgangspunten bij kwalificatie op de algemene Kwalificatie-pagina de paragraaf Uitgangspunten voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden en uitgangspunten:

 • De kwalificatie is ingericht aan de hand van BgZ secties en de onderliggende zibs. Kennis van de zibs is een voorwaarde voor kwalificatie. BgZ omvat 18 secties, en 28 onderliggende zibs.
 • De BgZ is bewust als één geheel vastgesteld. Daarvoor kwalificeer je wel/niet binnen de MedMij context.
 • Een PGO kan de gehele BgZ verwerken (gestructureerd opslaan in PGO database) en tonen. Dat geldt per zib voor alle onderliggende data-elementen (verplicht en optioneel).
 • Een PGO raadpleegt altijd de gehele BgZ en daarmee dus alle secties (altijd alle FHIR searches).
 • Voor de BgZ raadpleging verstuurt de PGO alle BgZ zoekopdrachten als losse queries en niet van bundeling als batch, onder andere om aan performance bezwaren tegemoet te komen.
 • De BgZ secties, en de volgorde daarvan, zoals ook aangehouden in de addenda van de kwalificatiescripts, bepalen niet hoe de gegevens moeten worden weergegeven en gesorteerd in een PGO. Voor kwalificatie moeten wel alle functionele data-elementen conform de dataset van de informatiestandaard getoond worden aan de gebruiker.
 • In de Inhoudelijke gegevens scenario's kunnen voorbeelden met data-elementen uitgewerkt zijn, die via FHIR references resolved moeten worden. Bijvoorbeeld het specialisme van een zorgverlener bij een verrichting, dat via PractitionerRole opgehaald kan worden. In het geval dat een dergelijk voorbeeld is uitgewerkt, zal bij de kwalificatie ook gecontroleerd worden of de referentie correct 'resolved' is. Het uitgangspunt is dat alle references resolvable moeten zijn, niet dat ze resolved worden. Een PGO zou er ook voor kunnen kiezen om een clickeable link te tonen, waarmee een gebruiker (de persoon) desgewenst zelf kan 'resolven', eventueel zelfs in een nieuwe sessie (na de initiële 15 minuten). Meer informatie over het gebruik van FHIR references binnen MedMij is te vinden in de informatiestandaard overstijgende principes op de technische ontwerp pagina.
 • Bij BgZ raadpleging geldt soms een specifieke filtering voor een zib. Labuitslagen is binnen BgZ bijvoorbeeld beperkt tot de bekende klinische chemie bepalingen, en daarvan de laatste uitslag. Andere use cases voor labuitslagen kunnen vanuit de separate informatiestandaard labuitslagen ondersteund worden.
 • Mocht een PGO alleen enkele losse secties van de BgZ willen raadplegen, dan kan een PGO dat doen als daarvoor binnen MedMij een gegevensdienst en informatiestandaard beschikbaar is. Zoals voor labuitslagen bijvoorbeeld. Dit staat dan los van systeemrol ‘raadplegen BgZ’.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten worden verstuurd vanuit de PGO. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het Aanleverformat - Raadplegen BgZ.

4.4 Uit te voeren stappen Raadplegen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. De PGO stuurt een bevraging richting de kwalificatiesimulator voor een bepaalde persoon, zoals beschreven in Inhoudelijke gegevens scenario’s
 2. De kwalificatiesimulator (FHIR server) zal de Basisgegevensset Zorg beschikbaarstellen. De gegevens komen overeen met de gegevens in Inhoudelijke gegevens scenario’s
 3. Ontvang en verwerk de Basisgegevensset Zorg in het systeem.
 4. Maak schermafdrukken van de wijze waarop het PGO de Basisgegevensset Zorg toont, en leg deze vast in het Aanleverformat - Raadplegen BgZ.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem BgZ kan raadplegen Het systeem genereert technisch correcte berichten
Aantonen dat ontvangen BgZ gegevens getoond worden Het systeem ontvangt, verwerkt en toont de BgZ gegevens uit het retourbericht
Aantonen dat het systeem kan verwerken en tonen dat er geen zorginhoudelijke gegevens bekend zijn in geraadpleegde XIS (specifiek scenario 1.2) Het systeem toont dat het beschikbaarstellende systeem kenbaar maakt dat er geen zorginhoudelijke gegevens aanwezig zijn
Aantonen dat het systeem de herleidbaarheid van gegevens kan aantonen. (specifiek scenario 1.3) Het systeem toont de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO

Scenario's (vraag aan XIS van 1 specifieke Zorgaanbieder waarmee verbinding is gemaakt)

 • Scenario 1.1: BgZ van persoon 1, zoals beschreven in addendum 1.
 • Scenario 1.2: BgZ van persoon 2, zoals beschreven in addendum 2.
 • Scenario 1.3: De herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1, zoals beschreven in addendum 3.

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

De Basisgegevensset Zorg sectie Demografie en identificatie bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om XIS te raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein. Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaar stellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

In dit hoofdstuk zijn de addenda van scenario 1.1, 1.2 en 1.3 te vinden.

De zorginhoudelijke gegevens die door XIS beschikbaargesteld worden per testpersoon, zijn te vinden op Kwalificatie Beschikbaarstellen BgZ

6.1 Scenario 1.1

6.1.1 Persoonsgegevens

Persoon 1
Achternaam XXX_Helleman
Voornaam Johan
Voorletter(s) J
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1000, 9999 XA, Stitswerd
Land Nederland
Geboortedatum 25-07-1964


6.2 Scenario 1.2

6.2.1 Persoonsgegevens

Persoon 2
Achternaam XXX_Mesker
Voornaam Paul
Voorletter(s) P
Geslacht Man
Adresgegevens Knolweg 1002, 9999 ZZ, Stitswerd
Land Nederland
Geboortedatum 01-08-1964


6.3 Scenario 1.3

In scenario 1.3 wordt gevraagd om de herleidbaarheid van een inhoudelijk data-element van persoon 1 te tonen. Het verwachte resultaat is de bron en datum en tijdstip van raadpleging door de PGO van een zelfgekozen inhoudelijk data-element uit scenario 1.1.


7 Ondersteuning

Voor vragen en wijzigingsverzoeken met betrekking tot de informatie op deze pagina kan een ticket worden aangemaakt in BITS.