Laboratoriumresultaten - kwalificatie - Beschikbaarstellen laboratoriumresultaten2.0.26

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken
1 Versiebeheer

Datum BITS issue Omschrijving
14-08-2021 MM-2298 Kwalificatiescripts en addenda omzetten naar Wiki-format.
30-04-2021 MM-2068 Zorgaanbieder huisarts verwijderd, UMC (laboratorium) + zorgverlener als optionele uitvoerder toegevoegd in zowel aanleverformat als addendum
22-12-2020 MM-1686 URA van zorgaanbieder gewijzigd van 00023444 naar 218770932
22-12-2020 MM-1577 Zorgverlener/Aanvrager verwijderd uit het materiaal
11-11-2020 MM-1555 Referentiewaarden gecorrigeerd voor bepaling 'Albumine [massa/volume] in urine d.m.v. detectielimiet <= 20 mg/L’. Oude waarden: ondergrens 35 mg/L bovengrens 55 mg/L, aangepast naar: ondergrens 0 mg/L bovengrens 20 mg/L.
29-10-2020 MM-1494 Geboortedatum patiënt aangepast in addendum, nu gelijk met waarde in de FHIR resource (was 02-08-1964, nu 06-08-1954)
16-07-2020 - Telefoonnummergegevens verwijderd. Deze hebben geen belang in de use case en worden in de praktijk meestal niet geregistreerd bij een laboratorium. Duidelijk gemaakt dat “Zorgverlener” de aanvrager betreft.Tweede type aanvragertoegevoegd voor laboratoria die alleen huisartsen als aanvrager hebben. Geslacht van de aanvrager en roepnaam van de patiënt optioneel gemaakt voor systemen die dit niet kunnen vastleggen. UZI/AGB en URA/AGB aangemerkt dat slechts één van beide minimaal vereist is. Correctie van de gevraagd tests zodat deze aansluiten op Eenheid van Taal Laboratoriumuitwisseling (https://labterminologie.nl).
17-07-2019 - Opstellen eerste versie script

2 Doelgroep

De doelgroep van dit document is een leverancier, bijvoorbeeld XIS, PGO, die wil kwalificeren op deze informatiestandaard. De kwalificatie wordt door de kwalificator uitgevoerd met de Nictiz kwalificatiesimulator, die is ingericht op een FHIR-server. De kwalificatiesimulator kan berichten verzenden en ontvangen.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen op deze kwalificatie van toepassing.

4 Inleiding

4.1 Algemene voorwaarden voor kwalificatie

Een (kandidaat-) deelnemer kan starten met een kwalificatie, als hij voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 1. Kennis en begrip van MedMij Afsprakenstelsel.
 2. Kennis over de te gebruiken infrastructuur of het netwerk waarover uitgewisseld wordt en de toegang daartoe, inclusief authenticatie/autorisatie etc.
 3. Kennis en begrip van de betreffende MedMij informatiestandaard, zoals beschreven op de informatiestandaarden wiki van Nictiz.
 4. Kennis en begrip en het kunnen toepassen van de verschillende tabellen, waardenlijsten andere referenties die de informatiestandaard gebruikt.
 5. Alle gegevens die de kwalificerende partij zelf moet invoeren zijn te vinden in de kwalificatiedocumentatie. Onjuist ingevoerde gegevens (ook tijd/datum etc.) zullen leiden tot vertraging van en kunnen blokkerend zijn voor het kwalificatieproces.
 6. Inhoudelijke informatie, beschreven in de informatiestandaard, moet altijd toegankelijk zijn voor de eindgebruiker. De (kandidaat-) deelnemer levert voor deze informatie schermafdrukken op voor controle.
 7. Deze kwalificatie toetst geen infrastructurele eisen.

4.2 Specifieke voorwaarden voor kwalificatie

Voor deze informatiestandaard gelden de volgende specifieke voorwaarden:

 1. Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing.

4.3 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

 1. De berichten worden verstuurd vanuit het XIS. Verstuur de inhoudelijke gegevens van de kwalificatiescenario's naar de simulator (FHIR-server).
 2. Schermafdrukken van de kwalificatiescenario's, zoals aangegeven onder "Uit te voeren stappen". Stuur dit materiaal op in het aanleverformat Aanleverformat - Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.

4.4 Uit te voeren stappen Beschikbaarstellen

Voer – voor ieder scenario – de volgende stappen uit:

 1. Registreer in het XIS de patiëntgegevens voor de testpersonen zoals beschreven in de Inhoudelijke gegevens.
 2. Maak in het XIS de laboratoriumresultaten voor deze personen aan, gebruik hiervoor de Inhoudelijke gegevens.
 3. Maak schermafdrukken van de in het XIS ingevoerde gegevens en plaats deze in het Aanleverformat - Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten.
 4. Vanaf de kwalificatiesimulator (FHIR-server) kan de uitvraag gegenereerd worden (door kwalificerende XIS zelf) conform de verschillende parameters (bijvoorbeeld voor een bepaalde persoon voor een bepaalde periode), zoals beschreven in de scenario’s.
 5. Laboratorium resultaten beschikbaarstellen conform de scenario’s.
Doel Verwacht resultaat
Aantonen dat het systeem laboratoriumresultaten beschikbaar kan stellen met gebruik van FHIR berichten Het systeem genereert tehnisch correcte berichten

5 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

5.1 Persoonsgegevens

Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te bevragen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag een BSN door het XIS geretourneerd worden naar het persoonsdomein. Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben.

5.2 DatumT

T is een datum die we tijdens de kwalificatie nader invullen/ afspreken. Als ergens staat T-100 betekent dit: 100 dagen eerder dan de afgesproken datum.

5.3 Laboratoriumresultaten

Het onderdeel Laboratoriumresultaten bevat gegevens van de resultaten, zoals datum, code en waarde. Deze betreffen het verwachte resultaat van de raadpleging.

6 Inhoudelijke gegevens scenario’s

6.1 Administratieve gegevens

6.1.1 Persoonsgegevens (scenario 1.1)

Persoon 1 Opmerking
BSN 999910450
Achternaam XXX_Aantrekker
Voornaam Alexandra Optioneel, indien dit niet kan worden vastgelegd
Voorletter(s) C
Geslacht Vrouw
Adresgegevens Knolweg 1003, 9999 ZA, Stitswerd
Geboortedatum 06-08-1954

6.1.2 Gegevens uitvoerder (Optioneel bij scenario 1.1)

6.1.2.1 Zorgverlenergegevens

Zorgverlener 1 (hoort bij zorgaanbieder 1) Opmerking
AGB 03011234
Achternaam Van Beek
Voorletters R.I.A.
Geslacht V
Specialisme | 0386 Medisch specialisten, Klinische Chemie Voor DVZA mag dit (in afstemming) ook een ander specialisme zijn, wanneer deze geen Klinisch Chemische labs ondersteunt.
ZorgverlenerRol PRF Performer

6.1.2.2 Zorgaanbiedergevens

Zorgaanbieder 1 Opmerking
URA 21870932 Minimaal URA of AGB
AGB 06020899
Organisatienaam Universitair Medisch Centrum Lutjebroek
Organisatietype L1 Laboratorium
Adresgegevens Hoofdstraat 1, 9999 ZZ, Lutjebroek

6.2 Laboratoriumresultaten scenario 1.1

Naam Test DatumTijd TestCode Waarde Referentie Ondergrens Referentie Bovengrens Interpretatie vlaggen Uitvoerder/Performer (optioneel)
Hemoglobine A1c/hemoglobine totaal in bloed T-90 59261-8 60 mmol/mol 20 mmol/mol 42 mmol/mol H Zorgverlener 1 van zorgaanbieder 1
Glucose [mol/volume] in serum of plasma T-90 14749-6 10 mmol/L 7,8 mmol/L H Zorgverlener 1 van zorgaanbieder 1
Albumine [massa/volume] in urine d.m.v. detectielimiet <= 20 mg/L T-90 14957-5 60 mg/L 0 mg/L 20 mg/L H Zorgverlener 1 van zorgaanbieder 1

Merk op dat referentiewaarden vaak afhangen van factoren als leeftijd, geslacht en gewicht. Bovenstaande waarden zijn het uitgangspunt. Als uw systeem andere referentiewaarden hanteert, in overeenstemming met de professionele richtlijnen ten aanzien van referentiewaarden, dan dient u dit voorafgaand aan kwalificatie af te stemmen met uw contact binnen het kwalificatieteam.